Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2007-04-23

Sammanträde 2007-04-23

Datum
Klockan
13.00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset 1 tr

1 Utseende av protokolljusterare

2 Kommunfullmäktiges fyllnadsval (Muntligt)

3 Anmälan av protokoll (Utskickat)

4 Utseende av styrelsens sekreterare (Utskickat)

5 Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB m.m. (Utskickat)

7 Bidrag till Stiftelsen Electrum (Utskickat)

10 Lägesrapport avseende friköp av fastigheter för ombildning till bostadsrätt (Utskickat)

11 Presidiemöten våren 2007 (Utskickat)

13 Extra sammanträde med koncernstyrelsen (Utskickat)

Bilagor till protokoll
Protokoll bilaga.pdf (70 kb)
Mötesinformation

Justerat 2007-04-25

Rolf Könberg

Roger Mogert

Närvarande:

Tjänstgörande

ordförande

Rolf Könberg (m)

Övriga ledamöter

Tord Bergstedt (m) för Kristina Axén Olin (m)

eller som ledamot

Erik Saers (m) för Magnus Tegborg (m)

tjänstgörande

Sussi Kvart (fp) för Lotta Edholm (fp)

suppleant

Ewa Samuelsson (kd)

Roger Mogert (s)

Teres Lindberg (s) för Carin Jämtin (s)

Yvonne Ruwaida (mp)

Ann Mari Engel (v)

Suppleanterna

Per Ankersjö (c)

Thomas Ehrnström (v)

Arbetstagarrepr.

Roger Wickenbergh (SKTF)

Conny Nilsson (LO)

Bengt Winroth (SKTF, suppleant)

Övriga: Irene Lundquist Svenonius, Per Blomstrand, Boris Amsköld, Sara Feinberg, Susanna Höglund, Inger Johansson Kjaerboe, Joachim Quiding och Staffan Ingvarsson

§1 Utseende av tjänstgörande ordförande och protokolljusterare

Rolf Könberg utsågs till tjänstgörande ordförande för detta sammanträde.

Att jämte tjänstgörande ordföranden Rolf Könberg (m) justera dagens protokoll utsågs ledamoten Roger Mogert (s).

§2 Kommunfullmäktiges fyllnadsval

Anmäldes att kommunfullmäktige 2007-03-26 till suppleant valt Paul Lappalainen (mp).

§3 Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2007-03-26 (Nr 2/2007) är justerat och utsänt.

§4 Utseende av styrelsens sekreterare

Förelåg verkställande direktörens tjänsteutlåtande 2007-04-10.

Koncernstyrelsen beslöt

att till styrelsens sekreterare utse Joachim Quiding.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§5 Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB m.m.

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2007-04-10. Dessutom gjordes en komplettering i punkt A 2.9 där ”Patent- och registreringsverket” ersattes med ”Bolagsverket”.

Koncernstyrelsen beslöt

att för innevarande verksamhetsår fastställa arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB.

§6 Förslag till budget 2008 och inriktning 2009-2010 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2007-04-06.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. godkänna redovisade förslag till mål- och uppgifter, resultat- och avkastningskrav för den samlade koncernen, samt för moderbolaget och dess dotterbolag,

 2. ge dotterbolagens styrelser i uppdrag att anpassa sin verksamhet efter de resultat-,

 3. avkastnings- och verksamhetsmål som kommunfullmäktige kommer att besluta om,

 4. ge dotterbolagens styrelser i uppdrag att i respektive budget för 2008 redovisa åtaganden som svarar mot stadens övergripande inriktningsmål och prioriterade inriktningar,

 5. förklara protokollet i denna paragraf omedelbart justerat.

Reservation avgavs av ledamoten Roger Mogert (s) och tjänstgörande suppleanten Teres Lindberg (s) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

 1. delvis godkänna Förslag till budget 2008 och inriktning 2009 och 2010,

 2. avslå de målsättningar som syftar till att sälja ut allmännyttan,

 3. avslå konkurrensutsättning av Stockholm Hamn AB:s stuveriverksamhet,

 4. avslå konkurrensutsättning av Stockholms Stads Parkering AB:s verksamhet,

därutöver anföra följande

Vi vill att Stockholms Stadshus AB med dotterbolag ska vara ett kraftfullt redskap för att göra Stockholm till en ännu bättre stad att bo, arbeta och besöka. Bolagen kan och bör användas för att säkra stadens bostadsförsörjning, utveckla välfärden, stärka stadens miljöarbete och skapa förutsättningar för ekonomisk utveckling och jobb.

