Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2008-06-16

Sammanträde 2008-06-16

Datum
Klockan
13.00
Plats
Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset 3 tr.

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av protokoll (Utskickat)

5 Översiktlig studie av besparingar och effektivitet inom koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

6 Försäljning av aktierna i AB Stockholm Globe Arena (Utskickat)

9 Struktur avseende policies och riktlinjer för Stockholms Stadshus AB (Utgår)

10 Skrivelse angående ombildningsdirektiv och värderingar (Utskickat)

11 Medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

13 Representation i Tyresåns vattenvårdsförbund (Utskickat)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (145 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Sten Nordin (m) justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Carin Jämtin (s).

§2 Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från årsstämman 2008-05-06 samt koncernstyrelsens sammanträde 2008-05-06 (Nr 3/2008) är justerade och utsända.

§3 Prognos 2008:1 inklusive resultat per 2008-04-30 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2008-05-30.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. med godkännande lägga redovisat delårsbokslut till handlingarna,

 2. godkänna reviderad resultatnivå för år 2008 med anledning av ytterstadssatsning för Stockholmshem,

 3. tillstyrka en höjning av limitgränsen för Stockholm Globe Arena fastigheter AB med 200 mnkr till 1 000 mnkr under år 2008,

 4. tillstyrka en höjning av limitgränsen för AB Stokab med 150 mnkr till 1 250 mnkr under år 2008,

 5. uppdra åt koncernledningen att utfärda ny kapitaltäckningsgarantier för Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB avseende nu aktuell upphandling,

 6. godkänna rapporteringen från dotterbolagen avseende åtgärder med anledning av revisorernas synpunkter från löpande granskning,

 7. förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

§4 Finansiell månadsrapport per 2008-05-31

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2008-06-04.

Koncernstyrelsen beslöt

att lägga enheten för finansstrategis förelagda rapporter till handlingarna.

§5 Översiktlig studie av besparingar och effektivitet inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2008-05-15.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna anmälan av rapporten.

Särskilt uttalande avgavs av Carin Jämtin (s), Teres Lindberg (s), Paul Lappalainen (mp)

och Ann Mari Engel (v) enligt följande:

”Det är viktigt att koncernen noga analyserar bolagens bokslut och verksamhet. I detta ärende diskuteras emellertid resultat enbart utifrån ekonomiska besparingar. Det är en viktig aspekt. I begreppet ”effektivitet” borde dock också ligga en redovisning av på vilket sätt bolagen har skött sin verksamhet och klarat sina verksamhetsmässiga mål. Om besparingarna inom administrationen och minskningen av personal har medfört försämrade möjligheter att genomföra verksamheten, så är det ju ingen vinst för stockholmarna. Bland de bolag som har sparat flest kronor är Stockholm vatten, som också ha skurit ner mest på nödvändig verksamhet. Vi emotser en redovisning där besparingarna ställs i relation till uppnådda mål.”

§6 Försäljning av aktierna i AB Stockholm Globe Arena

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2008-05-30.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta att

 1. överlåtelsen enligt aktieöverlåtelseavtal daterat den 5 juni 2008 av samtliga aktier i AB Stockholm Globe Arena (org.nr. 556001-1065), helägt bolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB, till AEG Facilities Inc., och därav föranledd ändring i bolagsordningen (bilaga 1) godkänns,

 2. handlingar som är allmänna handlingar vid tillträdet får förvaras hos AEG med stöd av bestämmelserna i 1 kap 9 § 3 st sekretesslagen, dock längst till utgången av år 2009.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

 1. överlåtelsen och därav föranledd ändring i bolagsordningen (bilaga 1) godkänns enl. punkt 1,

 2. förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

Anmäldes att Carin Jämtin (s), Teres Lindberg (s) och Ann Mari Engel (v) lämnade

ärendet utan eget ställningstagande

§7 Etablering av bolag för fordonsgas

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2008-05-30.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta att

 1. godkänna att Stockholm Vattens dotterbolag, Stockholm Vatten Utveckling AB, får ombildas till ett renodlat fordonsgasbolag genom att överföra erforderliga anläggningstillgångar från Stockholm Vatten VA AB till Stockholm Vatten Utveckling AB till ett marknadsvärde,

 2. godkänna justeringar av ändamålsparagrafen i bolagsordningarna för Stockholm Vatten AB och Stockholm Vatten Utveckling AB i enlighet med förslag i bilaga 2,

