Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2005-03-22

Sammanträde 2005-03-22

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

Justerat 2005-03-29

Annika Billström

Jan Björklund

Närvarande:

Ordföranden

Annika Billström (s)

Vice ordföranden

Jan Björklund (fp)

Övriga ledamöterna

Catharina Tarras-Wahlberg (s)

eller som ledamot

Teres Lindberg (s) för Roger Mogert (s)

tjänstgörande

Tomas Rudin (s) för Leif Rönngren (s)

suppleant

Ann-Margarethe Livh (v)

Kristina Axén Olin (m)

Magnus Tegborg (m)

Ewa Samuelsson (kd)

Suppleanterna

Margareta Olofsson (v)

Viviann Gunnarsson (mp)

Lotta Edholm (fp)

Erik Saers (m)

Arbetstagarrepr.

Conny Nilsson (LO)

Roger Wickenbergh (SKTF)

Thord Franzén (LO, suppleant)

Per-Olof Digné (SACO-rådet, suppleant)

Övriga: Bosse Sundling, Per Blomstrand, Boris Amsköld, Gull Axén, Joachim Quiding, Jonas Schneider, Peter Meurling och Jens Skarling

§1 Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Annika Billström (s) justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Jan Björklund (fp).

§2 Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2004-12-13 (nr 6/2004) är justerat och utsänt.

§3 Anmälan av utredning om strategiska alternativ för AB Stokab

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2005-03-07.

Föredragning skedde av Peter Meurling och Jens Skarling från Öhrlings PriceWaterHouseCoopers.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna anmälan av utredning om strategiska alternativ för Stokab.

Reservation avgavs av vice ordföranden Jan Björklund (fp) samt ledamöterna Kristina Axén Olin (m) och Magnus Tegborg (m) enligt följande:

"Koncernstyrelsen föreslås besluta att

 1. lägga utredningen till handlingarna,

 2. ge koncernledningen i uppdrag att återkomma med beräkningar för de olika handlingsalternativen inklusive en försäljning,

 3. snarast återkomma till styrelsen med ett förslag till en försäljning av Gotlandskabeln och Mälarringen,

 4. ge koncernledningen i uppdrag att undersöka möjligheterna att lägga ut driften av näten på entreprenad,

 5. i övrigt anföra:

För att inför framtiden fatta ett långsiktigt beslut för AB Stokab behövs mer information. Utredningen behöver kompletteras med beräkningar som ligger till grund för de olika handlingsalternativen. Därutöver vore det intressant för koncernstyrelsen att ta del av en utredning om huruvida det är görligt att lägga ut driften av näten på entreprenad.

I utredningen gällande Stokabs framtid anser konsulterna att de projekt som Stokab driver utanför kommunens gränser står i konflikt med bolagsordningen och är ytterst tveksamt ur kommunallagens perspektiv. Därför bör Gotlandskabeln och Mälarringen omedelbart säljas."

§4 Årsbokslut 2004 och årsredovisning för koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2005-03-14.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. godkänna årsbokslut 2004 för koncernen Stockholms Stadshus AB och förelägga årsredovisningen för bolagsstämman,

 2. föreslå att av disponibla fria medel i moderbolaget - kr 10 648 136 332:48 - dela ut kr 597 528 000 till aktieägaren Stockholms stad och att övriga fria medel balanseras i ny räkning,

 3. återkalla utställda kapitaltäckningsgarantier för AB Stokab, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, S:t Erik Markutveckling AB och Stockholms Stadsteater AB, samt uppdra åt koncernledningen att utfärda nya kapitaltäckningsgarantier för AB Stokab, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, Stockholm Visitors Board AB, S:t Erik Markutveckling AB och Stockholms Stadsteater AB,

 4. förklara protokollet i denna paragraf omedelbart justerat.

Särskilt uttalande anfördes av vice ordföranden Jan Björklund (fp) samt ledamöterna Kristina Axén Olin (m) och Magnus Tegborg (m) enligt följande:

"Det är mycket allvarligt att socialdemokraterna nu tar 300 miljoner från det egna kapitalet i Stockholms Stadshus AB för att klara de avkastningskrav som ställts från majoriteten i KF. Denna urholkning av stadens förmögenhet leder till att möjligheterna att göra för staden nödvändiga investeringar i framtiden minskar."

