Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2008-05-27

Sammanträde 2008-05-27

Datum
Klockan
16.30
Plats
Stockholm Business Region AB, Drottninggatan 33, sammanträdesrum Skeppsholmen

Beslutsärenden

3 Tertialbokslut 1 (2008) jämte prognos med VD kommentar

4 Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholm Business Region AB

5 Firmateckningsrätt inom Stockholm Business Region AB

6 Fastställande av attestinstruktion för Stockholm Business Region AB

7 Utseende av sekreterare för Stockholm Business Region AB

8 Utveckla Stockholm som lokaliseringsort för huvudkontor, svar på skrivelse från Carin Jämtin (s) m.fl.

9 Förslag till medverkan i projekt för förstärkt export av miljöteknikprodukter och tjänster i Stockholmsregionen

10 Fyllnadsnominering till handikapprådet för Stockholm Business Region, Stockholm Business Region Development, Stockholm Visitors Board och Mässfastigheter i Stockholm

11 Yttrande över IF Stockholm Opens ansökan om stöd till evenemang

12 Yttrande över PUERI CANTORES ansökan om stöd till evenemang

13 Yttrande över ABBA the Museums ansökan om stöd till evenemang

14 Central upphandling av IT-stöd för en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess - kompletterande ägardirektiv

15 IT-program för Stockholms stad - kompletterande ägardirektiv

16 100-årsjubileum av de olympiska spelen i Stockholm 1912

17 Tillväxt Stockholm etapp I - rapport angående Småföretagsdelegationens tillväxtrapport

Anmälningsärenden

18 Revidering av säkerhetspolicy för Stockholms stad - anmälan av kompletterande ägardirektiv

19 Anmälan av Stockholms kommunfullmäktiges fyllnadsval till styrelsen för Stockholm Business Region AB

20 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang

21 Anmälan av kontorsyttranden

22 Presentation av arbetet inom Företagsmöten och kongresser

23 Rapport från Stockholm Visitors Board

24 Rapport från Stockholm Business Region Development

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (79 kb)

§1 Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte 18 mars 2008 lades till handlingarna.

§2 Val av justerare

Jämte ordföranden Sten Nordin (m) utsågs Olle Hammarström (s) att justera dagens protokoll. Carin Jämtin (s) utsågs att justera § 9 eftersom Olle Hammarström (s) ej skulle närvara när § 9 behandlades.

§3 Tertialbokslut 1 (2008) jämte prognos med VD kommentar

SBR 12-66/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och överlämna tertialbokslut 1 jämte prognos med VD kommentar till Stockholm Stadshus AB

att godkänna omslutningsförändringar om 1,9 mnkr

att godkänna och förklara beslutet omedelbart justerat

§4 Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholm Business Region AB

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att för innevarande verksamhetsår fastställa arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholm Business Region

§5 Firmateckningsrätt inom Stockholm Business Region AB

SBR 13-82/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att bolagets firma tecknas – förutom av styrelsen - av ordföranden Sten Nordin, vice ordförande Carin Jämtin, verkställande direktören Olle Zetterberg, två i förening.

att avdelningscheferna Lena Häggdahl och Monica Ewert samt Senior Advisor Torbjörn Jansson tecknar firma i förening med någon av ovanstående dvs ordföranden Sten Nordin, vice ordföranden Carin Jämtin, verkställande direktören Olle Zetterberg.

att förklara beslutet omedelbart justerat

§6 Fastställande av attestinstruktion för Stockholm Business Region AB

SBR 13-81/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa attestinstruktion för Stockholm Business Region AB

att förklara beslutet omedelbart justerat.

§7 Utseende av sekreterare för Stockholm Business Region AB

SBR 19-68/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

§8 Utveckla Stockholm som lokaliseringsort för huvudkontor, svar på skrivelse från Carin Jämtin (s) m.fl.

SBR 64-58/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen från Carin Jämtin (s) m fl.

Särskilt uttalande

Carin Jämtin mfl (s) med hänvisning till bilaga 8:1

Cecilia Obermüller (mp) och Monia Benbouzid (mp) med hänvisning till bilaga 8:2

§9 Förslag till medverkan i projekt för förstärkt export av miljöteknikprodukter och tjänster i Stockholmsregionen

SBR 45-69/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna inriktningen för Stockholm Business Regions medverkan i projekt för förstärkt export av miljöteknikprodukter och tjänster i Stockholms- regionen.

Olle Hammarström (s) var inte närvarande under denna punkt.

§10 Fyllnadsnominering till handikapprådet för Stockholm Business Region, Stockholm Business Region Development, Stockholm Visitors Board och Mässfastigheter i Stockholm

SBR 29-12/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse de ledamöter som HSO Stockholms stad har nominerat till handikapprådet

§11 Yttrande över IF Stockholm Opens ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-74/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förs lag.