Bostadsbolagen har ett särskilt ansvar för att förnya och utveckla boendet och de områden där bolagen är verksamma. Satsningen på Järvalyftet, som initierades av den förra majoriteten, bör följas av andra motsvarande satsningar. Vi vill att bostadsbolagen genom god ekonomisk förvaltning och rimliga avkastningskrav ska ges förutsättningar till fortsatta satsningar för att utveckla det befintliga bostadsbeståndet. Avkastningskraven ska användas för att styra och utveckla verksamheten. Avkastningen ska användas för vidareutveckling av bolagen och förbättringar av hyresgästernas boendevillkor. Vi motsätter oss den pågående utförsäljningen av allmännyttan eftersom vi vill värna mångfalden på bostadsmarknaden i staden och ta ansvar för Stockholms långsiktiga bostadsförsörjning.

Därtill anser vi att förändringar i ägandet inom koncernen måste bygga på sund ekonomisk analys. Vi anser att den nu pågående utförsäljningen av Centrumkompaniet, Stockholms Hamnentreprenad AB, Stockholms Vatten Byggprojekt AB, Stockholm Vatten Laboratorieservice AB, Parkab Övervakning AB bör avbrytas då denna privatiseringsvåg riskerar att menligt påverka stockholmarnas välfärd och stadens ekonomi.

Avslutningsvis anser vi att det vägledande vid konkurrensutsättning av verksamhet inom bolagen alltid måste vara Stockholm och stockholmarnas bästa. Vi motsätter oss konkurrensutsättning som drivs av ideologisk rigiditet och som därmed riskerar att resultera i sämre och dyrare välfärd för stockholmarna.

I övrigt hänvisas till socialdemokraternas budgetreservation.”

Reservation avgavs av ledamoten Yvonne Ruwaida (mp) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

1. godkänna punkt 1 i utsänt förslag förutom följande punkter:

a. Bolagets uppgifter punkterna 8 och 9 tas bort

b. Bostadsbolagen gemensamt för de tre bolagen under Bolagen ska punkterna 1,2 och 10 tas bort.

c. Därutöver besluta att mål- och uppgifter enligt bilaga 1 ska gälla i tillägg för koncernen och dotterbolagen,

2. godkänna punkt 2,

3. godkänna punkt 3,

4. godkänna punkt 4,

därutöver anföra följande:

Koncernbolagen och dotterbolagen bedriver verksamhet inom olika områden som är av central betydelse för stadens invånare. Det är viktigt att bolagens verksamhet bidrar till den utveckling som gagnar Stockholmarna på bästa sätt både kort som på lång sikt. Förutom den finansiella skötsel av bolagen är det viktigt att bolagen deltar i att uppfylla andra viktiga mål så som sociala, miljö och långsiktiga utvecklingsmål. Bolagen ska vara medvetna om att det ytterst är stadens invånare som är ägare till bolagen och ska vara så öppna och lyhörda som möjligt för stockholmarnas synpunkter och behov.

Bland annat står bostadsbolagen inför att uppföra nya bostäder detta ger dem en ypperlig möjlighet till att bidra till att det tillkommer klimatsmarta fastigheter och områden i Stockholm. Det miljöprogram för byggande som har funnits i Stockholm bör användas av bostadsbolagen som en mininivå i sitt miljöanpassande byggande.

Gemensamt för koncernen och dotterbolagen

· Öka medborgarnas insyn i och möjlighet att påverka i bolagens beslutsprocesser.

