Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2005-06-13

Sammanträde 2005-06-13

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

Justerat 2005-06-14

Annika Billström

Jan Björklund

Närvarande:

Ordföranden

Annika Billström (s)

Vice ordföranden

Jan Björklund (fp)

Övriga ledamöterna

Catharina Tarras-Wahlberg (s)

eller som ledamot

Roger Mogert (s)

tjänstgörande

Leif Rönngren (s)

suppleant

Ann-Margarethe Livh (v)

Kristina Axén Olin (m)

Magnus Tegborg (m)

Ewa Samuelsson (kd)

Suppleanterna

Kersti Py Börjesson (s)

Teres Lindberg (s)

Viviann Gunnarsson (mp)

Margareta Olofsson (v)

Tord Bergstedt (m)

Lotta Edholm (fp)

Hardy Hedman (kd)

Arbetstagarrepr.

Conny Nilsson (LO)

Roger Wickenbergh (SKTF)

Per-Olof Digné (SACO-rådet, suppleant)

Övriga: Bosse Sundling, Per Blomstrand, Boris Amsköld, Gull Axén, Sara Feinberg, Torbjörn Johansson, Joachim Quiding och Jonas Schneider

§1 Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Annika Billström (s) justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Jan Björklund (fp).

§2 Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från ordinarie bolagsstämma 2005 samt koncernstyrelsens sammanträde 2005-05-02 (nr 2/2005) är justerade och utsända.

§3 Bildandet av S:t Erik Livförsäkring AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2005-03-08 (bordlagt 2005-05-02).

Koncernstyrelsen beslöt

att ånyo bordlägga ärendet.

§4 Prognos 2005:1 inklusive resultat per 2005-04-30

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2005-06-01.

Koncernstyrelsen beslöt

att med godkännande lägga redovisat delårsbokslut till handlingarna.

§5 Finansiell riskrapport per 2005-04-30

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2005-05-30.

Koncernstyrelsen beslöt

att lägga internbankens föreliggande rapport till handlingarna.

§6 Redovisning avseende Skärholmen Centrums förnyelse

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2005-05-31.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna redovisningen avseende Skärholmen Centrums förnyelse.

§7 Reviderad finanspolicy för Stockholms Stadshus AB och dess dotterbolag

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2005-06-02.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna reviderad finanspolicy för Stockholms Stadshus AB gällande from

2005-10-01 under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar om kommunkoncernens övergripande finanspolicy.

§8 Försäljning av Stockholm Vatten AB:s aktieinnehav i Ecoferm AB till SRV Återvinning AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2005-06-09.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Styrelsen för Stockholm Vatten AB uppmanas att lämna aktieägartillskott till Ecoferm AB med 1 mnkr under 2005,

2. Stockholm Vatten AB skall i samverkan med Stockholms Stadshus AB återkomma skyndsamt med förslag på helhetslösning för antingen en avyttring av aktieinnehavet i Ecoferm AB, eller genom annan lösning. Detta inkluderar en långsiktig lösning som syftar till att säkerställa Stockholms stads behov av att behandla avfall,

3. Utifall det slutliga förslaget innebär en avyttring av aktieinnehavet i Ecoferm AB är beslutet av principiell beskaffenhet och skall beslutas av kommunfullmäktige,

4. därutöver anför koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB följande:

Det är av yttersta vikt att Stockholm stad kan säkerställa, också på lång sikt, behandlingen av matavfall med tillräcklig kvantitet och till rimliga kostnader. För att åstadkomma detta har bl.a. Ecoferm AB en central betydelse. Det står i sammanhanget uppenbart att den ägarkonstellation som idag gäller i Ecoferm AB hämmar utvecklingen av verksamheten. Då Ecoferm AB är ett utvecklingsbolag måste företaget också få de förutsättningar som krävs för att driva utvecklingen framåt inom verksamhetsområdet.

Den fortsatta utredningen får utvisa föreslagen lösning där en inriktning är att Stockholms stad genom Stockholm Vatten AB avyttrar sitt aktieinnehav i Ecoferm AB för att möjliggöra snabbare och enklare beslutsprocesser i bolagets styrelse. I kombination med detta skall även fortsättningsvis andra lösningar övervägas. Det väsentliga är att förslag presenteras som tar fasta på att stadens framtida behov av behandling av avfall kan säkerställas.

När den fortsatta utredningen återredovisas med förslag på lösning skall koncernstyrelsen behandla frågan om det lån på 2,5 mnkr som utbetalts till Ecoferm AB, vilket således bör ske skyndsamt,

5. förklara protokollet i denna paragraf omedelbart justerat.

