Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2007-10-01

Sammanträde 2007-10-01

Datum
Klockan
12.30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset 1 tr

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av protokoll (Utskickat)

3 Friköp av fastigheter för ombildning till bostadsrätt (Skrivelse med begäran om extra sammanträde utsänds med detta utskick, övrigt underlag utsänds senare)

Mötesinformation

Justerat 2007-10-03

Kristina Axén Olin

Carin Jämtin

Närvarande:

Ordföranden

Kristina Axén Olin (m)

Vice ordföranden

Carin Jämtin (s)

Övriga ledamöter

Erik Saers (m) för Rolf Könberg (m)

eller som ledamot

Magnus Tegborg (m)

tjänstgörande

Lotta Edholm (fp)

Suppleant

Ewa Samuelsson (kd)

Teres Lindberg (s) för Roger Mogert (s)

Yvonne Ruwaida (mp)

Ann Mari Engel (v)

Suppleanterna

Lotta Juul Martin-Löf (m)

Sussi Kvart (fp)

Per Ankersjö (c)

Abdo Goriya (s)

Thomas Ehrnström (v)

Arbetstagarrepr.

Conny Nilsson (LO)

Bengt Winroth (SKTF, suppleant)

Övriga: Irene Lundquist Svenonius, Per Blomstrand, Hans Pettersson, Joachim Quiding, Staffan Ingvarsson och Karin Zakariasson

§1 Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Kristina Axén Olin (m) justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Carin Jämtin (s).

§2 Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2007-08-29 (Nr 6/2007) är justerat och utsänt.

§3 Friköp av fastigheter för ombildning till bostadsrätt

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2007-09-21.

Karin Zakariasson från Newsec Advice AB informerade koncernstyrelsen om värderingsarbetet.

Koncernstyrelsen beslöt att

  1. godkänna koncernledningens redovisning,

  2. därmed anse skrivelsen av Carin Jämtin (s) besvarad.

Reservation avgavs av Carin Jämtin (s), Teres Lindberg (s) och Ann Mari Engel (v) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

  1. i syfte att säkerställa stockholmarnas långsiktiga ekonomiska intresse tas tillvara ska Stockholms Stadshus AB beställa en extern genomlysning av vilka möjliga försäljningsmetoder som finns att tillgå vid en fortsatt utförsäljning. Detta utöver försäljning med utgångspunkt från värdering med hjälp av ortsprismaterial respektive värdering som förvaltningsobjekt,

  2. Stockholms Stadshus AB i väntan på en extern genomlysning uppmanar de tre bostadsbolagen att införa ett stopp för nya värderingar och ombildningar,

därutöver anföra följande

Målet för stadens bostadspolitik måste vara en fungerande bostadsmarknad som präglas av valfrihet där hyresrätten också är ett tillgängligt alternativ i hela staden. Stockholm behöver såväl hyresrätter och bostadsrätter som privatägda småhus i våra bostadsområden. Nya hyresrätter kan byggas i villaområden, och bostadsrätter eller hus i hyresområden för att bidra i arbetet med att bryta trenden om ökad segregation i Stockholm.

Allmännyttan är ett verktyg som ska fungera som en garant för att det finns tillgång till hyresrätter, också i Stockholms mest attraktiva områden. Därför krävs det att vi utvecklar allmännyttan – inte säljer ut den.

Under tio års tid har nu moderaterna motiverat utförsäljningen med behovet av fler bostadsrätter i delar av Stockholms ytterstad. Under dessa tio år har snart hela allmännyttan sålts ut men nästan inte en enda ombildning har genomförts i de områden som moderaterna använder som motiv för utförsäljningen. I förlängningen leder utförsäljningen av stockholmarnas hyresrätter till ökad segregation, minskad rörlighet på bostads- och arbetsmarknaden och försvårar för unga stockholmare att etablera sig på bostadsmarknaden.

Moderaterna påstår också konsekvent att utförsäljningen av stockholmarnas hyresrätter sker på samma sätt som när privata fastighetsägare ombildar. Det stämmer inte. Ingen privat ägare skulle sälja ut sitt bestånd enbart för att maximera möjligheten till genomförd affär – istället för att maximera möjligheterna till en god långsiktig affär.”

Reservation avgavs av Yvonne Ruwaida (mp) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

att Stockholms Stadshus AB i väntan på en extern genomlysning uppmanar de tre bostadsbolagen att införa ett stopp för nya värderingar och ombildningar,

därutöver anföra följande

Målet för stadens bostadspolitik måste vara en fungerande bostadsmarknad som präglas av valfrihet där hyresrätten också är ett tillgängligt alternativ i hela staden. Stockholm behöver såväl hyresrätter och bostadsrätter som privatägda småhus i våra bostadsområden. Nya hyresrätter kan byggas i villaområden, och bostadsrätter eller hus i hyresområden för att bidra i arbetet med att bryta trenden om ökad segregation i Stockholm.

Allmännyttan är ett verktyg som ska fungera som en garant för att det finns tillgång till hyresrätter, också i Stockholms mest attraktiva områden. Därför krävs det att vi utvecklar allmännyttan – inte säljer ut den.

Under tio års tid har nu moderaterna motiverat utförsäljningen med behovet av fler bostadsrätter i delar av Stockholms ytterstad. Under dessa tio år har snart hela allmännyttan sålts ut men nästan inte en enda ombildning har genomförts i de områden som moderaterna använder som motiv för utförsäljningen. I förlängningen leder utförsäljningen av stockholmarnas hyresrätter till ökad segregation, minskad rörlighet på bostads- och arbetsmarknaden och försvårar för unga stockholmare att etablera sig på bostadsmarknaden.

Moderaterna påstår också konsekvent att utförsäljningen av stockholmarnas hyresrätter sker på samma sätt som när privata fastighetsägare ombildar. Det stämmer inte. Ingen privat ägare skulle sälja ut sitt bestånd enbart för att maximera möjligheten till genomförd affär – istället för att maximera möjligheterna till en god långsiktig affär.”

Personalyttrande avgavs av Conny Nilsson (LO) till förmån för Carin Jämtin (s), Teres Lindberg (s) och Ann Mari Engels (v) förslag till beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§4 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.