· Utveckla metoder för att synliggöra, motverka och bryta fördomar, rasism och diskriminerande strukturer

· Tillämpa antidiskrimineringsklausulen vid bolagens upphandlingar

· Arbeta aktivt med att varje arbetsenhet kontinuerligt tillhandahåller praktikplatser

· Medverka till att antalet anställningar med anställningsstöd ökar med syfte att 6. underlätta inträde på arbetsmarknaden.

· Bolagsstämman för koncernbolaget ska hållas i fullmäktige

· Miljöprogrammets sex mål ska vara styrande för att göra Stockholm till en ekologisk hållbar storstad.

· Dotterbolagen ska bidra till att Stockholm är en EKO-kommun.

· Dotterbolagen ska aktivt verka för en minskad energiförbrukning.

· Dotterbolagen ska arbeta aktivt med ökad miljöanpassning i sina verksamheter, exempelvis genom fastighetsnära källsortering.

· FN:s standardregler för funktionshindrade och FN:s barnkonvention ska genomsyra stadens verksamheter.

· Upprätta jämställdhets- och mångfaldsplaner som redovisas i verksamhetsplan och följs upp i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

· Utredning om behandlingen av biologiskt nedbrytbart avfall. Det är viktigt att

Stockholm stad långsiktigt kan säkerställa behandlingen av biologiskt avfall med tillräcklig kvantitet och till rimliga kostnader. Målet är att till år 2010 behandla 35 % av matavfallet biologiskt. En utredning har beslutats om hur staden genom egna anläggningar kan säkerställa att målet uppnås. Stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB har fått i uppdrag att ta fram underlag för beslut om framtida och ny avfallsanläggning för Stockholm stads behov. I arbetet deltar renhållningsnämnden och Stockholm Vatten AB och därutöver andra berörda nämnder och bolagsstyrelser inom staden. Utredningen ska fullföljas och åtgärder vidtas utifrån vad den visar.

Bostadsbolagen

· Satsa på ett aktivt miljöarbete

· Satsa på att vidareutveckla kvalitet och service i samspel med hyresgästerna

· Anta en policy med syfte att minska antalet avhysningar och vräkningar samt underlätta kvarboende i det egna bolaget och utveckla former för samarbete med socialtjänsten

· Inför förbud mot att vräka barnfamiljer

· Öka andelen kooperativa hyresrätter

· Vidareutveckla miljöarbetet och prioritera fastighetsnära källsortering

· Alla hyresgäster ska få sin egen el-mätare

Micasa fastigheter

· Hyra ut tomma lägenheter som inte efterfrågas av äldre till andra, exempelvis studenter

Stockholms Stads bostadsförmedling

· Inrätta en byteskö

· Utveckla en trygg andrahandsförmedling

· Erbjuda bostadssökande guidning i olika förorter av lokala kändisar

Centrumkompaniet

· Erbjuda småföretagare lokaler till överkomliga priser

· Energieffektivisera ägda och förvaltade fastigheter

· Fortsatt ombyggnad av Skärholmens centrum

· Tillsammans med Stockholms Stadshus AB, bostadsbolagen, kommunstyrelsen och fastighets- och saluhallsnämnden fortsätta överföring av kommersiella fastigheter till Centrum Kompaniet i Stockholm AB

Skolfastigheter i Stockholm AB

· Byta ut farliga byggmaterial och allergisanera de skolor som uppmäter dåliga värden av inomhusluft

· Tillsammans med skolorna ta fram en genomförandeplan för hur samtliga skolgårdar ska kunna bli kreativa gröna skolgårdar

· I samverkan med skolorna anpassa skolköken till gällande livsmedelslagstiftning

Stockholm Vatten AB

· Utöka det regionala, nationella och internationella samarbetet

· Säkerställa behandlingen av biologiskt avfall

· Utöka biogasproduktionen

· Restaurera de sjöar som pekas ut i vattenprogrammet

· Utveckla arbetet med att lokalt omhänderta dagvatten

· Utveckla den miljövänliga avfallshanteringen och biogasproduktionen

· Bidra till kunskapsutbyte genom att delta i internationella projekt

Stockholms Hamnar AB

· Fortsätta arbetet med att söka alternativ med målet att avveckla oljeverksamheten vid Loudden

· Avbryta planeringsarbetet för en ny hamn i Norvik till förmån för en lösning där befintliga hamnar norr och söder om Stockholm utnyttjas.

