Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2011-12-12

Sammanträde 2011-12-12

Datum
Klockan
12.00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset 1 tr

I anslutning till styrelsemötet så finns det möjlighet för styrelsen, inkl facket, att fot Läs mer...ografera sig inför Stockholms Stadshus AB:s årsredovisning 2011. Fotograf finns på plats för drop-in-fotografering i Carl-Albertrummet, plan 1 stadshuset, mellan kl. 09:00-14:00, den 12 december. Vid frågor om detta: sara.feinberg@stadshusab.se

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av kommunfullmäktiges fyllnadsval (Muntligt)

3 Anmälan av protokoll (Utskickat)

6 Finanspolicys för Stockholms Stadshus AB och S:t Erik Livförsäkring AB samt placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkring AB (Utskickat)

8 Lägesredovisning - projekt Stockholmsarenan (Utskickat, bilaga 2 SEKRETESS)

9 Utvärdering avseende åtgärder i satsningen Stimulans för Stockholm (Utskickat)

10 Skrivelse angående stopp för ombildning från hyresrätt till bostadsrätt (Utskickat)

11 Internkontrollplan 2012 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

13 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (Utskickat)

14 Sammanträdestider 2012 (Utskickat, ny version med uppdaterad veckodag)

15 Anmälan av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader under 2011 (Utskickat)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (129 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Sten Nordin (M) justera dagens protokoll utsågs tjänstgörande suppleanten Sören Häggroth (S).

§2 Anmälan av kommunfullmäktiges fyllnadsval

Anmäldes att kommunfullmäktige 2011-11-28 valt Karin Ehlin Kolk (S) till suppleant för tiden t.o.m. årsstämman 2015.

§3 Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2011-10-17 (Nr 6/2011) är justerat och utsänt.

§4 Budget och ägardirektiv 2012 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Godkänna förslag till budget 2012 för koncernen Stockholms Stadshus AB.

2. Ge samtliga bolagsstyrelser i uppdrag att verkställa ägardirektiv för koncernen Stockholms Stadshus AB 2012 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut och vad som anförs i koncernledningens tjänsteutlåtande.

3. Ge koncernledningen får i uppdrag att vid behov utfärda närmare anvisningar och rutiner kring tillämpning och uppföljning av ägardirektiven.

4. Godkänna föreslagna limitgränser för bolagen år 2012.

5. Förklara protokollet i detta ärende förklaras omedelbart justerat.

Reservation avgavs av Sören Häggroth (S) och Karin Ehlin Kolk (S) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

1. Förslag till budget 2012 för koncernen Stockholms Stadshus AB antages i enlighet med den Socialdemokratiska budgetreservationen.

2. Därutöver anföra:


Vi vill att Stockholms Stadshus AB med dotterbolag ska vara ett kraftfullt redskap för att utveckla Stockholm till en modern och rättvis storstad. Att bidra till att fler får bostad, jobb och att näringslivet får goda förutsättningar att utvecklas är en kärnuppgift för hela koncernen.

Ambitionen att bygga bostäder inom de tre bostadsföretagen bör öka. Nivån på bostadsbyggandet inom allmännyttan är alltför låg med tanke på hur situationen ser ut i Stockholmsregionen.

Staden ska ta god hand om skattebetalarnas medel och verksamheterna ska präglas av effektivitet. Den pågående realisationen av stockholmarnas gemensamma egendom, där utförsäljningen av allmännyttan är det tydligaste exemplet, måste avbrytas. Utförsäljningen är inte bara ekonomiskt oansvarig, utan innebär också att klyftorna ökar och att förutsättningarna att utveckla och kvalitetssäkra välfärden i Stockholm försämras.”

Reservation avgavs av Sara Pettigrew (MP) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

1. Delvis godkänna koncernledningens förslag till beslut.

2. Därutöver anföra:


Stockholms Stadshus AB har en sammanhållande funktion för merparten av Stockholms stads aktiebolag. Bolaget är moderbolag i en koncern som består av 16 aktiva dotterföretag eller underkoncerner. Bolaget ansvarar för styrning och uppföljning av dotterbolagens verksamhet utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål och direktiv. Bland kommunfullmäktiges direktiv ingår att svara för övergripande utveckling, strategisk planering, löpande översyn och omprövning, utöva ekonomisk kontroll och uppföljning, utveckla styrformer och samspelet mellan ägare, koncernledning och dotterbolag.