Särskilt uttalande anfördes av vice ordföranden Jan Björklund (fp) samt ledamöterna Kristina Axén Olin (m), Magnus Tegborg (m) och Ewa Samuelsson (kd) enligt följande:

" Bostadsförmedlingen visar ett överskott på 8 miljoner kr 2004. Det är därför av största vikt att bolaget skyndsamt lämnar ett förslag om den sänkning av köavgiften som Kommunfullmäktige beslutat."

Särskilt uttalande anfördes av ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och suppleanten Viviann Gunnarsson (mp) enligt följande:

"I årsredovisning för 2004 framkommer att bostadsförmedlingen visar ett överskott på 8,1 mkr. Intäktsöverskottet fördelar sig på förmedlingsavgifter och köavgifter och beskrivs bero på den oväntat stora ökningen av förmedlade lägenheter samt nya kunder.

I Bostadsförmedlingens årsredovisning ges ett uppdrag att under 2005 se över avgifterna och anpassa dessa efter självkostnadsprincipen.

Bostadsförmedlingen bör inte ta ut mer avgifter än för att täcka sina egna kostnader. Därför bör avgifterna för 2005 ses över så att de anpassas till självkostnadsprincipen."

Särskilt uttalande anfördes av suppleanten Viviann Gunnarsson (mp) enligt följande:

"Vi emotsatte oss en bolagisering av näringslivsnämnden till Stockholms Näringslivskontor AB samt att med övertagandet av Stockholm Visitors Board och Business Arena Stockholm AB en koncern i koncernen bildades. Redogörelsen över verksamheten ändrar inte detta ställningstagande. Insynen har till stora delar gått förlorad genom denna konstruktion."

§5 Finansiell riskrapport per 2004-12-31

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2005-02-23.

Koncernstyrelsen beslöt

att lägga internbankens föreliggande rapport till handlingarna.

§6 Finanspolicy för AB Svenska Bostäder

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2005-03-08.

Koncernstyrelsen beslöt att

att godkänna finanspolicy för AB Svenska Bostäder förutom punkt 7.5 samt ändra andra stycket i punkt 6.6 till "Valutaexponering av betydelse skall stängas utan dröjsmål."

§7 Bildandet av S:t Erik Livförsäkring AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2004-03-08.

Koncernstyrelsen beslöt

att bordlägga ärendet.

§8 Kompletterande direktiv till ombuden vid 2005 års ordinarie bolagsstämmor hos Stockholms Stadshus AB:s dotterbolag

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2005-03-18.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. uppdra åt ombudet vid ordinarie bolagsstämma i S:t Erik Försäkrings AB välja Catharina Gyllencreutz till ordförande samt Thomas Atterdal, Anita Granlund, Åsa Löfström samt Per Åkenes till ordinarie ledamöter i styrelsen,

 2. uppdra åt ombudet vid ordinarie bolagsstämma i Stockholm Vatten AB att ej bevilja ansvarsfrihet för verkställande direktören avseende 2004 års förvaltning,

 3. förklara protokollet i detta ärende medelbart justerat.

Särskilt uttalande anfördes av ordföranden Annika Billström (s), ledamöterna Catharina Tarras-Wahlberg (s) och Ann-Margarethe Livh (v), tjänstgörande suppleanterna Teres Lindberg (s) och Tomas Rudin (s) samt suppleanten Viviann Gunnarsson (mp) enligt följande:

"Stockholm Vatten AB:s styrelse har hemställt till koncernstyrelsen att Stockholms Stadshus AB skall återkomma med förslag på åtgärder med anledning av den uppkomna situationen rörande Ecoferm AB och bolagets ekonomiska ställning.

Parallellt med detta har ledningen för Stockholm Vatten AB begärt hos Ecoferm att lånet skall återbetalas. Detta föranledde Ecoferm AB att tillskriva Stockholms Stadshus AB och begära instruktioner för hur den uppkomna situationen skall hanteras bl.a. mot bakgrund av att konsortialavtalet anger att finansiering från ägarna (SRV Återvinning AB och Stockholm Vatten AB) skall fördelas lika.

Ecoferms verksamhet och utvecklingen av dess produktion och i förlängningen användandet av biogas är mycket viktig. För att klara av uppställda mål om matavfallshantering för Stockholms stad är det avgörande att ha ett samarbete i ett regionalt perspektiv. Det är därför avgörande att säkerställa Ecoferms fortlevnad och utvecklingsmöjligheter.

Vi är överens om att Ecoferms ekonomiska situation skall lösas så att verksamheten kan utvecklas som planerat utan störningar. Ledningen för Stockholms Stadshus AB skall därför skyndsamt bereda frågan för hur Ecoferm AB:s ekonomiska situation skall hanteras."