· Fortsätta och vidareutveckla arbetet med ett tillämpat system för differentierade avgifter beroende på fartygens miljöpåverkan samt öka möjligheten och kraven att elansluta fartyg som ligger i hamn.

· Se över badförbudet som råder i stor del av innerstaden i syfte att öka stockholmarnas möjligheter att bada.

Stockholm Business Region

· Utveckla och förbättra stadens kontakter med näringslivet

· Inrätta ett småföretagscentrum

· Utveckla mångfalden i stadens näringsliv genom stöd till ökat företagande bland kvinnor och utrikes födda.

· I samverkan med konsumentnämnden, genom Stockholm Visitors Board AB, satsa på ökad profilturism

S:t Erik Markutveckling AB

· Skapa utrymme för att etablera grusupplag och betongfabrik på Fastighets AB G-mästarens område”

Reservation avgavs av ledamoten Ann Mari Engel (v) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

 1. delvis tillstyrka förslag till budget och inriktning,

 2. avslå förslaget till direktiv och budget för den samlade koncernen samt Svenska Bostäder, Familjebostäder, Stockholmhem, Stockholm Vatten, Stockholms Hamn, Stokab, Stockholm Stads Parkering, Stadsteatern och Stockholm Business Region,

därutöver anföra följande:

Förslaget till budget och direktiv för stadens bolag präglas av en inriktning mot minskad verksamhet, avveckling av viktiga funktioner och ökad försäljning av delar av bolagen. Samtidigt förväntas bolagen kunna minska personalstyrkan med 450 anställningar. Denna inriktning gynnar inte stockholmarna och utvecklingen av för staden väsentlig verksamhet.

Tvärtom riskerar man att det blir stora försämringar i försörjningen av så fundamentala verksamheter som bostäder och vatten. Högeralliansens privatiseringsiver innebär förslag som inte gynnar verksamheterna, som är illa underbyggda och som saknar konsekvensanalyser.

Beträffande bostadsbolagen anser vi inte att de ska arbeta med att avyttra lägenheterna utan i stället utveckla allmännyttan, decentralisera bolagen och hitta former för hyresgästernas aktiva inflytande. Vi anser inte att det är bostadsbolagens uppgift att uppvakta regeringen angående skattelättningar för rumsuthyrning. Istället borde bolagen få direktiv att arbeta för att ordna fler billiga hyreslägenheter åt bl. a. ungdomar.

Beträffande bostadsförmedlingen anser vi att direktiven att bra, men att ett positivt ekonomiskt resultat bör medföra sänkta förmedlingsavgifter eller köavgifter. Bostadsförmedlingen bör inte gå med överskott.

Vi avslår förslaget att Stockholm Vatten ska minska sin verksamhet, rationalisera kraftigt och sänka taxorna. Vi är mycket oroade över förslaget till drastiskt minskade

investeringar. Tvärtom borde bolaget få i uppdrag att öka investeringar och underhåll då ledningsnätet är i stort behov av upprustning.

Vi anser att Stockholms Hamn inte ska få i uppdrag att sälja stuveriverksamheten, som utgör en viktig del av hamnens infrastruktur.

Vi anser inte att Stokab ska minska kostnaderna genom att upphandla mer verksamhet, utan en konsekvensbeskrivning.

Stockholms Stads Parkerings AB ska inte konkurrensutsätta verksamheten.

För Stockholms Stadsteater yrkade vi i budgeten för 2007 på andra ägardirektiv som innebär att staden inte ställer krav på ytterligare besparingar utan att teaterns arbete ska präglas av långsiktighet och stabilitet.

Beträffande Globe Arena vill vi framhålla behovet av en skyndsam hantering av frågan om ett nytt Söderstadion

Vi har motsatt oss förändringarna inom Stockholm Business Region och anser inte att dessa kommer att gynna verksamheten.”

Personalyttrande avgavs av Conny Nilsson (LO) och Roger Wickenbergh (SKTF) till förmån för Roger Mogert (s) och Teres Lindbergs (s) förslag till beslut.