 3. med hänvisning till i förslaget redovisat behov av externfinansiering godkänna att avsteg får göras från vad som stipuleras i gällande Finanspolicy,

 4. godkänna inriktningen att det nya fordonsbolaget i ett senare skede avyttras till en privat eller annan extern intressent.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. godkänna i ärendet redovisat förslag om etablering av ett Fordonsgasbolag

samt att, under förutsättning att kommunfullmäktige bifallit koncernstyrelsens hemställan, Stockholms Stadshus AB återkommer till koncernstyrelsen med en slutlig redovisning efter genomförda interna transaktioner inom Stockholm Vatten och när erforderliga verkställighetsåtgärder för bolagets bildande vidtagits,

2. förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

Reservation avgavs av Carin Jämtin (s), Teres Lindberg (s) och Ann Marie Engel (v) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

att avslå förslag till beslut,

därutöver anföra:


De förslag som det föreliggande ärendet rymmer är otillfredsställande ur minst två perspektiv. För det första är det i praktiken dödsstöten för Stockholm Vattens utvecklingsarbete (även om det gömts i en påstådd satsning). För det andra innebär det – återigen – att den borgerliga majoriteten låter medborgare investera medel i att bygga upp och utveckla verksamheter som man sedan överlåter åt privata intressen. Medborgarna får ta riskerna och privata investerare vinsterna.

Det stämmer dessutom till eftertanke ur åtminstone två aspekter. För det första kan man fråga sig hur bolaget ska kunna utveckla miljöarbetet när man sålt ut sin utvecklingsverksamhet. Är ambitionen att utveckla miljöverksamheten, så som majoriteten påstår, är detta ett steg i fel riktning. Stockholm Vatten behöver mer av utveckling och miljöarbete, inte mindre.

För det andra kan man fråga sig vad som egentligen betraktas som en naturlig del av bolagets verksamhet. Många har framhållit att Ecoferm var en verksamhet som inte gick att förena med Stockholm Vattens uppdrag och uppgift, men nu anses det vara förenligt med bolagets uppgift att distribuera gas och etablera pumpstationer. Det är uppenbart att det inte finns någon konsekvens i hur man resonerar om bolagets uppgift eller hur man använder begreppen. Det torde förvirra både skattebetalare, va-kollektiv, anställda i bolaget och – sannolikt – så väl styrelse som bolagsledning.”

Reservation avgavs av Paul Lappalainen (mp) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

att bifalla punkterna 1,2 och 3 i förslag till beslut,

att avslå punkt 4 i förslaget till beslut

därutöver anföra:


Vi har en hög ambition för biogasen i Stockholm. Miljöpartiet har flera förslag till en ökad produktion av biogas i staden som beskrivs i vår biogasstrategi som lämnades in i skrivelse till kommunstyrelsen 2008-04-25. Genom en uppbyggnad av biogasproduktionskapaciteten kan inblandning av fossil naturgas som back-up till biogasen undvikas i Stockholms stad.

Stadens nuvarande otillräckliga biogasstrategi måste kompletteras med en målsättning och en strategi för när flytande naturgas ska fasas ut i Stockholms stad. Under tiden måste staden införa ett begränsningsmål för hur mycket fossilgas som får användas som reservbränsle årligen.

Ett av det nya fordonsgasbolagets huvuduppdrag bör vara att se till stadens matavfall nyttjas maximalt för biogasproduktion, samtidigt som mängden biologiskt material i avfallet som idag transporteras till förbränning minimeras.

Dagens miljöbelastning orsakat av avfall måste minska. Det finns även ett nationellt mål om att minst 35 % av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker senast år 2010 ska samlas in och återvinnas genom biologisk behandling. Dessutom finns både kort- och långsiktiga nationella mål för att kraftigt minska klimatutsläppen.

Enligt Kommunförbundet Stockholms läns rapport ”Scenarier för insamling och behandling av matavfall i Stockholms län” finns idag en stor oanvänd potential i matavfallet från länets hushåll. De förespråkar att insamlingen av matavfall byggs ut.

Idag måste Stockholms stad betala Fortum 100 miljoner kr per år för stockholmarnas hushållsavfall för att bränna det i Högdalenverket. Matavfallet i detta hushållsavfall utgör ca 28 %, vilket staden alltså betalar minst 28 miljoner kronor för att bränna. Matavfall är inget bra material att bränna. Det är slöseri med energi och ekonomiska resurser. Med tanke på den stora efterfrågan på fordonsgas i Stockholms stad och län bör matavfallet istället användas främst till framställning av förnyelsebar biogas. Långsiktigt bör målet vara att skapa ett system som tar tillvara allt matavfall så att så mycket som möjligt kan användas för produktion av biogas.