Protokollsanteckning begärdes av ordföranden Annika Billström (s) enligt följande:

"I skrivelsen som VD i Stockholm Vatten Karin Johnsson tillsänt koncernstyrelsen. daterad den 18 mars 2005, framförs "Vid samtal med Annika Billström har det framgått att hon ämnar föreslå att lånet godkänns i efterhand." Detta påstående är inte korrekt."

Protokollsanteckning begärdes av ordföranden Annika Billström (s) efter nedanstående redogörelse av koncernledningen:

"Frågan om vad som hänt om styrelsen för Stockholm Vatten AB i efterhand hade godkänt VD:s beslut avseende ägarstillskott och utlåning till Ecoferm besvarades med att den auktoriserade revisorn i så fall hade kunnat överväga det revisionella begreppet att varken tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet, men att detta inte förändrat det faktum att VD agerat i strid med aktiebolagslagen och VD-instruktionen, utan enbart medfört att revisorn lämnat öppet för bolagsstämman att bedöma ansvars- och förtroendefrågan."

Protokollsanteckning begärdes av suppleanterna Viviann Gunnarsson (mp) och Margareta Olofsson (v) enligt följande:

"Hade styrelsen för Stockholm Vatten AB fattat beslut om att för egen del godkänna ägartillskott och lån till Ecoferm hade processen i sakfrågan påskyndats genom att erforderliga beslut hade kunnat fattas i berörda instanser tidigare. Vi hänvisar till revisorns förslag i skrivelse till styrelsen och för kännedom till Stockholms Stadshus AB och Stockholms stads revisionskontor den 20 februari 2005. I skrivelsen anger revisorerna att den uppkomna situationen möjligen kan läkas i efterhand om besluten biträds av styrelsen och detta kan ske i laga ordning efter samråd med internbanken och i övrigt i enlighet med de finanspolicies som skall följas."

Protokollsanteckning begärdes av suppleanten Lotta Edholm (fp) efter nedanstående redogörelse av koncernledningen:

"Frågan om vad som hänt i ansvarsfrågan om styrelsen för Stockholm Vatten AB hade godkänt VD:s hantering av Ecoferm och överordnad instans inte hade godkänt detta i sin tur, besvarades med att styrelsen istället för VD kunde riskera att inte beviljas ansvarsfrihet."

§9 Förvärv av Jernhusen Norra Station AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2005-03-08

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. godkänna S:t Erik Markutveckling AB:s förvärv av samtliga aktier i Jernhusen Norra Station AB, org.nr 556661-9929, från Jernhusen AB, för en köpeskilling om 500 mnkr,

 2. förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

§10 FB Servicehus AB:s organisatoriska placering inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2005-03-09.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

 1. godkänna förslag till ny organisatorisk placering för FB Servicehus AB,

 2. under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut låta Stockholms Stadshus AB förvärva AB Familjebostäders aktier i FB Servicehus AB för 29,9 mnkr med tillträdesdag den 1 september 2005.

Koncernstyrelsen beslöt hemställa att kommunfullmäktige beslutar att

 1. fastställa förslag till ny bolagsordning för FB Servicehus AB,

 2. entlediga nuvarande styrelse i FB Servicehus AB per den 31 augusti 2005,

 3. välja ny styrelse och lekmannarevisorer i FB Servicehus AB per den 1 september 2005,

 4. godkänna försäljning av AB Familjebostäders aktier i FB Servicehus AB till bokfört värde till Stockholms Stadshus AB.

§11 Presidiemöten våren 2005

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2005-02-24.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna rapporten avseende möten med dotterbolagens presidier.

§12 Studentskrapan - ombyggnad och nyproduktion

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2005-03-09.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna lägesredovisning om Studentskrapans ombyggnad och nyproduktion.

Reservation avgavs av vice ordföranden Jan Björklund (fp) samt ledamöterna Kristina Axén Olin (m), Magnus Tegborg (m) och Ewa Samuelsson enligt följande:

"Koncernstyrelsen föreslås besluta att

 1. sälja kv. Gamen 8.

 2. i övrigt anföra

I lägesredovisningens kostnadskalkyler framgår inte att staden ovanpå de kostnader som redovisas varit tvungen att ta nedskrivningskostnader på 450 miljoner. Inte heller redovisas kostnaderna för ägartillskottet om drygt 550 miljoner.