Personalyttrande avgavs av Conny Nilsson (LO) till förmån för Ann Mari Engels (v) förslag till beslut.

§7 Bidrag till Stiftelsen Electrum

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2007-04-03.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. uppdra åt AB Svenska Bostäder att bidra med 15 miljoner kronor till verksamheten hos Stiftelsen Electrum,

 2. uppdra åt AB Familjebostäder att bidra med 10 miljoner kronor till verksamheten hos Stiftelsen Electrum,

 3. uppdra åt AB Stockholmshem att bidra med 5 miljoner kronor till verksamheten hos Stiftelsen Electrum,

 4. förklara protokollet i denna paragraf omedelbart justerat.

Reservation avgavs av ledamoten Ann Mari Engel (v) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta

att avslå förslaget att ge bostadsbolagen i uppdrag att bidra till Stiftelsen Electrum med sammanlagt 30 milj kr,

därutöver anföra följande:

Vi anser det inte motiverat att bostadsbolagen ske ge bidrag i denna storleksordning till en stiftelse som inte sysslar med bostäder. Om staden finner anledning att stödja denna stiftelse bör det finansieras på annat sätt. Bostadsbolagens pengar bör användas för kärnverksamheten, d.v.s. att bygga, förvalta och underhålla bostäder samt medverka i ytterstadsförnyelsen.

Vi saknar i ärendet en redovisning för Stiftelsen Electrums verksamhet och hur denna gynnat bostadsbolagen och deras hyresgäster. Vi saknar också uppgifter om ekonomiska insatser från övriga stiftare.”

Personalyttrande avgavs av Conny Nilsson (LO) till förmån för Ann Mari Engels (v) förslag till beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§8 Försäljning av Vasastaden 1:17

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2007-04-10.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del

att godkänna avtalet om fastighetsreglering avseende fastigheten Vasastaden 1:17.

Koncernstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna avtalet om fastighetsreglering avseende fastigheten Vasastaden 1:17.

§9 Försäljning av Stockholm Hamnentreprenad AB samt överföring av stuveriverksamheten vid Stockholms Hamn AB till ett helägt dotterbolag

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2007-04-10.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del

att godkänna Stockholms Hamns AB:s beslut att genomföra försäljningen av Stockholms Hamnentreprenad AB samt att förslaget till avtal skall föreläggas koncernstyrelsen respektive kommunfullmäktige för godkännande.

Koncernstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att

 1. godkänna att Stockholms Hamn AB överför stuveriverksamheten i ett helägt bolag,

 2. godkänna förslag till bolagsordning för Stockholm Frihamns AB under namnändring (bilaga 2),

 3. utse styrelse och lekmannarevisorer i Stockholms Frihamns AB under namnändring,

 4. uppdra styrelsen för Stockholms Hamn AB att vidare bereda de frågor som är förknippade med överföringen av stuveriverksamheten till Stockholms Frihamns AB under namnändring.

Reservation avgavs av ledamoten Roger Mogert (s) och tjänstgörande suppleanten Teres Lindberg (s) samt ledamoten Yvonne Ruwaida (mp) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

 1. ej godkänna Stockholms Hamn AB:s beslut att genomföra försäljning av Stockholms Hamnentreprenad AB,

 2. ej godkänna att Stockholms Hamn AB överför stuveriverksamheten i ett helägt bolag

därutöver anföra följande

Stockholm Hamn AB är ett strategiskt verktyg för att öka förutsättningarna för utveckling och tillväxt i hela Stockholmsregionen. Hamnentreprenad AB har stor specialistkompetens. En utförsäljning av bolaget riskerar att skapa ett privat monopol. Vi anser att förändringar av Hamnens verksamhet ska bygga på sund ekonomisk analys. Stockholms Hamns verksamhet är allt för viktig för att bli en lekplats åt borgerlig utförsäljningsentusiasm.”

