Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2004-02-02

Sammanträde 2004-02-02

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

Justerat 2004-02-05

Annika Billström

Jan Björklund

Närvarande:

Ordföranden

Annika Billström (s)

Vice ordföranden

Jan Björklund (fp)

Övriga ledamöterna

Catharina Tarras-Wahlberg (s)

eller som ledamot

Roger Mogert (s)

tjänstgörande

Kersti Py Börjesson (s) för Leif Rönngren (s)

suppleant

Ann-Margerethe Livh (v)

Kristina Axén Olin (m)

Magnus Tegborg (m)

Ewa Samuelsson (kd)

Suppleanterna

Teres Lindberg (s)

Tomas Rudin (s)

Margareta Olofsson (v)

Viviann Gunnarsson (mp)

Tord Bergstedt (m)

Erik Saers (m)

Hardy Hedman (kd)

Arbetstagarrepr.

Conny Nilsson (LO)

Roger Wickenbergh (SKTF, suppleant)

Övriga: Bosse Sundling, Per Blomstrand, Boris Amsköld, Gull Axén, Torbjörn Johansson, Joachim Quiding, Jonas Schneider och Marie Wallhammar

 

§1 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden Annika Billström (s) justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Jan Björklund (fp).

§2 Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2003-12-16 (nr 8/2003) är justerat och utsänt.

§3 Utredning avseende åtgärder för att minska kostnaderna vid nyproduktion av bostäder

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2003-11-28 (bordlagt vid sammanträdet 2003-12-16).

Koncernstyrelsen beslöt att

  1. för egen del godkänna utredningen ”Åtgärder för att minska kostnaderna vid nyproduktion av bostäder” med förslaget till sammanhållet, gemensamt utvecklingsprojekt,

  2. hemställa att kommunfullmäktige beslutar godkänna utredningen och dess förslag till ett sammanhållet, gemensamt utvecklingsprojekt.

Reservation avgavs av vice ordföranden Jan Björklund (fp) samt ledamöterna Kristina Axén Olin (m), Magnus Tegborg (m) och Ewa Samuelsson (kd) enligt följande:

"Koncernstyrelsen föreslås besluta att

  1. för egen del i huvudsak godkänna utredningen,

  2. hemställa att KF beslutar godkänna utredningen och dess förslag med förändringar enligt nedan,

  3. därutöver anföra följande:

Majoriteten har föreslagit att kommunen skall utreda möjligheten att starta ett kommunalt byggbolag. Vi avvisar en sådan utredning då det dels inte föreligger något behov för en kommunal aktör på detta område och dels då detta är en verksamhet som inte det offentliga bör syssla med.

Alltför ofta har konsekvenserna av kommunpolitikers vilja att leka företagare lett till slöseri och förluster i miljardklassen. Stockholm behöver istället öppna upp för bättre konkurrens på byggmarknaden. Det finns redan mängder med byggföretag i Stockholm. Istället för att starta ett nytt kommunalt byggbolag måste vi förenkla för mindre byggherrar att komma in på stadens bostadsmarknad samt bjuda in utländska entreprenörer i en större utsträckning. Priserna skall tvingas ned med hjälp av bättre konkurrens, inte med skattemedel.

Den främsta anledningen till de höga byggnationskostnaderna i Sverige är de höga skatterna på byggande. För att verkligen få fart på bostadsbyggandet bör byggmomsen avskaffas och fastighetsskatten avvecklas."

Särskilt uttalande anfördes av ledamoten Ann-Margerethe Livh (v) och suppleanten Viviann Gunnarsson (mp) enligt följande:

"Det är viktigt att staden kommer i gång med de föreslagna åtgärderna för att minska kostnaderna vid nyproduktion av bostäder. När det gäller förslaget om ett kommunalt byggbolag så har vänsterpartiet och miljöpartiet ännu inte tagit definitivt ställning, utan återkommer eventuellt i frågan."

§4 Reviderad budget 2004 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2004-01-27.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna reviderat förslag till budget för koncernen Stockholms Stadshus AB.

§5 Finansiell riskrapport per 2003-12-31

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2004-01-15

Koncernstyrelsen beslöt

att lägga internbankens föreliggande rapport till handlingarna.

§6 2004 års ordinarie bolagsstämmor vid Stockholms Stadshus AB:s dotterbolag

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2004-01-15.

Koncernstyrelsen beslöt att

  1. utse Annika Billström och vid dennes förhinder Bosse Sundling, Per Blomstrand, Inger Båvner, Gunnar Söderholm, Gunnar Björkman, Gull Axén, Joachim Quiding, Torbjörn Johansson, Marie Wallhammar eller Boris Amsköld till sitt ombud vid koncernbolagens bolagsstämmor för tiden fram till 2005 års ordinarie bolagsstämmor,

  2. uppdra åt ombudet vid respektive ordinarie bolagsstämma 2004 att rösta enligt vad som redovisats i detta utlåtande,

  3. under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut avseende ny bolagsordning för S:t Erik Försäkrings AB för tiden t.o.m. nästa ordinarie bolagsstämma utse Torbjörn Dacke till ledamot i styrelsen för detta bolag med särskild uppgift att vaka över att försäkringstagarnas intressen beaktas.

Särskilt uttalande anfördes av ledamoten Ann-Margerethe Livh (v) och suppleanten Viviann Gunnarsson (mp) enligt följande:

"Vi vill påminna om att vi motsatte oss förra årets kraftiga höjningar av årsarvoden och vår principiella inställning är alltjämt att arvodesnivåerna är alldeles för höga."

§7 Yttrande över stadsledningskontorets förslag till förändrad budgetordning för Stockholm stad

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2004-01-15.

Koncernstyrelsen beslöt att

  1. som svar på remissen översända och åberopa detta utlåtande,

  2. förklara protokollet i denna paragraf omedelbart justerat.

Reservation avgavs av vice ordföranden Jan Björklund (fp) samt ledamöterna Kristina Axén Olin (m), Magnus Tegborg (m) och Ewa Samuelsson (kd) enligt följande:

"Koncernstyrelsen föreslås besluta

att som svar på remissen överlämna koncernledningens tjänsteutlåtande utan eget ställningstagande."

§8 Yttrande över utredning om stadens politiska organisation, (SPO)

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2004-01-15.

Koncernstyrelsen beslöt

att som svar på remissen överlämna koncernledningens tjänsteutlåtande utan eget ställningstagande.

Suppleantyttrande avgavs av Viviann Gunnarsson (mp) enligt följande:

"Bolagsstämmorna bör ske öppet i kommunfullmäktige och föregås av en debatt om koncernen och dess bolag. Detta är viktigt för att få insyn i och en demokratisk process också då det gäller bolagssektorn. De steg som föreslås i utredningen mot en ökad öppenhet är bra men inte tillräckliga."

§9 Anmälan av beskrivning av genomförandeprocessen gällande privatiseringen av Stockholms stads Materialförsörjningsorganisation MFO

Anmäldes och lades till handlingarna beskrivning av genomförandeprocessen gällande privatiseringen av Stockholms stads Materialförsörjningsorganisation MFO.

Särskilt uttalande anfördes av ledamoten Ann-Margerethe Livh (v) och suppleanten Viviann Gunnarsson enligt följande:

"Under den tidigare borgerliga mandatperioden skulle allt privatiseras som bara gick att privatisera utan hänsyn tagen till konsekvenserna för personal eller brukare. I och med privatiseringen av MFO försvann en strategiskt viktig funktion för staden. Vi kan bara konstatera att när man en gång raserat en verksamhet, så är det betydligt svårare att bygga upp den igen."

§10 Anmälan av redovisning avseende granskning av upphandlingsverksamheten inom koncernen Stockholms Stadshus AB under åren 1998-2003

Anmäldes och lades till handlingarna revisionskontorets sammanställning av genomförda granskningar av bolagens upphandlingsverksamhet under åren 1998 till 2003.

Vice VD Per Blomstrand redogjorde för de upphandlingsärenden inom koncernen som prövats av länsrätten under år 2003. Samtliga ärenden är avgjorda till bolagens fördel utom ett ärende som ännu inte är avgjort.

Särskilt uttalande anfördes av ordförande Annika Billström (s), ledamöterna Catharina Tarras-Wahlberg (s), Roger Mogert (s) och Ann-Margerethe Livh (v), tjänstgörande suppleanten Kersti Py Börjesson (s) samt suppleanten Viviann Gunnarsson (mp) enligt följande:

"På begäran har koncernledningen i ärendet gjort en bra sammanställning av de granskningar som revisionskontoret har genomfört beträffande dotterbolagens upphandlingsverksamhet under åren 1998 till 2003.

Det är i sammanhanget viktigt att påtala att detta är en beskrivning och redovisning av hur upphandlingsverksamheten har fungerat utifrån ett historiskt perspektiv. Med anledning av revisionsrapporterna har dotterbolagen i förekommande fall vidtagit erforderliga åtgärder.

Mot bakgrund av detta uppmanas koncernledningen att återkomma med en redovisning av vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av de synpunkter som revisorerna har framfört i tidigare granskningar."

§11 Avgivna remissvar

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden:

1. Koncernledningens remissvar avseende motion nr 24/30 av Anders Broberg (kd) angående inbjudan till samtal om vem som ska köra loken i bredbandstågen.

Särskilt uttalande anfördes av ledamoten Ewa Samuelsson (kd) enligt följande:

"Staden har löst frågan om konkurrens när det gäller kabelutbyggnaden till hushållen, och många tjänsteleverantörer finns som önskar nå hushållen. Men när det gäller kommunikationsoperatören, den som på kablarna ska förmedla tjänsterna till hushållen, finns ingen riktigt bra fungerande modell för att garantera mångfald och öppenhet.

Idag upphandlar bostadsbolag och andra fastighetsägare en kommunikationsoperatör som i praktiken får monopol i ett visst område. Och tyvärr finns det bara en handfull företag som är med i sådana upphandlingar. Därmed är man farligt nära ett oligopol.

Det bästa vore om alla företag på marknaden kunde samverka för att lösa kommunikationsoperatörsfrågan. Tyvärr litar man inte alltid på varandra och vill få egna fördelar genom att utestänga konkurrenter på olika sätt. Detta är naturligt men inte en lyckad situation för konsumenterna.

Uppenbart har koncernledningen missuppfattat motionärens intentioner. Motionären vill inte att staden ska starta ett bolag som konkurrerar med andra. Istället önskar motionären se en utveckling som leder till att alla tjänsteleverantörer kan vara med på lika villkor och konkurrera om kunderna. Ett sätt att uppnå detta skulle kunna vara att staden och/eller staten påtar sig rollen som neutral samtalsledare för att se hur branschen skulle kunna samla sig. Kanske det ska ske i ett av aktörerna gemensamt bolag eller ekonomisk förening. I en sådan konstellation skulle staden eller staten kunna vara ordförande för att garantera alla inblandade öppenhet och att lika villkor kommer att gälla.

Hur detta skulle kunna se ut vet ingen förrän frågan har diskuterats med alla aktörer. Därför borde staden ta initiativ till sådana samtal inom exempelvis Svenska Stadsnätsföreningen och SABO."

2. Koncernledningens remissvar avseende skrivelse av Ewa Samuelsson (kd) angående tillfälligt stopp för 3G-utbyggnaden.

Särskilt uttalande anfördes av ledamoten Ewa Samuelsson (kd) enligt följande:

"Kristdemokraternas utgångspunkt är att försiktighetsprincipen måste råda även vad gäller 3G-utbyggnaden. Skrivelsen om ett tillfälligt stopp för utbyggnaden kom till mot bakgrund av en då nyligen publicerad holländsk studie som visade på hälsorisker för människan vid exponering av strålning från 3G-nätet. Kristdemokraterna ville i skrivelsen att utbyggnaden skulle stoppas i avvaktan på att studien snabbutreddes av olika aktörer på uppdrag av Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har nu gjort en utredning av studien och bedömer att ”det utifrån dagens kunskap inte finns skäl att anta att etablering av mobilbasstationer kan orsaka olägenhet för människors hälsa.” Samtidigt så anser exempelvis Institutet för psykosocial medicin (IPM) vid Karolinska Institutet i Stockholm, som snabbutrett studien för Socialstyrelsens räkning, att studien är mycket välgjord och intressant och bör följas upp. I England har en sådan uppföljning inletts och beräknas vara färdig om två år. Utifrån rådande kunskapsläge kan man därför ifrågasätta huruvida försiktighetsprincipen verkligen varit styrande vid Socialstyrelsens bedömning.

I miljö- och hälsoskyddsnämnden kommer kristdemokraterna att ytterligare aktualisera behovet av skärpta riktlinjer och försiktighetsmått vid utbyggnad, samt uppdra åt miljöförvaltningen att återkomma med specificerade och skärpta riktlinjer och försiktighetsmått. Oavsett forskningsresultat, krävs också en sammanställning i staden över hur många basstationer det finns och var de är placerade."

Särskilt uttalande anfördes av suppleanten Viviann Gunnarsson (mp) enligt följande:

"Jag delar inte den uppfattning som framförs i koncernledningens remissvar."

§12 Övriga frågor

Koncernstyrelsen beslöt

att överlämna skivelse av Kristina Axén Olin (m) angående Vällingby Centrum till koncernledningen för beredning (bilaga).

Vice VD Per Blomstrand redogjorde för det aktuella läget beträffande AB Stokab.

Koncernstyrelsen beslöt

att uppdra åt koncernledningen att utreda SISAB:s avtal med mobiltelefonoperatörer avseende upplåtelse för basstationer.