Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2012-05-08

Sammanträde 2012-05-08

Datum
Klockan
13.00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset 1 tr.

1 Utseende av protokolljusterare

3 Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

6 Översiktlig studie av besparingar och effektivitet inom koncernen Stockholms Stadshus AB 2011 (Utskickat)

8 Redovisning avseende bostadsbebyggelse inom kv. Lusten och Välgången

9 Skrivelse angående Stockholmshems hyresförhandlingar (Utskickat)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (130 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Sten Nordin (M) justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Karin Wanngård (S).

§2 Anmälan av arbetstagarrepresentant

Anmäldes att Vision utsett Staffan Holmborn till suppleant.

§3 Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2012-03-19 (Nr 1/2012) är justerat och utsänt.

§4 Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB fastställs för innevarande verksamhetsår.

§5 Förslag till budget 2013 och inriktning 2014 - 2015 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Redovisade förslag till mål- och uppgifter, resultat- och avkastningskrav för den samlade koncernen, samt för moderbolaget och dess dotterbolag godkänns.

2. Dotterbolagens styrelser får i uppdrag att anpassa sin verksamhet efter de resultat-, avkastnings- och verksamhetsmål som kommunfullmäktige kommer att besluta om.

3. Dotterbolagens styrelser får i uppdrag att i respektive budget för 2013 redovisa åtaganden som svarar mot stadens övergripande inriktningsmål och prioriterade inriktningar samt mot vision 2030.

Reservation avgavs av Karin Wanngård (S) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

1. I huvudsak bifalla koncernledningens förslag till beslut.

2. Därutöver anföra:


I budgetförslaget finns många viktiga uppgifter för bolagen. Vi anser det dock viktigt att staden höjer ambitionerna främst när det gäller att öka sysselsättningen och minska bostadsbristen. Därför bör ägardirektiven kompletteras med följande:


1. Den fortsatta ombildningen av hyresrätter. Stockholmarna behöver de återstående hyresrätterna och ombildningen bör därför avbrytas.


2. Den för låga nivån när det gäller nyproduktionen av hyresrätter. Problemen med för låg markanvisning till allmännyttan är mycket oroande, i synnerhet sett till den totala effekten, tillsammans med fortsatta ombildningar. Här krävs kraftfulla åtgärder.


3. När det gäller bostadsbolagen anser vi att koncernledningens förslag till direktiv bör kompletteras med uppdrag för att hålla nere produktionskostnaderna vid nybyggnation, förändra köregler så att enskilda inte drabbas av eventuella överlåtelser, kombinera upprustningsåtgärder med energieffektivisering samt höja ambitionerna för användandet av ny miljöteknik vid nybyggnation, såsom exempelvis passivhus.

4. Generell omvandling av servicehus till trygghetsboenden ska upphöra.

5. Ägardirektivet för Bostadsförmedlingen bör kompletteras med uppdraget att dels intensifiera arbetet för att fler ungdomar ska välja bostadskön och dels att utreda förutsättningarna för en andrahandskö inom ramen för bolaget.

6. Stockholms parkering bör göra en översyn av prismodellerna för parkering, med syfte att minska belastningen på gatunätet.

7. Stockholms business region ska aktivt verka för att fler privata företag erbjuder Stockholms ungdomar sommarjobb samt genom företagsrådgivning och andra aktiviteter främja sysselsättningstillväxt i de delar av Stockholm där arbetslösheten är som störst.”

Reservation avgavs av Ann Mari Engel (V) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

1. Delvis godkänna budget för 2013 och inriktning för 2014-15 för koncernen.

2. Hänvisa till Vänsterpartiets budgetförslag för Stockholms Stadshus AB.

3. Därutöver anföra:

Förslaget till budget och direktiv för stadens bolag präglas av en inriktning mot minskad verksamhet, avveckling av viktiga funktioner och ökad privatisering av delar av bolagen. Samtidigt förväntas bolagen kunna minska personalstyrkan och öka vinsterna. Denna inriktning gynnar inte stockholmarna och utvecklingen av för staden väsentlig verksamhet. Tvärtom riskerar man att det blir stora försämringar i försörjningen av fundamentala verksamheter som bostäder och teknisk service. Majoritetens privatiseringsiver innebär förslag som inte gynnar verksamheterna, som är illa underbyggda och som saknar konsekvensanalyser.