Det enklaste och minst resurskrävande sättet att samla in matavfallet är att införa avfalls­kvarnar i hushållen för att använda de befintliga avloppsledningarna för transport av matavfallet till Stockholm Vattens avloppsreningsverk för att där kunna rötas till biogas. Miljöpartiet har flera förslag till ökad insamling av matavfall och i den biogasstrategi som vi lämnades till kommunstyrelsen 2008-04-25.

Det är inte en särskild kommunal uppgift att producera fordonsbränsle, men det är värdefullt att ta hand om de råvaror som finns inom staden på bästa sätt. Stockholms stad har avloppsvatten och matavfall som måste tas om hand och är en utmärkt råvara. Bolaget bör fortsätta i stadens ägo och inte säljas om det nya bolaget har inriktningen att producera biogas utifrån avloppsvattnet, matavfall eller andra lämpliga lokala organiska restprodukter. Däremot anser vi att den privata marknaden ska sköta distributionen av den producerade biogasen.

Att nu det tidigare utvecklingsbolaget görs om till ett bolag med ändamålet att producera fordonsgas får inte innebära att Stockholm Vatten på något sätt nedprioriterar det nödvändiga miljö- och utvecklingsarbetet. Detta ansvar ligger nu hos moderbolaget Stockholm vatten och bör ha en hög prioritet.”

Särskilt uttalande avgavs av Ann Mari Engel (v) enligt följande:

”Det är bra att staden bildar bolag för utveckling av fordonsgas, men inte genom att avveckla Stockholm Vatten Utveckling. Det är inte heller rimligt att bygga upp ett bolag och redan från början bestämma att det ska säljas. Vi emotser ett nytt förslag angående stadens etablering av ett bolag för fordonsgas. I övrigt hänvisas till förslag till beslut av vänsterpartiets ledamot i styrelsen för Stockholm Vatten AB”

Personalyttrande avgavs av Conny Nilsson (LO) till förmån för Carin Jämtin (s), Teres Lindberg (s) och Ann Mari Engels (v) förslag till beslut.

§8 Särskild anläggningstaxa för Stockholm Vatten AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2008-05-30.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna förändringar i ”taxa 2008” avseende särtaxa.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

 1. godkänna rapporten förändringar i särtaxa avseende 2008,

 2. förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

Särskilt uttalande avgavs av Carin Jämtin (s) och Teres Lindberg (s) enligt följande:

”I en annonsbilaga som bekostats av Stockholm Vatten och nyligen distribuerats via dagstidningarna skryter borgarrådet (m) Ulla Hamilton över den höga kvalitén på vårt dricksvatten och rening av avloppsvatten. ”Rent vatten mitt bland miljoner människor är ingen självklarhet. Det kräver ansvar och respekt för naturen” framhåller borgarrådet. I december 2006 genomdrev den moderatledda majoriteten nya direktiv för verksamheten i Stockholm Vatten AB. I direktiven framhålls att bolaget ska inrikta arbetet på att genomföra taxesänkningar. Sedan dess har investeringarna i ledningsnätet dragits ner med mer än 100 miljoner kronor, delar av verksamheten har sålts av, utveckling och forskning har i stort sett upphört och angelägen information till allmänheten och skolorna har minskat kraftigt. Nu, ett och ett halvt år efter ovan nämnda budgetdirektiv, föreslås en taxehöjning. Det är ett misslyckande. Stockholm Vattens kunder har fått sämre verksamhet till ett högre pris.

I enlighet med lagstiftningen låter man nu nya exploateringar bära sina egna kostnader. Därmed undviker man att taxekollektivet som helhet får "subventionera" exploateringar. Genom att denna "subventionering" upphör kunde man tänka att ett utrymme borde skapas för sänkning av taxan i övrigt. Någon sänkning för övriga kunder är det dock inte tal om.

Följden av målet om en taxesänkning blir således en taxehöjning (om än "i smyg"), samtidigt som VA- kollektivet och stockholmarna drabbas av de negativa effekterna av de besparingar som genomförts. Detta är beklagligt.

Man kan ha olika uppfattningar om den politiska inriktningen inom olika politikområden. Borgerligheten har deklarerat sin syn på inriktningen för Stockholm Vatten AB. Vi tror på en annan inriktning . Det som dock är särskilt oroande är att den borgerliga inriktningen inte ens tycks gå ihop. Något som enligt oss ger verksamheten dubbla bekymmer: både en felaktig inriktning, och en felaktig inriktning som dessutom inte fungerar. ”

§9 Skrivelse angående ombildningsdirektiv och värderingar

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2008-05-26.

Koncernstyrelsen beslöt att

att anse skrivelsen angående ombildningsdirektiv och värderingar av Carin Jämtin

m.fl. (s) besvarad med detta utlåtande.

Reservation avgavs av Carin Jämtin (s), Teres Lindberg (s), Paul Lappalainen (mp) och Ann Mari Engel (v) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

 1. återremittera skrivelsen till koncernledningen,

 2. direktiven för ombildning till bostadsrätter ändras så att värdering ej genomförs om intresseanmälningar dras tillbaka innan värdering är inledd så att den fastställda kriteriegränsen för andel intresseanmälningar inte längre överskrids,

därutöver anföra:


Det är beklagligt att koncernledningen i sitt förslag till svar väljer att helt bortse från kritiken om de olägenheter som värderingar av fastigheter kan innebära i ytterstaden. Det är absurt, oseriöst och ekonomiskt vårdslöst att fastigheter värderas även i de fall då en majoritet av hyresgästerna aktivt uttalar sitt motstånd mot en ombildning. Givet att antalet intresseanmälningar är totalt 620 stycken och att 64 procent av dessa kommer från ytterstaden handlar det om cirka 400 värderingar som genomförs, motsvarande en värderingskostnad på 11 mkr. Detta innebär att flera miljoner kronor sannolikt förslösas på onödiga värderingar och att många hyresgäster blir oroade i onödan. Allt för att det ska framstå som majoriteten främst säljer ut hyresrätter i ytterstaden.

Ett sådant förfarande kan inte accepteras. Vi efterlyser ett tydligare svar på hur koncernen arbetar för att minska antalet värderingar som görs i onödan liksom hur koncernen söker minimera besvär för hyresgäster i de fastigheter som värderas efter det att en minoritet anmält sitt intresse för ombildning. Detta är en källa till otrivsel och konflikter i många hyresfastigheter, något som majoriteten måste ta ansvar för.

Vidare efterlyser vi den efterfrågade redogörelsen för handläggning av Rio 10 och Indianen.”

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§10 Mediaexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2008-05-29.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna rapporteringen av medieexponeringen för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§11 Övriga anmälningsärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2008-05-28.

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden:

 1. Koncernledningens remissyttrande avseende Projektdirektiv – nytt drift- och förvaltningsuppdrag, stadens datakommunikation

 2. Koncernledningens remissyttrande avseende betänkandet Fastighetsmäklaren och konsumenten (SOU 2008:6)

 3. Koncernledningens remissyttrande avseende Uppdatering av Stockholms stads e-strategi

§12 Representation i Tyresåns vattenvårdsförbund

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2008-06-02.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. ge styrelsen för Stockholm Vatten VA AB i uppdrag att representera Stockholms stad i Tyresåns vattenvårdsförbund,

 2. ge styrelsen för Stockholm Vatten VA AB i uppdrag att utse representanter i styrelse och arbetsgrupp i Tyresåns vattenvårdsförbund,

 3. ge styrelsen för Stockholm Vatten VA AB i uppdrag att utse ett ombud och en ersättare i enlighet med vad som anges i stadgarna,

 4. ge styrelsen för Stockholm Vatten VA AB i uppdrag att förhandla om medlemsavgifter i Tyresåns vattenvårdsförbund,

 5. ge styrelsen för Stockholm Vatten VA AB i uppdrag att utse en revisor och en ersättare i enlighet med stadgarnas § 13,

 6. förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

§13 Övriga frågor

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. överlämna skrivelse av Ann Mari Engel /v) och Thomas Ehrnström (v) angående Boultbee och den långsiktiga satsningen till koncernledningen för beredning (bilaga 1),

 2. överlämna skrivelse av Teres Lindberg (s) angående fortlöpande uppföljning av bostadsrättsomvandling till koncernledningen för beredning (bilaga 2),

 3. uppdra åt koncernledningen att återkomma med en redovisning för vilka principer som tillämpas och proceduren kring hanteringen av intresseanmälningar från ”oäkta bostadsrättsföreningar” i dotterbolagen.