Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2011-05-02

Sammanträde 2011-05-02

Datum
Klockan
10.00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset 1 tr

1 Utseende av protokolljusterare

3 Utseende av styrelsens sekreterare (Utskickat)

4 Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

5 Ändrad firmateckningsrätt och attestinstruktion inom moderbolaget Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

8 Försäljning av Stockholms Stadshus AB:s aktieinnehav i dotterbolaget Stockholms Stads Utrednings- och statistikkontor AB (USK) (Utskickat)

9 Skrivelse angående samarbete med Nynäshamns kommun i samband med 100-årsjubileet av OS seglingarna i Nynäshamn (Utskickat)

11 Redovisning avseende bostadsbebyggelse inom kv. Lusten och Välgången (Utskickat)

12 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (Utskickat)

14 Förvärv av fastighetsbolag med tomträtter i Slakthusområdet (Utskickat)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (126 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Sten Nordin (M) justera dagens protokoll utsågs ledamoten Tomas Rudin (S).

§2 Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2011-03-21 (Nr 2/2011) samt årsstämman 2001-04-04 är justerade och utsända.

§3 Utseende av styrelsens sekreterare

Förelåg verkställande direktörens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att till styrelsens sekreterare utse Joachim Quiding.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§4 Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB m.m.

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att fastställa arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB för innevarande verksamhetsår.

§5 Ändrad firmateckningsrätt och attestinstruktion inom moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Bolagets firma skall tecknas – förutom av styrelsen - av ordföranden Sten Nordin, verkställande direktören Irene Lundquist Svenonius, vice verkställande direktören Per Blomstrand, ekonomidirektören Inger Johansson Kjaerboe, administrative direktören Joachim Quiding, controllern Boris Amsköld och controllern Susanna Höglund, två i förening. Verkställande direktören - och i förekommande fall dennes suppleant, vice VD – äger rätt att generellt företräda bolaget utåt och teckna dess firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

2. Godkänna ändrad bilaga till attestinstruktion för Stockholms Stadshus AB.

3. Förklara protokollet i denna paragraf omedelbart justerat.

§6 Förslag till budget 2012 med inriktning 2013-2014 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Godkänna redovisade förslag till mål- och uppgifter, resultat- och avkastningskrav för den samlade koncernen, samt för moderbolaget och dess dotterbolag.

2. Ge dotterbolagens styrelser i uppdrag att anpassa sin verksamhet efter de resultat-, avkastnings- och verksamhetsmål som kommunfullmäktige kommer att besluta om.

3. Ge dotterbolagens styrelser i uppdrag att i respektive budget för 2012 redovisa åtaganden som svarar mot stadens övergripande inriktningsmål och prioriterade inriktningar samt mot vision 2030.

Reservation avgavs av Tomas Rudin (S) och Sören Häggroth (S) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

1. I huvudsak bifalla koncernledningens förslag till beslut.

2. Därutöver anföra:


I budgetförslaget finns några saker som särskilt vill lyfta fram kritik mot:

1. Den fortsatta ombildningen av hyresrätter. Stockholmarna behöver de återstående hyresrätterna och ombildningen bör därför avbrytas.

2. Problemen med nyproduktionen av hyresrätter, för i synnerhet Familjebostäder som nu saknar markanvisningar. Detta är mycket oroande, i synnerhet sett till den totala effekten, tillsammans med fortsatta ombildningar. Här krävs kraftfulla åtgärder.

3. Avkastningskraven på bostadsbolagen. I budgetunderlaget antyds att det med anledning av den nya lagstiftningen kan bli fråga om hyreshöjningar för att klara avkastningskraven. Detta är mycket oroande, i synnerhet som många hyresrättsinnehavare redan idag för stora hyreshöjningar efter renoveringar.”

Reservation avgavs av Per Bolund (MP) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

1. Delvis bifalla koncernledningens förslag till beslut.

2. Avkastningskravet för den samlade koncernen sätts till 550 mnkr för 2012 och enligt planeringsförutsättningarna på 550 mnkr för 2013 och 2014.

3. Därutöver anföra:


Stockholms Stadshus AB är en stor del av stadens verksamhet som möjliggör stora och nödvändiga investeringar samt tillhandahåller tjänster till stockholmarna. Om miljöpartiet de gröna hade haft möjlighet att få gehör för förslag till ägardirektiv i kommunfullmäktige så skulle inriktningen delvis sett annorlunda ut. Verksamheten skulle i så fall utgå mer från det förslag vi lämnade i kommunfullmäktige.

