Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2007-06-14

Sammanträde 2007-06-14

Datum
Klockan
9.00
Plats
Fullriggaren, Magasin2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänd)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)

7 Hantering av allmänna handlingar - Inspektionsrapport från Stockholms stadsarkiv mm (utsänd)

8 Deltagande i Baltic Ports Organization General Assembly den 6 - 7 september 2007 (utsänd)

9 Inriktningsbeslut rörande ombyggnad av Stora Tullhuset till ABBA-museum, lokal för turistinformation för kryssningspassagerare, m m

10 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Carl-Erik Aroseus)
b. Redovisning av Stockholms Hamns program för klottersanering (föredragande Christel Wiman)
c. Muntlig redovisning rörande lotsning till/från Stockholms hamn (föredragande Christel Wiman)
d. Muntlig redovisning rörande nuläget rörande försäljning av dotterbolaget Stockholms Hamnentreprenad AB (föredragande Christel Wiman)
e. Muntlig redovisning rörande nuläget rörande bolagisering av stuveriverksamheten i Stockholms Hamn AB (föredragande Christel Wiman)
f. Muntlig redovisning rörande Tall Ships Races 2007 (föredragande Carl-Erik Aroseus)
g. Muntlig redovisning rörande nuläget i utvecklingsprojektet Stockholm - Nynäshamn, Norvikudden (föredragande Christel Wiman)
h. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
i. Muntlig lägesredovisning (föredragande Christel Wiman)

11 Övriga frågor

a. Nästa möte: tisdagen den 18 september 2007 kl. 10.30
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2 Val av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Malte Sigemalm.

§3 Godkännande av dagordning

Den utdelade dagordningen godkändes.

§4 Föregående protokoll

Protokoll nr 5 från mötet den 21 maj 2007 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm

Förteckning över inkomna skrivelser anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader

Förteckning över av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader anmäldes till styrelsen.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§7 Hantering av allmänna handlingar - Inspektionsrapport från Stockholms Stadsarkiv

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 28 maj 2007.

Styrelsen beslöt

att

godkänna lämnad redovisning.

§8 Deltagande i Baltic Ports Organization General Assembly den 6-7 september 2007

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 28 maj 2007.

Malte Sigemalm föreslog att Stockholms Hamnar representeras av tre personer från majoriteten och tre personer från minoriteten.

Styrelsen beslöt

att

Stockholms Hamnar representeras av tre personer från majoriteten och tre personer från minoriteten.

§9 Inriktningsbeslut rörande ombyggnad av Stora Tullhuset till ABBA-museum, lokal för turistinformation för kryssningspassagerare m.m.

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 juni 2007

VD lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att

ge VD i uppdrag att fortsätta arbetet med planeringen av ombyggnaden av Stora Tullhuset enligt gjord beskrivning och att under hösten 2007 återkomma till styrelsen med ett ärende om investerings- och genomförandebeslut i vilket också finansieringen av projektet framgår.

§10 Rapporter

a) Finansrapport

Carl-Erik Aroseus redovisade den utdelade finansrapporten.

Styrelsen beslöt

att

godkänna den utdelade finansrapporten.

 

b) Redovisning av Stockholms Hamns program för klottersanering

VD lämnade muntlig redovisning rörande bolagets program för klottersanering och informerade bl.a. om att bolaget har ett särskilt konto för kostnader för klottersanering och att uppföljning sker av antalet klottersaneringar.

c) Muntlig redovisning rörande lotsning till/från Stockholms hamn

VD lämnade muntlig redovisning rörande diskussioner med Sjöfartsverket om lotsning till/från Stockholms hamn och den betydelse möjligheten av att få lots har för bolagets kunder. VD förklarade att hon eventuellt kommer att återkomma till styrelsen angående fortsatt agerande i frågan.

d) Muntlig redovisning rörande nuläget rörande försäljning av dotterbolaget Stockholms Hamnentreprenad AB

VD lämnade muntlig redovisning rörande nuläget i ärendet och informerade bl.a. om att förhandlingar pågår med en eventuell köpare. Beroende på när dessa förhandlingar slutförs kan ett extra styrelsemöte behövas före nästa ordinarie styrelsemöte.

