Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2008-11-10

Sammanträde 2008-11-10

Datum
Klockan
15.00
Plats
Tornet, våning 23, Rålambsvägen 17 (s.k. DN-Skrapan)

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)

7 Budget år 2009 för Stockholms Hamnar (utsänd)

8 Remiss av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010) - samrådsförslag samt förslag till Miljökonsekvensbeskrivning av utvecklingsplanen (utsänd)

9 Sammanträdestider 2009 (utsänd)

10 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Carl-Erik Aroseus)
b. Volvo Ocean Race Stockholm Stopover, nuläget (föredragande Carl-Erik Aroseus)
c. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt
* Renovering och ombyggnad av Stora Tullhuset (föredragande Kjell Karlsson)
* Renovering av Strömkajen (föredragande Kjell Karlsson)
* Utbyggnad och ombyggnad av Värtahamnen - Frihamnen (föredragande Kjell Karlsson)
* Utbyggnad och ombyggnad av Kapellskärs hamn (föredragande Kjell Karlsson)
* Utbyggnad av Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden (föredragande Gun Rudeberg)
d. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
e. Muntlig lägesredovisning (föredragande Henrik Widerståhl)

11 Övriga frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (101 kb)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2 Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Malte Sigemalm.

§3 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§4 Föregående protokoll

Protokoll nr 4 från mötet den 19 september 2008 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm

Förteckning över inkomna skrivelser anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§6 Anmälan av verkställande direktörens m fl beslutade inköp och entreprenader

Förteckning över av verkställande direktörens m fl beslutade inköp och entreprenader anmäldes till styrelsen.

Noterades beträffande upphandling av ”Sprinklerentreprenad, Stora Tullhuset” att den totala budgeten som beslutats av styrelsen rätteligen uppgår till 235 Mkr.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§7 Budget 2009 för Stockholms Hamnar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 3 november 2008.

Henrik Widerståhl och Mats Lundin lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Malte Sigemalm, Margarita Pulido och Anders Djerf yrkade att styrelsen skulle besluta

”Att i huvudsak godkänna föreliggande förslag till budget

Att Hamnen ej konkurrensutsätter stuveriverksamheten

Att utreda samt återkomma till styrelsen om spårbundna transporter till och från Kapellskär

Att fortsätta ställa höga miljökrav på kryssningsfartyg som anlöper till Stockholm

Att se över samt återkomma med uppgradering av differentierade miljöavgifter

Stockholms hamnar har en viktig uppgift att utveckla regionens varuförsörjning samt effektiv transportlogistik.

En bra logistik innebär att miljöbelastningen minskar. En bra inriktning är den som styrelsen fattade beslut om för ett antal år sedan är utbyggnad av ny hamn i Norvik. Förutom minskad miljöbelastning i Stockholm har de planer som slogs fast, inneburit att Nynäshamn som stad satts på kartan. Hela staden Nynäshamn kommer att få stora fördelar med en ny hamn.

En viktig men komplicerad fråga är elanslutning till fartyg som inte går i regelbunden trafik till Stockholm. Hamnen följer detta arbete framförallt på det internationella planet.

När det gäller investeringar bör Stockholms Hamnar prioritera de investeringar som ska göras och återkomma till styrelsen om det sker förändringar. Detta med tanke på den idag rådande internationella finansmarknaden. Många av de investeringsprojekt som tagits fram är av stor betydelse men faktorer utanför hamnens kontroll kan påverka en investering.

Forts. § 7

När det gäller avvecklingen av Louddens verksamhet löper avtalen ut 2011. Det är för hela regionen en angelägen fråga var man placerar den verksamhet som idag bedrivs på Loudden. Hamnen har arbetat intensivt med denna fråga under många år, arbetet ska fortsätta tills en lösning kan tas fram.”

Vivianne Gunnarsson yrkade bifall till Malte Sigemalms mfl:s framtällda yrkanden såvitt avsåg 2:a, 3:e och 5:e att-satserna.

