Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2004-10-25

Sammanträde 2004-10-25

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

Justerat 2004-10-28

Annika Billström

Lotta Edholm

Närvarande:

Ordföranden

Annika Billström (s)

Övriga ledamöterna

Lotta Edholm (fp) för Jan Björklund (fp)

eller som ledamot

Catharina Tarras-Wahlberg (s)

tjänstgörande

Roger Mogert (s)

suppleant

Leif Rönngren (s)

Margareta Olofsson (v) för Ann-Margarethe Livh (v)

Kristina Axén Olin (m)

Magnus Tegborg (m)

Ewa Samuelsson (kd)

Suppleanterna

Kersti Py Börjesson (s)

Teres Lindberg (s)

Tomas Rudin (s)

Viviann Gunnarsson (mp)

Tord Bergstedt (m)

Arbetstagarrepr.

Conny Nilsson (LO)

Roger Wickenbergh (SKTF)

Thord Franzén (LO, suppleant)

Per-Olof Digné (SACO-rådet, suppleant)

Övriga: Bosse Sundling, Per Blomstrand, Boris Amsköld, Gull Axén, Torbjörn Johansson, Joachim Quiding, Jonas Schneider och Marie Wallhammar

§1 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden Annika Billström (s) justera dagens protokoll utsågs tjänstgörande suppleanten Lotta Edholm (fp).

§2 Kommunfullmäktiges fyllnadsval av suppleant

Antecknades till protokollet att kommunfullmäktige den 17 juni 2004 (§ 6) i styrelsen för Stockholms Stadshus AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007 till ledamot utsett Roger Mogert (s) istället för Jan Valeskog (s).

§3 Anmälan av ny arbetstagarrepresentant

Anmäldes att Roger Wickenbergh ersatt Hans Carlsson som arbetstagarrepresentant (SKTF).

§4 Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2004-06-11 (nr 4/2004) är justerat och utsänt.

§5 Prognos 2004:2 inklusive resultat per 2004-08-31

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2004-10-07.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. med godkännande lägga redovisat delårsbokslut till handlingarna,

 2. insända delårsrapporten januari-augusti 2004 till Bolagsverket,

 3. höja Stockholm Vatten AB:s limit från 3 200 mnkr till 3 400 mnkr för år 2004.

§6 Finansiell riskrapport per 2004-08-31

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2004-10-04.

Koncernstyrelsen beslöt

att lägga internbankens föreliggande rapport till handlingarna.

§7 Översyn av kommunkoncernens finansverksamhet

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande 2004-10-13.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. godkänna förslag till organisation av kommunkoncernens finansverksamhet,

 2. tillstyrka att stadsledningskontoret får i uppdrag att återkomma med förslag till reviderad finanspolicy,

 3. förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

Suppleantyttrande anfördes av suppleanten Viviann Gunnarsson (mp) enligt följande:

"När denna översyn görs är det mycket viktigt att säkerställa både bolagens fortsatta egna kompetens i frågorna samt att en utomstående kontroll fortlöpande sker i den centraliserade finansfunktionen."

§8 Förslag på framtida hantering av Stockholms Stadshus AB:s pensionsskuld

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2004-10-11.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. godkänna förslag till pensionspolicy för koncernen Stockholms Stadshus AB,

 2. uppdra åt Stockholms Stadshus AB att genomföra samordnad upphandling av pensionsadministration som skall gälla för koncernens samtliga bolag,

 3. uppdra åt koncernledningen att vidare utreda frågorna om minskning av riskspridning av pensionsåtagandena i koncernens bolag och hur förvaltning av pensionsåtagandena ska ske.

§9 Överföring av gatu- och fastighetsnämndens förskolor till SISAB

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande 2004-10-06.

Koncernstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att

 1. godkänna utredning om att samla stadens förvaltning av pedagogiska lokaler,

 2. godkänna överlåtelse av byggnader, enligt bilagd förteckning, inom affärsområde barnstugor från gatu- och fastighetsnämnden till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) till skattemässiga restvärden/bokfört värde, och upplåtelse bör ske med tomträtt eller liknande form av nyttjanderätt enligt principer för utbildningslokaler, med start per den 1 april 2005,

 3. ge gatu- och fastighetsnämnden i uppdrag att vidta övriga åtgärder i enlighet med utredningens förslag,

 4. uppmana Stockholms Stadshus AB att uppmana SISAB att vidta övriga åtgärder i enlighet med utredningens förslag,

 5. uppmana Stockholms Stadshus AB att uppmana AB Stockholmshem att i enlighet med utredningen till skattemässigt restvärde/bokfört värde överlåta 2 förskolefastigheter till SISAB per den 1 mars 2005.