e) Muntlig redovisning rörande nuläget rörande bolagisering av stuveriverksamheten i Stockholms Hamn AB

VD lämnade muntlig redovisning rörande nuläget i ärendet och informerade bl.a. om att

den formella bolagsbildningen avvaktar kommunfullmäktiges behandling. Hon förklarade vidare att arbete pågår med gränsdragning mellan hamn och stuveri inför bolagsbildningen samt att diskussioner förs med de fackliga organisationerna rörande personal- och kollektivavtalsfrågor.

f) Muntlig redovisning rörande Tall Ships Races 2007

Carl-Erik Aroseus lämnade muntlig redovisning rörande planeringen av och programmet för Tall Ships Races 2007 samt Stockholm Hamnars inbjudningar till kunder, intressenter och styrelse i anslutning till arrangemanget.

g) Muntlig redovisning rörande nuläget i utvecklingsprojektet Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden

VD lämnade muntlig redovisning rörande nuläget och informerade bl.a. kort om innehållet i de yttranden som hittills lämnats till miljödomstolen och särskilt frågan rörande föreslagna tipplatser för muddermassor. Beträffande arbetet med järnvägsplan förklarade hon att arbetet med beskriva ytterligare alternativ till dragning av järnvägsspåret pågår och att samråd kommer att pågå över sommaren. I arbetet med upphandling av terminaloperatör informerade VD att förhandlingarna intensifierats och att dessa förhoppningsvis kan avslutas inom den närmaste tiden.

VD redovisade vidare för bolagets arbete med kommunikation rörande projektet och att bolaget bl.a. kommer att delta i Bo-mässan i Nynäshamn i augusti 2007.

h) Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken

Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar och informerade bl.a. om

· Kapellskär och den överklagade delen av miljödomstolens dom den 6 juli 2006 rörande tillåtna mängder gods och passagerare; Miljööverdomstolen kommer att hålla huvudförhandling den 10-11 oktober 2007.

· Kapellskär och byggnation av bl.a. en förlängning av ett färje­läge, en ny pir samt utbyggnad av ett reservfärjeläge samt ändring av tillstånd till hamnverksamhet; Arbete pågår med att ta fram miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och samråd har inletts samt samrådsmöte hållits den 12 juni 2007 med särskilt berörda och allmänhet.

· Värtahamnen – Frihamnen; Ansökan och MKB är inlämnad och miljödomstolen har skickat ansökan och MKB på s.k. kompletteringsrunda till bl.a. Länsstyrelsen och Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

· Loudden; Ansökan kommer troligen lämnas in under juni/juli 2007.

· Del av Nybrokajen: Ansökan kommer troligen lämnas in under september/oktober 2007.

· Skeppsbron – Stadsgården; Ansökan kommer troligen lämnas in under september/oktober 2007.

· Del av Södra Hammarbyhamnen; Ansökan kommer troligen lämnas in under juni/juli 2007.

· Norr Mälarstrand; Miljödomstolen kommer att hålla huvudförhandling den 7 september 2007.

· Strömkajen; Bolaget avvaktar Miljödomstolens agerande.

· Nynäshamns hamn; Bolaget avvaktar Miljöprövningsdelegationens agerande.

i) Muntlig lägesredovisning

VD lämnade muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag. Hon informerade bl.a. om

· Skärgårdscentrum vid Strandvägen och att det i detta projekt bl.a. pågår diskussioner med potentiell hyresgäst.

· Finansplats Stockholm och det uppdrag som Stockholms Stad gett till Stockholm Business Region samt att bolaget deltar i arbetet.

· Undersökning av botten- och stranderosion i anslutning till anlöpet av kryssningsfartyget Navigator of the Sea. Undersökningen, som bekostats av Sjöfartsverket och bolaget, visar att fartygen har mindre påverkan än många andra fartyg.

· Rederiet Royal Caribeans beslut att under sommaren 2008 använda Stockholms hamn som hemmahamn för internationella kryssningar i Östersjön med fartyget Jewel of the Seas.

§11 Övriga frågor

a) Nästa möte

Nästa ordinarie möte blir tisdagen den 18 september 2007 kl 10.30.

Ordföranden kommer att återkomma med datum för eventuellt extra styrelsemöte.

§12 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.