Den strategiska inriktningen och de operativa besluten ska ha sin utgångspunkt i stockholmarnas långsiktiga intressen. Förvaltningen av tillgångarna inom bolagssektorn ska ske på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. Stockholmarnas kapital ska inte utsättas för några spekulativa affärsrisker.

Koncernstyrelsen ska fatta de principiella beslut som krävs för att kommunfullmäktiges mål ska nås. Dotterbolagens styrelser och verkställande ledningar har det operativa ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs.

Mål och ägardirektiv

· De övergripande ägardirektiven ska implementeras i dotterbolagen

· Vision 2030 om det moderna, mänskliga och miljövänliga Stockholm ska uppfyllas enligt Miljöpartiets förslag

· En miljard ska användas från det fria egna kapitalet för investeringar i arbetet med stadens miljöskuld, t.ex. biogasanläggning för matavfall och landström till fartyg som ligger i hamn

· Alla bolag ska aktivt medverka till att uppnå Miljöprogrammets mål

· Alla bolag ska köpa in el märkt med Bra Miljöval

· Koncernen och dotterbolagen ska aktivt delta i arbetet för att Stockholm ställs om till en klimatsmart stad

· De aktiva åtgärder som genomförs för att stimulera ombildning i bostadsbolagen ska avvecklas

· Stockholmarnas insyn i och möjlighet att delta i de politiska beslutsprocesserna i samtliga bolag ska öka

· Metoder för att synliggöra, motverka och bryta fördomar, rasism och diskriminerande strukturer i bolagen ska utvecklas

· Medverka i en inventering av stadens tak (i samarbete med privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar) för att utreda vilka som är lämpliga för solenergi

· Ta fram en strategi för hur lokal arbetskraft kan användas vid nyproduktion och upprustning med inspiration från ”Södertäljemodellen”.”

Reservation avgavs av Ann Mari Engel (V) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

1. Delvis godkänna budget för 2011 och inriktning för 2013-2014 för koncernen.

2. Hänvisa till vänsterpartiets budgetförslag för Stockholms Stadshus AB.

3. Därutöver anföra:


Förslaget till budget och direktiv för stadens bolag präglas av en inriktning mot minskad verksamhet, avveckling av viktiga funktioner och ökad försäljning av delar av bolagen. Samtidigt förväntas bolagen kunna minska personalstyrkan och öka vinsterna. Denna inriktning gynnar inte stockholmarna och utvecklingen av för staden väsentlig verksamhet.

Tvärtom riskerar man att det blir stora försämringar i försörjningen av fundamentala verksamheter som bostäder och teknisk service. Majoritetens privatiseringsiver innebär förslag som inte gynnar verksamheterna, som är illa underbyggda och som saknar konsekvensanalyser.

Beträffande bostadsbolagen anser vi inte att de ska arbeta med att avyttra lägenheterna utan i stället bygga fler nya hyresrätter, utveckla allmännyttan, decentralisera bolagen och hitta former för hyresgästernas aktiva inflytande. De kommunala bolagen måste under kommande år öka byggnadstakten betydligt. Det är mycket oroväckande att de inte ens klarat de uppställda ganska blygsamma målen. Familjebostäder har uppenbarligen inte ens några markanvisningar efter 2012, vilket är helt oacceptabelt.

Den nya lagen om allmännyttiga bolag, vars utformning vi har avslagit riksdagen och i remissyttrandet från staden, anses av majoriteten i detta budgetunderlag leda till krav på ökade hyresintäkter. Medan lagen bereddes hävdades däremot från bolagens håll att de redan uppfyller kraven på ”affärsmässighet” och att det inte skulle bli någon förändring. Man beräknar nu att koncernens omsättning under perioden ska öka med drygt 1000 mkr och detta ska primärt ske genom ökade hyresintäkter! Vi menar att detta är förödande för framtiden för hyresgästerna och hyresrätten, den mest efterfrågande och minst gynnade boendeformen i staden. Tvärtom anser vi att de kommunala bolagen med sin mycket goda ekonomi bör frysa hyrorna under 2012.

Vi anser att Micasa inte ska fortsätta att omvandla servicehus till trygghetsboenden, utan en genomgripande konsekvensanalys av hittills genomförda omvandlingar.

För Stockholms Stadsteater yrkade vi i budgeten för 2011 på andra ägardirektiv som innebär att staden inte ställer krav på ytterligare besparingar utan att teaterns arbete ska präglas av långsiktighet och stabilitet. Resultatnivån måste därför höjas och ägardirektiven ska inte innehålla krav på minskade kostnader och sponsring eller att på sikt minska behovet av koncernbidrag. Vi avvisar också att koncernstyrelsen ska lägga synpunkter på biljettpriserna.

Vi motsatte oss bolagiseringen av USK och anser att en privatisering genom konkurrensutsättning leder till försämrade möjligheter för stadens egna nämnder och bolag att få fram nödvändigt underlag för sina långsiktiga beslut.

Vi hänvisar i stället till Vänsterpartiets förslag till ägardirektiv och budget för koncernen Stockholms Stadshus AB.”

Arbetstagaryttrande avgavs av Conny Nilsson (LO) till förmån för de två första styckena i anförandetexten i vänsterpartiets reservation.

§7 Finansiell månadsrapport per 2011-04-30

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att lägga Stadsledningskontorets finansavdelnings förelagda rapporter till handlingarna.

§8 Försäljning av Stockholms Stadshus AB:s aktieinnehav i dotterbolaget Stockholms Stads Utrednings- och statistikkontor AB (USK)

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande

1. Överlåtelsen enligt avtal av samliga aktier i Stockholm Stads Utrednings- och statistikkontor AB, till SWECO Eurofutures AB godkänns.

2. Handlingar som är allmänna handlingar vid tillträdet får förvaras hos USK AB med stöd av bestämmelserna i kap 2 § 3 offentlighets- och sekretesslagen, dock längst till utgången av år 2013.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. Godkänna överlåtelsen av samtliga aktier i Stockholms Stads Utredning - och statistikkontor AB till SWECO Eurofutures AB.

2. Befintlig kapitaltäckningsgaranti upphör vid tillträdet.

3. Förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

Reservation avgavs av Tomas Rudin (S) och Sören Häggroth (S) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

1. Avslå koncernledningens förslag till beslut.

2. Därutöver anföra:

Vi ser med oro på konkurrensutsättningen och nu också försäljningen av stadens utrednings- och statistikverksamhet. Intäkterna från försäljningen spelar en mindre ekonomisk roll för staden, samtidigt som viktig kompetens och förmodligen även data lämnar kommunens ägo.

För att kunna tillhandahålla jämförbara tidsserier bör denna typ av verksamhet skötas i kommunens egen regi. Det handlar om att kommunen bör ta eget ansvar för att lagra så väl data i bearbetad form, som rådata bakom olika statistiska undersökningar. Men det handlar också om att det är en garanti för att undersökningar genomförs på samma vis över tid och är jämförbara, något som inte helt kan garanteras när olika utförare står för genomförandet.”

Reservation avgavs av Per Bolund (MP) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

1. Avslå koncernledningens förslag till beslut.

2. Avbryta försäljningsprocessen av USK.

3. Därutöver anföra:


Utrednings och statistikkontoret är en viktig verksamhet för att på en stadig grund kunna ta de beslut som behöv för stockholmarna och Stockholms framtid. Miljöpartiet var emot och är fortfarande emot att verksamheten bolagiserades för några år sedan. Detta resulterar i att underlag som USK kan ta fram till exempelvis beslutsunderlag för politiska beslut inte är tillgängligt för alla om man inte är beredd eller har möjlighet att betala för tjänsten. Bolaget ska avvecklas och återföras som kommunal verksamhet, med tydlig inriktning på att utföra tjänster till stadens nämnder och bolagsstyrelser inom områdena statistik, prognoser, utredning och undersökning.”

Reservation avgavs av Ann Mari Engel (V) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

1. Avslå förslaget att överlåta stadens aktier i Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB till SWECO Eurofutures AB.

2. Därutöver anföra:


Vi motsatte oss bolagiseringen av USK som var ett steg mot privatisering. Vi anser att en privatisering leder till försämrade möjligheter för stadens egna nämnder och bolag att få fram nödvändigt underlag för sina långsiktiga beslut. Det blir t ex i högre grad en fråga om kostnader, som man inte har rådighet över.

Den enda motivering som anges för denna privatisering att all verksamhet enligt ett principbeslut ska upphandlas i konkurrens. Liksom vid tidigare privatisering av kommunens verksamheter, saknas analyser av både ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser av att sälja en väl fungerande verksamhet som dessutom ger ett årligt överskott till koncernen.”

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§9 Skrivelse angående samarbete med Nynäshamns kommun i samband med 100-årsjubileet av OS seglingarna i Nynäshamn

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att anse skrivelsen angående OS seglingarna i Nynäshamn av Thomas Ehrnström (V) besvarad med detta utlåtande.

§10 Skrivelse angående försäljning av fastigheten Skottet 1

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att anse skrivelsen angående försäljning av fastigheten Skottet 1 av

Ann Mari Engel (V) besvarad med detta utlåtande.

