Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2006-03-27

Sammanträde 2006-03-27

Datum
Klockan
13.00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset 1 tr.

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av arbetstagarrepresentant (Muntligt)

3 Anmälan av protokoll (Utskickat)

7 Redovisning avseende Vällingby Centrums förnyelse (Utskickat)

8 Översyn samt fortsatt effektivisering och anpassning av Stockholm Vatten AB:s organisation (Utskickat)

9 Överföring av kommersiella fastigheter till Centrum Kompaniet i Stockholm AB (Utskickat)

Mötesinformation

Justerat: 2006-03-29

Jan Björklund

Catharina Tarras-Wahlberg

Närvarande:

Vice ordföranden

Jan Björklund (fp)

Övriga ledamöterna

Kersti Py Börjesson för Annika Billström (s)

eller som ledamot

Catharina Tarras-Wahlberg (s)

tjänstgörande

Roger Mogert (s)

suppleant

Leif Rönngren (s)

Ann-Margarethe Livh (v)

Kristina Axén Olin (m)

Magnus Tegborg (m)

Ewa Samuelsson (kd)

Suppleanterna

Tomas Rudin (s)

Viviann Gunnarsson (mp)

Tord Bergstedt (m)

Erik Saers (m)

Lotta Edholm (fp)

Arbetstagarrepr.

Conny Nilsson (LO)

Roger Wickenbergh (SKTF)

Rolf Norberg (SACO-rådet)

Bengt Winroth (SKTF, suppleant)

Per-Olof Digné (SACO-rådet, suppleant)

Övriga: Bosse Sundling, Per Blomstrand, Boris Amsköld, Gull Axén, Magnus Fagerstedt, Sara Feinberg, Torbjörn Johansson, Inger Johansson Kjaerboe, Joachim Quiding och Jonas Schneider

§1 Utseende av protokolljusterare

Att jämte vice ordföranden Jan Björklund (fp) justera dagens protokoll utsågs ledamoten Catharina Tarras-Wahlberg (s).

§2 Anmälan av arbetstagarrepresentant

Anmäldes att Kurt Öhrström utsetts till suppleant som arbetstagarrepresentant (LO).

§3 Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2005-12-12 (nr 5/2005) är justerat och utsänt.

§4 Årsbokslut 2005 och årsredovisning för koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2006-03-15.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. godkänna årsbokslut 2005 för koncernen Stockholms Stadshus AB och förelägga årsredovisningen för årsstämman,

 2. föreslå att av disponibla fria medel i moderbolaget - 10 390 181 286,61 kr - dela ut 600 000 000,00 kr till aktieägaren Stockholms stad och att övriga fria medel balanseras i ny räkning,

 3. återkalla utställda kapitaltäckningsgarantier för AB Stokab, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, Stockholm Visitors Board AB, S:t Erik Markutveckling AB och Stockholms Stadsteater AB, samt uppdra åt koncern-ledningen att utfärda nya kapitaltäckningsgarantier för AB Stokab, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, S:t Erik Markutveckling AB och Stockholms Stadsteater AB,

 4. utfärda styrelseyttrande över utdelningen till ägaren enligt bilagt förslag,

 5. förklara protokollet i denna paragraf omedelbart justerat.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och Viviann Gunnarsson (mp) enligt följande:

"Uppföljningen när det gäller målet om att göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad behöver förbättras och tydliggöras i årsredovisningen. Det bör minst finnas en redogörelse för hur de sex målen enligt miljöprogrammet uppfylls. Vidare bör värderingsmallen med färgskalan grönt, gult och rött hanteras på samma sätt av bolagen. De bolag som är ISO-anslutna bör ta detta och redovisa vad det medför."

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och Viviann Gunnarsson (mp) enligt följande:

"Stadens verksamheter ska vara så effektiva som möjligt för medborgarnas bästa. I detta ligger att kontinuerligt göra avvägningar av var tillgängliga resurser behövs bäst. Miljöpartiet och vänsterpartiet anser inte att man i förväg kan sätta en prislapp på hur mycket av budgeten som ska omfördelas under hur lång tid."

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och Viviann Gunnarsson (mp) enligt följande:

"Det ökade avkastningskravet på bostadsbolagen måste komma bolagens hyresgäster tillgodo t.ex. i form av lägra hyror och bättre underhåll.

Avkastningskravet kan också komma att påverkas av nödvändiga nedskrivningar av nybyggen och upprustningar av nedslitna områden, vilket kan komma att sänka bolagens avkastning istället."