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja en marknadsföringsinsats till IF Stockholm Open om 200 000 kronor för marknadsföringen av IF Stockholm Open och Stockholm.

§12 Yttrande över PUERI CANTORES ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-75/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja en marknadsföringsinsats till Pueri Cantores om 150 000 kronor

för marknadsföringen av Pueri Cantores och Stockholm.

§13 Yttrande över ABBA the Museums ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-76/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja en marknadsföringsinsats till ABBA the Museums om 285 000 kronor för marknadsföringen av Opening Week och Stockholm.

§14 Central upphandling av IT-stöd för en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess - kompletterande ägardirektiv

SBR 19-34/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att koncernen Stockholm Business Region deltager i central upphandling av

IT- stöd för en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess

§15 IT-program för Stockholms stad – kompletterande ägardirektiv

SBR 19-34/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att tillämpa och anpassa IT-programmet till verksamheten som en del av verksamhetsplanering och uppföljning inom stadens integrerade ledningssystem (ILS)

§16 100-årsjubileum av de olympiska spelen i Stockholm 1912

SBR 01-79/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Carin Jämtin m fl (s) yrkar bifall till förslag från (s)

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen inriktning av planeringen för 100-årsjubileet av de olympiska spelen i Stockholm 1912

Reservation

Carin Jämtin m fl (s) med hänvisning till bilaga 16:1

Särskilt uttalande

Cecilia Obermüller (mp) och Monia Benbouzid (mp) med hänvisning till bilaga 16:2

§17 Tillväxt Stockholm etapp I – rapport angående Småföretagsdelegationens tillväxtrapport

SBR 44-83/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och överlämna bolagets rapport angående genomförandet av Småföretagsdelegationens tillväxtrapport ”Tillväxt Stockholm” till kommunstyrelsen.

Särskilt uttalande

Cecilia Obermüller (mp) och Monia Benbouzid (mp) med hänvisning till bilaga 17:1

§18 Revidering av säkerhetspolicy för Stockholms stad – anmälan av kompletterande ägardirektiv

SBR 19-34/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende reviderad säkerhetspolicy för Stockholms stad

§19 Anmälan av Stockholms kommunfullmäktiges fyllnadsval till styrelsen för Stockholm Business Region AB

SBR 19-80/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna anmälan av kommunfullmäktiges fyllnadsval till styrelsen för Stockholm Business Region AB enligt protokollsutdrag.

§20 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang

SBR 05-07/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna anmälan av sammanställning av stöd till evenemang

§21 Anmälan av kontorsyttranden

SBR 04-70/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna bilagda redovisning av kontorsyttranden lämnade av

Stockholm Business Region

§22 Presentation av arbetet inom Företagsmöten och kongresser

Peter Lindqvist informerade om Stockholm Visitors Boards långsiktiga arbete med att få organisationer mm för t ex kardiologer, att förlägga sina stora kongresser med 25000 deltagare till Stockholm. Arbetet med att få kongresser till Stockholm har pågått sedan 1992. Ett motsvarande arbete vad gäller företagsmöten påbörjades 2004.

§23 Rapport från Stockholm Visitors Board

Peter Lindqvist informerade i korthet bl a om

· 2008 som rekordår för kryssningar med 300000 kryssningsresenärer

· 70 virtuella Stockholmspaneler med information om Stockholm som är utplacerade på strategiska platser i staden

· En ny service som erbjuds på turistbyrån ”live-chat”, en direktkontakt via dator

· Stockholm Events lotsfunktion som informerar om erforderliga tillstånd vid evenemang

§24 Rapport från Stockholm Business Region Development

Kristina Tidestav informerade i korthet om

· Stockholmsmötet på måndag 2 juni med 230 anmälda som representerar näringslivet, Stockholm Business Alliance m fl

· Finanssektorns betydelse för Sverige

§25 VD rapporterar

Olle Zetterberg informerade i korthet om

· Håbo kommun som är intresserad av att ingå i partnerskapet Stockholm Business Alliance

· Det nya hyresavtalet som Stockholm Business Region tecknat med Stena Fastigheter. Det innebär att SBR behåller lokalerna på Drottninggatan ytterligare 4 år

· Stadens medarbetarenkät som anställda på förvaltningar och bolag har besvarat

· Arbetet med att hitta en efterträdare till Martin Rosborg

· Go 08, en fest för Stockholmare, som äger rum 8 augusti

· Han påminde även om personalfesten 11 juni till vilken styrelsen är inbjuden

§26 Övrigt

Anmäldes en skrivelse från Cecilia Obermüller (mp) och Monia Benbouzid (mp) om småföretagande enligt bilaga 26:1.

Ordförande Sten Nordin överlämnade en bok om det okända Stadshuset och tackade styrelsesekreterare Viviann Andersson för goda arbetsinsatser eftersom hon avgår med avtalspension 1 juni 2008.

Sten Nordin avslutade mötet och önskade alla en trevlig sommar.