Reservation avgavs av ledamoten Ann Mari Engel (v) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

 1. att inte godkänna Stockholms Hamns AB:s beslut att genomföra försäljning av Stockholms Hamnentreprenad AB,

 2. inte godkänna Stockholms Hamns AB:s beslut att bolagisera stuveriverksamheten

därutöver anföra följande:

Försäljningar urholkar verksamheten

Beslutet att sälja ut det välskötta dotterbolaget STHEAB som ”alliansen” genomdrev i Stockholms Hamn AB:s styrelse den 6 mars 2007 – i strid med en enig opposition s+v+mp – är ytterliggare en bekräftelse på den politik som majoriteten i Stockholms Stadshus förfäktar. ”Allt som inte är lagstadgad kärnverksamhet kan privatiseras” – oavsett om det fungerar väl och ger staden goda ekonomiska tillskott.

Det är med stigande oro vi som styrelserepresentanter ser hur man undergräver bolagens verksamhet. Vi lever nu med nya ägardirektiv, som dock kan leda till en starkt segregerad stad. Vi är nödda att protestera i synnerhet mot beslut som är direkt destruktiva mot ekonomin som i detta fall, en utförsäljning av STHEAB. Vi anser att detta är ekonomiskt och politiskt vansinne.

Majoriteten har ju rätt att driva sin politik, men vi är tvungna att protestera å det bestämdaste mot både sättet det sköts, när inte hävdvunna demokratiska processer följs i staden, som att respektera åtminstone en minoritetsbordläggning. Här fanns vid STHEAB-ärendet, samt vad gäller bolagisering av stuveriet, en samlad opposition med begäran om bordläggning i hamnstyrelsen, men alliansen körde över detta utan gehör. Den utstuderade bristen på lyhördhet för den politiska minoriteten och enhälliga fackliga protester är häpnadsväckande. Genom att driva igenom bristfälligt beredda, ja rent av dåliga, beslut som försäljningen av STHEAB, och bolagiseringen av stuveriverksamheten utarmas stadens verksamhet.

Utan att ta hänsyn till den demokratiska processen och de argument som förs fram från oppositionen och de fackliga organisationerna, driver man till varje pris igenom förslag som är direkt dåliga för staden och dess företag. Dumhet skall alltid bekämpas. ”Mot dårskap kämpar gudarna förgäves” heter ett välkänt ordstäv: Med en dåres envishet driver den borgliga majoriteten igenom det ena nyliberala förslaget efter det andra trots att det kan få en direkt negativ effekt på ekonomin. Som styrelserepresentanter i Stockholms Stadshus AB kan vi inte ta ansvar för detta.

Det politiska ansvaret avgörs i nästa val. Nu vilar det ekonomiska ansvaret på oss i styrelsen i Stockholms Stadshus AB och vi reserverar oss på det bestämdaste mot förslaget att sälja STHEAB. Dessutom reserverar vi oss mot beslutet att bolagisera den nu väl fungerande stuveriverksamheten inom Stockholms Hamn AB, då vi ser en direkt fara att även detta bolag i strid mot oppositionens och berörda fackförbunds inställning bjuds ut till försäljning.”

Personalyttrande avgavs av Conny Nilsson (LO) till förmån för Roger Mogert (s), Teres Lindbergs (s) och Yvonne Ruwaidas (mp) förslag till beslut samt Ann Mari Engels (v) förslag till beslut.

§10 Lägesrapport avseende friköp av fastigheter för ombildning till bostadsrätt

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2007-04-10.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna lägesrapporten avseende friköp av fastigheter för ombildning till bostadsrätt.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§11 Presidiemöten våren 2007

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2007-04-10.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna rapporten avseende möten med dotterbolagens presidier.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§12 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2007-04-16.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. uppmana bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB att anta de nya e-postreglerna för Stockholms stad,

 2. godkänna anmälan av Krisledningsplan och kriskommunikationsplan för Stockholms stad vid extraordinära händelser,

 3. fastslå att koncernstyrelsen skall vidta erforderliga åtgärder för att säkerställa styrningen av dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB i händelse av kris,

 4. för egen del anta policys för upphandling och konkurrens,

 5. uppmana bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB att anta policys för upphandling och konkurrens,

 6. för egen del upphäva upphandlingsklausulen antagen av koncernstyrelsen 2005-03-22,

 7. återta anmodan från koncernstyrelsen 2005-03-22 till dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB att tillämpa antidiskrimineringsklausulen,

 8. godkänna anmälan av reviderade regler för ekonomisk förvaltning.

