Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2009-03-24

Sammanträde 2009-03-24

Datum
Klockan
12:30
Plats
Stockholms Stadshus AB, Stadshuset 3 tr
Bilagor till föredragningslista
Årsstämma 2009-03-24.pdf (714 kb)

2 Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

5 Godkännande av dagordningen

6 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

7 Framläggning av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

9 Beslut om dispositioner av vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen

10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

11 Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter

12 Val av en revisor och en revisorssuppleant

13 Anteckning av Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant

14 Fastställelse av arvoden åt styrelsen, revisorerna och suppleanterna.

15 Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.