Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2003-12-16

Sammanträde 2003-12-16

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

Justerat 2003-12-19

Annika Billström

Magnus Tegborg

Närvarande:

Ordföranden

Annika Billström (s)

Vice ordföranden

Jan Björklund (fp), t.o.m. §12

Övriga ledamöterna eller som

Teres Lindberg för Catharina Tarras-Wahlberg (s)

ledamot tjänstgörande suppleant

Roger Mogert (s)

Leif Rönngren (s)

Ann-Margarethe Livh (v)

Tord Bergstedt för Kristina Axén Olin (m)

Magnus Tegborg (m)

Ewa Samuelsson (kd)

Suppleanten

Erik Saers (m), ej §15

tjänstgörande suppleant §§13-14, 16-17

Arbetstagarrepresentanterna

Conny Nilsson (LO)

Thord Franzén (LO, suppleant)

Per-Olof Digné (SACO-rådet, suppleant.)

Övriga: Bosse Sundling, Per Blomstrand, Boris Amsköld, Gull Axén, Torbjörn Johansson, Joachim Quiding, Jonas Schneider, Marie Wallhammar och auktoriserade revisorn Eva Riben

§1 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden Annika Billström (s) justera dagens protokoll utsågs ledamoten Magnus Tegborg.

§2 Anmälan av ny arbetstagarrepresentant

Anmäldes att Conny Nilsson ersatt Hans Cederlund som arbetstagarrepresentant (LO).

§3 Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från ordinarie styrelsesammanträdet 2003-10-20 (nr 6/2003) och extra styrelsesammanträdet 2003-11-17 (nr 7/2003) är justerade och utsända.

§4 Anmälan av revisorernas granskning av förvaltning och intern kontroll inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Anmäldes och lades till handlingarna revisorernas granskning av förvaltning och intern kontroll avseende koncernen Stockholms Stadshus AB.

Auktoriserade revisorn Eva Riben informerade koncernstyrelsen om det aktuella läget i moderbolaget och koncernen Stockholms Stadshus AB.

Särskilt uttalande anfördes av vice ordföranden Jan Björklund (fp), ledamoten Magnus Tegborg (m), tjänstgörande suppleanten Tord Bergstedt (m) och ledamoten Ewa Samuelsson (kd) enligt följande:

"Med tanke på den bristande kontroll som den senaste tiden uppdagats inom Stockholms stads bolag är det aningen förvånande att bedömningen som görs är att ”den interna kontrollen är god”. De brister som uppdagats under den senaste tiden är mycket allvarliga och vi förutsätter att koncernledningen återkommer till styrelsen med aktionsplaner för att rätta till de brister som redovisas i dels denna granskning och dels framkommit genom andra organ under hösten."

§5 Avtal mellan Stockholms Hamn AB och AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad angående avveckling av flygbränslehantering vid Loudden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2003-08-25 (bordlagt vid sammanträdet 2003-10-20) samt kompletterande underlag i form av utredning avseende bränslehantering genom Stora Höggarn, koncernledningens tjänsteutlåtande 2003-12-01.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. godkänna att Stockholms Hamn AB ingår bifogat samarbetsavtal under förutsättning att rätten att transportera flygbränslet på järnväg till Bristaanläggningen medges och att eventuella krav på tillstånds- och miljöprövningar för detta genomförts,

 2. godkänna utredningen "Bränslehantering genom Stora Höggarn" och lägga den till handlingarna.

Särskilt uttalande anfördes av ordföranden Annika Billström (s), ledamöterna Roger Mogert (s), Leif Rönngren (s), tjänstgörande suppleanten Teres Lindberg (s) samt ledamoten Ann-Margerethe Livh (v) enligt följande:

"Det är viktigt att inte sinka möjligheten att radikalt minska oljetransporterna på lastbil genom Östermalm. Det ska därför vara tydligt att förutsättningen för att flygbränsletransporterna kan ske till Brista på järnväg uppfylls även om planerade lösningar på kort sikt inte kan genomföras och att klartecken ges för en temporär lösning med järnvägs-transport från Loudden till Brista."