Ett grundläggande skäl för att ha stadens bolag samlade i en koncern är att det ger samlad överblick över företagens verksamhet och möjliggör resursoptimering, inte minst finansiellt.

Den strategiska inriktningen och de operativa besluten ska ha sin utgångspunkt i stockholmarnas långsiktiga intressen. Förvaltningen av tillgångarna inom bolagssektorn ska ske på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. Stockholmarnas kapital ska inte utsättas för några spekulativa affärsrisker.

Koncernstyrelsen ska fatta de principiella beslut som krävs för att kommunfullmäktiges mål ska nås. Dotterbolagens styrelser och verkställande ledningar har det operativa ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs.

Mål och ägardirektiv

· De övergripande ägardirektiven ska implementeras i dotterbolagen.

· Vision 2030 om det moderna, mänskliga och miljövänliga Stockholm ska uppfyllas enligt Miljöpartiets förslag.

· Koncernen och dotterbolagen ska aktivt delta i arbetet för att Stockholm ställs om till en miljövänlig och klimatsmart stad.

· 1 miljard ska användas från det fria egna kapitalet för investeringar i egenproducerad el, solenergi på stadens tak, en biogasanläggning för matavfall och källsortering och för att återställa miljöskadade områden.

· Alla bolag ska köpa in el märkt med Bra Miljöval.

· Alla bolag ska arbeta för att inneha förnyelsebar, egenägd el eller köpa förnyelsebar och egenproducerad el för den egna fastighetselen.

· De aktiva åtgärder som genomförs för att stimulera ombildning i bostadsbolagen ska avvecklas.

· Stockholmarnas insyn i och möjlighet att delta i de politiska beslutsprocesserna i samtliga bolag ska öka.

· Bolagen ska föra ett aktivt och långsiktigt, normkritiskt och intersektionellt arbete integrerat i den ordinarie verksamheten för att motverka maktstrukturer som upprätthåller normer kring kön, etnicitet, ålder, funktionalitet, könsidentitet, könsuttryck eller sexualitet.

· Arbeta för en stor mångfald, på alla nivåer, bland samtliga bolags anställda med avseende på kön, etnicitet, ålder, funktionalitet, könsidentitet, könsuttryck och sexualitet.

· Verka för att avskaffa osakliga löneskillnader beroende på kön, etnicitet, ålder, funktionalitet, könsidentitet, könsutryck och sexualitet.

· Medverka i en inventering av stadens tak (i samarbete med privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar) för att utreda vilka som är lämpliga för solenergi och vindkraft.

· Ta fram en plan för att utnyttja stadens tak för solenergi med mål för kommunala och privata fastigheter.

· Alla bolag ska inventera och successivt ta bort parkeringsplatser vid respektive bolags arbetsplatser samt aktivt arbeta för att personalens arbetsresor görs med kollektiva färdmedel.

· Ta fram en strategi för hur lokal arbetskraft kan användas vid nyproduktion och upprustning med inspiration från ”Södertäljemodellen”.”

§5 Finansiell månadsrapport per 2011-11-30

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att lägga Stadsledningskontorets finansavdelnings förelagda rapporter till handlingarna.

§6 Finanspolicys för Stockholms Stadshus AB och S:t Erik Livförsäkring AB samt placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkring AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Fastställa finanspolicy för Stockholms Stadshus AB.

2. Godkänna finanspolicy för S:t Erik Livförsäkring AB.

3. Godkänna placeringsriktlinjer för S:t Eriks Försäkrings AB.

4. Uppmana dotterbolagen att anta finanspolicy för Stockholms Stadshus AB.

§7 AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder inom kv Bjällerkransen 5 i Västertorp, kv Grimman 6 på Södermalm och kv Linaberg 19 i Annedal/Mariehäll. Genomförandebeslut.

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande

1. Godkänna investeringen om 336 mnkr i projektet kv Bjällerkransen i Västertorp.

2. Godkänna investeringen om 740 mnkr i projektet kv Grimman på Södermalm.

3. Godkänna investeringen om 886 mnkr i projektet kv Linaberg 19 i Annedal/Mariehäll.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. Ge AB Stockholmshem i uppdrag att genomföra upphandling och teckna erforderliga avtal rörande projekten kv Bjällerkransen 5, kv Grimman 6 och kv Linaberg 19.