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Jan Björklund (fp), ledamöterna Kristina Axén Olin (m), Magnus Tegborg (m) och Ewa Samuelsson (kd) enligt följande:

"Det är mycket allvarligt att koncernen tvingas ta från det egna kapitalet för att klara de avkastningskrav som sälls från majoriteten i KF. Denna urholkning av stadens förmögenhet leder till att möjligheterna att göra för staden nödvändiga investeringar i framtiden minskar."

§5 Finansiell riskrapport per 2006-02-28

§6 Styrning och uppföljning av investeringar i stadens bolag

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2006-03-08.

Koncernstyrelsen beslöt

att uppmana dotterbolagen att anta regler för beslutsnivå, beslutsunderlag och uppföljning av investeringar och andra betydande projekt i enlighet med kommunfullmäktiges beslut (bilaga 1) samt inarbeta föreslaget avsnitt i respektive instruktion för rapportering om bolagets ekonomiska situation m.m. (bilaga 2).

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Jan Björklund (fp), ledamöterna Kristina Axén Olin (m), Magnus Tegborg (m) och Ewa Samuelsson (kd) enligt följande:

"Frågan om att genomföra ombyggnation och nyproduktion av bostäder där det från början bedöms finnas ett nedskrivningsbehov löser majoriteten genom att ge ett generellt ägardirektiv.

Det är förståligt att bolagen inte är positiva till att fatta beslut som direkt leder till nedskrivningar, riskerna med projekten är stora. Stadens bolag bör inte medvetet göra ekonomiskt dåliga affärer.

Koncernstyrelsen bör inte ge generella ägardirektiv om att göra dåliga affärer. I stället bör bolagen, när de gör bedömningen att nedskrivningsbehov föreligger i varje enskilt fall hänskjuta frågan till koncernstyrelsen för beslut."

§7 Redovisning avseende Vällingby Centrums förnyelse

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2006-03-13.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna redovisningen avseende Vällingby Centrums förnyelse.

§8 Översyn samt fortsatt effektivisering och anpassning av Stockholm Vatten AB:s organisation

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2006-03-13.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del

att godkänna rapporten ”Översyn av Stockholm Vatten AB” samt godkänna Stockholm Vatten AB:s planerade åtgärder efter nämnda översyn.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och Viviann Gunnarsson (mp) enligt följande:

"Stockholm Vatten har inte antagit konsultrapporten i sin helhet utan värderat rapporten och fastslagit planerade åtgärder.

I ett eget ärende vid samma möte (2006-03-09) har styrelsen på initiativ från VD dessutom beslutat att uppdra åt VD att anpassa bolagets organisation och struktur i enlighet med de krav som ställs i förslaget till ny vattentjänstlag.

Det handlar alltså om två åtskilda beslut."

Personalyttrande avgavs av Roger Wickenbergh (SKTF), Conny Nilsson (LO) och Per-Olof Digné (SACO-rådet) enligt följande:

"Vi vill med detta yttrande göra koncernstyrelsen uppmärksam på att Stockholm Vatten AB:s styrelse beslutat att inte följa ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers förslag, avseende personalneddragningar motsvarande 50-200 medarbetare, dvs. bilaga 5.

På samma styrelsesammanträde, dvs. 2006-03-09, fattades även beslut hur bolagsledningen ska arbeta vidare med bolagets fortsatta effektiviseringsarbete. Vi håller med bolaget i deras analys, att övrig verksamhet inom en hållbar samhällsutveckling, utanför VA-lagens område, tenderar att öka i omfattning. Vi förstår således nödvändigheten med den bolagsindelning av Stockholm Vatten AB som bolagsledningen nu arbetar vidare med.

Vi vill också passa på att belysa problematiken med nyttan av extern granskning av verksamheter, samtidigt som konsulter aldrig behöver ta ansvar för att deras rapporter används på ett sådant sätt att verksamheter inte längre kan kvalitetssäkras. Det slutgiltiga ansvaret vilar dock på er politiker, att de kommunala verksamheterna fungerar optimalt för kunderna."