Reservation avgavs av vice ordförande Jan Björklund (fp) samt ledamöterna Kristina Axén Olin (m), Magnus Tegborg (m) och Ewa Samuelsson (kd) enligt följande:

"Koncernstyrelsen föreslås besluta att

1. godkänna att styrelsen för Stockholm Vatten AB under 2005 lämnar en aktieägartillskott till Ecoferm AB med 1 mnkr,

2. uppmana styrelsen för Stockholm Vatten att tillse att det lån som utbetalats till Ecoferm AB om 2,5 mnkr återbetalas,

3. uppmana styrelsen för Stockholm Vatten AB att avyttra aktieinnehavet i Ecoferm AB till SRV Återvinning AB för 1 krona samt lösa upp befintligt konsortialavtal."

§9 Rapport från lekmannarevisorerna avseende erfarenheter av lagar och regler vid upphandling

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2005-05-24.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. som yttrande till lekmannarevisorerna överlämna detta tjänsteutlåtande,

 2. förklara protokollet i denna paragraf omedelbart justerat.

Särskilt uttalande anfördes av vice ordförande Jan Björklund (fp) samt ledamöterna Kristina Axén Olin (m), Magnus Tegborg (m) och Ewa Samuelsson (kd) enligt följande:

"Den kritik som revisorerna riktar mot stadens bristande upphandlingsrutiner och avsaknad av upphandlingspolicy är mycket allvarlig. Stockholms stad upphandlar årligen varor och tjänster för ett värde om över 8 miljarder. Dagens situation, som vänstermajoriteten försatt staden i, med avsaknad av policy hur dessa upphandlingar skall hanteras är inte acceptabel."

§10 Återrapportering från dotterbolagen avseende åtgärder med anledning av revisorernas synpunkter från 2004 års granskning

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2005-06-03.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna rapporteringen från dotterbolagen.

§11 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2005-05-23.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. ge koncernledningen i uppdrag att följa stadsledningskontorets checklista och förslag till begrepp vid framtagande av nya styrdokument,

 2. uppdra åt Stockholms Näringslivskontor AB att fortsätta kontakterna med Föreningen KvinnorKan så att de av kommunstyrelsen anslagna medlen för "Jämnt upp 2005" används till insatser för fler kvinnliga företagare samt att administrera bidraget,

 3. att uppdra åt koncernen Stockholms Näringslivskontor AB att ansvara för stadens åtagande för kontakterna med Föreningen Globträdet och förankring av evenemanget inom stadens organisation.

 4. uppmana samtliga dotterbolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB att arbeta efter planen för jämlikhet, integration och mångfald samt uppdra åt samtliga dotterbolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB att inom ramen för ILS-rapporteringen fortlöpande från och med tertialrapport 2 år 2005 beskriva vilka åtgärder, inklusive tidsplan, som genomförs under året och planeras på längre sikt.

§12 Skrivelse angående hyrborätt

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2005-05-24.

Koncernstyrelsen beslöt

att anse skrivelsen besvarad med vad koncernledningens anfört.

§13 Skrivelse angående rekrytering av VD för Stockholm Vatten AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2005-06-10.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. Styrelsen för Stockholm Vatten AB uppmanas att skyndsamt innan juni månads utgång säkerställa externt stöd och därefter vidta erforderliga förändringar och åtgärder avseende bl.a. effektiviseringsarbete, ekonomistyrning och inom det personaladministrativa området,

 2. Styrelsen för Stockholm Vatten AB uppmanas att tillsammans med koncernledningen för Stockholms Stadshus AB upphandla externt stöd av företrädelsevis konsult som tidigare inte varit engagerad i bolaget vad gäller ekonomistyrningen och revisionens synpunkter,

 3. Koncernledningen för Stockholm Stadshus AB skall med regelbundenhet rapportera till koncernstyrelsen om det framåtskridande arbetet i dotterbolaget Stockholm Vatten AB,

 4. Skrivelse till koncernstyrelsen om rekrytering av VD för Stockholm Vatten AB anses besvarad med vad som anförs i detta beslut.

 5. Därutöver anför koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB följande:

  Koncernstyrelsen ser seriöst på samtliga de revisorsanmärkningar som riktas mot dotterbolagen i koncernen. I uppföljningsarbetet ingår även att verkställa åtgärder och att generellt säkerställa att rutinerna i dotterbolagen utvecklas med tillförlitlighet. Utifrån ett medborgarperspektiv är detta grundläggande för samtliga stadens verksamheter, för såväl professionen som de förtroendevalda.

  Det är av yttersta vikt att de delar i Stockholm Vatten som varit föremål för bl.a. revisorskritik ses över av oberoende konsult och företrädelsevis av sådan som tidigare inte varit engagerad i bolaget beträffande ekonomistyrningen och revisionens synpunkter. Stockholms Stadshus AB har förberett en upphandling för att klara detta krav och för att arbetet skall kunna igångsättas omgående. Ambitionen för koncernstyrelsen utifrån ett ägarperspektiv är bl.a. att erhålla information om processerna i såväl Stockholm Vatten AB som i andra dotterbolag. Därför är det av yttersta vikt att koncernstyrelsen erhåller kontinuerlig information om det framåtskridande arbetet i Stockholm Vatten AB.

