Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2019-03-05

Sammanträde 2019-03-05

Datum
Klockan
16:00
Plats

3 Föregående protokoll 1/2019 (utsänt)

4 Revisorernas genomgång (muntligt)

5 Förslag till års- inklusive hållbarhetsredovisning för 2018 (utsänt)

6 Anmälan av extern- och lekmannarevisorernas rapporter över granskning 2018 samt yttrande från bolagsledningen över lekmannarevisorns "Granskningspromemoria 2018" (utsänt)

9 Utseende av ombud till bolagsstämmorna i dotterbolagen (utsänt)

11 Genomförandebeslut Örtuglandet (utsänt)

13 Kompletterande ägardirektiv (utsänt)

14 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)

15 Anmälan om kommunfullmäktiges beslut om styrelsesammansättning (utsänt)