Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2005-10-24

Sammanträde 2005-10-24

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

Justerat 2005-10-26

Annika Billström

Lotta Edholm

Närvarande:

Ordföranden

Annika Billström (s)

Övriga ledamöterna

Lotta Edholm (fp) för Jan Björklund (fp)

eller som ledamot

Catharina Tarras-Wahlberg (s)

tjänstgörande

Roger Mogert (s)

suppleant

Teres Lindberg (s) för Leif Rönngren (s)

Ann-Margarethe Livh (v)

Kristina Axén Olin (m)

Magnus Tegborg (m)

Ewa Samuelsson (kd)

Suppleanterna

Tomas Rudin (s)

Margareta Olofsson (v)

Viviann Gunnarsson (mp)

Tord Bergstedt (m)

Erik Saers (m) Ej under § 3.

Hardy Hedman (kd)

Arbetstagarrepr.

Conny Nilsson (LO)

Roger Wickenbergh (SKTF)

Thord Franzén (LO, suppleant)

Bengt Winroth (SKTF, suppleant)

Per-Olof Digné (SACO-rådet, suppleant)

Övriga: Per Blomstrand, Boris Amsköld, Gull Axén, Sara Feinberg, Torbjörn Johansson, Joachim Quiding, Jonas Schneider och Marie Wallhammar

§1 Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Annika Billström (s) justera dagens protokoll utsågs tjänstgörande suppleanten Lotta Edholm (fp).

§2 Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2005-06-13 (nr 3/2005) är justerat och utsänt.

§3 Bildandet av S:t Erik Livförsäkring AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2005-03-08 (bordlagt 2005-06-13).

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

 1. uppdra åt koncernledningen att påbörja ansökan om koncession för S:t Erik Livförsäkring AB,

 2. uppdra åt koncernledningen att genomföra upphandling av kapitalförvaltning, administrativa tjänster, redovisningstjänster och aktuariella tjänster för S:t Erik Livförsäkring AB.

Koncernstyrelsen beslöt hemställa att kommunfullmäktige beslutar att

 1. slutgiltigt godkänna ansökningshandlingarna innan Finansinspektionen beviljar koncessionen,

 2. fastställa förslag till bolagsordning för S:t Erik Livförsäkring AB,

 3. uppdra åt Stockholms Stadshus AB att verkställa registrering av S:t Erik Livförsäkring AB efter beviljad koncession.

§4 Prognos 2005:2 inklusive resultat per 2005-08-31

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2005-10-10.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. med godkännande lägga redovisat delårsbokslut till handlingarna,

 2. insända delårsrapport januari-augusti 2005 till Bolagsverket,

 3. AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder och AB Stockholmshem uppmanas att anställa personer i enlighet med intentionerna för anställningsstödsreglerna,

 4. avkastningskraven för bostadsbolagen justeras med belopp som motsvarar kostnaden för dessa anställningar,

 5. därutöver anföra följande:

I Stockholms stad genomförs nu en arbetsmarknadssatsning där staden centralt tillskjuter medel för att nämnderna skall kunna anställa personal med hjälp av anställningsstöd. Satsningen kan främst ses som en insats för att minska arbetslösheten i staden, men den skapar också förutsättningar för att höja kvaliteten i stadens verksamheter. Projektet sker i samarbete med Länsarbetsnämnden och staden har åtagit sig att utifrån regelverket anställa närmare 500 långtidsarbetslösa personer.

Det har visat sig att de centralt avsatta medlen som är tänkt att användas i projektet inte kan tillåtas fördelas till de verksamheter som staden bedriver i bolagsform. AB Svenska Bostäder hade dock innan detta blev känt anmält intresse av att anställa ca 30 personer med anställningsstöd med inriktning mot ungdomar.

I och med detta beslut uppdras styrelsen för AB Svenska Bostäder att själva stå för den kostnad det innebär att fullfölja satsningen. Styrelserna för AB Familjebostäder och AB Stockholmshem uppmanas i och med detta att genomföra likvärdiga satsningar.

För att skapa enhetlighet i villkoren gentemot övriga enheter i staden skall istället avkastningskraven för bostadsbolaget minska med motsvarande belopp som den direkta kostnaden för de renodlade anställningarna uppgår till för bolagen år 2005 och 2006.

