Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2004-04-26

Sammanträde 2004-04-26

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Bolagsstämma 040426.pdf (80 kb)
Mötesinformation

Justerat 2004-04-28

Annika Billström

Lotta Edholm

Närvarande:

Ordföranden

Annika Billström (s)

Övriga ledamöterna

Lotta Edholm (fp) för Jan Björklund (fp)

eller som ledamot

Tomas Rudin (s) för Catharina Tarras-Wahlberg (s)

tjänstgörande

Jan Valeskog (s)

suppleant

Leif Rönngren (s)

Ann-Margerethe Livh (v)

Kristina Axén Olin (m)

Magnus Tegborg (m)

Ewa Samuelsson (kd)

Suppleanterna

Margareta Olofsson (v)

Viviann Gunnarsson (mp)

Tord Bergstedt (m)

Erik Saers (m)

Lotta Edholm (fp)

Arbetstagarrepr.

Hans Carlsson (SKTF)

Thord Franzén (LO, suppleant)

Per-Olof Digné (SACO-rådet, suppleant)

Övriga: Bosse Sundling, Per Blomstrand, Boris Amsköld, Gull Axén, Torbjörn Johansson, Joachim Quiding, Jonas Schneider och Marie Wallhammar

§1 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden Annika Billström (s) justera dagens protokoll utsågs tjänstgörande suppleanten Lotta Edholm (fp).

§2 Kommunfullmäktiges fyllnadsval av suppleant

Antecknades till protokollet att kommunfullmäktige den 29 mars 2004 (§ 17) i styrelsen för Stockholms Stadshus AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007 till ledamot utsett Jan Valeskog (s).

§3 Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2004-03-22 (nr 2/2004) är justerat och utsänt.

§4 Utseende av styrelsens sekreterare

Förelåg verkställande direktörens tjänsteutlåtande 2004-04-06.

Koncernstyrelsen beslöt att

att till styrelsens sekreterare utse Joachim Quiding.

§5 Förslag till långsiktig strategisk inriktning för koncernen Stockholms Stadshus AB avseende åren 2005-2007

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2004-04-07.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. godkänna koncernens redovisade rapport till mål- och uppgifter, resultat och avkastningskrav för den samlade koncernen, för moderbolaget och dess dotterbolag och hänskjuter underlaget för slutgiltigt beslut till det strategiska ärendet och sedermera budgetbeslut till hösten,

 2. ge dotterbolagsstyrelserna i uppdrag att anpassa sin verksamhet efter de resultat-, avkastnings- och verksamhetsmål som kommunfullmäktige kommer att besluta om,

 3. ge dotterbolagens styrelser i uppdrag att i respektive budget för 2005 redovisa åtaganden som svarar mot stadens övergripande inriktningsmål och prioriterade inriktningar,

 4. förklara protokollet i denna paragraf omedelbart justerat.

Reservation avgavs av tjänstgörande suppleanten Lotta Edholm (fp) enligt följande:

"Koncernstyrelsen föreslås besluta att

 1. delvis godkänna förslag till långsiktig strategisk inriktning för koncernen Stockholms Stadshus AB avseende åren 2005-2007,

 2. Stockholm Stadshus AB ska göra särskilda insatser för att öka andelen bostadsrätter i ytterstaden,

 3. därutöver anföra:

Stockholms kommunala bolagssektor har expanderat under de senaste decennierna. Det innebär att en betydande del av stadens verksamhet sker i bolagsform och att bolagen förvaltar en betydande del av stadens samlade förmögenhet.

Folkpartiet menar att det finns flera starka skäl till varför kommuner inte ska ägna sig åt att äga kommunala bolag.

Ett grundläggande krav som ställs i kommunallagen är att staden enbart ska ägna sig åt verksamheter som inte strider mot den kommunala kompetensen. Trots detta ägnar många kommunala företag sig åt verksamhet som konkurrerar med privata företag inom kommunen. Det leder till att utrymmet för privata företag, i synnerhet småföretag, beskärs.

När staden ägnar sig åt näringsverksamhet innebär det också att stockholmarna tvingas ta affärsmässiga risker. Vi menar att kommuner inte ska bedriva spekulativ verksamhet med skattebetalarnas pengar. Aktiebolag finns i svensk lagstiftning som ett instrument för att hantera riskkapital på en kommersiell marknad. Kommuner har andra arbetsuppgifter. Det är principiellt förkastligt att skattepengar äventyras i kommersiella projekt. Eventuella förluster i den kommunala företagsamheten medför också ökade utgifter för stockholmarna.

Staden är idag verksam på flera områden där också privata företag verkar. I vissa fall har staden genom sina bolag en allt för stark ställning som inverkar skadligt på utvecklingen. I andra fall innebär stadens engagemang en onödig risk för stadens skattebetalare.

Folkpartiet vill att några av de bolag som finns inom koncernen säljs inom en snar framtid. En utredning bör göras för att möjliggöra en försäljning av Stockholmshem, Centrumkompaniet och Parkab."

Reservation avgavs av ledamöterna Kristina Axén Olin (m) och Magnus Tegborg (m) enligt följande:

"Koncernstyrelsen föreslås besluta att

 1. delvis godkänna förslag till långsiktig strategisk inriktning för koncernen Stockholms Stadshus AB avseende åren 2005-2007,

 2. Stockholm Stadshus AB ska göra särskilda insatser för att öka andelen bostadsrätter i ytterstaden,

 3. därutöver anföra:

Förutom att driva den löpande verksamheten effektivt skall koncernen aktivt tillvarata möjligheterna till strukturella förändringar mellan eller inom bolagen för att öka effektiviteten och/eller frigöra tillgångar som kan användas bättre på andra områden inom bolagskoncernen och staden.

Staden och dess bolag skall inte bedriva affärsverksamhet som bättre eller lika bra kan drivas i privat regi, varför en ständig prövning av vilka bolag som staden skall äga måste göras. Moderbolaget skall också i samverkan med dotterbolagen pröva vilka verksamheter eller tillgångar inom bolagen som bör säljas eller avvecklas.

Staden är idag verksam på flera områden där också privata företag verkar. I vissa fall har staden genom sina bolag en allt för stark ställning som inverkar skadligt på utvecklingen. I andra fall innebär stadens engagemang en onödig risk för stadens skattebetalare. Staden kan även genom sitt ägande vara hämmande för bolaget då den kommunala kompetensen inte tillåter bolagens verksamhet att växa i önskad omfattning.

Större ansträngningar bör göras för att få tillstånd ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter i områden där allmännyttan är en dominerande ägare."

Reservation avgavs av ledamoten Ewa Samuelsson (kd) enligt följande:

"Koncernstyrelsen föreslås besluta att

 1. delvis godkänna förslag till långsiktig strategisk inriktning för koncernen Stockholms Stadshus AB avseende åren 2005-2007,

 2. Stockholm Stadshus AB ska göra särskilda insatser för att öka andelen bostadsrätter i ytterstaden,

 3. därutöver anföra:

Stockholms kommunala bolagssektor har expanderat under de senaste decennierna. Det innebär att en betydande del av stadens verksamhet sker i bolagsform och att bolagen förvaltar en betydande del av stadens samlade förmögenhet.

Förutom att driva den löpande verksamheten effektivt skall koncernen aktivt tillvarata möjligheterna till strukturella förändringar mellan eller inom bolagen för att öka effektiviteten och/eller frigöra tillgångar som kan användas bättre på andra områden inom bolagskoncernen och staden.

Staden och dess bolag skall inte bedriva affärsverksamhet som bättre eller lika bra kan drivas i privat regi, varför en ständig prövning av vilka bolag som staden skall äga måste göras. Moderbolaget skall också i samverkan med dotterbolagen pröva vilka verksamheter eller tillgångar inom bolagen som bör säljas eller avvecklas.

När staden ägnar sig åt näringsverksamhet innebär det också att stockholmarna tvingas ta affärsmässiga risker. Vi menar att kommuner inte ska bedriva spekulativ verksamhet med skattebetalarnas pengar. Aktiebolag finns i svensk lagstiftning som ett instrument för att hantera riskkapital på en kommersiell marknad. Kommuner har andra arbetsuppgifter. Det är principiellt förkastligt att skattepengar äventyras i kommersiella projekt. Eventuella förluster i den kommunala företagsamheten medför också ökade utgifter för stockholmarna.