§6 Budget 2004 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2003-12-10.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. godkänna förslaget till budget för koncernen Stockholms Stadshus AB,

 2. ge samtliga bolagsstyrelser i uppdrag att minska administrations- och indirekta produktionskostnader med tre procent under verksamhetsåret 2004,

 3. godkänna förslag till kompletterande riktlinjer för stadsdelsförnyelsen,

 4. därutöver uppdra åt koncernledningen att utreda möjligheterna att förutbetala motsvarande det budgeterade koncernbidraget till Stadsteatern eller låna ut pengarna räntefritt.

Reservation anfördes av vice ordföranden Jan Björklund (fp) enligt följande:

"Koncernstyrelsen föreslås besluta att

 1. i huvudsak godkänna förslag till budget 2004 för koncernen Stockholms stadshus AB.

 2. inleda försäljning av AB Stokab, stadens innehav i Mässfastigheter i Stockholm AB, AB Stockholm Globe Arena, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, CentrumKompaniet i Stockholm AB, Parkab Övervakning AB och ett av bostadsbolagen,

 3. Stockholm Stadshus AB ska göra särskilda insatser för att öka andelen bostadsrätter i ytterstaden,

 4. fastslå att boende i av Stockholms stad ägda bostadsbolag skall ha rätt att friköpa sina bostäder,

 5. avvisa förslaget om att inrätta ett kommunalt byggbolag,

 6. avbryta etableringen av det nya kommunala näringslivsbolaget,

 7. i övrigt hänvisa till folkpartiets budgetförslag,

 8. därutöver anföra följande:

Rensa i bolagsdjungeln

Stockholms kommunala bolagssektor har expanderat under de senaste decennierna. Det innebär att en betydande del av stadens verksamhet sker i bolagsform och att bolagen förvaltar en betydande del av stadens samlade förmögenhet.

Antal bolag i stadens ägo är ett uttryck för en syn att kommunala bolag är någonting bra och att verksamheter sköts bättre i bolagsform än i förvaltningsform. Det ger också uttryck för att en verksamhet som finns på en redan väl fungerande marknad ändå blir bättre om den drivs via ett kommunalt bolag.

När staden ägnar sig åt näringsverksamhet innebär det att stockholmarna tvingas ta affärsmässiga risker. Aktiebolag finns i svensk lagstiftning som ett instrument för att hantera riskkapital på en kommersiell marknad. Kommuner har andra arbetsuppgifter. Det är principiellt förkastligt att skattepengar äventyras i kommersiella projekt. Eventuella förluster i den kommunala företagsamheten medför också ökade utgifter för stockholmarna.

Försäljningen av Birka Energi under förra mandatperioden var ett mycket viktigt beslut för att minska den kommunala affärsverksamheten. Även försäljningen av MFO var principiellt viktigt eftersom staden inte ska driva verksamheter i konkurrens med det privata näringslivet. Men mycket återstår.

Folkpartiet vill sälja AB Stokab, stadens innehav i Mässfastigheter i Stockholm AB, AB Stockholm Globe Arena, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, CentrumKompaniet i Stockholm AB, Parkab övervakning AB och ett av bostadsbolagen.

Nej till kommunalt byggbolag

Majoriteten har utrett möjligheten att starta ett kommunalt byggbolag. Vi säger nej till att starta ett kommunalt byggföretag. Alltför ofta har konsekvenserna av kommunpolitikers vilja att leka företagare lett till slöseri och förluster i miljardklassen. Stockholm behöver istället öppna upp för bättre konkurrens på byggmarknaden. Det finns redan mängder med byggföretag i Stockholm. Istället måste vi förenkla för mindre byggherrar att komma in på stadens bostadsmarknad samt bjuda in utländska entreprenörer i en större utsträckning. Priserna skall tvingas ned med hjälp av bättre konkurrens, inte med skattemedel.

Fortsätt ombildningen av hyreslägenheter

Hyresgästerna ska ha rätt att friköpa sina lägenheter. Större ansträngningar bör göras för att få till stånd ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter i områden där hyresrätter dominerar. Inflytandet över det egna boendet och boendemiljön och de sociala nätverken förbättras på detta sätt. Den sociala integrationen ökar också med blandade boendeformer.

