Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2007-05-21

Sammanträde 2007-05-21

Datum
Klockan
14.30
Plats
Fullriggaren, Magasin2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (tidigare utsänd)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)

7 Tertialbokslut 1 jämte prognos (utsänd)

8 Yttrande över förslag från Sjöfartsinspektionen angående farledsnormer (utsänd)

9 Attestordning 2007 - Stockholms Hamn AB (utsänd)

10 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB (utsänd)

11 Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar (utsänd)

12 Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)

13 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Carl-Erik Aroseus)
b. Muntlig redovisning rörande nuläget rörande försäljning av dotterbolaget Stockholms Hamnentreprenad AB (föredragande Christel Wiman)
c. Muntlig redovisning rörande nuläget rörande bolagisering av stuveriverksamheten i Stockholms Hamn AB (föredragande Christel Wiman)
d. Muntlig redovisning rörande nuläget i utvecklingsprojektet Stockholm - Nynäshamn, Norvikudden (föredragande Christel Wiman)
e. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
f. Muntlig lägesredovisning (föredragande Christel Wiman)

14 Övriga frågor

a. VD:s uppdrag i styrelsen för Danderyds sjukhus
b. Nästa möte: torsdagen den 14 juni 2007 kl 9.00
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (101 kb)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2 Val av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Malte Sigemalm.

§3 Auktoriserade revisorn närvaro vid dagens sammanträde

Styrelsen beslöt

att

adjungera auktoriserade revisorn Lars Egenäs till dagens sammanträde.

§4 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes med tillägg av att Lars Egenäs under p 6 ”Tertialbokslut 1 jämte prognos” kommer lämna muntlig redovisning för arbetet med revision samt en övrig fråga ”VD:s uppdrag i styrelsen för Danderyds sjukhus”.

§5 Föregående protokoll

Protokoll nr 3 och nr 4 från styrelsemötet den 13 mars 2007 respektive den 21 mars 2007 samt protokoll från årsstämma den 27 mars 2007 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§6 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm

Förteckning över inkomna skrivelser anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§7 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader

Förteckning över av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader anmäldes till styrelsen.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§8 Tertialbokslut 1 jämte prognos för 2007

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 14 maj 2007.

VD lämnade muntlig redovisning i ärendet och upplyste bl.a. om att nuläget i pågående förhandlingar angående ersättning för avflyttning från Loudden samt Vägverkets krav på ersättning för pontonkranen Lodbroks påsegling av Essingebron.

Lars Egenäs lämnade muntlig redovisning för riskområden, revisionen 2006 och årsredovisningen 2006 samt revisionens fokusområden för revisionen under 2007.

Styrelsen beslöt

att

godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 1 jämte prognos för 2007 samt att överlämna den till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

§9 Yttrande över förslag till Sjöfartsinspektionen rörande farledsnormer

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 14 maj 2007.

VD lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att

som svar på remissen åberopa och överlämna upprättat tjänsteutlåtande.

§10 Attestordning – Stockholms Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 14 juni 2007.

VD lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Forts. § 10

Styrelsen beslöt

att

godkänna upprättat förslag till attestordning för Stockholms Hamn AB.

§11 Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 14 maj 2007.

Styrelsen beslöt

att

godkänna redovisat förslag till arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn.

§12 Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 14 maj 2007.

Styrelsen beslöt

att

att

bolagets firma skall tecknas – förutom av styrelsen – av ordföranden

Ulla Hamilton, vice ordföranden Malte Sigemalm, stuverichefen Bo Araskog, chefen för organisationsutveckling Carl-Erik Aroseus, chefen för infrastruktur Kjell Karlsson, utvecklingschefen Björn Neckman, vice VD Henrik Widerståhl, VD Christel Wiman och bolagsjuristen Gun Rudeberg två i förening,

till envar av Bo Araskog, Carl-Erik Aroseus, Kjell Karlsson, Björn Neckman,

Christel Wiman, Henrik Widerståhl och Gun Rudeberg delegera

beslutanderätten beträffande utlämnande av allmänna handlingar.

