Din position: Hem > Stockholms stad > S:t Erik Markutveckling > Sammanträde 2011-09-01

Sammanträde 2011-09-01

Datum
Klockan
15:00
Plats
Stockholms Stadshus AB:s kontor
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (136 kb)

§1 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden Per Blomstrand justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Roland Strömgren.

§2 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll från styrelsemöte den 17 maj 2011.

§3 Förvärv av fastighetsbolag med tomträtten Kylfacket 4 i Slakthusområdet

Förelåg tjänsteutlåtande 2011-08-25.

Styrelsen beslutade följande.

1. Styrelsen föreslår att Stockholm Stadshus AB respektive kommunstyrelsen godkänner förslaget att S:t Erik Markutveckling AB förvärvar samtliga aktier i Kylfacket Förvaltning AB org.nr 556566-6111, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 33,4 mnkr och på övriga villkor som anges i förslag till aktieöverlåtelseavtal

samt att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

a) S:t Erik Markutveckling AB:s förvärv av samtliga aktier i Kylfacket Förvaltning AB 556566-6111, enligt punkt 1 ovan godkänns.

b) S:t Erik Markutveckling AB får i uppdrag att genomföra köpet samt teckna erforderliga avtal.

c) S:t Erik Markutveckling medges budgetjustering för investeringsutgifter om 33,4 mnkr.

d) Finansiering sker genom nyupplåning från staden till gällande villkor. Finansiering sker inom tidigare beviljad finansiell limit i enlighet med gällande finanspolicy.

e) Ny styrelse för Kylfacket Förvaltning AB (556566-6111) utses.

f) Lekmannarevisor och suppleant för denne i Kylfacket Förvaltning AB utses.

g) Ny bolagsordning för Kylfacket Förvaltning AB godkänns.

2. Styrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande och uppdrag enligt pkt 1 ovan samt av erforderlig finansiering följande.

a) Aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i Kylfacket Förvaltning AB, org.nr 556566-6111 godkänns.

b) Per Blomstrand utses till ombud vid extra bolagsstämma för Kylfacket Förvaltning AB på tillträdesdagen.

c) VD får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar inför tillträdet.

d) Förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

§4 Förvärv av fastighetsbolag med tomträtterna Kylfacket 4 och Kylrummet 4 i Slakthusområdet

Styrelsen beslutade följande.

1. Styrelsen föreslår att Stockholm Stadshus AB respektive kommunstyrelsen godkänner förslaget att S:t Erik Markutveckling AB förvärvar samtliga aktier i det nybildade bolag som kommer att äga tomträtterna Kylfacket 1 och Kylrummet 1 i Stockholm, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 279 mnkr och på övriga villkor som anges i förslag till aktieöverlåtelseavtal

samt att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

a) S:t Erik Markutveckling AB:s förvärv av samtliga aktier i i det nybildade bolag som kommer att äga tomträtterna Kylfacket 1 och Kylrummet 1 i Stockholm, enligt punkt 1 ovan godkänns.

b) S:t Erik Markutveckling AB får i uppdrag att genomföra köpet samt teckna erforderliga avtal.

c) S:t Erik Markutveckling medges budgetjustering för investeringsutgifter om 279 mnkr.

d) Finansiering sker genom nyupplåning från staden till gällande villkor. Finansiering sker inom tidigare beviljad finansiell limit i enlighet med gällande finanspolicy.

e) Ny styrelse för det nybildade bolag som kommer att äga tomträtterna Kylfacket 1 och Kylrummet 1 i Stockholm, utses.

f) Lekmannarevisor och suppleant för det nybildade bolag som kommer att äga tomträtterna Kylfacket 1 och Kylrummet 1 i Stockholm, utses.

g) Ny bolagsordning för det nybildade bolag som kommer att äga tomträtterna Kylfacket 1 och Kylrummet 1 i Stockholm, godkänns.

2. Styrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande och uppdrag enligt pkt 1 ovan samt av erforderlig finansiering följande.

a) Aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i det nybildade bolag som kommer att äga tomträtterna Kylfacket 1 och Kylrummet 1 i Stockholm, godkänns.

b) Per Blomstrand utses till ombud vid extra bolagsstämma på tillträdesdagen för det nybildade bolag som kommer att äga tomträtterna Kylfacket 1 och Kylrummet 1 i Stockholm.

c) VD får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar inför tillträdet.

d) Förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

§4 Övrigt

Nästa sammanträde: torsdagen den 15 september kl 13.00