De pengar som de kommunala bostadsbolagen tjänar på att sälja fastigheter ska användas huvudsakligen för att bygga nya hyresrätter. Dessa lägenheter kan ha olika standard och olika storlek. Mångfalden är också viktig när det gäller nyproduktionen.

Samtliga bolag skall fortsätta att aktivt medverka till att sprida ägandet av bostäder till hyresgästerna. Hittills har ca 9 000 lägenheter ombildats. Staden har genom beslut uppmuntrat till ombildning av bostäder i ytterstaden framförallt i s.k. miljonprograms områden. I ytterstaden finns de nu ett ökande intresse från de boende att själva ta över förvaltningen och ägandet av sina hyreslägenheter. Detta är någonting väldigt positivt som staden borde bejaka istället för att förhindra.

Folkpartiet vill att Stockholm Stadshus AB ska göra särskilda insatser för att öka andelen bostadsrätter i ytterstaden.

Vi vill att Stockholm Stadshus AB får uppdrag att samordna och följa upp ett strukturerat arbete med att sälja delar av fastighetsbeståndet i de områden där ägandet idag starkt domineras av de kommunala bostadsbolagen.

Av bostadssociala skäl behövs det kommunalt ägda bostäder. Kommunen behöver dock inte vara en så dominerande ägare av Stockholms bostadsfastigheter som i dag. Därför skall koncernstyrelsen snarast utreda möjligheten att sälja ett av Stockholms tre kommunala bostadsbolag."

Reservation anfördes av ledamoten Magnus Tegborg (m) och tjänstgörande suppleanten Tord Bergstedt (m) enligt följande:

"Koncernstyrelsen föreslås besluta att

 1. Att i huvudsak godkänna förslag till budget 2004 för koncernen Stockholms Stadshus AB,

 2. ge Stockholms stadshus AB i uppdrag att förbereda försäljning av STOKAB, Centrumkompaniet, AB Stockholm Globe Arena samt AB Stockholmshem,

 3. Stockholm Stadshus AB ska göra särskilda insatser för att öka andelen bostadsrätter i ytterstaden,

 4. fastslå att boende i av Stockholms stad ägda bostadsbolag skall ha rätt att friköpa sina bostäder,

 5. avvisa förslaget om att inrätta ett kommunalt byggbolag,

 6. avvisa planerna på att låta de av Stockholms stad ägda bostadsbolagen förvärva fastigheter,

 7. i övrigt hänvisa till moderaternas förslag till budget för år 2004,

 8. därutöver anföra:

Stockholms Stadshus AB har en sammanhållande funktion för merparten av Stockholms stads aktiebolag. Bolaget är ansvarigt för styrning och uppföljning av dotterbolagens verksamhet utifrån kommunfullmäktiges direktiv. Koncernstyrelsen skall fatta de principiella beslut som krävs för att kommunfullmäktiges mål skall nås. Dotterbolagens styrelser och verkställande ledningar har det operativa ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs.

Bolagets uppgifter kan sammanfattas i följande punkter:

· svara för koncernens övergripande utveckling och strategiska planering

· svara för styrningen av de finansiella resurserna på ett för ägaren och koncernen optimalt sätt

· svara för löpande ekonomisk kontroll och uppföljning

· svara för verkställande av kommunfullmäktiges beslut som är av ägarkaraktär avseende koncernens inriktning och struktur

· utveckla samspelet mellan ägaren, koncernledningen och dotterbolagen avseende verksamheternas resultat och budgethållning, effektivitet och kvalitet

· utveckla effektivare styrformer med sikte på ökade inslag av målstyrning mot kommunfullmäktiges ägarkrav

· årligen se över och vid behov redovisa förslag till omprövning av verksamhetsinriktning och/eller innehav av verksamheter med utgångspunkt från förändrade förutsättningar när det gäller marknad, lagstiftning och teknisk utveckling

Ett grundläggande skäl för att ha stadens bolag samlade i en koncern är att få en samlad överblick över företagens verksamhet och för att kunna använda möjligheten till resursoptimering, inte minst finansiellt.

Förutom att driva den löpande verksamheten effektivt skall koncernen aktivt tillvarata möjligheterna till strukturella förändringar mellan eller inom bolagen för att öka effektiviteten och/eller frigöra tillgångar som kan användas bättre på andra områden inom bolagskoncernen och staden.

