Din position: Hem > Stockholms stad > S:t Erik Markutveckling > Sammanträde 2012-03-06

Sammanträde 2012-03-06

Datum
Klockan
13:00
Plats
Palmfelts Center, Palmfeltsvägen 5 A, Globen- Slakthusområdet

5 Finansiell månadsrapport januari 2012

6 Underlag för budget 2013 med inriktning 2014-2015

7 Interna limiter koncernkonto

8 Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid

9 S:t Erik Markutveckling AB - organisation

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (127 kb)

§1 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden Per Blomstrand justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Roland Strömgren.

§2 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll från styrelsemöte den 15 november 2011.

§3 Bokslut 2011

Förelåg tjänsteutlåtande 2012-02-22.

Styrelsen beslutade följande.

1. Redovisning av bokslut 2011 godkänns.

2. Förslag till årsredovisning 2011 godkänns.

§4 Stämmoombud 2012


Förelåg tjänsteutlåtande 2012-02-22.

Styrelsen beslutade följande.

Administrativa direktören vid Stockholms Stadshus AB, Sara Feinberg, och vid dennes förhinder controller vid Stockholms Stadshus AB, Andreas Jaeger, utses till ombud vid årsstämmor i Fastighets AB Runda Huset, Fastighets AB G-mästaren, Fastighets AB Charkuteristen, Fastighets AB Styckmästaren, Fastighets AB Kylrummet, Kylfacket Förvaltning AB, Fastighets AB Tuben och Stockholm Norra Station AB i enlighet med detta utlåtande för tiden fram till 2013 års ordinarie bolagsstämmor.

.

§5 Finansiell månadsrapport januari 2012

Förelåg tjänsteutlåtande 2012-02-28.


Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

§6 Underlag för budget 2013 med inriktning 2014-2015

Förelåg tjänsteutlåtande 2012-02-22.

Styrelsen beslutade följande.

Förslag till underlag till budget 2012 med inriktning 2013-2014 godkänns.

§7 Förändrad fördelning av limiter koncernkonto


Förelåg tjänsteutlåtande 2012-02-23.

Styrelsen beslutar följande.

Föreliggande förslag om förändrad fördelning av limiter inom koncernkontot godkänns.

§8 Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid

Förelåg tjänsteutlåtande 2012-02-29. VD informerade om status för pågående programarbete i Ulvsunda.

Styrelsen beslutade följande.

Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid och information av VD godkänns.

§9 S:t Erik Markutveckling AB – organisation

Förelåg tjänsteutlåtande 2012-02-27.

Styrelsen beslutande följande.

Förslag till organisation av S:t Erik Markutveckling AB godkänns.

§10 Övrigt

Nästa sammanträde: tisdagen den 22 maj kl 13.00