Beträffande bostadsbolagen anser vi inte att de ska arbeta med att avyttra lägenheterna utan i stället bygga fler nya hyresrätter, utveckla allmännyttan, decentralisera bolagen och hitta former för hyresgästernas aktiva inflytande. Vi konstaterar att åtgärderna inom Stimulans Stockholm kommer att kosta 5 miljarder kr mindre än beräknat – detta för att man inte kunnat hålla nyproduktionsvolymen! Detta är förstås inte acceptabelt med tanke på den enorma efterfrågan på hyresrätter i Stockholm. Bostadsförmedlingens kö är numera i ”världsklass”. De kommunala bolagen måste under kommande år öka byggnadstakten betydligt och staden måste ta sitt ansvar för att leverera markanvisningar och på alla sätt underlätta för mer nyproduktion och även se till att hyresnivåerna blir rimliga.

Vi anser att Micasa inte ska fortsätta att omvandla servicehus till trygghetsboenden, utan en genomgripande konsekvensanalys av hittills genomförda omvandlingar.

För Stockholms Stadsteater yrkade vi i budgeten för 2012 på andra ägardirektiv som innebär att staden inte ställer krav på ytterligare besparingar utan att teaterns arbete ska präglas av långsiktighet och stabilitet. Resultatnivån måste därför höjas och ägardirektiven ska inte innehålla krav på minskade kostnader och sponsring eller att på sikt minska behovet av koncernbidrag. Vi avvisar också att koncernstyrelsen ska lägga synpunkter på biljettpriserna.

Vi hänvisar i övrigt till Vänsterpartiets förslag till ägardirektiv och budget för koncernen AB Stockholms Stadshus.”

Reservation avgavs av Daniel Helldén (MP) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

1. Delvis bifalla koncernledningens förslag till beslut.

2. Därutöver anföra:

Stockholms Stadshus AB har ett övergripande strategiskt ansvar för att Stockholm ställs om till en miljövänlig och klimatsmart stad. SSAB ska ta ansvar för att koncernen och dess dotterbolag arbetar långsiktigt för att minska maktstrukturer som upprätthåller normer kring kön, etnicitet, ålder, funktionalitet, könsuttryck, könsidentitet och sexualitet. SSAB ska arbeta för att öka jämställdheten i koncernen och i dotterbolagen.

Bostadsbolagen måste vara en aktiv byggherre och ta ansvar för att allmännyttans del av det totala bostadsbeståndet håller sig på en nivå som gör att staden kan fullgöra sitt bostadsförsörjningsansvar avseende bostäder. Staden kan aktivt anvisa mark till de kommunala bostadsbolagen för att dessa ska kunna bygga hyresrätter och därigenom öka allmännyttans andel av det totala bostadsbeståndet. Staden bör redovisa vilken strategi man har för allmännyttan och vilken roll staden tänker att allmännyttan ska ha i framtiden.

Det är mycket positivt att staden satsar på bostäder för ungdomar och studenter. Alternativa tillfälliga lösningar är bra. Att använda vakanta seniorbostäder till bostäder för studenter är ett sätt, att ge tillfälliga bygglov på platser som markanvisats, eller på annat sätt inte används, och som inte kommer att bebyggas på ett antal år är ett annat. S:t Erik Markutveckling kan, där det är möjligt, verka för att fastigheter och mark kan användas till studentbostäder under övergångstiden.

Miljömässigt finns det bättre alternativ för hantering av container och rorogods som ska vidare till Mälardalen, än Norvik. Transporten från Norvik kommer att gå via lastbil, det finns andra alternativ där det mesta kan transporteras via järnväg. Stockholms stad måste ta sitt ansvar för klimatet, och inte göra investeringar som leder till ökade utsläpp. En samverkan med till exempel Södertälje hamn är att föredra framför att Norvik byggs ut.

Åtgärder som spar energi är nödvändiga, det ger en vinst i det långa loppet i driftsbudgeten och Stockholm bidrar till att minska miljöbelastningen. Åtgärder som bidrar till ett minska energiförbrukningen inom stadens miljonprogramsområden är prioriterat. Ökad möjlighet till hushållsnära källsortering är en viktig åtgärd för att Stockholm ska ta kliv mot en stad i världsklass.

Stockholms stads parkerings AB bedriver inte kommunal kärnverksamhet, och vi vill därför att bolaget på sikt ska säljas. Fram tills en försäljning blir aktuell ska Stockholms stads parkerings AB användas aktivt för att öka gatuutrymmet för andra trafikslag än bilen, fram för allt genom en överföring av parkering på gatumark till parkering i garage.

Stockholm vatten AB bör initiera ett samarbete med trafik - och renhållningsnämnden och med bostadsbolagen för att hitta ett system för insamling av matavfall i hela staden, både för hushåll och för verksamheter. Stockholm vatten AB har en viktig roll för att ta fram beredskapsplaner för att undvika att giftiga ämnen tillförs Mälaren. Stockholm vatten AB har också en viktig roll när det gäller att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten.