För egen del yrkade Vivianne Gunnarsson att styrelsen skulle besluta att

  1. ”1 i huvudsak godkänna det föreliggande förslaget till budget

  2. Stockholms Hamnar utpekas som prioriterad hamn

  3. avbryta planeringsarbetet för en ny hamn i Norvik till förmån för en lösning där befintliga hamnar norr och söder om Stockholm utnyttjas

  4. fortsätta och vidareutveckla arbetet med ett system för differentierade avgifter beroende på fartygens miljöpåverkan samt öka möjligheterna till att elansluta fartyg som ligger i hamn

  5. ställa krav på fartyg som angör Stockholms Hamnar att redovisa hur de tömmer sitt svart och gråvatten samt övriga sopor

  6. ställa krav på att kryssningsfartyg som angör Stockholms hamnar är miljöcertifierade

  7. därutöver anföra

Stockholms Hamnar ska medverka till att säkerställa och utveckla goda förutsättningar för sjöfarten och regionens varuförsörjning för att därigenom främja regionens utveckling. Stockholms Hamnar har också en viktig roll när det gäller passagerar- och kryssningstrafiken i Östersjön. All hamnverksamhet ska stimulera och vara ett föredöme för ett miljövänligt transportarbete. Det finns ingen anledning att nu konkurrensutsätta stuveriverksamheten.

Stockholms hamnar ska arbeta aktivt för att förbättra anknytningarna mellan kollektivtrafiken till sjöss och på land samt även främja utvecklingen av kajer för kollektivtrafik på vatten, lokal godstrafik samt för rekreation.

Hamnverksamheten i Stockholm har stor påverkan på miljön i staden. Därför bör så mycket storskalig godshantering som möjligt flyttas från innerstadshamnarna.

Det finns flera hamnar utanför Stockholm, med väl utbyggda väg- och järnvägsförbindelser, som har kapacitet att ta emot stora mängder gods, t ex Södertälje, Gävle, Oxelösund och Norrköping. Det är därför helt omotiverat att Stockholms stad bygger en stor containerhamn i Norvik i Nynäshamn. En sådan hamn blir mycket dyr och medför att många transporter på väg även om det finns tillgång till järnväg. Stockholms Hamnar bör i stället utreda möjligheterna till att köpa in sig i andra hamnar, t ex Södertälje hamn.

En viktig del av ett fortsatt utvecklat miljöarbete är att se till att det finns helt utbyggda möjligheter för omhändertagande av grå- och svartvatten, avfall samt att el-anslutning erbjuds alla fartyg.”

Ordföranden ställde först proposition på VD:s förslag, Malte Sigemalms mfl:s framställda yrkande samt Vivianne Gunnarssons del av detta yrkande. Hon fann härvid att styrelsen beslutat bifalla VD:s förslag.

Malte Sigemalm, Margarita Pulido och Anders Djerf reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Anders Djerf lät till protokollet anteckna följande.

”Volvo Ocean race är till övervägande del näringslivets arrangemang, se på den stora satsningen inte minst av Ericsson och Volvo. Det finns ingen anledning att staden genom Hamnen ska betala tiotals miljoner kronor för detta näringslivets evenemang. Jag vidhåller min ståndpunkt i reservationen till Inriktningsbeslutet i STOHAB:s styrelse; även i andra instanser i staden har vi i (v) reserverat oss.

Det är i dagsläget tack vare den finansiella krisen mycket osäkert i vilken omfattning det går att få in sponsorspengar, särskilt i den mängd Hamnen budgeterat.”

Vivianne Gunnarsson reserverade sig mot beslutet till förmån för sin del av Malte Sigamalms mfl:s yrkande.

Härefter ställde ordföranden proposition på Vivianne Gunnarssons egna yrkande och fann att styrelsen beslutat avslå hennes yrkande.

Vivianne Gunnarsson reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattningsvis hade således styrelsen beslutat

att

godkänna föreliggande förslag till budget för 2009.

att

uppdra åt verkställande direktören att överlämna budget 2009 till styrelsen för Stockholms Stadshus AB.

§8 Remiss av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010) – samrådsförslag samt förslag till Miljökonsekvensbeskrivning av utvecklingsplanen

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 3 november 2008.

Malte Sigemalm, Margarita Pulido, Vivianne Gunnarsson och Anders Djerf yrkade att styrelsen skulle besluta om följande tillägg till VD:s förslag

”att Österleden ej ska byggas”

Vivianne Gunnarsson yrkade vidare för egen del att styrelsen skulle besluta att

  1. ”1 som svar på remissen i huvudsak åberopa tjänsteutlåtande

  2. därutöver anföra

Sjötransporter i kombination med järnväg är mycket viktigt för både transporter av varor och kollektivtrafik. Därför är det viktigt att beakta synpunkterna i Miljökonsekvensbeskrivningen på hur målen för koldioxidutsläpp i regionen ska kunna nås. Det är därför av stor vikt att snarast påbörja spårutbyggnad till Kapellskär.

Hamnverksamheten i Stockholm har stor påverkan på miljön i staden. Därför bör så mycket storskalig godshantering som möjligt flyttas från innerstadshamnarna.