Moderbolaget skall aktivt arbeta med privatiseringsfrågorna. Staden och dess bolag skall inte bedriva affärsverksamhet som bättre eller lika bra kan drivas i privat regi, varför en ständig prövning av vilka bolag som kan och bör säljas måste göras. Moderbolaget skall också i samverkan med dotterbolagen pröva vilka verksamheter eller tillgångar inom bolagen som bör säljas eller avvecklas.

Staden är idag verksam inom flera marknader på ett skadligt sätt. I vissa fall har staden genom sina bolag en allt för stark ställning som inverkar skadligt på utvecklingen. I andra fall innebär stadens engagemang en onödig risk för stadens skattebetalare. Staden kan även genom sitt ägande vara hämmande för bolaget då den kommunala kompetensen inte tillåter bolagens verksamhet att växa i önskad omfattning.

Vid försäljningen av Stockholmshem skall en försäljning till hyresgästerna och stockholmarna prövas.

Vid försäljningen av STOKAB måste frågorna om operatörsoberoendet beaktas.

Hyresgästerna i de kommunala bostadsbolagen skall ha rätt att friköpa sina lägenheter. Större ansträngningar bör göras för att få tillstånd ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter i områden där hyresrätter dominerar.

Majoriteten har föreslagit att kommunen skall utreda möjligheten att starta ett kommunalt byggbolag. Vi avvisar en sådan utredning då det dels inte föreligger något behov för en kommunal aktör på detta område och dels då detta är en verksamhet som inte det offentliga bör syssla med."

Reservation anfördes av ledamoten Ewa Samuelsson (kd) enligt följande:

"Koncernstyrelsen föreslås besluta att

 1. Att i huvudsak godkänna förslag till budget 2004 för koncernen Stockholms Stadshus AB,

 2. avslå förslaget om att inrätta ett kommunalt byggbolag,

 3. i övrigt hänvisa till kristdemokraternas budgetförslag,

 4. därutöver anföra:

I alla stadsdelar bör en mångfald av upplåtelseformer, lägenhetstyper och lägenhetsstorlekar eftersträvas. Det innebär att människor kan hitta en bostad som motsvarar nya önskemål utan att behöva flytta från stadsdelen. Att människor vill bilda en bostadsrättsförening för att gemensamt äga och sköta sitt hus är i grunden något positivt.

Lika angeläget som det är att ha blandade upplåtelseformer i innerstaden är det att ha det i ytterstaden. Konkurrens mellan olika upplåtelseformer och hyresvärdar stimulerar till bättre service och leder till att befolkningen blir mer blandad. Därför bör omvandlingen till bostadsrätter liksom nybyggnation av bostadsrätter ske i ytterstaden. Detta gäller särskilt i områden där de kommunala bostadsbolagen är starkt dominerande.

Ett kommunalt byggbolag skapar knappast ökad konkurrens i byggbranschen. I den utredning som presenteras i ärende 9 vid dagens sammanträde konstateras också "... att ett kommunalt byggbolag har relativt begränsade möjligheter att påverka kostnaderna för nyproduktion av bostäder. Samtidigt innebär uppbyggnad eller förvärv av ett byggbolag en betydande risk.""

§7 Finansiell riskrapport per 2003-10-31

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2003-11-25.

Koncernstyrelsen beslöt

att lägga internbankens föreliggande rapport till handlingarna.

§8 Finansiella policies inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2003-12-08.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. godkänna Finanspolicy för AB Stockholmshem,

 2. godkänna Finanspolicy för Stockholm Vatten AB,

 3. godkänna Finanspolicy för koncernen Familjebostäder,

 4. godkänna Finanspolicy för koncernen Svenska Bostäder,

 5. godkänna Finanspolicy för Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB),

 6. godkänna Finanspolicy för koncernen Stockholm Parkering,

 7. godkänna Finanspolicy för koncernen Stockholm Globe Arena Fastigheter,

 8. godkänna Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB.

§9 Utredning avseende kostnader för att minska kostnaderna vid nyproduktion av bostäder

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2003-11-28.

Koncernstyrelsen beslöt

att bordlägga ärendet.

