Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2012-11-27

Sammanträde 2012-11-27

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen, ingång Ragnar Östbergs Plan 1

2 Utseende av protokolljusterare

4 Firmateckningsrätt inom Stockholm Business Region AB

5 Riktlinjer om mutor och representation

6 Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB

7 Yttrande över Svenska Skidförbundets ansökan om stöd till evenemang (Royal Palace Sprint 20 mars 2013)

Anmälningsärenden

8 Avrapportering Benchmarkingstäderna

9 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang och avslagna ansökningar av stöd till evenemang enligt delegationsordningen samt rapport av utfall vid evenemang

10 Anmälan av redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

11 Rapport från Stockholm Visitors Board

12 Rapport från Stockholm Business Region Development

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (102 kb)

§1 Föregående protokoll

Protokoll för styrelsemötet den 25 september 2012 lades till handlingarna.

§2 Val av protokolljusterare

Jämte ordföranden Ulla Hamilton (M) utsågs Monia Benbouzid (MP) att justera dagens protokoll.

§3 Förslag till Verksamhetsplan 2013 för koncernen Stockholm Business Region

SBR 201.3.1-389/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Förslag till verksamhetsplan för 2013 för koncernen Stockholm Business Region godkänns.

2. Förslag om att bevilja 5550000 kronor till externa aktörer och samarbetspartners godkänns.

3. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§4 Firmateckningsrätt inom Stockholm Business Region AB

SBR 201.3.1-388/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bolagets firma tecknas – förutom av styrelsen – av ordföranden Ulla Hamilton, vice ordförande Monia Benbouzid, VD Olle Zetterberg, två i förening.

2. Avdelningscheferna Lena Häggdahl och Monica Ewert tecknar firma i förening med någon ovanstående, d.v.s. ordföranden Ulla Hamilton, vice ordföranden Monia Benbouzid, VD Olle Zetterberg.

3. Bilaga till attestinstruktionen godkänns.

4. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§5 Riktlinjer om mutor och representation.

SBR 201.3.1-391/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Tillämpa Stockholms stads riktlinjer om mutor och representation.

2. I övrigt godkänna SBR koncernens beslut vid extern representation.

§6 Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB

SBR 201.3.1-390/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Anta finanspolicyn för Stockholms Stadshus AB under förutsättning av koncernstyrelsens beslut den 10 december 2012.

§7 Yttrande över Svenska Skidförbundets ansökan om stöd till evenemang

SBR 203.8.3-373/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bevilja Svenska Skidförbundet en marknadsföringsinsats om 450000 kronor för marknadsföringen av Royall Palace Sprint 2013 och Stockholm.

§8 Avrapportering Benchmarkinstäderna

SBR 201.3.1-398/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

§9 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang enligt delegationsordningen samt rapport vid utfall vid evenemang

SBR 201.3.1-392/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna anmälan av sammanställning av stöd till evenemang.

2. Godkänna anmälan av avslagna ansökningar av stöd till evenemang enligt delegationsordningen.

3. Godkänna anmälan av rapport av utfall vid evenemang.

§10 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

SBR 201.3.1-21/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna bilagda redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region.

§11 Rapport från Stockholm Visitors Board

Olle Zetterberg informerade i korthet om:

· Den 18-19 november genomfördes Stockholms Days för andra året i rad där 90 researrangörer träffade ett 70-tal Stockholmsföretag.

· Ett av de större evenemangen våren 2013 är Hockey WM som kommer att hållas i Globen.

· Inom hotellnäringen pågår diskussioner kring den höga prissättningen av hotellrum som tas ut vid de större kongresserna/konferenserna vilket gör det svårt att locka stora kongresser till Stockholm i framtiden.

· Taxiproblematiken kvarstår gällande den fria prissättningen på taxiresor. Informationskampanjen som drivs tillsammans med Svenska Taxiförbundet och besöksnäringen fortsätter.

§12 Rapport från Stockholm Business Region Development

Anna Gissler informerade i korthet om:

· Partnerskapet inom IT-Region har under året utvärderats och beslut om att fortsätta samverkan har tagits.

· Den 6 december kommer utdelningen av årets innovationsstipendiater att ske.

· Årets traditionella Nobelfrukostmöte genomförs den 10 december med inriktningen innovatörer och entreprenörer.

· En rapport håller på tas fram för framtida behov av kontorsytor kopplat till Stockholms stads mål om att medverka till 60000 nya arbetsplatser i södra Stockholm fram till 2030.

· Tillväxtverket har beviljat SBRD medel om 1,0 mnkr för utvecklingsprojekt i Högdalen.

§13 VD rapporterar

Olle Zetterberg informerade i korthet om:

· Ett möte har hållits med Eva Hamilton med anledning av att SVT´s beslut att genomföra ESC i Malmö. Friends Arena var för stor för ESC.

· Konjunkturrapporten för första halvåret visar att det går bra för företagen med ökad tillväxt och ökade försäljningssiffror, men att arbetsmarknaden försvagas. Under hösten har ett flertal större varsel lagts. Antalet kommersiella övernattningar ökar med 3-4 procent jämfört med år 2011.

· Till nästa styrelsemöte kommer bolaget redovisa en kortare redovisning av varsel i regionen samt inom vilka branscher som SBR kan påverka utvecklingen.

· Årets glöggmottagning hålls den 4 december mellan kl. 16,00-18,00 på Drottninggatan 33.

§14 Övrigt.

Vid styrelsens strategidag 5 februari 2013 kommer frågan om regionens internationella tillgänglighet att tas upp till diskussion.

Ulla Hamilton berättade om invigningen av Stockholmsjul, Startup Stockholms Galakväll samt hennes besök i Moskva vid Open forum och därefter avslutades mötet.