Det är bra att Stockholm business region AB bidrar till ett ökat utbyte med miljöföretag, det ökar kompetensen även hos Stockholm business region AB. Vi vill att Stockholm business region AB även ska arbeta aktivt med jämställdhet genom att bolaget aktivt ska stödja ökat företagande bland kvinnor. Profilturism så som Stockholm Pride, mångkulturella festivaler och evenemang och marknadsföring av Ekoparken och skärgården ska särskilt stödjas.

Skolfastigheter i Stockholm AB bör arbeta med att tillgänglighetsanpassa lokaler, något som är ett ständigt pågående arbete. Tillgänglighet handlar inte bara om rörelsehinder utan även om den sociala arbetsmiljön. En väl fungerande ljudmiljö underlättar för arbetsron i skolan och är avgörande för att även elever med hörselnedsättning eller koncentrationssvårigheter kan ta till sig vad som sägs.

SISAB bör få ett utökat ansvar att åtgärda brister i inomhusmiljön och detta måste förenklas. SISAB måste därför tillåtas ha ett eget investeringsutrymme så att man kan åtgärda problem snabbare.

Flera skolor är idag stora energislukare samtidigt som de behöver byggas om. När nya skolor byggs – eller energieffektiviseras är det viktigt att skolbyggnadernas energilösningar synliggörs i skolbyggnaden i pedagogiskt syfte och för att ingå i barnens lärande.

Skolgårdarna är en viktig del i elevernas skolmiljö. De ska vara roliga, stimulera till rörelse och också ge möjlighet till återhämtning och vila. Arbetet med gröna skolgårdar ska vara en naturlig del av SISABs arbete och måste prioriteras. Utvecklingen av skolgårdarna måste ske med hänsyn till deras betydelse för lärande, kreativitetshöjande och miljömässiga värden.”

§6 Finansiell månadsrapport per 2012-03-31

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att stadsledningskontoret, finansavdelningens förelagda rapporter läggs till handlingarna.


§7 Översiktlig studie av besparingar och effektivitet inom koncernen Stockholms Stadshus AB år 2011

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att anmälan av rapporten godkänns.

§8 Värtapiren - reviderat genomförandebeslut för exploatering. Valparaiso och Södra Värtan - reviderat inriktningsbeslut för exploatering.

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Genomförandet av exploateringen inom detaljplanen för Värtapiren, omfattande investeringsutgifter om 3 075 mnkr, godkänns. Exploateringsnämnden får i uppdrag att genomföra projektet och teckna erforderliga avtal.

2. Genomförandet av exploateringen inom detaljplanen Värtapiren, omfattande investeringsutgifter om 635 mnkr, godkänns. Stockholms Hamn AB får i uppdrag att genomföra projektet och teckna erforderliga avtal.

3. Fortsatta utredningar av förutsättningarna och förberedande arbeten för exploatering inom Valparaiso omfattande 65 mnkr godkänns. Exploateringsnämnden får i uppdrag att fortsätta planeringen av projektet.

4. Fortsatta utredningar av förutsättningarna och förberedande arbeten för exploatering inom Södra Värtan omfattande 80 mnkr godkänns. Exploateringsnämnden får i uppdrag att fortsätta planeringen av projektet.

5. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. Genomförandet av exploateringen inom detaljplanen Värtapiren, omfattande investeringsutgifter om 635 mnkr, godkänns. Stockholms Hamn AB får i uppdrag att genomföra projektet och teckna erforderliga avtal.

2. Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att gå i borgen såsom för egen skuld för den ersättning som kan utgå avseende uppskjuten fråga om temporär fiskeskada samt den ersättning som kan utgå om miljööverdomstolens beslut per 2011-04-19 ändras.

3. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Reservation avgavs av Karin Wanngård (S) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

1. I huvudsak bifalla koncernledningens förslag till beslut.

2. Därutöver anföra:


Befolkningen i Stockholms län ökar med 35 000–40 000 personer om året. Tidigare prognoser, som legat till grund för planeringen, har varit mycket i underkant. Stockholms län är i dag farligt nära kapacitetstaket när det gäller flera avgörande samhällsfunktioner.

