Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2006-12-11

Sammanträde 2006-12-11

Datum
Klockan
13.00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset 1 tr.

1 Utseende av protokolljusterare

2 Kommunfullmäktiges fyllnadsval (Muntligt)

3 Anmälan av protokoll (Utskickat)

4 Anmälan av revisorernas granskning av förvaltning och intern kontroll 2006 avseende koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

Muntlig föredragning av auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt

5 Ändrad firmateckningsrätt och attestinstruktion inom moderbolaget Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

7 Finansiella policies och limiter inom koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

8 Internkontrollplan 2007 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

11 Anmälan av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader under år 2006 (Utskickat)

13 Val av ledamot i styrelsen för S:t Erik Livförsäkring AB (Utskickat)

Mötesinformation

Justerat 2006-12-13

Kristina Axén Olin

Carin Jämtin

Närvarande:

Ordföranden

Kristina Axén Olin (m)

Vice ordföranden

Carin Jämtin (s)

Övriga ledamöter

Magnus Tegborg (m)

eller som ledamot

Tord Bergstedt (m)

tjänstgörande

Lotta Edholm (fp)

suppleant

Ewa Samuelsson (kd)

Catharina Tarras-Wahlberg (s)

Roger Mogert (s)

Margaretha Olofsson (v)

för Ann-Margerethe Livh (v)

Suppleanterna

Erik Saers (m)

Kersti Py Börjesson (s)

Teres Lindberg (s)

Leif Rönngren (s)

Arbetstagarrepr.

Conny Nilsson (LO)

Roger Wickenbergh (SKTF)

Per-Olof Digné (SACO)

Kurt Öhrström (LO, suppleant)

Bengt Winroth (SKTF, suppleant)

Övriga: Irene Lundquist Svenonius, Per Blomstrand, Boris Amsköld, Magnus Fagerstedt, Sara Feinberg, Inger Johansson Kjaerboe, Joachim Quiding och Staffan Ingvarsson

§1 Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Kristina Axén Olin (m) justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Carin Jämtin (s).

§2 Kommunfullmäktiges fyllnadsval

Anmäldes att kommunfullmäktige 2006-11-06 för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2007 till ordförande valt Kristina Axén Olin (m), vice ordförande Carin Jämtin (s), ledamot Lotta Edholm (fp) samt suppleant Leif Rönngren (s).

§3 Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2006-10-23 (nr 4/2006) är justerat och utsänt.

§4 Anmälan av revisorernas granskning av förvaltning och intern kontroll 2006 inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Anmäldes och lades till handlingarna revisorernas granskning av förvaltning och intern kontroll 2006 avseende koncernen Stockholms Stadshus AB.

Auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt informerade koncernstyrelsen om det aktuella läget i moderbolaget och koncernen Stockholms Stadshus AB.

Koncernstyrelsen beslöt

att ge koncernledningen i uppdrag att under våren 2007 återrapportera till koncernstyrelsen vilka åtgärder dotterbolagen vidtagit med anledning av revisorernas synpunkter.

§5 Ändrad firmateckningsrätt och attestinstruktion inom moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2006-11-21.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. bolagets firma skall tecknas – förutom av styrelsen - av ordföranden Kristina Axén Olin, vice ordföranden Carin Jämtin, verkställande direktören Irene Lundqvist Svenonius, vice verkställande direktören Per Blomstrand, ekonomidirektören Inger Johansson Kjaerboe, administrative direktören Joachim Quiding, utvecklingsdirektören Torbjörn Johansson, controllern Boris Amsköld och controllern Susanna Höglund, två i förening,

 2. godkänna ändrad bilaga till attestinstruktion för Stockholms Stadshus AB,

 3. förklara protokollet i denna paragraf omedelbart justerat.

§7 Finansiella policies inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2006-11-28.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. godkänna Finanspolicy för koncernens bolag,

 2. godkänna bolagens limiter hos finansenheten.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§8 Internkontrollplan 2007 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2006-11-28.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna förslag till internkontrollplan 2007 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§9 Direktiv avseende ombildning till bostadsrätter i de kommunala bostadsbolagen

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2006-12-04.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. fastställa direktiv avseende ombildning till bostadsrätter i de kommunala bostadsbolagen enligt bilaga 2,

 2. ge koncernledningen i uppdrag att genomföra särskilda insatser för att stimulera bostadsrättsombildning i ytterstaden,

 3. förklara protokollet i denna paragraf omedelbart justerat.

Reservation avgavs av vice ordföranden Carin Jämtin (s), ledamöterna Catharina Tarras-Wahlberg (s) och Roger Mogert (s) samt tjänstgörande suppleanten Margareta

Olofsson (v) enligt följande:

"Koncernstyrelsen föreslås besluta att

 1. stoppa utförsäljningen av allmännyttan,

 2. därutöver anföra följande:

Vi vill värna den mångfald som idag finns på bostadsmarknaden i staden. Av Stockholms flerbostadshus är idag 55 % bostadsrätter och 45 % i hyresrätter. Problemet i Stockholm idag är inte att hyresrätterna är för många, snarare att de är för få.

Den borgerliga majoritetens massiva utförsäljningsvåg under deras förra mandatperiod har satt sina spår i Stockholm. Sedan 1999 har mer än 40 000 lägenheter omvandlats från hyresrätter till bostadsrätter. Det stora flertalet (77 %) av antalet omvandlade lägenheter i allmännyttan är belägna i innerstaden. I stadsdelar som Vasastaden, Östermalm och Kungsholmen utgörs det kommunala beståndet nu av endast fem procent. Det säger sig själv att det inte är möjligt att fortsätta på den vägen om vi vill att det ska finnas hyresrätter kvar i staden.

Hyresrätten är en boendeform som skapar flexibilitet och mångfald och som inte utesluter. Hyresrätten kräver inte att man har flera årslöner på banken eller en hög lön. Hyresrätten är nödvändig för alla som inte har möjlighet att binda stora belopp i sitt boende, för studenter, för arbetslösa och sjuka och för alla som inte har tillräckligt hög lön för att få banklån.

Samtidigt finns risken att byggandet av bra och billiga hyresrätter i Stockholm kommer att minska i och med att den borgerliga regeringen kommer att stoppa räntebidragen och investeringsbidragen.

I och med utförsäljningen ställs många människor inför ett plågsamt val när deras lägenheter ska ombildas. Ska de ta risken att skuldsätta sig för att köpa sin bostad eller ska de tvingas bli hyresgäster till sina grannar?

Vi är kritiska till att det ska räcka med att 40 % av de boende visar sitt intresse för att få fastigheten värderad. Det förefaller rimligare att denna rätt förbehålls en majoritet av de boende.

Vi tycker det är bra med blandade upplåtelseformer. De ska finnas både hyresrätter, bostadsrätter och egna hem i alla delar av staden. I den borgerliga retoriken pratar man också om blandade upplåtelseformer och om att ombildningar främst ska ske i ytterstaden. Verkligheten visar dock något helt annat, nämligen att ombildningar främst sker i attraktiva lägen i innerstaden. Av de intresseanmälningar som har inkommit till stadens bostadsbolag framgår att den absoluta majoriteten av de aktuella lägenheterna ligger i innerstaden eller i attraktiv närförort. Risken är alltså stor att mångfalden snarare minskar och att segregationen ökar.”

Reservation avgavs av vice ordföranden Carin Jämtin (s), ledamöterna Catharina Tarras-Wahlberg (s) och Roger Mogert (s) samt tjänstgörande suppleanten Margareta

Olofsson (v) enligt följande:

"Koncernstyrelsen föreslås besluta i enlighet med tilläggsyrkande

att Stockholms Stadshus AB får uppdraget att genomföra en konsekvensanalys av vad ägardirektiven innebär för sysselsättningen i bolagen samt att utarbeta en strategi för att möta en eventuell sysselsättningsminskning."

Personalyttrande avgavs av Conny Nilsson (LO) enligt följande:

"Den nuvarande majoritetens ägardirektiv för 1007-1009 föreslås att bostadsbolagen skall bereda möjligheter för de boende att ombilda sina lägenheter till bostadsrätt. Man föreslår också, utan motivering, att bolagens resultat efter finansnetto, förmodligen exklusive försäljningsintäkter, ska öka. Därtill kommer krav på rationalisering och effektivisering av verksamheten.

Som LO:s representanter befarar vi att konsekvenserna av ovanstående förslag kan leda till övertalig personal.

Vi är därför angelägna om att Stadshus AB i god tid ska genomföra en konsekvensanalys av vad förslagen innebär för sysselsättningen i bolagen.

Vi föreslår därför att koncernstyrelsen beslutar:

att Stockholms Stadshus AB får uppdraget att genomföra en konsekvensanalys av vad ägardirektiven innebär för sysselsättningen i bolagen samt att utarbeta en strategi för att möta en eventuell sysselsättningsminskning.”

§10 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2006-11-21.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. ge berörda bolag i uppdrag att formulera sina respektive mål för verksamhetsområdet samt de åtgärder som erfordras för genomförande genomförandet av avfallsplanens övergripande mål,

 2. godkänna anmälan av Stockholms stads brottsförebyggande program.

§11 Anmälan av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader under år 2006

Anmäldes och lades till handlingarna koncernledningens redovisning av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader avseende Stockholms Stadshus AB under år 2006.

§12 Övriga anmälningsärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2006-11-21.

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärende:

Koncernledningens remissyttrande avseende Klenoder i tiden (SOU 2006:68)

§13 Val av ledamot i styrelsen för S:t Erik livförsäkring AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2006-11-23.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. för tiden t.o.m. nästa ordinarie bolagsstämma utse Mona Finnström till ledamot i styrelsen för S:t Erik Livförsäkring AB med särskild uppgift att vaka över att försäkringstagarnas intressen beaktas,

 2. förklara protokollet i denna paragraf omedelbart justerat.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)