Därtill berör hälften av den totala byggkostnaden om cirka 1 miljard lägenheterna. Detta innebär att var och en av de 475 studentlägenheterna subventioneras med cirka 3 miljoner. Dyrare studentlägenheter får man leta efter, det hade varit billigare att köpa 475 bostadsrätter i innerstaden.

Stadens köp av Skatteskrapan har varit en förlustaffär från dag ett. Skatteskrapan bör säljas."

§13 Oanmälda besök i dotterbolagen

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2005-03-01.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna denna redovisning.

§14 Återrapportering från dotterbolagen avseende åtgärder med anledning av revisorernas synpunkter från löpande granskning

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2005-02-23

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna rapporteringen från dotterbolagen.

§15 Revisionsrapporten "Investeringsprocessen i Stockholms stad"

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2005-03-09.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. som svar på skrivelsen från lekmannarevisorerna överlämnas koncernledningens tjänsteutlåtande,

 2. Koncernledningen uppdras att återkomma med förslag till åtgärder i enlighet med rapportens rekommendationer, vilket bl.a. innebär att lämna förslag på vilka bolagsärenden som skall föreläggas kommunfullmäktige för beslut.

§16 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2005-03-09.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. ge dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB i uppdrag att genomföra kommunfullmäktiges beslut avseende Näringslivspolitiskt program för Stockholm inom respektive område,

 2. anmoda dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB att tillämpa Arbetsmarknadspolitiska riktlinjer för Stockholm stad,

 3. godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Handikappolitiskt program för Stockholms stad,

 4. godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Stockholms stads Tobaks-, Alkohol- och Narkotikapolitiska program,

 5. ge koncernledningen i uppdrag att tillämpa antidiskrimineringsklausulen vid Stockholms Stadshus AB:s upphandlingar av alla varor och tjänster,

 6. anmoda dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB att tillämpa antidiskrimineringsklausulen vid upphandling av alla varor och tjänster,

 7. godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Trafiksäkerhetspolitiskt program för Stockholms stad 2005-2010,

 8. godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Informationsteknisk plattform för Stockholms stad.

§17 Anmälan av avgivna remissvar

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden:

 1. Koncernledningens remissvar avseende skrivelse av Ewa Samuelsson (kd) om återtagande av Stockholms Stadshus AB:s informationsbroschyr

 2. Koncernledningens remissvar avseende promemorian Tredimensionell fastighetsindelning - kompletterande fastighetstekniska frågor

 3. Koncernledningens remissvar avseende motion 2004:44 av Paul Lappalainen (mp) om genomgång och tillvaratagande av den kompetens som finns bland Stockholms stads personal

 4. Koncernledningens remissvar avseende motion 2004:47 av Kristina Axén Olin om snabbutredning av Norviks Hamn

 5. Koncernledningens remissvar avseende förslag till integrationspolicy för Stockholms stad

 6. Koncernledningens remissvar avseende motion 2004:63 av Anders Broberg (kd) m.fl. (kd) angående försäljning av Stokab till kunderna

 7. Koncernledningens remissvar avseende förslag till ny organisation för stadsledningskontoret

 8. Koncernledningens remissvar avseende motion 2004:65 av Kristina Axén Olin m.fl. (m) om införande av Helsingforsmodellen mot klotter

Personalyttrande avgavs av Roger Wickenbergh (SKTF) gällande remissyttrande avseende motion 2004:63 av Anders Broberg (kd) m.fl. (kd) angående försäljning av Stokab till kunderna enligt följande:

"Koncernledningen skriver följande i sitt remissyttrande: "De kostnadsbesparande åtgärder som vidtas på kort sikt, och som bland annat medfört en personalreducering av personalstyrkan, är en avgörande del av denna process."

Vi undrar på vilket sätt personalreduceringen är en avgörande del för bolagets kostnadsbesparing."

Vice VD Per Blomstrand redogjorde översiktligt för Stokabs kostnadsbesparingar.

§18 Övriga frågor

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. överlämna skrivelse av Annika Billström m.fl (s), Ann-Margarethe Livh (v) och Viviann Gunnarsson (mp) rörande investeringsstimulans för vissa miljö- och energiinvesteringar i offentliga lokaler till koncernledningen för beredning (bilaga 1),

 2. överlämna skrivelse av Ewa Samuelsson (kd) rörande register inom kommunala bostadsbolagen i Stockholm till koncernledningen för beredning (bilaga 2),

 3. överlämna skrivelse av Ewa Samuelsson (kd) rörande hyrborätt till koncernledningen för beredning (bilaga 3).