Större ansträngningar bör göras för att få tillstånd ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter i områden där allmännyttan är en dominerande ägare."

Särskilt uttalande anfördes av ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) enligt följande:

"I och med detta inriktningsbeslut har vi inte bundit oss vid några specifika ekonomiska ramar för t.ex. dotterbolaget Stockholms Stadsteater AB, eftersom dessa kommer att bli föremål för höstens budgetförhandlingar."

§6 Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB m.m.

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2004-04-06.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. godkänna förslag till ändrad arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB, bilaga 1,

 2. uppmana dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB att fatta beslut om förändringar i respektive arbetsordning i enlighet med vad som anförs i koncernledningens tjänsteutlåtande inklusive bilaga 2 med tillägget att styrelsen skall informeras om verkställande direktörens anställningsförmåner.

§7 Redovisning av dotterbolagens åtgärder för att förbättra upphandlingsrutinerna

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2004-04-06.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna redovisningen av dotterbolagens åtgärder för att förbättra upphandlingsrutinerna.

§8 Lägesredovisning avseende renodling av stadens fastighetsbestånd samt överföring av servicehus från bostadsbolagen till FB Servicehus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2004-04-07.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. uppmana bostadsbolagen att genomföra överföring av servicehus i enlighet med stadsledningskontorets promemoria (bilaga 2),

 2. hemställa hos kommunstyrelsen att uppdra åt stadsledningskontoret att snarast återkomma till berörda parter med resultatet av den fördjupade utredning som för närvarande genomförs rörande Akalla Servicehus,

 3. godkänna redovisning avseende renodling av stadens fastighetsbestånd.

Särskilt uttalande anfördes av tjänstgörande suppleanten Lotta Edholm (fp) samt ledamöterna Kristina Axén Olin (m), Magnus Tegborg (m) och Ewa Samuelsson (kd) enligt följande:

"Överföringen av AO Sjukhems fastigheter till FB Servicehus AB innebär ökade förutsättningar till en god förvaltning av dessa bostäder. Beslutet ligger helt i linje med den process som påbörjades under förra mandatperioden med att samla alla stadens vård- och omsorgsfastigheter inom samma bolag.

Genom att samla äldreboenden, servicehus, gruppboenden och behandlingshem under ett och samma tak skapas förutsättningar att utveckla ett bostadsbolag med särskild kompetens och förståelse för de boendes speciella behov. Att Stockholms stad på detta sätt nu skapar ett vårdbostadsbolag med specialkunskaper utöver traditionell fastighetsförvaltning.

Den planerade omvandlingen av vissa servicehus till seniorbostäder påverkar i viss utsträckning den överföring av fastigheter som föreslås till FB Servicehus AB. Vi vill därför även i detta sammanhang markera vår stora oro inför den mycket omfattande omvandling av servicehus till seniorlägenheter.

Omvandlingen av servicehus till seniorbostäder skall styras av äldre stockholmares efterfrågan på boendeformen – inte av stadsdelarnas besparingsbehov. Vi finner det anmärkningsvärt att en så pass omfattande omvandling nu drivs fram utan att en mer omfattande analys gjorts av hur efterfrågan ser ut på seniorbostäder. Det finns också tydliga tecken på att en del av Stockholms servicehuslägenheter står tomma på grund av allt hårdare biståndsbedömningar, och inte på grund av ett faktiskt minskat behov bland stadens äldre."

§9 Anmälan av avgivet remissvar

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärende:

Koncernledningens remissvar avseende "Konstinsatser med stöd av den s.k. enprocentsregeln".

§10 Övriga frågor

Koncernstyrelsen beslöt

att överlämna skrivelse av Ewa Samuelsson (kd) angående utarbetande av direktiv till koncernens bostadsbolag om förnyelse av miljonprogramsområden till koncernledningen för beredning (bilaga).