Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2008-02-11

Sammanträde 2008-02-11

Datum
Klockan
13.00
Plats
Drätselnämndens sessionssal Stadshuset 3 tr.

OBSERVERA ATT MÖTE ÄR I DRÄTSELNÄMNDENS SESSIONSAL!

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av protokoll (Utskickat)

3 Förvärv av aktier i Stockhome Fastighetsförvaltning AB (Utskickat)

4 Revisionsrapport angående underhållsbehov i stadens anläggningar och fastigheter (Utskickat)

6 Övriga anmälningsärenden (Utskickat)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (124 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Kristina Axén Olin (m) justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Carin Jämtin (s).

§2 Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2007-12-11 (Nr 9/2007) är justerat och utsänt.

§3 Förvärv av aktier i Stockhome Fastighetsförvaltning AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2008-01-21.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del

att godkänna bifogat aktieöverlåtelseavtal mellan Stockholm Globe Arena Fastigheter AB och Citadelle N.V.

Koncernstyrelsen beslöt att hemställa hos kommunstyrelsen att föreslå

kommunfullmäktige besluta

att godkänna bifogat aktieöverlåtelseavtal mellan Stockholm Globe Arena Fastigheter AB och Citadelle N.V.

Koncernstyrelsen beslöt

att förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

Särskilt uttalande avgavs av Yvonne Ruwaida (mp) enligt följande:

”Ärendet förbereder en ny arena i Globenområdet utan att det är taget en större diskussion om detta ännu. Vi anser att diskussionen om nödvändigheten av en ny arena måste tas i en helhet. Solna stad planerar att bygga en nationalarena som skall ersätta Råsundastadion, vilket minskar behovet av en jättearena i Stockholm. Om en ny arena söder om Globen blir en ersättning för Söderstadion så kan det vara möjligt. Möjligheten bör undersökas dels om de allsvenska Stockholmslagen kan dela arena och dels om staden bör ta betalt för mark som används för arenabygge. Det bör också undersökas om andra idrotter kan använda platsen för nuvarande Söderstadion när denna försvinner.

En miljökonsekvensbeskrivning där även sociala aspekter och tillgänglighet för andra aktörer än fotbollsklubbar måste genomföras för fastigheten Visthusbodarna 1-3. Är det lämpligt att alla arenor samlas på ett ställe? Hur stort är behovet av en ny arena jämfört med andra viktiga behov i staden? Även frågan om slakthusområdets framtid som ett viktig handels- och företagarområde med många arbetsplatser bör vägas in i denna diskussion.”

§4 Revisionsrapport angående underhållsbehov i stadens anläggningar och fastigheter

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2008-01-21.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. som yttrande översända koncernledningens utlåtande,

 2. koncernledningen ges i uppdrag att redovisa för koncernstyrelsen hur Stockholm Vatten AB arbetar med att åtgärda de brister som lyfts fram i revisionsrapporten,

 3. förklara protokollet i denna paragraf omedelbart justerat.

Reservation avgavs av Carin Jämtin (s), Teres Lindberg (s), Yvonne Ruwaida (mp) och Ann Mari Engel (v) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att godkänna ärendet men därtill besluta att

 1. koncernledningen för Stockholms Stadshus AB till nästa styrelsemöte ges i uppdrag att återkomma till styrelsen med en redovisning för hur Stadshus AB ska arbeta för att komma till rätta med de brister som revisionen påtalat,

 2. bolagsledningen för Stockholm Vatten AB ska inkomma med en redovisning till styrelsen för Stockholms Stadshus AB om hur Stockholm Vatten AB ska arbeta för att komma till rätta med de brister som revisionen påtalat,

 3. bolagsledning och styrelseordförande för Stockholm Vatten AB bjuds in till ett styrelsemöte för Stockholms Stadshus AB för att redovisa och diskutera arbetet för att komma till rätta med de brister som revisionen påtalat

därutöver anföra:

Revisionsrapporten visar på flera mycket oroande delar för underhållet i Stockholm Vatten AB. Rapporten visar att underhållsprocessen inte är dokumenterad på ett samlat sätt. Det saknas en bedömning av standarden på ledningar och anläggningar. Rapporten visar också på att med nuvarande förnyelsetakt av va-ledningar kommer det ta 250 år innan ledningsnätet är förnyat. Ledningsnätet är dessutom redan idag det äldsta i landet. Rapporten visar vidare att den nuvarande underhållsbudgeten inte är tillräcklig för att upprätthålla realvärdet på anläggningarna. Rapporten påtalar också att styrelserna för Stockholm Vatten AB inte är tillräckligt engagerar sig i underhållet

Då rapporten uppmanar koncernstyrelsen att ägna större uppmärksamhet åt underhållsarbetet i Stockholm Vatten AB är det vår mening att ovan förslag till beslut är rimliga och nödvändiga för att hantera revisionens kritik på seriöst sätt.”

