Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2008-03-18

Sammanträde 2008-03-18

Datum
Klockan
16.30
Plats
Stockholm Business Region AB, Drottninggatan 33, sammanträdesrum Skeppsholmen

Beslutsärenden

3 Årsredovisning och förvaltningsberättelse år 2007 för Stockholm Business Region

4 VD-kommentar avseende bokslut 2007 för koncernen Stockholm Business Region

5 Granskningspromemoria 2007 avseende Stockholm Business Region, Stockholm Business Region Development och StockholmVisitors Board

6 Redovisning av 2007 års internkontrollarbete inom koncernen Stockholm Business Region

7 2008 års årsstämmor vid Stockholm Business Regions dotterbolag Stockholm Visitors Board och Stockholm Business Region Development

8 Förslag till budget 2009 och inriktning för 2010 och 2011 för koncernen Stockholm Business Region

9 Fyllnadsnominering till handikapprådet för Stockholm Business Region, Stockholm Visitors Board, Stockholm Business Region Development samt Mässfastigheter i Stockholm

10 Miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster - ägardirektiv

11 Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor - ägardirektiv

12 Yttrande över DN Galans ansökan om stöd till evenemang

13 Yttrande över Louders ansökan om stöd till evenemang

14 Yttrande över Red Bull Air Races ansökan om stöd till evenemang

15 Förslag till hantering av remisser inom Stockholm Business Region AB

16 Förslag till medverkan i entreprenörskapsinitiativ i Stockholms län

Anmälningsärenden

17 "Grönbok - Mot en ny kultur för rörlighet i städer", svar på remiss från Kommunstyrelsen, anmälan av kontorsyttrande

18 Promemoria om börsers regelverk, svar på remiss från Finansdepartementet, anmälan av kontorsyttrande

19 Förslag till detaljplan för del av Hornsberg 10 m m, Lindhagensgatan 133 i stadsdelen Kristineberg, svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret, anmälan av kontorsyttrande

20 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang

21 Rapport från Stockholm Visitors Board

22 Rapport från Stockholm Business Region Development

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (80 kb)

§1 Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte 5 februari 2008 lades till handlingarna.

§2 Val av justerare

Jämte ordföranden Carin Jämtin (s) utsågs Madeleine Raukas (m) att justera dagens protokoll.

§3 Årsredovisning och förvaltningsberättelse år 2007 för Stockholm Business Region

SBR 12-23/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna bolagets årsredovisning och förvaltningsberättelse för år 2007

att förklara beslutet omedelbart justerat

§4 VD-kommentar avseende bokslut 2007 för koncernen Stockholm Business Region

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och överlämna VD-kommentar med bokslut för 2007 avseende koncernen Stockholm Business Region till Stockholm Stadshus AB.

att förklara beslutet omedelbart justerat

§5 Granskningspromemoria 2007 avseende Stockholm Business Region, Stockholm Business Region Development och StockholmVisitors Board

SBR 14-25/2008

Auktoriserade revisorn Lars Egenäs från Deloitte AB informerade om utfört arbete och gjorde följande sammanfattning av genomförd revision 2007 :

· Öppen och rak dialog med företagsledningen

· Tillfredsställande precision i årsbokslutet

· Tillfredsställande intern kontroll i kritiska processer

· Inga förändringar i redovisningsprinciper

Lekmannarevisor Lars Munters informerade om sitt uppdrag. En lekmannarevisor utgör ett kommunalt demokratiskt inslag som på uppdrag av kommunfullmäktige granskar effektivitet, ekonomi och intern kontroll i bolaget. Lars Munters informerade tillsammans med revisor Maria Assarsson från Revisionskontoret om genomförd granskning:

· Ingen anledning till anmärkning

· Rapporten visar ett gott resultat

· Positiv framtoning i företaget

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna bolagets tjänsteutlåtande som svar på revisorernas granskningspromemoria

§6 Redovisning av 2007 års internkontrollarbete inom koncernen Stockholm Business Region

SBR 14-26/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande redovisning av internkontrollarbetet 2007

§7 2008 års årsstämmor vid Stockholm Business Regions dotterbolag Stockholm Visitors Board och Stockholm Business Region Development

SBR 19-27/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Olle Zetterberg och vid dennes förhinder Anna Gissler eller Viviann Andersson till ombud vid Stockholm Visitors Boards och Stockholm Business Region Developments årsstämmor för tiden

fram till årsstämmorna 2009.

att uppdra åt ombudet vid ordinarie årsstämmor 2008 att rösta enligt vad som redovisats i detta utlåtande

att förklara beslutet omedelbart justerat.