Reservation avgavs av ledamoten Roger Mogert (s) och tjänstgörande suppleanten Teres Lindberg (s) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

 1. delvis godkänna koncernledningens förslag till beslut,

 2. avslå koncernledningens förslag för ny policy för upphandling och konkurrens, i enlighet med socialdemokraternas ställningstagande i kommunfullmäktige

 3. som konsekvens avslå förslag till beslut i punkt 5 till 8,

 4. koncernledningen för Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att ta fram riktlinjer så att sociala krav och miljökrav säkerställs i enlighet med nedan,

 5. uppmana bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB att ta fram riktlinjer så att sociala krav och miljökrav säkerställs i enlighet med nedan,

därutöver anföra följande

Stockholms Stadshus AB med dotterbolag är en stor upphandlare och därmed en viktig aktör på marknaden. Stadens bolag ska handla vitt. Att därför i uppdragsavtal skriva in villkor som ger rätt att kontrollera de sociala villkoren och förbjuda svartarbete enligt upphandlingsavtalet är en bra väg att gå för att använda bolagens makt som upphandlare. Det borde vara en självklarhet att bolagen i upphandlad verksamhet verkar för att säkerställa en god arbetsmiljö och rimliga anställningsvillkor för personalen. Vi anser att detta bör ske enligt den, under förra mandatperioden, testade ”Vita jobb- modellen”.

Vi har naturligtvis ett ansvar för att se till att bolagens resurser används effektivt, men också för att se till att fattiga människor i andra länder inte exploateras och utnyttjas i vårt namn. Rättvisemärkt/Fairtrade är en etisk märkning som garanterar konsumenten att de mänskliga rättigheterna har varit i fokus under varans framtagning. Rättvisemärkt bidrar till att arbetare och odlare får skäligt betalt för det arbete de utför, att barnarbete motverkas, att organisationsrätten främjas, att diskriminering på grund av kön, tro eller hudfärg motverkas samt att ekologiskt odlande uppmuntras. Vi anser att möjligheten att ställa krav på rättvisemärkning bör undersökas.

Som ett led i anti-diskrimineringsarbetet är det också viktigt att tillämpa anti- diskrimineringsklausuler. Avsikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering. Ett grundläggande krav ska vara att följa gällande diskrimineringslagstiftning. Vi anser att en anti-diskrimineringsklausul alltid ska finnas med när bolagen upphandlar.

Utöver detta bör bolagen fortsätta det viktiga arbetet med att ställa miljökrav vid upphandlingar. Miljökraven som ställs ska syfta till att uppnå kraven i stadens miljöprogram.

Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid bolagens upphandlingar kan bolagens upphandlingar bli ett kraftfullt redskap för att driva på mot ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.”

Reservation avgavs av ledamoten Yvonne Ruwaida (mp) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

1. delvis tillstyrka förslag till kompletterande ägardirektiv,

2. avslå förslag till policys för upphandling och konkurrens till förmån för miljöpartiets reservation i kommunfullmäktige den 26 mars 2007.”

Reservation avgavs av ledamoten Ann Mari Engel (v) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

3. delvis tillstyrka förslag till kompletterande ägardirektiv,

4. avslå förslag till policys för upphandling och konkurrens till förmån för vänsterpartiets reservation i kommunfullmäktige den 26 mars 2007.”

Personalyttrande avgavs av Conny Nilsson (LO) till förmån för Roger Mogert (s) och Teres Lindbergs (s) förslag till beslut.

§13 Extra sammanträde med koncernstyrelsen

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2007-04-10.

Koncernstyrelsen beslöt

att hålla ett extra sammanträde måndag 2007-05-14 klockan 13.00.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§14 Övriga frågor

Koncernstyrelsen beslöt

att överlämna skrivelse av Yvonne Ruwaida (mp) angående BildaBostad till koncernledningen för beredning (bilaga).