Bostadsförsörjningen och infrastruktursystemet är två av de områden där detta märks speciellt. De områdena är också intimt sammankopplade och helt beroende av varandra. Utan fungerande bostadsförsörjning bromsas all samhällsutveckling – och utan effektivt infrastruktursystem havererar bostadsförsörjningen. Det är därför extra viktigt att bostadsandelen ökar i exempelvis Norra Djurgårdsstaden. När det gäller Norra Djurgårdsstaden som helhet är de föreslagna proportionerna (ca 30 000 arbetsplatser och drygt 10 000 bostäder) inte rimliga.

Det fortsatta arbetet måste inriktas på att öka andelen bostäder i de aktuella områdena. Därför är det extra viktigt att bullret från hamnverksamheten/fartygen begränsas genom bullerskydd och genom att krav på minskat buller ställs på de som använder Värtapiren och övriga delar av hamnområdet. Bullret från fartygsmotorerna kan begränsas i tid genom att omedelbar elanslutning krävs när fartyg lägger till vid kaj.

Det är bra att aktuella byggherrar har visat höga miljöambitioner. Men tydliga krav måste ändå ställas: Energianvändningen ska inte överskrida den som gäller för passivhus. Om grönytor tas i anspråk ska de ersättas med nya grönytor med likvärdig ekologisk funktion. I hamnområdet finns det betydligt större möjligheter än på andra håll att få acceptans för höga hus. Det finns anledning att utreda högre bebyggelse än den som föreslagits. Oavsett det ska den nya bebyggelsen ha grönska på taken och utmed fasaderna (murgröna). Det kan vara klokt att avstå från att ta den ekonomiska risk som det innebär att lägga pengar på utbyggnaden av piren innan överklagandeprocessen är klar. De eventuella extrakostnaderna är svåra att bedöma.

När nu ett nytt terminalområde byggs är det mycket viktigt att ta hänsyn till tillgängligheten för resenärer, både de som kommer till Värtapiren med kollektivtrafik och de som rör sig inom terminalbyggnaden. I dag har många äldre svårt att gå med bagage så långa sträckor som inom nuvarande terminalområde. Därför bör modern teknik i form av t.ex. rulltrottoarer och rullband för bagage ingå i planeringen.

Det finns gemensamma överenskommelser i EU om tillgänglighet för funktionshindrade som måste uppfyllas. Om spårvägen byggs blir det visserligen ett närmare kollektivtrafikläge än i dag för en del resenärer. Men från tunnelbana till fartygen kommer det att vara ca 2 km, ett avstånd som är alltför långt att gå för många.”

Särskilt uttalande avgavs av Daniel Helldén (MP) enligt följande:

”Bullerfrågan är och kommer att vara central vid exploateringen av området. Det primära ska vara att minska bullret vid källa. Hur frågan ska lösas är i dagsläget oklart. Det är viktigt att bullret från hamnverksamheten/fartygen begränsas genom till exempel bullerskydd eller andra nya kreativa lösningar samt genom att krav på minskat buller ställs på de som använder Värtapiren och övriga delar av hamnområdet. Men hamnverksamheten måste ges sin plats. Att som föreslås i utlåtandet ändra och harmonisera lagstiftningen får inte vara en väg om det innebär ökad tolerans för buller i bostäder.”

§9 Redovisning avseende bostadsbebyggelse inom kv Lusten och Välgången

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att redovisningen avseende bostadsbyggnadsprojekten Lusten och Välgången godkänns.

Särskilt uttalande avgavs av Ann Mari Engel (V) enligt följande:

”Av redovisningen för detta projekt framgår att hyresnivån kommer att vara
1937 kr/kvm för en normalstor trerummarna.

Vi anser att det är viktigt att våra allmännyttiga bostadsbolag bygger fler hyresrätter men vi anser också att det är mycket viktigt att hålla hyresnivåerna nere. Allmännyttans lägenheter ska vara tillgängliga för alla stockholmare med normala inkomstnivåer. En stor del av dem som nu står i stadens bostadskö har ingen möjlighet att flytta in i en nyproducerad lägenhet även om de skulle erbjudas möjligheten.

Staden måsta ta krafttag för att hitta former för att bygga billigare med bibehållen kvalitet. Det handlar om kostnaderna för marken och stadens olika avgifter men också om att tillvarata kunskaper och erfarenheter av projekt som pressar ner byggkostnaderna. Viktigast är dock at det finns en politisk vilja att prioritera billiga hyresrätter.”

§10 Skrivelse angående Stockholmshems hyresförhandlingar

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att skrivelsen angående Stockholmshems hyresförhandlingar anses besvarad med detta utlåtande.

§11 Skrivelse angående påstått brott mot aktiebolagslagen

Koncernstyrelsen beslöt

att skrivelsen angående påstått brott mot aktiebolagslagen anses besvarad med detta utlåtande.