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§9 Överföring av kommersiella fastigheter till Centrum Kompaniet i Stockholm AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2006-03-06.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. berörda bolag uppdras att genomföra överföring i enlighet med detta ärende,

 2. överföring skall ske till skattemässigt restvärden/bokförda värden,

 3. uppplåtelse bör ske med tomträtt, eller liknande form av nyttjanderätt, enligt gängse principer,

 4. överföring skall ske per den 1 juni 2006 eller när tidpunkt medgives,

 5. koncernledningen för Stockholm Stadshus AB får därutöver i uppdrag att utreda och lämna förslag på ytterligare renodling av fastighetsbestånden,

 6. anföra följande:

I ärendet beslutar koncernstyrelsen att koncernledningen för Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att utreda och lämna förslag på ytterligare renodling av fastighetsbestånden. Bakgrunden till detta tilläggsuppdrag har sin grund i konstaterandet att vissa enskilda fastigheter innehåller flera skilda typer av verksamheter som också fordrar olika kompetenser. Det kan således finnas skäl att fortsätta arbetet med renodlingen utifrån såväl effektivitetsaspekter som ändamålet med fastigheterna och förvaltningen. Genom den nya lagstiftningen om tredimensionell fastighetsbildning finns numera större möjligheter att dela upp fastigheter utifrån kompetensområden som t.ex. bostadsförvaltning, omsorgsboenden och kommersiella lokaler. I enlighet med denna inriktning bör koncernledningen undersöka möjligheten att presentera ytterligare förslag i processen mot en ännu tydligare renodling av stadens fastighetsbestånd. I redovisningen skall beaktas såväl ekonomiska som andra konsekvenser.

I övrigt bör förberedas fortsatta steg för att fullfölja intentionerna i det ursprungliga ärendet om renodling av fastighetsbeståndet. Ett av de grundläggande kriterierna för en fortsatt renodling av fastighetsbeståndet är att stadens egna och långsiktigt mest ändamålsenliga administrativa lokaler överförs till fastighets- och saluhallsnämnden.

Personalyttrande avgavs av Conny Nilsson (LO) enligt följande:

"Vi från dom fackliga organisationerna tycket att förslaget om en renodlig av fastighetsbeståndet var bra när det kom i december 2003. Vi ansåg att det fanns fördelar att specialisera sig inom dom olika fastighetsbolagen med så olika verksamheter, för att kunna ge sina kunder den bästa servicen.

Det vi reagerar emot är att styrelsen inte är konsekvent när det gäller att följa dom beslut vi tar när det gäller renodling av beståndet.

Det gäller bla. seniorbostäder som fortfarande finns kvar i bostadsbolagen vilket innebär att de är 4 st. bostadsbolag som förvaltar bostäderna istället för ett. Vi tror att det innebär att dom boende kommer att få olika sorts service. Dom boende i dom 3 bostadsbolagen kommer inte att få ta del av den kunskap som Micasa AB besitter.

När det gäller hyresrätter så finns det ett antal som CentrumKompaniet förvaltar. I ägardirektivet för 2006 står det att bolaget skall ta över Västermalmsgallerian vid halvårsskiftet 2006, men ingenting om att bolaget skall överlåta dom hyresrätter som fortfarande förvaltas av CentrumKompaniet till bostadsbolagen som har hyresrätterna. För dom anställda i dom tre bostadsbolagen så har man svårt att förstå nuvarande majoritetens agerande."

§10 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2006-03-08.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. uppmana bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB att i sina verksamheter arbeta utifrån Konsumentpolitiskt program för Stockholms stad och genomföra uppföljning i samband med de årliga ILS-avrapporteringarna i samband med bokslutet,

 2. godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Förstudien av multifunktionsarena söder om Globen,

 3. ge AB Stokab i uppdrag att övergripande svara för stadens och koncernens samlade nätförvaltning,

 4. ge övriga berörda bolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB i uppdrag att kommunicera planerade och pågående projekt avseende kommunikationslösningar med AB Stokab,

 5. godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Kommunstyrelsens samlade ansvar för kompetensförsörjning.

§11 Övriga anmälningsärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2006-03-08.

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden:

 1. Koncernledningens remissvar avseende rapporten "Nya e-postregler för Stockholms stad"

 2. Koncernledningens remissvar avseende motion om den bristande internettillgången för stockholmarna

 3. Husby Unites brev till styrelseledamöter i Stockholms Stadshus AB

§12 Övriga frågor

Koncernstyrelsen beslöt

att överlämna skrivelse avseende Kvinnliga chefer i koncernen av Catharina Tarras-Wahlberg m.fl. (s), Ann-Margarethe Livh (v) och Viviann Gunnarsson (mp) till koncernledningen för beredning (bilaga).