Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2007-08-24

Sammanträde 2007-08-24

Datum
Klockan
08.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänd)

5 Försäljning av aktierna i Stockholm Hamnentreprenad AB (utsänd)

6 Övriga frågor

a. Nästa möte: tisdagen den 18 september 2007 kl. 10.30
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (99 kb)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2 Val av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Malte Sigemalm.

§3 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§4 Föregående protokoll

Protokoll nr 6 från mötet den 14 juni 2007 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§5 Försäljning av aktierna i Stockholm Hamnentreprenad AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 15 augusti 2007.

VD lämnade muntlig redovisning i ärendet och föreslog att styrelsen skulle fatta följande beslut

A. För egen del besluta

att godkänna bifogat aktieöverlåtelseavtal (bilaga 2) mellan Stockholms Hamn AB

och Stockholms Entreprenad AB

B. Hemställa hos Stadshus AB att hos kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

1. godkänna att överlåtelsen enligt avtal daterat den 3 juli 2007 av samtliga aktier i

Stockholms Hamnentreprenad AB till Stockholm Entreprenad AB, ett helägt

dotterföretag inom Peab-koncernen,

2. att handlingar som är allmänna handlingar får förvaras hos Stockholm Entreprenad

AB med stöd av bestämmelserna i 1 kap 9 § sekretesslagen, dock längst till

utgången av år 2009.

Malte Sigemalm, Margarita Pulido, Vivianne Gunnarsson och Anders Djerf yrkade att styrelsen skulle besluta att

”1. Ej överlåta aktierna i Stockholm Hamnentreprenad AB (STHEAB)

2. därutöver anföra följande

I en långsiktig hållbar strategi för hamnen ingår att säkra den tekniska servicen och bevara kunnandet på detta område. Detta är särskilt viktigt då sjöfarten expanderar. Försäljningen av Stockholms Hamnentreprenad AB är inte befogad av kapitalbehov eller för att det skulle gagna Stockholms Hamn AB som moderbolag. Det är en försäljning på uppdrag av den borgerliga koalitionen med denna koalitions ideologi som förtecken.

Stockholms Hamnentreprenad AB skall kvarbli som helägt dotterbolag inom Stockholms Hamn AB.”

Styrelsen beslöt, med avslag på Malte Sigemalms m.fl:s yrkande

att

för egen del godkänna bifogat aktieöverlåtelseavtal mellan Stockholms Hamn AB och Stockholm Entreprenad AB..

att

hemställa hos Stadshus AB att hos kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

1. godkänna att överlåtelsen enligt avtal daterat den 3 juli 2007 av samtliga

aktier i Stockholms Hamnentreprenad AB till Stockholm Entreprenad AB, ett helägt dotterföretag inom Peab-koncernen,

2. att handlingar som är allmänna handlingar får förvaras hos Stockholm Entreprenad AB med stöd av bestämmelserna i 1 kap 9 § sekretesslagen, dock längst till utgången av år 2009.

Malte Sigemalm, Margarita Pulido, Vivianne Gunnarsson och Anders Djerf reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§6 Övriga frågor

a) Nästa möte

Nästa möte blir tisdagen den 18 september 2007 kl 10.30.

§7 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.