Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2012-08-23

Sammanträde 2012-08-23

Datum
Klockan
13:00
Plats
Marabouparken, Biblioteket, Löfströmsvägen 8, Sundbyberg

4 Övergång till elektroniskt utskick av styrelsehandlingar (utsänt)

5 Rapport angående inkomna intresseanmälningar för bostadsrättsförvärv (utsänt)

6 Lägesrapport beträffande Körsbäret 3 och 4 samt Klarbäret 6 (utsänds senare)

8 Upphandlingar (utsänt) SEKRETESS

9 Försäljning av tomträtten Sicklaön 78:10 i Nacka (utsänt) SEKRETESS

10 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)

11 Kompletterande ägardirektiv beträffande Stockholms stads program för kvinnofrid (utsänt)

12 Lägesrapport angående bostäder för SHIS på Kalvholmen 1, Skärholmen (muntligt)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (113 kb)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat.

§2 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs vice ordförande.

§3 Föregående protokoll 5/2012

Anmäldes att föregående protokoll 5/2012 är justerat och utskickat.

§4 Övergång till elektroniskt utskick av styrelsehandlingar

VD hänvisade till ärende 4.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. VD får i uppdrag att fullfölja det påbörjade arbetet med att införa elektroniskt utskick av styrelsehandlingar

2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§5 Rapport angående inkomna intresseanmälningar för bostadsförvärv

VD hänvisade till ärende 5.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Rapporten angående inkomna intresseanmälningar godkänns.

§6 Lägesrapport beträffande Körsbäret 3 och 4 samt Klarbäret 6

VD hänvisade till ärende 6.

Ordföranden föreslog att styrelsen skulle besluta i enlighet med VD:s förslag.

Vice ordföranden föreslog att styrelsen skulle besluta följande:

Styrelsen beslöt att avslå VD:s förslag om att upprätta nytt avtal med oförändrade villkor och erbjuder därmed inte Brf Körsbärshagen möjligheten att förvärva fastigheterna, samt anförde därutöver;

Rubriken lägesrapport på ärendet är grovt missvisande då ärendet istället för en lägesrapport är ett ärende där Stockholmshems VD förslår att bolaget ska bryta mot både fullmäktiges beslut och principerna i den nya lagstiftningen att allmännyttan ska verka affärsmässigt.

Att skriva ett nytt avtal efter det att den lagstadgade tvåårsgränsen gått ut innebär att Stockholmshem inte kan tillgodoräkna sig den värdeökning som skett i fastighetsbeståndet under rättstvisten orsakad av hyresgästerna i fastigheten. Att inte ta ut det fulla värdet i prissättning är att handskas oaktsamt med bolagets och skattebetalarnas pengar.

Dessutom skulle ett nytt avtal om att erbjuda Brf möjligheten till förvärv av fastigheterna strida mot fullmäktiges och majoritetens beslut att inte sälja ytterligare fastigheter i Stockholms innerstad.

Oklarheten i vad som kommer att hända med den museilägenhet som finns på Stickelbärsvägen 7, en utav de första lägenheterna som Stockholmshem producerat, är också skäl för att inte erbjuda Brf Körsbärshagen möjligheten att förvärva fastigheterna.

Att ärendet kom ut endast någon dag innan sammanträdet och att den i ärendet beskrivna bilagan med skrivelsen från ombildningskonsulten inte återfinns i ärendet är beklagligt men påverkar inte vårt ställningstagande om det olämpliga att sälja fastigheterna. (med reservation för att skrivelsen eventuellt dukas på bordet).

Votering begärdes och verkställdes

Vid rösträkningen lämnades sju röster, fyra för ordförandens förslag (ordföranden, Wesslau, Ingmo och Kjellman) och tre för vice ordförandens förslag (vice ordföranden, Hernbäck och Hjelm).

Styrelsen beslöt således i enlighet med ordförandens förslag:

1. VD får i uppdrag att teckna nytt avtal med Brf Körsbärshagen angående förvärv av fastigheterna Klarbäret 6 och körsbäret 3 och 4

2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Reservationer mot beslutet framfördes av vice ordföranden, Hernbäck och Hjelm.

§7 Lägesrapport nyproduktion

VD hänvisade till ärende 7.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Lägesrapport nyproduktion godkänns och läggs till handlingarna.

§8 Redovisningar av upphandlingar

VD hänvisade till ärende 8.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Upphandlingen beträffande Tygeln 1 godkänns

2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§9 Försäljning av panncentralen i Henriksdal, Sicklaön 78:10

VD hänvisade till ärende 9.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Överlåtelse av tomträtten till Sicklaön 78:10 till bostadsrättsföreningarna Utsikten och Svindersvik för 6 miljoner godkänns.

§10 Rapport angående inkomna och besvarade remisser

VD hänvisade till ärende 10.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Rapporten angående inkomna och besvarade remisser godkänns.

§11 Kompletterade ägardirektiv beträffande Stockholms stads program för kvinnofrid

VD hänvisade till ärende 11.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. VD får i uppdrag att tillämpa Stockholms stads Program för kvinnofrid – mot våld i nära relationer 2012-2014 i bolagets verksamhet.

§12 Lägesrapport angående bostäder för SHIS på Kalvholmen 1, Skärholmen

VD rapporterade att Stockholmshem planerar att förvärva tomträtten Kalvholmen

1, centralt belägen i Skärholmen. Vi planerar att bygga om den befintliga byggnaden för SHIS Bostäder, som ska använda den som bostäder för vuxna som för tillfället saknar bostad.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. VD:s lägesrapport angående Kalvholmen 1 godkänns.

§13 VD informerar

SHIS Bostäder. En redovisning av stadens uppdrag och Stockholmshems arbete med att förse SHIS med bostäder kommer att ske senare under hösten.

Projektportföljen. En redovisning av hur vi jobbar med att ta fram nya bostadsprojekt kommer att ske vid ett senare sammanträde.

Omorganisationen. En översyn har skett av bolagets hela organisation med tyngdpunkten lagd på distriktsorganisationen där vi får helt nya roller. Den nya organisationen planeras vara genomförd den 1 januari 2013. Huvudsyftet är att öka den fysiska närvaron i våra bostadsområden för att öka kundnöjdheten. Förslaget kommer att förhandlas med de fackliga organisationerna i morgon.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. VD: s information godkänns.

§14 Övriga frågor

Rosenlundparken. Annika Hjelm frågade om en eventuell ny gata genom Rosenlundsparken i samband med den föreslagna tillkommande bebyggelsen i området invid Stockholmshem fastigheter. VD informerade att bolaget för sin del förordar en bussgata som kopplar samman Grindsgatan och Swedenborgsgatan.

Kommande styrelsemöten. VD föreslog att styrelsemötena den 4 oktober och den 8 november ställs i och ersätts av ett möte den 18 oktober klockan 16.00. Årets sista möte hålls som planerat den 6 december.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Styrelsemötena den 4 oktober och den 8 november ställs i och ersätts av

ett möte den 18 oktober klockan 16.00.

§15 Mötets avlutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.