Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2007-03-21

Sammanträde 2007-03-21

Datum
Klockan
16.30
Plats
Stadshuset, Konferensrum Bråvallasalen, plan 1

3 Godkännande av dagordningen

4 Årsredovisning för 2006, inkl Rapport över revision av årsbokslut samt Granskningspromemoria 2006 (tidigare utsänt; ärendet bordlagt vid styrelsemöte 2007-03-13)

5 Tillägg till konsortialavtal med Norrtälje kommun rörande Roslagshamnar AB (utsändes senare)

6 Övriga frågor

a. Nästa möte: måndagen den 21 maj 2007 kl 14.30
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (100 kb)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2 Val av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Malte Sigemalm.

§3 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes med den korrigeringen att ärende 5 ”Tillägg till konsortialavtal med Norrtälje kommun rörande Roslagshamnar” utgick.

§4 Årsredovisning för 2006, inkl Rapport över revision av årsbokslut samt Granskningspromemoria 2006

VD lämnade muntlig redovisning i ärendet. Hon informerade bl.a. om att hon föreslagit styrelsen för dotterbolaget Roslagshamnar AB att besluta om att föreslå dess årstämma att göra en utdelning till Norrtälje kommun, minoritetsägare i dotterbolaget Roslagshamnar AB, med 12,3 MSEK. Hon förklarade vidare att hon föreslagit styrelsen att i sin årsredovisning förklara att bolaget inte kommer att lämna utdelning under den närmaste 10-årsperioden mot bakgrund av planerade stora investeringar i nära framtid och därmed sammanhängande risker.

Styrelsen beslöt

att

godkänna föreliggande förslag till årsredovisning samt framlägga densamma för årsstämman 2007 för beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.

§5 Övriga frågor

a) Nästa möte

Nästa möte blir måndagen den 21 maj 2007 kl 14.30.

§6 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.