Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2011-03-21

Sammanträde 2011-03-21

Datum
Klockan
09:00
Plats
Stockholmshems kontor, styrelserummet på 2 trappor, Hornsgatan 128
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (68 kb)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden.

§3 Lägesrapport angående försäljningen av Skottet 1

VD hänvisade till ärende 3.

Styrelsen beslöt:

att med godkännande lägga rapporten angående försäljningen av fastigheten Skottet 1 till handlingarna.

att paragrafen förklaras omedelbart justerad

§4 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§5 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.