§10 Förvärv av Carlsberg Sverige AB:s fastigheter i Ulvsunda industriområde

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2004-10-11

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. godkänna AB Glasbruket 2001:s förvärv av samtliga aktier i Fastighets AB G-mästaren, org.nr 556995-2170, från Carlsberg Sverige AB,

 2. utställa garanti avseende AB Glasbruket 2001:s fullgörande av aktieöverlåtelseavtalet bilaga 15.2 och samtidigt överlämna densamma i original till Carlsberg Sverige AB (bilaga 2) ,

 3. förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

Särskilt uttalande anfördes av tjänstgörande suppleanten Lotta Edholm (fp) samt ledamöterna Kristina Axén Olin (m), Magnus Tegborg (m) och Ewa Samuelsson (kd) enligt följande:

"Inledningsvis bör konstateras att försiktighet ska iakttas i de fall staden skall genomföra stora förvärv av mark. Skall ett sådant förvärv genomföras måste det stå utom allt tvivel att staden behöver rådighet över marken, att priset är rimligt och att en långsiktig plan för områdets utveckling finns tillgänglig. Genomför staden ett förvärv när dessa kriterier inte är uppfyllda innebär det en risktagning med skattebetalarnas pengar.

I det aktuella ärendet saknas det tillräckligt tunga skäl för att staden med nödvändighet behöver rådighet över marken. Det bör också understrykas att 375 miljoner kronor är en tämligen stor summa för att genomföra ett strategiskt köp där nyttan och värdet i dagsläget inte kan analyseras eller beskrivas.

Att området utgör ett lämpligt område för exempelvis handel förutsätter heller inte att staden måste köpa marken. Tvärtom finns ingen anledning att ifrågasätta privata aktörers egen möjlighet att förvärva mark som är intressant för dem.

Vi reserverade oss av ovan redovisade skäl mot kommunfullmäktigebeslutet att förvärva fastigheten. I och med att vänstermajoriteten valt att genomdriva köpet har vi inga synpunkter på hanteringen av detsamma."

§11 Byte av bolagskategori avseende AB Svenska Bostäder

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2004-10-04.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. hemställa hos kommunfullmäktige att godkänna ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning i enlighet med bilagt förslag,

 2. under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande uppdra åt ombudet vid extra bolagsstämma med AB Svenska Bostäder (publ) att rösta i enlighet med ovanstående,

 3. förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

§12 Redovisning avseende bolagens åtgärder för en renare stad (Skrivelse av Annika Billström m.fl.)

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2004-10-04.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna denna redovisning och därmed anse skivelsen besvarad.

Särskilt uttalande anfördes av tjänstgörande suppleanten Lotta Edholm (fp) samt ledamöterna Kristina Axén Olin (m) och Magnus Tegborg (m) enligt följande:

"Stockholm blir allt mer likt en soptipp. Nedskräpning, klotter och vandalism har de senaste åren kraftigt förfulat vår stad. Naturligtvis måste de kommunala bolagen dra sitt strå till stacken för att förbättra läget, men det är viktigt att påpeka att det främst är den styrande majoritetens sak att förbättra läget. En rad medvetna beslut från den styrande majoriteten har dock på senare tid lett till en ökad nedskräpning snarare än till en minskad.

För det första har sopsorteringen helt havererat i Stockholm. Många små soptippar har ersatt några få stora. På många ställen är sopsorteringsanläggningarna sanitära olägenheter som förpestar tillvaron för de omkringboende. Situationen kommer att förvärras än mer när staden ska gå över till att hämta sopor endast varannan vecka.

För det andra har den styrande majoriteten sanktionerat klotter. Genom att inte på allvar ta avstånd från klottrare sanktioneras deras beteende, något som ofelbart leder till mer klotter.