Det finns flera hamnar utanför Stockholm, med väl utbyggda väg- och järnvägsförbindelser, som har kapacitet att ta emot stora mängder gods, t ex Södertälje, Gävle, Oxelösund och Norrköping. Det är därför helt omotiverat att Stockholms stad bygger en stor containerhamn i Norvik i Nynäshamn.

Horstensleden bör utgå ur planeringen eftersom det förstör ett unikt skärgårdsområde. I stället bör andra hamnar utnyttjas i större grad.”

Ordföranden ställde först proposition på VD:s förslag och Vivianne Gunnarssons yrkande samt fann att styrelsen beslutat bifalla VD:s förslag.

Vivianne Gunnarsson reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ordföranden ställde härefter proposition på Malte Sigemalms mfl:s yrkande om tillägg till VD:s förslag och fann att styrelsen beslutat avslå yrkandet.

Malte Sigemalm, Margarita Pulido, Vivianne Gunnarsson och Anders Djerf reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattningsvis hade således styrelsen beslutat

att

som svar på remissen åberopa och överlämna upprättat tjänsteutlåtande.

Malte Sigemalm, Margarita Pulido Anders Djerf, Ulla Hamilton, Andrea Femrell, Anders Hellström, Madeleine Jacobsson och Inge-Britt Lundin lät till protokollet anteckna följande

” Avvecklingen av oljehanteringen i Loudden är ur många aspekter oerhört betydelsefullt. Arbetet med avvecklingen har pågått under många år och oljebolagen har avtal till och med 2008 med förlängning till 2011.

Stockholms Hamnar har en regional betydelse och kommer att få en större betydelse för hela regionen den dagen verksamheten i Norvik är igång. Ur miljösynpunkt innebär Norviksprojektet minskade transporter genom Stockholms innerstad i och med att verksamheter flyttar.”

§9 Förslag till sammanträdestider 2009

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 3 november 2008.

Styrelsen beslöt

att

fastställa sammanträdestider enligt bilaga 1.

§10 Rapporter

a) Finansrapport

Carl-Erik Aroseus redovisade den utdelade finansrapporten.

Styrelsen beslöt

att

godkänna den utdelade finansrapporten.

b) Volvo Ocean Race Stockholm Stopover nuläget

Carl-Erik Aroseus lämnade muntlig redovisning i ärendet.

c) Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt

· Renovering och ombyggnad av Stora Tullhuset

Kjell Karlsson lämnade muntlig redovisning i ärendet och redovisade bl.a. för de ekonomiska konsekvenserna av det avslutade avtalet med W&W Museum. Han redovisade vidare för den fortsatta planeringen för ombyggnad av Stora Tullhuset.

· Renovering av Strömkajen

Kjell Karlsson lämnade muntlig redovisning i ärendet och redovisade bl.a. för pågående planering, samordning och information till kunder och andra intressenter.

· Utbyggnad om ombyggnad av Värtahamnen-Frihamnen

Kjell Karlsson lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om att förberedelserna för upphandling av entreprenörer avvaktar genomförandebeslut och tillståndsprövning och att som projektchef anställts Per Ling-Vannérus.

· Utbyggnad av Kapellskärs hamn

Kjell Karlsson lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om att projektet försenats pga. att överenskommelse med Sjöfartsverket ännu inte träffats.

· Utbyggnad av Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden

Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om att utställning av detaljplan respektive järnvägsplan f.n. pågår, nuläget i förhandlingar med terminaloperatör för containerverksamheten samt att som projektchef anställts Björn Svensson.

d) Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken

Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning i ärendet.

e) Muntlig lägesredovisning

Henrik Widerståhl lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a.

· om att prisöverenskommelse träffats med Destination Gotland rörande trafiken mellan Nynäshamn och Visby men att slutliga texter ännu inte formulerats.

· om kryssningsterminalen i Magasin 9 samt uthyrningen till Restaurang Annorlunda

· om uppkommen fråga och det oklara rättsläget rörande servering vid kaj ombord på Birka Paradise

· om bogserbåten Björnen och Hamnens hantering av förläggning av fartyget

· om kommande styrelseseminarium den 5-6 mars 2009 vilket planeras ha miljö som tema och att färjerederier kommer att bjudas in till seminariet.

§11 Övriga frågor

a) Nästa möte

Ordföranden förklarade att hon kommer att återkomma med besked om tidpunkt för nästa sammanträde men förklarade att preliminärt kommer nästa sammanträde hållas onsdagen den 17 december kl. 9.00.

§12 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.