§11 Redovisning avseende bostadsbebyggelse inom kv. Lusten och Välgången

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna redovisningen avseende bostadsbyggnadsprojekten Lusten och Välgången.

§12 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att uppdra åt Stockholm Vatten AB att hantera förfrågan från Edsvikens Vattensamverkan i enlighet med Kommunstyrelsens promemoria 2011:27.

Reservation avgavs av Per Bolund (MP) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

1. Delvis bifalla koncernledningens förslag till beslut.

2. Styrelsen uppdrar åt Stockholm Vatten AB att bevilja det ansökta årliga bidraget på 99268 kr.

3. Därutöver anföra:


Miljöpartiet de gröna ställer sig positivt till att Stockholms stad fortsätter att medverka i Edsvikens Vattensamverkan. Edsvikens Vattensamverkan är ett bra exempel på hur arbete kan bedrivas för Stockholms gemensamma vatten och i enlighet med vattendirektivet. Det är dock häpnadsväckande att Stadsledningskontoret och borgarrådet väljer att i belopp beräkna och i ord beskriva hur orättvist det är att Stockholms stad ska bidra med 99268 kr per år, och föreslår att beloppet ska sänkas till 50000 kr/år. Vi föreslår att Stockholms bidrag till Edsvikens vattensamverkan ska uppgå till den summa som föreslogs av arbetsgruppen för Edsvikens vattensamverkan, nämligen 99268 kr/år. ”

Reservation avgavs av Ann Mari Engel (V) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

1. Delvis bifalla koncernledningens förslag till beslut.

2. Uppdra åt Stockholm Vatten AB att de beviljar det årliga ansökta bidraget på 99268 kr från Edsvikens Vattensamverkan för perioden 2011-2013.

3. Därutöver anföra:


Borgarrådet Per Ankesjö har tidigare uttryckt vikten av att förbättra vattenmiljön i Stockholmsregionen, senast i sitt svar till Stellan Hamrins motion angående ”Restaurering av Stockholms vatten”. Borgarrådet skriver i sina synpunkter att ”Edsvikens Vattensamverkan är ett bra exempel på hur arbete kan bedrivas i enlighet med vattendirektivet; inte minst därför är det är viktigt att staden fortsätter att delta i samarbetet.”

Det finns ett stort behov inom vattenvården i Stockholmsregionen, av pengar, kompetens och kunskap. Den allmänna inriktningen måste vara att förstärka resurserna för vattenvården i Stockholmsregionen och inte minska resurserna genom att skära ner anslagen till denhär typen av samarbete.”

§13 Övriga anmälningsärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden:

1. Kommunikationsplan Stockholms Stadshus AB (Dnr 2011/231/3)

2. Koncernledningens remissvar avseende motion om elförbrukning i hyresavtal (Dnr 2010/3.2.2/104)

3. Koncernledningens remissvar angående skrivelse om ombyggnad av bostadshusen i miljonprogrammet (Dnr 2011/3.2.1/31)

4. Revisionsplan 2011 (Dnr 2011/3.1.3/44)

§14 Förvärv av fastighetsbolag med tomträtter i Slakthusområdet

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande

1. S:t Erik Markutveckling AB:s förvärv av samtliga aktier i KS Proveniens 460 AB, org.nr 556833-4535, under föreslagen namnändring till Palmfelt Center Fastighets AB, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 880 mnkr och på övriga villkor som anges i tjänsteutlåtandet godkänns.

2. S:t Erik Markutveckling AB får i uppdrag att genomföra köpet samt teckna erforderliga avtal.

3. S:t Erik Markutveckling medges budgetjustering 2011 för investeringsutgifter om 15 mnkr. Finansiering av resterande köpeskilling får beaktas i budget 2012.

4. Finansiering sker genom nyupplåning från staden till gällande villkor.

5. Ny styrelse för KS Proveniens 460 AB, org.nr 556833-4535, under föreslagen namnändring till Palmfelt Center Fastighets AB, utses fr.o.m. 2012-12-31.

6. Lekmannarevisor och suppleant för denne i KS Proveniens 460 AB, org.nr 556833-4535, under föreslagen namnändring till Palmfelt Center Fastighets AB, utses fr.o.m. 2012-12-31.

7. Ny bolagsordning för KS Proveniens 460 AB, org.nr 556833-4535, under föreslagen namnändring till Palmfelt Center Fastighets AB godkänns fr.o.m. 2012-12-31.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. Godkänna förvärv av samtliga aktier i KS Proveniens 460 AB, org.nr 556833-4535, under föreslagen namnändring till Palmfelt Center Fastighets AB.

2. Förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

§15 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.