  Av underlaget som Stockholms Stadshus AB redovisar finns också en möjlighet att en tillförordnad verkställande direktör tillhandahålls genom upphandling. Med ovanstående förslag till beslut och åtgärder från koncernstyrelsen och sedermera styrelsen för Stockholm Vatten AB, anser koncernstyrelsen att denna tjänst i dagsläget inte är erforderlig. Frågan ankommer på styrelsen för Stockholm Vatten AB.

  I det fortsatta arbetet måste hänsyn tas till samtliga mål, riktlinjer och direktiv som är styrande för dotterbolagets verksamhet, vilket även inkluderar miljömålen.

 6. förklara protokollet i denna paragraf omedelbart justerat.

Reservation avgavs av vice ordförande Jan Björklund (fp) samt ledamöterna Kristina Axén Olin (m), Magnus Tegborg (m) och Ewa Samuelsson (kd) enligt följande:

"Koncernstyrelsen föreslås besluta att

 1. uppdra åt styrelsen för Stockholm Vatten AB att fatta erforderliga beslut i enlighet med vad koncernledningen framlagt i sitt tjänsteutlåtande,

 2. därmed anse skrivelsen besvarad."

§14 Stadens samlade nätförvaltning

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2005-05-31.

Koncernstyrelsen beslöt

A. För egen del

att uppdra åt Stokab att utreda förutsättningar för äganderättsöverföring av tidigare GFK:s koppar- och fibernät.

B. Hemställa att kommunfullmäktige beslutar att

 1. godkänna utredning om stadens samlade närförvaltning,

 2. överföra ansvaret för ledigt utrymme i tidigare GFK:s koppar- och fibernät till Stokab, genom upprättande av upplåtelseavtal.

§15 Handlingsplan för uppkoppling av hyresgästerna i de kommunala bostadsbolagen till bredbandsnätet

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2005-05-31.

Koncernstyrelsen beslöt

A. För egen del

att under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande, uppdra åt bostadsbolagen och Stokab att genomföra bredbandsutbyggnaden och anslutningen av bostäder och lokaler enligt föreslagen modell.

B. Hemställa att kommunfullmäktige beslutar att

 1. godkänna plan för uppkoppling av hyresgästerna i de kommunala bostadsbolagen till bredbandsnätet,

 2. uppmana bostadsbolagen och Stokab att genomföra bredbandsutbyggnaden och anslutningen av bostäder och lokaler enligt föreslagen modell,

 3. godkänna investeringen om 700 mnkr,

 4. fastställa föreslagen preliminär tidplan för bredbandsutbyggnad.

 5. godkänna förslag till bolagsordning för nätbolag inom respektive bostadsbolag,

 6. ge Stockholms Stadshus AB tillsammans med bostadsbolagen i uppdrag att genomföra bolagsbildningarna.

Reservation avgavs av vice ordförande Jan Björklund (fp) samt ledamöterna Kristina Axén Olin (m), Magnus Tegborg (m) och Ewa Samuelsson (kd) enligt följande:

"Koncernstyrelsen föreslås besluta att

 1. även hemställa att kommunfullmäktige beslutar att bredbandsutbyggnaden endast kan genomföras under förutsättning att avtal tecknats mellan stadens samtliga bostadsbolag och hyresgästföreningen för att säkerställa finansieringen av utbyggnaden,

 2. därutöver anföra:

Utbyggnaden av bredband till hyresgästerna i de kommunala bostadsbolagen ökar de enskilda hyresgästernas tillgång till snabb Internetaccess med valfrihet bland flera leverantörer av bredbandstjänster. Vi vill dock understryka att den föreslagna utbyggnaden av bredbandsnätet endast kan ske under förutsättning att nödvändiga avtal tecknats mellan stadens bostadsbolag och Hyresgästföreningen för att säkerställa finansieringen av utbyggnaden."

§16 Anmälan av avgivna remissvar

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden:

 1. Koncernledningens remissvar avseende motion om särskilda regler för äkta/oäkta bostadsrättsföreningar

 2. Koncernledningens remissvar avseende översyn av ansvar, resursutnyttjande och samverkan kring stadens gymnastik- och idrottsanläggningar

 3. Koncernledningens remissvar avseende skrivelse om att lysa upp Globen

 4. Koncernledningens remissvar avseende skrivelse om möjlighet till bön i det offentliga rummet

 5. Koncernledningens remissvar avseende motion om larm för döva

§17 Övriga frågor

Vice VD Per Blomstrand redogjorde för den av USK nyligen genomförda personalenkäten inom koncernen Stockholms Stadshus AB.