§8 Förslag till budget 2009 och inriktning för 2010 och 2011 för koncernen Stockholm Business Region

SBR 11-28/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Monia Benbouzid (mp), Cecilia Obermüller(mp) yrkar bifall till förslag från (mp)

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till budget 2009 och inriktning för 2010 och 2011 för koncernen Stockholm Business Region

att förklara beslutet omedelbart justerat

Reservation

Monia Benbouzid (mp), Cecilia Obermüller(mp) med hänvisning till bilaga 8:1

§9 Fyllnadsnominering till handikapprådet för Stockholm Business Region, Stockholm Visitors Board, Stockholm Business Region Development samt Mässfastigheter i Stockholm

SBR 29-12/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse de ledamöter som HSO Stockholms stad har nominerat till handikapprådet

§10 Miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster - ägardirektiv

SBR 19-34/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar

att tillämpa miljökraven i enlighet med kommunfullmäktiges beslut

§11 Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor - ägardirektiv

SBR 19-34/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förs lag.

Beslut

Styrelsen beslutar

att bedriva ett aktivt olycksförebyggande arbete i enlighet med Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor

§12 Yttrande över DN Galans ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-36/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja en marknadsföringsinsats till DN-Galan om 300 000 kronor för marknadsföringen av DN-Galan och Stockholm.

§13 Yttrande över Louders ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-37/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja en marknadsföringsinsats till Louder om 475 000 kronor för marknadsföringen av FIS Snowboard Big Air World Cup och Stockholm.

§14 Yttrande över Red Bull Air Races ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-38/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Monia Benbouzid (mp), Cecilia Obermüller(mp) yrkar bifall till förslag från (mp)

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja en marknadsföringsinsats till Red Bull om 500 000 kronor för marknadsföringen av Red Bull Air Race och Stockholm.

Reservation

Monia Benbouzid (mp), Cecilia Obermüller(mp) med hänvisning till bilaga 14:1

§15 Förslag till hantering av remisser inom Stockholm Business Region AB

SBR 19-39/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen hantering av remisser inom Stockholm Business Region

Särskilt uttalande

Monia Benbouzid (mp), Cecilia Obermüller(mp) med hänvisning till bilaga 15:1

§16 Förslag till medverkan i entreprenörskapsinitiativ i Stockholms län

SBR 55-45/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna inriktningen för Stockholm Business Regions medverkan entreprenörskapsinitiativet i Stockholms län under perioden 2008-2011.

§17 ”Grönbok – Mot en ny kultur för rörlighet i städer”, svar på remiss från Kommunstyrelsen, anmälan av kontorsyttrande

SBR 41-231/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande kontorsyttrande som svar på skrivelse från Kommunstyrelsen

§18 Promemoria om börsers regelverk, svar på remiss från Finansdepartementet, anmälan av kontorsyttrande

SBR 61-233/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande kontorsyttrande som svar på remiss från Finansdepartementet

§19 Förslag till detaljplan för del av Hornsberg 10 m m, Lindhagensgatan 133 i stadsdelen Kristineberg, svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret, anmälan av kontorsyttrande

SBR 41-21/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande kontorsyttrande som svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret

§20 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang 2008

SBR 05-7/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna anmälan av sammanställning av stöd till evenemang

§21 Rapport från Stockholm Visitors Board

Martin Rosborg informerade bl a :

· om en fantastisk utveckling de senaste tre åren med förbättrat samarbetsklimat, bättre kommunikation, näringen är nöjd och ingen avmattning i sikte

· ABBA-museet väcker mycket stort intresse över hela världen

§22 Rapport från Stockholm Business Region Development

Kristina Tidestav informerade bl a :

· resultaten från företagsbesöken 2007 uppdelat per område

· planerad Finansmarknadsdag 23 april, inom ramen för Finansplats Stockholm. En inbjudan till styrelsen kommer att skickas ut.

§23 VD rapporterar

Olle Zetterberg informerade bl a:

· om resa till Köpenhamn för att informera om arbetet med Stockholm- The Capital of Scandinavia

· MIPIM, fastighets- och investerarmässan i Cannes

· förberedande arbete för 080808, en fest för Stockholmare, som bl a Kulturförvaltningen, Globen och Stockholm Business Region samordnar

· Martin Rosborg slutar 31 juli 2008

· Rekrytering av ny VD för Stockholm Visitors Board pågår med hjälp av SIMS rekrytering.

§24 Övrigt

Carin Jämtin (s) m fl överlämnade en skrivelse ”Utveckla Stockholm som ort för lokalisering av huvudkontor”, bilaga 24:1.