2. Godkänna investeringen om 336 mnkr i projektet kv Bjällerkransen i Västertorp.

3. Godkänna investeringen om 740 mnkr i projektet kv Grimman på Södermalm.

4. Godkänna investeringen om 886 mnkr i projektet kv Linaberg 19 i Annedal/Mariehäll.

5. Uppmana AB Stockholmshem att kontinuerligt återkomma med lägesredovisningar angående projekten till bolagsstyrelsen och koncernstyrelsen.

6. Förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

§8 Lägesredovisning – projekt Stockholmsarenan

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna redovisningen avseende projektet Stockholmsarenan.

§9 Utvärdering avseende åtgärder i satsningen Stimulans för Stockholm

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna redovisningen utvärdering av åtgärder i satsningen Stimulans för Stockholm.

Särskilt uttalande avgavs av Sara Pettigrew (MP) enligt följande:

”Vi konstaterar att många av åtgärderna inom Stimulans Stockholm bidrar till att energieffektivisera och säkerställa viktiga upprustningar, särskilt inom de stora fastighetsbestånden byggda på 1960-talet.

Miljöpartiet ser positivt på en förlängning av satsningen, dock är det är nu viktigt att få en samlad bild över hela projektet för att säkert kunna utvärdera hela investeringen, och säkerställa att stimulansåtgärderna riktas rätt, och genomförs på ett kostnadseffektivt och klimatsmart sätt, och att satsningen faktiskt utnyttjas i sin helhet, och att satsningarna inte fastnar någonstans på vägen.”

§10 Skrivelse angående stopp för ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att skrivelsen angående stopp för ombildning från hyresrätt till bostadsrätt anses besvarad med detta utlåtande.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§11 Internkontrollplan 2012 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna Internkontrollplan 2012 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

§12 Årsstämmor 2012 inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att utse Sten Nordin och vid dennes förhinder Irene Lundquist Svenonius, Per Blomstrand, Sara Feinberg, Susanna Höglund, Andreas Jaeger, Inger Johansson Kjaerboe eller Joachim Quiding till sitt ombud i enlighet med detta utlåtande vid koncernbolagens årsstämmor för tiden fram till årsstämmorna 2013.

§13 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende centralupphandling av företagshälsovård.

2. Uppmana dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB att delta i central upphandling av företagshälsovård.

3. Godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende upphandlingar av drift och förvaltning av centrala och gemensamma verksamhetssystem, telefoni m.m.

4. Uppmana dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB att lämna fullmakt för att delta i upphandlingar och avtalsförvaltning inom områdena drift och förvaltning av centrala och gemensamma verksamhetssystem, telefoni, datakommunikation, terminaler samt support av ovan nämnda varor och tjänster.

5. Föreslå att extra bolagsstämman för Stockholms Stadshus AB fattar beslut om att av disponibla fria medel i moderbolaget – 14555435 576 kr – balanseras 14555435 576 kr i ny räkning.

6. Förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

§14 Sammanträdestider 2012

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna följande sammanträdestider för koncernstyrelsen:

Måndag 2012-02-06 kl. 13.00 Om behov föreligger

Måndag 2012-03-19 kl. 13.00 Koncernårsbokslut 2011


Tisdag 2012-05-08 kl. 13.00 Förslag till budget 2013 och inriktning 2014-2015

Arbetsordning m.m., styrelsens sekreterare


Tisdag 2012-06-12 kl. 13.00 Tertialbokslut 1 jämte prognos


Fredag 2012-09-21 kl. 13.00 Om behov föreligger

Tisdag 2012-10-16 kl. 13.00 Tertialbokslut 2 jämte prognos

Kommande sammanträdestider


Måndag 2012-12-10 kl. 12.00 Budget och ägardirektiv för år 2013

§15 Anmälan av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader under år 2011

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna anmälan av sammanställning av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader avseende Stockholms Stadshus AB under år 2011.

§16 Övriga anmälningsärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden:

1. Koncernledningens remissvar avseende Stockholms miljöprogram 2012-2015

2. Koncernledningens remissvar avseende Sveriges avfallsplan 2012-2017

3. Inkomna skrivelser till koncernstyrelsen

§17 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg