Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2019-03-05

Sammanträde 2019-03-05

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Drätselnämndens sessionssal

3 Utseende av protokolljusterare

4 Muntlig föredragning av revisorerna från Stadsrevisionskontoret och Ernst & Young

Beslutsärenden

5 Revisionskontorets granskningspromemoria 2018 samt Ernst & Youngs rapport över revisionen av årsbokslut 2018

6 Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2018 för Stockholm Business Region AB

8 Redovisning av 2018 års internkontrollarbete inom koncernen Stockholm Business Region

9 Firmateckningsrätt samt attestinstruktion inom Stockholm Business Region AB

10 Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023
SBR 1.1.3-11/2019

Anmälningsärenden

11 Sammanställning av stöd till evenemang fattade av styrelsen samt på delegation, avslagna ansökningar samt rapport av utfall vid evenemang

12 Protokoll från Stockholm Business Regions funktionshinderråd

13 Muntlig rapport från Visit Stockholm

14 Muntlig rapport från Invest Stockholm

§1 Föregående protokoll

§2 Justering av röstlängd

§3 Utseende av protokolljusterare

§4 Muntlig föredragning av revisorerna från Stadsrevisionen samt Ernst & Young

§8 Redovisning av 2018 års internkontrollarbete inom koncernen Stockholm Business Region SBR 1.2.3-14/2019

§9 Firmateckningsrätt samt attestinstruktion inom Stockholm Business Region AB SBR 1.1.1-32/2019

§12 Protokoll från Stockholm Business Regions funktionshinderråd

§13 Muntlig rapport från Visit Stockholm

§14 Muntlig rapport från Invest Stockholm