§13 Utseende av styrelsens sekreterare

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 14 maj 2007.

Styrelsen beslöt

att

till styrelsens sekreterare utse bolagsjurist Gun Rudeberg.

§14 Rapporter

a) Finansrapport

Carl-Erik Aroseus redovisade den utdelade finansrapporten.

Styrelsen beslöt

att

godkänna den redovisade rapporten

b) Muntlig redovisning rörande nuläget avseende försäljning av dotterbolaget Stockholms Hamnentreprenad AB.

VD lämnade muntlig redovisning rörande nuläget i ärendet och informerade bl.a. om att två bolag valts ut för fortsatta förhandlingar och att dessa även ombetts att ange sitt eventuella intresse av pontonkranen Lodbrok. Enligt tidplanen kommer förslag till beslut presenteras till styrelsens sammanträde den 14 juni 2007.

c) Muntlig redovisning rörande nuläget avseende bolagisering av stuveriverksamheten i Stockholms Hamn AB

VD lämnade muntlig redovisning rörande nuläget i ärendet och förklarade bl.a. att bolagsbildningen med kollektivavtalsfrågor, konkurrensfrågor m.m. måste lösas och att detta arbete kommer pågå under större delen av 2007.

d) Muntlig redovisning rörande nuläget i utvecklingsprojektet Stockholm – Nynäshamn, Norvikudden

VD lämnade muntlig redovisning rörande nuläget i ärendet och informerade bl.a. att om att Miljödomstolen kungjort ansökan om tillstånd till byggnation och drift. Beträffande arbetet med järnvägsplan förklarade hon att ytterligare alternativ till dragning av järnvägsspåret kommer att studeras. I arbetet med upphandling av terminaloperatör för containerhantering pågår fortfarande förhandlingar.

VD informerade vidare om Regeringens handläggning av Stockholms Hamns ansökan om medel ur Motorway of the Seas projektet.

Malte Sigemalm ingav skrivelse till styrelsen, bilaga 1, och föreslog att bolagets presidium tillskriver regeringen i ärendet rörande ansökan om medel ur Motorway of the Seas för att påtala vikten av att upphäva tidigare ställningstagande av regeringen.

Styrelsen beslöt

att

uppdra åt ordföranden och vice ordföranden att tillskriva regeringen i enlighet med Malte Sigemalms förslag.

e) Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken

Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar.

f) Muntlig lägesredovisning

VD lämnade en muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag. Hon informerade bl.a. om

· Utvecklingsprojektet Värtahamnen – Frihamnen i vilket pågår arbete med ett gemensamt förslag till inriktningsbeslut tillsammans med expolateringskontoret.

· Skärgårdscentrum i den gamla Shellmacken vid Strandvägen.

· Nuläget i den utredning som görs av Bengt-Owe Birgersson och som syftar till utpekande av strategiska hamnar i Sverige.

· Arbete med att ansöka om medel ur Klimatinvesteringsprogram 2008-2011 (KLIMP).

· Årsmöte i Baltic Ports Organisation i Polen den 5-7 september 2007 och att hon kommer att återkomma vid styrelsemöte den 14 juni 2007 för beslut angående styrelsens deltagande.

· Inbjudan om deltagande vid besök på Navigator of the Seas den 9 juni 2007.

· Inbjudan, som kommer att sändas ut till styrelsen, rörande arrangemang i anslutning till Tall Ships Race den 27 – 29 juli 2007.

§15 Övriga frågor

a) VD:s uppdrag i styrelsen för Danderyds sjukhus

VD informerade om att hon fått erbjudande om att bli ledamot i styrelsen för Danderyds sjukhus.

Styrelsen beslöt

att

godkänna VD:s uppdrag som ledamot i styrelsen för Danderyds sjukhus.

b) Nästa möte

Nästa möte blir torsdagen den 14 juni 2007 kl. 9.00.

§16 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.