För det tredje satsas alldeles för lite pengar på städning. Miljöer som är nedskräpade riskerar att skräpas ned ytterligare jämfört med miljöer som från början är rena. Det bär emot mer att slänga skräp i en ren miljö än i en miljö som redan är nedskräpad.

Nedskräpning, klotter och vandalism är ett stort problem i Stockholm. Det leder till förslumning och också till högre brottslighet. Naturligtvis blir det inte bättre av att den stockholmsfientliga regeringen vägrar att se Stockholms behov av fler poliser."

§13 Direktiv till koncernens bostadsbolag om förnyelse av stadens bostadsområden

(Skrivelse av Ewa Samuelsson m.fl.)

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2004-10-04.

Koncernstyrelsen beslöt

att anse skrivelsen besvarad med detta utlåtande.

Reservation avgavs av tjänstgörande suppleanten Lotta Edholm (fp) samt ledamöterna Kristina Axén Olin (m), Magnus Tegborg (m) och Ewa Samuelsson (kd) enligt följande:

"Koncernstyrelsen föreslås besluta att

 1. ge koncernledningen i uppdrag att inbjuda företrädare för forskningsprojektet RESTATE till en information om deras forskningsresultat,

 2. därutöver anföra

Ytterligare resultat har framkommit ur forskningsprojektet RESTATE som anknyter till de förhållanden som nämndes i skrivelsen till koncernstyrelsen. Interventioner i miljonprogramsområdena har i stort sett varit resultatlösa.

Med de pengar och de insatser som föreslås i stadens budget kommer endast kosmetiska förändringar i områdena att kunna göras. 75 mnkr om året kan jämföras med de väldiga sociala satsningar som varje år anslås i berörda stadsdelar och med de medel som satsas på ombyggnad av till exempel skatteskrapan.

Stadens bristande vilja att i samverkan med näringslivet, staten och andra intressenter göra en rejäl satsning på inre och yttre förnyelse av miljonprogramsområdena är tydlig. Det gäller arbetsplatser, infrastruktur, förändring av lägenhetsbeståndet mm."

§14 Lägesredovisning avseende AB Stokab

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2004-09-29.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna lägesredovisning avseende Stokab.

Personalyttrande avgavs av SKTF:s personalrepresentant Roger Wickenbergh och LO:s personalrepresentant Conny Nilsson enligt följande:

"Vi utgår ifrån att koncernstyrelsen kommenterar detta ärende utifrån de förhandlingar som fortfarande äger rum mellan SKTF och Stokab samt det brev som skickats från SKTF:s förbundsordförande till ledamöterna i Stockholms Stadshus AB per den 7/10.

Vi reserverar oss mot det brev, som Stokabs VD har skickat till samtliga VD´ar

(bilaga 2), då det inte speglar verkligheten.

Stokabs hantering av sina anställda i samband med omorganisationen och lönerevision kommer förmodligen avgöras i AD.

De fackliga organisationerna ska alltid respekteras och vara en part att samverka med och därför är det anmärkningsvärt att Stokab valt en dyrare och mindre effektiv lösning, än vad parterna annars hade kunnat enas om

Vi yrkar därför

att koncernstyrelsen noga följer utvecklingen av de lokala förhandlingarna mellan SKTF och Stokab med fokus på att ingångna kollektivavtal, förhandlingsordning och arbetsrättsliga lagar efterlevs,

att koncernstyrelsen noga följer utvecklingen av de centrala förhandlingarna mellan SKTF och KFS med fokus på att ingångna kollektivavtal, förhandlingsordning och arbetsrättsliga lagar efterlevs,

att koncernstyrelsen noga bevakar AD:s kommande domar i dessa ärenden."

§15 Redovisning avseende Vällingby Centrums förnyelse

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2004-10-15.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna redovisningen av förnyelse av Vällingby Centrum.

Reservation avgavs av tjänstgörande suppleanten Lotta Edholm (fp) samt ledamöterna Kristina Axén Olin (m), Magnus Tegborg (m) och Ewa Samuelsson (kd) enligt följande:

"Koncernstyrelsen föreslås besluta att

 1. godkänna redovisningen avseende Vällingby centrums förnyelse

 2. uppdra till koncernledningen att till Svenska bostäders styrelse anföra följande:

Omdaningen av Vällingby centrum kan komma att innebära ett positivt tillskott av bostäder och nya kommersiella lokaler i området. Mot bakgrund av de osäkra ekonomiska kalkylerna finns dock anledning att iaktta viss försiktighet i det kommande arbetet. Det ter sig rimligt att projektet tydligt etappindelas i det kommande arbetet för att hantera ekonomin samt fastslår ett kostnadstak för projektet.

För att fatta ett välgrundat beslut krävs också tydligare presentation och kalkyler kring hur projektet påverkas bland annat av

- justeringar i hyresnivåer

- justeringar av beläggningsgrad

- konjunkturutveckling

- infrastrukturutveckling i området."

Särskilt uttalande anfördes av tjänstgörande suppleanten Lotta Edholm (fp) samt ledamöterna Kristina Axén Olin (m) och Magnus Tegborg (m) enligt följande:

"Det är därutöver tveksamt att majoriteten valt att lägga 100 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar på ett utredningsarbete som i dagsläget är osäkert. Den planerade investeringen i Vällingby centrum berör i hög grad kommersiella lokaler och det är därför rimligt att projektet ska kunna bära sina egna kostnader. De delar av projektet som är nödvändiga för att centrumanläggningen ska fungera bör belasta kalkylerna fullt ut för att en rättvisande bild ska ges."

§16 Redovisning avseende Skärholmen Centrums förnyelse

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2004-10-15.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. godkänna redovisningen av upprustningen av Skärholmens Centrum,

 2. uppdra åt koncernledningen att förlänga utställd kapitaltäckningsgaranti för CentrumKompaniet i Stockholm AB att gälla till och med ordinarie bolagsstämma 2009.

§17 Förhandlingsordning för information avseende ägardirektiv m.m. till dotterbolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2004-10-04.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna anmälan av förhandlingsordning för information avseende ägardirektiv m.m. till dotterbolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB.

§18 Rapport avseende utvärdering av styrelsearbete och ägarstyrning i koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2004-10-04.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna denna redovisning.

§19 Sammanträdestider för år 2005

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2004-10-04.

Koncernstyrelsen beslöt

att fastställa följande sammanträdestider för koncernstyrelsen:

tisdag 2005-03-29 kl. 13.00 Koncernårsbokslut 2004

måndag 2005-05-02 kl. 13.00 Bolagsstämma

Firmateckningsrätt, arbetsordning m.m., styrelsens sekreterare, kommande sammanträdestider

Förslag till treårsplan

måndag 2005-06-13 kl. 13.00 Tertialbokslut 1 jämte prognos

måndag 2005-09-12 kl. 13.00 Om behov föreligger

måndag 2005-10-24 kl. 13.00 Tertialbokslut 2 jämte prognos

Delårsrapport till Bolagsverket

Kommande sammanträdestider

måndag 2005-12-12 kl. 13.00 Budget för år 2006

§20 Anmälan av avgivna remissvar

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden:

 1. Koncernledningens remissvar avseende beskrivning av riksintresset Stockholms Hamn.

 2. Koncernledningens remissvar avseende promemoria om investeringsstöd för vissa energi- och miljöinvesteringar i offentliga lokaler.

 3. Koncernledningens remissvar avseende motion 2004:19 av Ulla Hamilton (m) om Stockholms stads centrumanläggningar.

 4. Koncernledningens remissvar avseende arbetsmarknadspolitiska riktlinjer för Stockholms stad.

 5. Koncernledningens remissvar avseende förslag till informationsteknisk plattform för Stockholms stad.

 6. Koncernledningens remissvar avseende organisationsöversyn av Gatu- och fastighetskontoret.

 7. Koncernledningens remissvar avseende nytt näringslivspolitiskt program för Stockholms stad.

 8. Koncernledningens remissvar avseende förslag till trafiksäkerhetspolitiskt program för Stockholms stad 2005-2010.

 9. Koncernledningens remissvar avseende skrivelse av Annika Billström (s) och Teres Lindberg (s) om firandet av Medborgarnas dag i samband med Sveriges nationaldag den 6 juni.

§21 Övriga frågor

Koncernstyrelsen beslöt

att överlämna skrivelse av Roger Mogert (s) bokslut över de kommunala bostadsbolagens bostadsrättsförsäljningar till koncernledningen för beredning (bilaga).