Reservation avgavs av Ann Mari Engel (V) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

1. Avslå koncernledningens förslag till svar på skrivelsen.

2. Föreslå följande svar på skrivelsen.

Koncernstyrelsen beslutar i avvaktan på pågående polisutredning att se över rutinerna för styrelsearbetet i stadens bolag. Lagen har tolkats av Stockholms tingsrätt i ett liknande mål och har fastställts av Svea Hovrätt. I det målet framgår klart att ett sådant handlande som det som skett i beredningen av Familjebostäders försäljning av fastigheterna i Blackeberg och i beredningen av AB Svenska bostäders försäljning av fastigheter i Hagsätra till Ikano AB var ett brott mot ABL och domen blev böter för den då sittande styrelseordföranden.”

Särskilt uttalande avgavs av Karin Wanngård (S) och Daniel Helldén (MP) enligt följande:

”Vi uttalar oss inte i de juridiska aspekterna av detta ärende, men vill ändå betona vikten av att beslutsfattande inom koncernen och dess bolagsstyrelser ska ske på ett sätt som är så öppet och transparant som möjligt. Givetvis är det oerhört viktigt, oavsett majoritet, att alla partier bereds möjlighet att delta i beredning och fattande av beslut. Detta gynnar den demokratiska processen, och långsiktigheten i fattade beslut, vilket bör ligga i alla partiers intresse. Ambitionsnivån för öppenheten bör inte bedömas utifrån lagens minimikrav, utan vi bör sträva efter en mycket högre ambitionsnivå för inkluderande i beslutsfattande än så.”

§12 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB uppmanas att lämna

fullmakt för att delta i upphandlingen och den kommande avtalsförvaltningen av koncerngemensamt ekonomisystem.

2. Finansieringen för den del av upphandlingen som avser ett ekonomisystem för stadens bolag finansieras av Stockholms Stadshus AB.

3. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB:s styrelser uppmanas att godkänna Gemensamma miljökrav vid upphandlingar av entreprenader och tjänster där arbetsfordon och/eller arbetsmaskiner ingår.

4. Anmälan av Kommunikationsprogram för Stockholms stad inklusive implementering av programmet godkänns.

5. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB uppmanas att för egen del implementera Kommunikationsprogram för Stockholms stad.

6. Anmälan av program för kvalitetsutveckling godkänns.

Reservation avgavs av Daniel Helldén (MP) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

1. Delvis bifalla koncernledningens förslag till beslut.

2. Därutöver anföra:

Vi vill att Stockholms stad ska ta initiativ till en ny överenskommelse med mer långtgående miljökrav än de nu beslutade Gemensamma miljökraven vid upphandlingar av entreprenader och tjänster där arbetsfordon och/eller arbetsmaskiner ingår. Arbetsfordon och arbetsmaskiner står för nästan en femtedel av utsläppen av kväveoxider i Sverige. Stockholms stad upphandlar mycket och har möjlighet att gå i spetsen och utforma skarpare miljökrav i upphandlingen. Minimikrav ska verkligen vara minimikrav, och istället ska Stadshus AB uppmuntra dotterbolagen att ställa högre miljökrav än minimikraven.


Vi står fortfarande fast vid vår linje avseende kommunikationsprogrammet, där vi ser problem med att införa modermärket för all verksamhet under stadens paraply. Vi menar att det inte är lämpligt att ersätta de av stadens varumärken som idag är starka och väl inarbetade. Starka varumärken kan tränga igenom informationsbruset mycket bättre än vad en enda logo för alla stadens verksamheter kan göra. Vi menar att Stockholms stad istället ska tillämpa en så kallad dotter-modermärkesstrategi, en strategi som är vanligt förekommande och som därför är enkel att förstå och implementera.

Fördelarna med dotter-modermärke väger definitivt tyngre än fördelarna med att ersätta starka varumärken med stadens logo. Ett enda dominerande varumärke kan ge upphov till viss sårbarhet och badwill som snabbt kan sprida sig över till andra verksamheter under samma paraply. Dottermärket står för det verksamhetsspecifika, medan modermärket representerar det organisationsgemensamma. Dotter-modermärkesstrategin gör det möjligt att utnyttja den inneboende styrkan hos respektive varumärke. Den är också kostnadseffektiv eftersom investeringar i marknadskommunikationen kommer både dotter och modermärket tillgodo.”

§13 Övriga anmälningsärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden:

1. Koncernledningens remissvar avseende Positionspapper om EU, staden och stockholmarna.

2. Stadsrevisionens årsredogörelse 2011.

3. Revisionsplan 2012.

§14 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.