Reservation mot beslutspunkterna 3-5 avgavs av tjänstgörande suppleanten Lotta Edholm (fp) samt ledamöterna Kristina Axén Olin (m), Magnus Tegborg (m) och Ewa Samuelsson (kd) med följande motivering:

"Att lämna förslag vid sittande sammanträde angående att bostadsbolagen skall anställa vardera 30 plustjänster, totalt 90 anställningar, utan att detta är berett är inte acceptabelt. Förslaget innehåller ingen kostnadsberäkning."

Suppleantyttrande anmäldes av Viviann Gunnarsson (mp) enligt följande:

"Om jag hade haft rösträtt hade jag biträtt styrelsemajoritetens beslut."

§5 Finansiell riskrapport per 2005-08-31

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2005-09-30.

Koncernstyrelsen beslöt

att lägga internbankens föreliggande rapport till handlingarna.

§6 Anmälan av Centrumkompaniets förvärv av mark

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2005-10-06.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna anmälan avseende Centrumkompaniets förvärv av markområden.

§7 Försäljning av Stockholm Vatten AB:s aktieinnehav i Ecoferm AB till SRV Återvinning AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2005-10-11.

Koncernstyrelsen beslöt hemställa att kommunfullmäktige beslutar

att uppmana styrelsen för Stockholm Vatten AB att avyttra aktieinnehavet i Ecoferm AB till SRV Återvinning AB för 1 krona samt att upplösa befintligt konsortialavtal.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

 1. godkänna rapporten "Insamling och behandling av matavfall i Stockholm",

 2. därutöver anföra följande:

I budget för 2006 kommer kommunfullmäktige besluta om tilläggsuppdrag med anledning av avyttringen av aktierna i Ecoferm. I motiven betonas vikten av att Stockholms stad långsiktigt kan säkerställa behandlingen av matavfall med tillräcklig kvantitet och till rimliga kostnader. Målet är att till 2010 biologiskt behandla 35 % av matavfallet. Ecoferm kommer även fortsättningsvis att fylla ett behov i detta avseende även om staden inte är delägare, samtidigt som en utredning skall klargöra hur staden genom egen/egna anläggning/ar kan säkerställa att målen kan uppnås.

Stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB kommer att få i uppdrag att ta fram underlag för beslut om framtida och ny avfallsanläggning för Stockholms stads behov. I arbetet skall renhållningsnämnden och Stockholm Vatten AB delta och därutöver andra berörda nämnder och bolagsstyrelser inom staden. Stadsledningskontoret skall leda utredningsarbetet som skall vara klart i februari 2006.

Reservation mot beslutspunkt 2 avgavs av tjänstgörande suppleanten Lotta Edholm (fp) samt ledamöterna Kristina Axén Olin (m), Magnus Tegborg (m) och Ewa Samuelsson (kd).

Särskilt uttalande anmäldes av tjänstgörande suppleanten Lotta Edholm (fp) samt ledamöterna Kristina Axén Olin (m) och Magnus Tegborg (m) enligt följande:

"Den politiska majoriteten i Stadshuset har som nytt mål att 35 procent av matavfallet (33 000 ton) skall sorteras ut från hushåll och restauranger för återvinning, i första hand genom rötning. Vi motsätter oss detta experiment. Svenska Naturskyddsföreningen har också i sin nyligen utgivna avfallspolicy tagit avstånd från detta. Storskalig kompostering eller rötning är inte det bästa sättet att ta tillvara hushållens matavfall, och slutprodukten har mycket låg efterfrågan på marknaden.

Såväl kompostering som rötning innebär stora utsläpp av metangas som påverkar växthuseffekten 20 gånger mer än koldioxid. Vid effektiv förbränning i avfallsvärmeverk destrueras däremot alla mikroorganismer och nästan samtliga kemiska föroreningar samtidigt som avfallet utnyttjas som biobränsle för att ge bland annat fjärrvärme.

En ombyggnad av Henriksdalsverket för storskalig rötning av matavfall är inte försvarbart, vare sig ur miljömässigt eller ekonomiskt perspektiv."

Suppleantyttrande anmäldes av Viviann Gunnarsson (mp) enligt följande:

"Om jag hade haft rösträtt hade jag biträtt styrelsemajoritetens beslut."

§8 Medarbetarenkät 2005

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2005-10-04.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna anmälan av medarbetarenkät 2005.

§9 Översiktlig studie av besparingar och effektivitet inom koncernen Stockholms Stadshus AB 2004

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2005-10-03.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna anmälan av rapporten.

§10 Utvärdering av de kommunala bostadsbolagens försäljningar till bostadsrättsföreningar åren 1999-2004

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2005-10-04.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. godkänna anmälan avseende "Utvärdering av de kommunala bostadsbolagens försäljningar till bostadsrättsföreningar åren 1999-2004",

 2. 2. därmed anse skrivelserna av Roger Mogert (s) och Kristina Axén Olin (m) besvarade,

 3. kommunfullmäktige föreslås ta del av och godkänna rapporten.

Särskilt uttalande anmäldes av ordföranden Annika Billström (s), Roger Mogert (s), Catharina Tarras-Wahlberg (s), Ann-Margarethe Livh (v) och tjänstgörande suppleanten Teres Lindberg (s) enligt följande:

"Under senare år och med fokus på förra mandatperioden har bostadsmarknaden i Stockholm genomgått genomgripande förändringar. Under den senaste tioårsperioden har de privata fastighetsägarna sålt en betydande andel hyresfastigheter för ombildning till bostadsrätter. Under förra mandatperioden genomfördes i Stockholms stad en finansiell överföring utan motsvarighet i stadens historia. Överföringen av medborgarnas gemensamma tillgångar uppgick till mångmiljardbelopp genom ombildning av allmännyttiga hyresrätter till bostadsrätter.

Den allmännyttiga hyresrätten har visat sig vara en nödvändig och naturlig del på bostadsmarknaden för att den skall kunna fungera också utifrån ett bostadssocialt perspektiv. Att kunna bo till självkostnad är ett värde för en storstad utifrån många aspekter, bl.a. för att säkerställa att våra barn och ungdomar skall kunna erhålla sitt första boende utan kapitalinsats.

Den politik som genomfördes under förra mandatperioden har inneburit att näringslivet har fått sämre förutsättningar att nyrekrytera medarbetare. Detta eftersom möjligheterna att erhålla ett boende för nyinflyttade försämrades genom att antalet hyresrätter på bostadsmarknaden minskade. Den borgerliga majoriteten förstärkte denna utveckling genom att dessutom förbjuda de allmännyttiga bostadsbolagen att bygga bostäder under perioden. För näringslivsutvecklingen och näringslivsklimatet är det ett omistligt värde att det finns tillräckligt med hyresrätter på Stockholms bostadsmarknad.

Föreliggande rapport visar också med tydlighet att politiken under förra mandatperioden leder till ökad ekonomisk segregation. Möjligheterna minskar därmed också till att köa sig till en bostad i innerstaden. Rapporten visar att det idag är fler höginkomsttagare som bor i bostadsrätt jämfört med i innerstaden än innan utförsäljningen.

Rapporten visar också att många som köpt sin ombildade hyresrätt kort därefter sålt den vidare. Cirka 40 000 hushåll har enligt rapporten fått sin förmögenhet höjd med i genomsnitt 700 000 kronor. Den främsta drivkraften har således varit den egna ekonomiska vinningen. Resultatet är att det som generationer av Stockholmare byggt upp i form av gemensamma tillgångar slumpades bort. Enligt rapporten fördes drygt 30 miljarder kronor av Stockholmarnas tillgångar över till enskilda individer och hushåll under förra mandatperioden.

På grund av de långtgående konsekvenserna av den tidigare förda politiken för stockholmarna bör kommunfullmäktige även ta del av rapporten och godkänna anmälan av densamma."

Särskilt uttalande anmäldes av tjänstgörande suppleanten Lotta Edholm (fp) samt ledamöterna Kristina Axén Olin (m), Magnus Tegborg (m) och Ewa Samuelsson (kd) enligt följande:

"Utvärderingen av bostadsrättsomvandlingen som genomfördes under den förra borgerliga mandatperioden visar på en rad intressanta slutsatser.

För det första bekräftar utredningen att omvandlingen av hyresrätter till bostadsrätter har lett till ökad integration i ytterstaden. Andelen förvärvsarbetande har ökat och utbildningsnivån har höjts i områden där hyresrätter omvandlats till bostadsrätter. Att ge fler människor utanför innerstaden rätt att köpa sina lägenheter är därför en viktig reform för att minska segregationen i Stockholm. Fler bostadsrätter ger mer integration.

En annan slutsats är att omvandlingen inte haft en negativ inverkan för de hyresgäster som bor kvar i de fastigheter som sålt till bostadsrättsföreningar. De flesta som bor kvar som hyresgäster hos en bostadsrättsförening tycker inte att förhållandet till grannarna försämrats.

Det är också värt att notera att fastigheterna enligt rapporten såldes till motsvarande priser som privata fastigheter på samma marknad.

Rapporten visar med all tydlighet att omvandlingar från hyresrätt till bostadsrätt är positivt för de boende och för samhället i stort. Det är därför obegripligt att den styrande majoriteten inte vill ge förortsborna chansen att själva få äga sitt boende."

Suppleantyttrande anmäldes av Viviann Gunnarsson (mp) enligt följande:

"Om jag hade haft rösträtt hade jag biträtt styrelsens beslut."

§11 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2005-10-03.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. godkänna anmälan av "Ledarstrategi för chefer i Stockholms stad",

 2. för moderbolagets egen del anta "Policy och riktlinjer informationssäkerhet i Stockholms stad" samt uppmana dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB att göra detsamma,

 3. godkänna anmälan av "Stockholms stads ledningsorganisation vid allvarliga kriser".

§12 Kompletterande ägardirektiv till ombud vid extra bolagsstämma i AB Svenska Bostäder

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2005-10-06.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. uppdra åt ombudet vid extra bolagsstämma i AB Svenska Bostäder att med hänvisning till vad som anges i dess styrelseprotokoll 2005-10-04 godkänna nyproduktion och upphandling av generalentreprenad avseende kv Utö 4 och 5,

 2. förklara protokollet i detta ärende medelbart justerat.

Reservation mot besluten avgavs av tjänstgörande suppleanten Lotta Edholm (fp) samt ledamöterna Kristina Axén Olin (m), Magnus Tegborg (m) och Ewa Samuelsson (kd) enligt följande:

"Koncernstyrelsen föreslås besluta att

 1. avslå förslaget,

 2. ge AB Svenska Bostäder i uppdrag att sälja kv Utö 4 och 5,

 3. i övrigt anföra:

Majoriteten i AB Svenska Bostäder styrelse väljer att hänskjuta frågan om att genomföra ombyggnation och nyproduktion till en extra bolagsstämma. Det är förståligt, riskerna med projektet är stora. Stadens bolag bör inte medvetet göra ekonomiskt dåliga affärer. AB Svenska Bostäder bör då de ej anser sig kunna göra en bra affär av kv Utö 4 och 5 sälja projekten."

§13 Anmälan avseende överföring av fastigheter till Micasa Fastigheter i Stockholm AB (f d FB Servicehus AB)

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2005-10-06.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna anmälan avseende Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s förvärv av fastigheter från Fastighets- och saluhallsnämnden.

§14 Sammanträdestider för år 2006

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2005-10-04.

Koncernstyrelsen beslöt

att fastställa följande sammanträdestider för koncernstyrelsen

Måndag 2006-03-27 kl. 13.00 Koncernårsbokslut 2005

Måndag 2006-04-24 kl. 13.00 Bolagsstämma

Firmateckningsrätt, arbetsordning m.m., styrelsens sekreterare, kommande sammanträdestider

Förslag till treårsplan

Måndag 2006-06-19 kl. 13.00 Tertialbokslut 1 jämte prognos

Måndag 2006-09-11 kl. 13.00 Om behov föreligger

Måndag 2006-10-23 kl. 13.00 Tertialbokslut 2 jämte prognos

Delårsrapport till PRV

Kommande sammanträdestider

Måndag 2006-12-11 kl. 13.00 Budget för år 2007

§15 Anmälan av avgivna remissvar

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden:

 1. Koncernledningens remissvar avseende skrivelse om att surfa med kanot i Stockholms ström.

 2. Koncernledningens remissvar avseende motion om nämnbeslut vid återtagande av verksamhet i egen regi.