Personalyttrande avgavs av Conny Nilsson (LO) till förmån för koncernstyrelsens beslut samt Carin Jämtin (s), Lindberg (s), Yvonne Ruwaida (mp) och Ann Mari Engels (v) förslag till beslut.

§5 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2008-01-21.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. uppmana dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB att inom det integrerade lednings- och styrsystemet (ILS) hantera verksamheternas äldrefrågor, med syfte att uppnå målen i Stockholms stads äldreplanen 2007-2011,

 2. godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Införandestrategi för ISA,

 3. uppmana dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB att tillämpa miljökraven i enlighet kommunfullmäktiges beslut avseende Miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster,

 4. godkänna anmälan av Reviderad renhållningsordning för Stockholms kommun m.m.,

 5. godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor,

 6. uppmana dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB att bedriva ett aktivt olycksförebyggande arbete i enlighet med Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor,

 7. anta Nya arkivregler för Stockholms stad,

 8. uppmana dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB att anta Nya arkivregler för Stockholms stad.

§6 Övriga anmälningsärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2008-01-21.

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärende:

Koncernledningens remissyttrande avseende IT-program för Stockholms stad.

§7 Utfyllnad av Värtapiren, Inriktningsbeslut

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2008-01-21.

Koncernstyrelsen beslöt att hemställa hos kommunstyrelsen att föreslå

kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt Stockholms Hamns AB att tillsammans med Stockholms Stadshus AB att fortsätta planeringen av projektet i samråd med exploateringsnämnden och övriga berörda nämnder inom ramen för i Stockholms Hamn AB budgeterade medel. För genomförande fordras särskilt genomförandebeslut av kommunfullmäktige.

Koncernstyrelsen beslöt

att förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

Särskilt uttalande avgavs av Carin Jämtin (s), Teres Lindberg (s), Yvonne Ruwaida (mp) och Ann Mari Engel (v) enligt följande:

”Tillskapandet av ny mark, dvs. utfyllnad av Värtapiren och Värtabassängen, innebär att planeringsarbetet med bebyggelse inom området kan fortsätta.

För staden innebär det dock att i det fortsatta planeringsarbetet måste hänsyn tas till den verksamhet som hamnen utövar och att man måste räkna med att hamnverksamheten genererar verksamhet som kan upplevas som ”störande”. Det innebär att samplaneringen med planerad nybebyggelse samt väg och spårområde är av stor betydelse för områdets fortsatta utveckling.

Planering måste ske så att området får bättre tillgång till kollektivtrafik och möjliggör en utveckling med spårbunden kollektivtrafik.”

Särskilt uttalande avgavs av Yvonne Ruwaida (mp) enligt följande:

” Pirernas storlek och nya utformning måste ta sin utgångspunkt i Stockholms byggnadsordning och vattenrummet som en viktig del av stockholms karaktär, så att vattenspegeln värnas. Det är viktigt att utvecklingen sker i samråd med Lidingö så att utvecklingen på de båda sidorna hänger samman. Hamnen måste även fortsättningsvis vara försörjd med spår och kollektivtrafiken måste byggas ut, vilket blir ännu viktigare när hamnen blir mer passagerarbetonad.

Transporter ska huvudsakligen göras med båt under byggtiden för att minska miljöpåverkan.”

§8 Övriga frågor

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. överlämna skrivelse av Carin Jämtin (s) och Teres Lindberg (s) angående byggnation av egnahem till koncernledningen för beredning (bilaga 1),

 2. överlämna skrivelse av Ann Mari Engel (v), Carin Jämtin (s) och Yvonne Ruwaida (mp) angående uppföljning av försäljningen av Centrumkompaniet till Boultbee AB till koncernledningen för beredning (bilaga 2).