Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2005-09-29

Sammanträde 2005-09-29

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Kristina Alvendal.

§3 Föregående protokoll

Anmäldes att föregående protokoll 5/2005 är justerat och utsänt.

§4 Anmälan av delårsrapport inkl ILS 2005-01-01 – 2005-08-31

VD hänvisade till ärende 4. VD och Svante Larsson föredrog ärendet.

Styrelsen beslöt:

att med godkännande lägga delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 augusti 2005 samt ILS-rapporten till handlingarna.

§5 Anmälan av finansrapport per 2005-08-31

VD hänvisade till ärende 5.

Styrelsen beslöt:

att med godkännande lägga finansrapporten per 2005-08-31 till handlingarna.

§6 Översyn av Finanspolicy 2005

VD hänvisade till ärende 6.

Styrelsen beslöt:

att med godkännande lägga finanspolicy gällande 2006 till handlingarna.

§7 Anmälan av överenskommelse angående nyproduktionshyror mm

VD hänvisade till ärende 7.

Styrelsen beslöt:

att godkänna anmälan angående överenskommelse med Hyresgästföreningen Region Stockholm beträffande nyproduktionshyror för 2006 i kvarteren Måseskär, Bogsätra, Hjälmsätra, Harholmen, Bäverdalen och Vattenpasset.

§8 Lägesrapport nyproduktion

VD hänvisade till ärende 8.

Styrelsen beslöt:

att med godkännande lägga rapporten om nyproduktion mm till handlingarna.

§9 VD informerar

Hyresgästföreningen Region Stockholm har inför hyresförhandlingarna begärt en hyressänkning med 3 %. Bolagets förväntade hyreshöjningsbehov torde ligga i samma storleksordning som föregående år, varför hyresförhandlingarna troligen kommer att bli mycket svåra.

Programmet för styrelsedagen den 6 oktober 2005 delades ut till styrelsen.

Konsultföretaget Deloitte har gjort en genomgång av bolagets förtroenderisker i vid mening. Deloitte konstaterar att kontrollmiljön generellt är god. Rapporten kommer att föreläggas styrelsen när den är färdig.

§10 Övriga frågor

Patrik Gavander och Anders Dahlgren föreslog att bolaget skulle avsätta medel för ett stadsdelsförnyelseprojekt i Västra Smedshagen. Efter att ha konstaterat att ärenden av detta slag ej är styrelsefrågor, gavs Björn Lindstaf i uppdrag att undersöka möjligheterna till detta.

§11 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.