§10 Förvärv av bolaget Vasakronan Lagerhus 15 (Skatteskrapan)

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2003-11-26.

Koncernstyrelsen beslöt att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut i ärendet

 1. förvärva samtliga 5 660 000 nyemitterade aktier till nominellt värde á 100 kr i AB Svenska Bostäder,

 2. uppdra åt VD att verkställa beslutet,

 3. uppdra åt ombud att vid extra bolagsstämma med AB Svenska Bostäder rösta för en ökning av aktiekapitalet med 566 mnkr genom en till Stockholms Stadshus AB riktad nyemission samt förvärv av Vasakronan Lagerhus 15 AB,

 4. uppdra åt AB Svenska Bostäder att genomföra affären med utgångspunkt från kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut i ärendet samt vad som anförs i detta utlåtande,

 5. förklara protokollet i denna paragraf omedelbart justerat.

Reservation anfördes av vice ordföranden Jan Björklund (fp), ledamoten Magnus Tegborg (m), tjänstgörande suppleanten Tord Bergstedt (m) och ledamoten Ewa Samuelsson (kd) enligt följande:

"Koncernstyrelsen föreslås besluta att

 1. besluta avbryta bytesaffären mellan Staden och Vasakronan,

 2. därutöver anföra följande:

Socialdemokraternas hantering av bytesaffären Skatteskrapan - Hötorgshuset är anmärkningsvärd och olycklig. Informationen har under resans gång varit knapphändig och otydlig. Ett flertal olika kalkyler för affären har presenterats och refuserats.

De glädjekalkyler som den politiska majoriteten väljer att basera sitt beslutsunderlag på har föga förankring i verkligheten, de miljöproblem som finns har inte utretts tillräckligt och beslutet forceras fram utan att nödvändig kunskap inhämtas. Att bedriva en sådan politik är inte bara oärligt och oseriöst, det är också djupt oansvarigt gentemot skattebetalare och medborgare.

När den politiska majoriteten, dagen före kommunstyrelsens sammanträde den 3 december, väljer att presentera en ny kalkyl för affärens ekonomi uppstår en rad problem. Att hantera ett ärende på det sättet strider mot alla normala beslutsgångar och avslöjar ett direkt förakt för demokratiska spelregler och principer. I den nya kalkylen framgår att staden sänkt sin ambitionsnivå när det gäller renoveringen av Skatteskrapan. Trots att planerna utökats till 600 studentbostäder och 11 000 kvadratmeter kommersiella lokaler anser uppenbarligen majoriteten att renoveringsbehovet plötsligt har blivit mindre. På en vecka har kalkylen sänkts från ca 800 miljoner kronor till 636 miljoner kronor. När ambitionsnivån sänkts så kraftfullt är det naturligtvis rimligt att majoriteten redogör för vilka delar av renoveringsarbetet som inte längre prioriteras.

Att den politiska majoriteten, med finansborgarrådet i spetsen, väljer att hyra in utomstående konsulter en vecka före beslutet i kommunstyrelsen den 3 december avslöjar också vilken tilltro de sätter till stadens egen expertis. Den utvärdering som Svenska Bostäder genomfört, och som länge hemlighölls för allmänheten och oppositionen, avslöjade med all önskvärd tydlighet affärens ekonomiska verklighet. Enligt Svenska Bostäder skulle affären kosta skattebetalarna 1,6 miljarder kronor, trots att Skatteskrapan efter genomförd renovering bara skulle komma att vara värd 400 miljoner. Den utvärdering som Svenska Bostäder genomförde passade uppenbarligen inte in i majoritetens planer och när utomstående konsulter, på en veckas varsel, presenterar en ny glädjekalkyl finns onekligen anledning att vara kritisk.

När det gäller Hötorgshuset finns all anledning att ifrågasätta huruvida dagens konjunkturläge utgör det bästa säljläget. Även om det givetvis inte finns något som helst egenvärde i att staden skall äga kontorshus bör det ändå analyseras om inte en försäljning idag är direkt oansvarig. Rimligtvis bör staden sälja fastigheter i ett läge där det rådande konjunkturläget gör att affären blir godtagbar gentemot skattebetalarna.

Skatteskrapan byggdes i slutet på 1950-talet och är en nedgången fastighet med extremt stort renoveringsbehov. Även den nya kalkyl som presenterats av majoriteten framhåller ett nedskrivningsbehov på 452 miljoner kronor, vilket onekligen tydliggör hur dålig affären är för Stockholms skattebetalare. Nya kalkyler till trots kan alltså konstateras att majoriteten framhärdar i sin ambition att bygga världens dyraste studentbostäder till en kostnad på mellan två och två och en halv miljon kronor per studentlägenhet. Det är inte svårt att inse hur många nya studentlägenheter sådana summor skulle kunna ge om detta prestigeprojekt övergavs.

Trots att renoveringsambitionerna nu sänkts kraftfullt har nya uppgifter framkommit som pekar på att renoveringen av Skatteskrapan kommer att bli än mer komplicerad. Den miljöinventering som Vasakronan genomförde 2001, och som konsekvent undanhållits från allmänhet och opposition, visar på stora miljöfaror i Skatteskrapan. Enligt miljöinventeringen innehåller huset asbest och PVC, och med tanke på byggnadsåret troligen också blåbetong. För att huset skall vara människotjänligt kommer därför stora saneringsarbeten att behövas. Att i det läget sänka renoveringsambitionerna med hundratals miljoner är givetvis varken trovärdigt eller seriöst.

Nybyggnation av studentlägenheter är viktigt för att Stockholm skall kunna attrahera studenter och ny arbetskraft från andra delar av Sverige och världen. Det är mot den bakgrunden fullständigt oacceptabelt att i nuläget fatta beslut utan ordentligt underlag. De pengar som majoriteten vill satsa på detta projekt kan med lätthet användas till nybyggnad av betydligt fler studentbostäder på annan plats i staden.

Slutligen bör det också ytterligare understrykas att informationen kring affären varit knapphändig och i många stycken ofullständig. Det hade naturligtvis varit klädsamt om den politiska majoriteten från början vågat redovisa de faktiska omständigheterna och de olika utvärderingar och synpunkter som trots allt existerat. Svenska Bostäders utvärdering undanhölls länge från ledamöterna i gatu- och fastighetsnämnden och blev tillgängliga först sedan de offentliggjorts i media. Den miljöinventering som Vasakronan genomfört har undanhållits ännu längre och finns inte ens nu med i det beslutsunderlag som majoriteten presenterar. Utöver detta väljer nu också majoriteten att dagen före beslut komma med nya glädjekalkyler som strider fullständigt mot de siffror som stadens egen expertis levererat.

Hanteringen av bytesaffären Skatteskrapan – Hötorgshuset visar dessvärre på en tydlig nonchalans gentemot allmänheten, en djup misstro gentemot stadens egen expertis och en fullständig oförmåga att prioritera med skattebetalarnas pengar."

§11 Yttrande över lekmannarevisorernas granskningspromemoria 2003 avseende

AB Stokab

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2003-11-28.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. uppmana samtliga dotterbolagsstyrelser att tillse att bolagets revisorer en gång per år i god tid före bokslutet ges möjlighet att träffa styrelsen,

 2. uppmana samtliga dotterbolagsstyrelser att tillse att såväl de auktoriserade revisorernas som lekmannarevisorernas rapporter anmäls i styrelsen och i förekommande fall besvaras av styrelsen,

 3. uppmana samtliga dotterbolagsstyrelser att tillse att styrelsen utövar sin kontrollfunktion i tillräcklig omfattning,

 4. uppmana samtliga dotterbolagsstyrelser att tillse att beslutsunderlag som föreläggs styrelsen utformas så att de ger en fullständig och rättvisande bild av ärendet och att beslutsunderlag som har ekonomiska konsekvenser alltid åtföljs av en ekonomisk kalkyl,

 5. uppdra åt koncernledningen att utifrån kommunfullmäktiges årliga beslut om budget och övriga ägarbeslut utarbeta ett samlat ägardirektiv som skall behandlas av koncernstyrelsen och dotterbolagens styrelser,

 6. uppmana samtliga dotterbolagsstyrelser att inhämta kunskap om, beakta och följa de direktiv, beslut och andra viljeyttringar som lämnas av kommunfullmäktige och koncernstyrelsen samt uppmana styrelserna och de verkställande ledningarna i samtliga dotterbolag att i sitt arbete beakta att koncernledningen har ett uppdrag att agera för att de verkställs,

 7. uppmana koncernledningen att vid rekrytering och tillsättning av verkställande direktör i samråd med berörd dotterbolagsstyrelse tillse att särskild vikt läggs vid förståelsen av att som verkställande direktör agera utifrån att bolagen är en del av staden, att verka i en politiskt styrd organisation och respekten för ägarens direktiv, regler och lagar,

 8. som svar på skrivelsen från lekmannarevisorerna överlämna detta tjänsteutlåtande,

 9. ge koncernledningen i uppdrag att kontinuerligt informera koncernstyrelsen om utvecklingen i AB Stokab,

 10. förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

Särskilt uttalande anfördes av vice ordföranden Jan Björklund (fp) enligt följande:

"Utvecklingen i det kommunala bredbandsföretaget Stokab visar på stor omdömeslöshet. Redan i våras uppdagades beslutet om investeringar i Gotlandkabeln. Utan ett enda beslut i vare sig kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige har bolaget investerat mer än 100 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar i en fiberoptisk kabel mellan Utö och Gotland.

Kommunallagens ”lokaliseringsprincip” anger att en kommun enbart får bedriva verksamhet inom sin kommun, eller om verksamhet bedrivs utanför kommunen ska den ha ett tydligt och uppenbart intresse för den egna kommunens invånare. Det är uppenbart att bredband mellan Visby och fastlandet inte i första hand är till för medborgarna i Stockholm. Ingen medborgare har trots detta överklagat beslutet om Gotlandskabeln. Det beror på att beslut i kommunala aktiebolag inte går att överklaga.

Ett grundläggande krav som ställs i kommunallagen är att staden enbart ska ägna sig åt verksamheter som inte strider mot den kommunala kompetensen. Trots detta ägnar många kommunala företag sig åt verksamhet som konkurrerar med privata företag inom kommunen. Det leder till att utrymmet för privata företag, i synnerhet småföretag, beskärs.

Det är folkpartiets uppfattning att kommuner inte ska bedriva kommersiell verksamhet. Stokab borde ha sålts för länge sedan."

§12 Arkivbeskrivning för Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2003-11-25.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna förslag till reviderad arkivbeskrivning för Stockholms Stadshus AB.

§13 Anmälan av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader under år 2003

Anmäldes och lades till handlingarna koncernledningens redovisning av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader avseende Stockholms Stadshus AB under år 2003.

§14 Anmälan av avgivna remissvar

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden:

 1. Koncernledningens remissvar avseende promemorian "Bostadsrätt - underrättelser till socialnämnden".

 2. Koncernledningens remissvar avseende förslag till miljö- och trafiksäkerhetskrav vid upphandling av entreprenader och tjänster där arbetsmaskiner och fordon ingår.

§15 Förslag till försäkringspolicy för Stockholms stad

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2003-12-03.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. för egen del godkänna redovisat förslag till försäkringspolicy för Stockholms stad,

 2. hemställa att kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag till försäkringspolicy för Stockholms stad.

Tjänstgörande suppleanten Erik Saers (m) deltog ej i behandlingen av detta ärende på grund av jävsförhållande.

§16 Extra sammanträde med koncernstyrelsen

Koncernstyrelsen beslöt

att fastställa sammanträdestid för extra sammanträde med koncernstyrelsen till

måndag den 2 februari 2004 klockan 13.00.

§17 Övriga frågor

Koncernstyrelsen beslöt

att ge koncernledningen i uppdrag att utreda det kommande rekryteringsbehovet av chefs- och nyckelpersoner inom koncernen Stockholms Stadshus samt återkomma till koncernstyrelsen med förslag till rekryteringsstrategi.

Vice VD Per Blomstrand informerade koncernstyrelsen om pågående skatterevisioner avseende moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

Ordförande Annika Billström tillönskade koncernstyrelsen, arbetstagarrepresentanterna och koncernledningen en riktigt god jul och ett gott nytt år.