Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2012-10-18

Sammanträde 2012-10-18

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stockholmshems kontor, Hornsgatan 128, styrelserummet, 2 trappor.

4 Information om SHIS Bostäders (Stiftelsen Hotellhem) verksamhet, VD Eddie Friberg (muntligt)

7 Rapport angående inkomna intresseanmälningar för bostadsrättsförvärv (utsänt)

9 Inriktningsbeslut beträffande nyproduktion i Norra Djurgårsdsstaden Dp Norra 2 (utsänt) SEKRETESS

10 Förvärv av ombyggnadsfastighet (utsänt) SEKRETESS

11 Förvärv av projektfastighet (utsänt) SEKRETESS

12 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (113 kb)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat.

§2 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs vice ordförande.

§3 Föregående protokoll 6/2012

Anmäldes att föregående protokoll 6/2012 är justerat och utskickat.

§4 Information om SHIS Bostäders (Stiftelsen Hotellhem) verksamhet, VD Eddie Friberg

Eddie Friberg informerade om SHIS Bostäders uppdrag att tillhandahålla korttids boenden för olika grupper av personer som för tillfället saknar egen bostad. SHIS blockförhyr de allra flesta bostäderna av Stockholmshem och bolagets planerade produktion av nya bostäder för stiftelsens räkning uppgår till cirka 470 lägenheter under de närmaste åren. Vidare redogjordes för de förslag beträffande styrningen av SHIS som lagts fram i förslaget till budget för 2013.

Styrelsen tackade för informationen.

§5 Tertialrapport 2 för perioden 1 januari – 31 augusti 2011

VD hänvisade till ärende 5.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Tertialrapport 2 inkl ILS för perioden 1 januari – 31 augusti 2012 godkänns.

2. En fördjupning i bostadsbyggnadsfrågan ska ske vid ett senare styrelsemöte.

§7 Rapport angående inkomna intresseanmälningar för bostadsrättsförvärv

VD hänvisade till ärende 7.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Styrelsen beslutar att godkänna rapporten angående inkomna intresseanmälningar.

§8 Lägesrapport nyproduktion

VD hänvisade till ärende 8 och lämnade en kort redogörelse med anledning av att Stockholmshem den 23 augusti 2012 fått en markanvisning på 175 - 225 lägenheter i Stadshagen. Markanvisningen förutsätter att Stockholmshem bygger en tennishall under bostäderna men att inga subventioner till denna ska utgå.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Lägesrapport nyproduktion godkänns.

§9 Nyproduktion av bostäder i kv. N15 inom DP Norra 2, Östermalm, Norra Djurgårdsstaden

VD hänvisade till ärende 9.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. För sin egen del godkänna inriktningen av nybyggnad i projektet i kv. N15 inom DP Norra 2 för 517 Mkr.

2. Hemställa att kommunfullmäktige godkänner inriktningen av nybyggnad i projektet i kv. N15 inom DP Norra 2 för 517 Mkr

3. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§10 Förvärv av tomträtten Kalvholmen 1, Skärholmen

VD hänvisade till ärende 10.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Förvärvet av tomträtten till fastigheten Kalvholmen 1 godkänns.

2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§11 Förvärv av tomträtten Allgunnen 8, Årsta

VD hänvisade till ärende 11.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. VD får i uppdrag att teckna avtal om förvärv av tomträtten till fastigheten Allgunnen 8 för 19 Mkr.

2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§12 Rapport angående inkomna och besvarade remisser

VD hänvisade till ärende 12.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Styrelsen beslutar att godkänna rapporten angående inkomna och besvarade remisser.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§13 VD informerar

Omorganisationen rullar på som den ska, mer information kommer på nästa styrelsemöte då de allra flesta tjänsterna ska vara tillsatta.

Stockholmshem är sedan den 28 september 2012 medlemmar i Fastighetsägarna Stockholm.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. VD: s information godkänns.

§14 Övriga frågor

Annika Hjelm och Ingvar von Malmborg lämnade följande skrivelse om studentbostäder:

Miljöpartiet de gröna ser byggandet av studentbostäder som en viktig fråga både för kommunens framtid och för de många berörda studenterna. Som allmännyttigt fastighetsbolag har AB Stockholmshem ett särskilt ansvar för att tillhandahålla studentbostäder, vare sig det sker genom nybyggnationer eller genom ombyggnader av lämpliga lokaler inom bolagets befintliga bestånd.

Vi hemställer därför åt VD att återkomma till styrelsen med förslag på hur studentbostäder kan byggas i företagets regi eller ställas i ordning genom ombyggnader.

Mats Edenius framförde ett önskemål om att med hjälp av en forskningsassistent vid Uppsala universitet följa övergången till digitala styrelseutskick. Man vill framför allt undersöka hur styrelsemedlemmarna kommer att använda sina iPads i styrelsearbetet och hur det kan tänkas förändra styrelsearbetet.

Maria Hannäs önskade utöka funktionerna i iPaden så att man ska kunna knyta egna handlingar till de olika styrelseärendena.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. VD får i uppdrag att bereda ett svar på skrivelsen angående studentbostäder.

2. Den av Mats Edenius föreslagna undersökningen av styrelsens iPadvanor får genomföras.

3. VD får i uppdrag att undersöka möjligheterna för styrelsemedlemmarna att knyta egna handlingar till ärendena i iPaden.

§15 Mötets avlutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.