Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2013-06-04

Sammanträde 2013-06-04

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (173 kb)

§1 Stycket A.4.4 Sekretess i policydokumentet ”Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholm Business Region AB

SBR 1.3.1-257/2013

Ärendet.

På styrelsesammanträdet den 21 maj 2013 återremitterades stycke A.4.4 Sekretess tillhörandes policydokumentet Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholm Business Region AB.

Yrkande.

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslår att styrelsen beslutar enligt bolagets förslag till beslut gällande ärendet Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholm business Region AB.

Samt därutöver anföra följande.

Stycket A.4.4 om sekretess baseras på lagstadgade bestämmelser om offentlighet och sekretess. I första hand stadgar offentlighet- och sekretesslagen (OSL) i vad mån något är offentligt eller om det ska vara sekretess.

Enligt 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen ska kommunala bolag jämställas med myndigheter vilket innebär att tryckfrihetsförordningens (TF) och OSL:s regler är tillämpliga på dessa bolag.

Meddelarskydd enligt 13 kap. 2 § OSL gäller inte för styrelseledamöter.

Vidare ska styrelseledamöter verka så att bolaget inte skadas. Det framgår t.ex. av 29 kap. 1 § aktiebolagslagen att bl.a. styrelseledamöter som uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget ska ersätta skadan.

Vad som stadgas i arbetsordningen om sekretess är sammanfattningsvis korrekt och detta är en standardformulering från Stockholms Stadshus AB som styrelsen uppmanas att anta.

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Stycket A.4.4 Sekretess i policydokumentet ”Arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Business Region fastställs för innevarande verksamhetsår (bilaga 1)” godkänns.

2. Policydokumentet Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholm Business Region fastställs för innevarande verksamhetsår (bilaga 1).

3. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerad.