Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2008-12-18

Sammanträde 2008-12-18

Datum
Klockan
09.00
Plats
Fullriggaren, Magasin2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Remiss beträffande motion (2008:47) om en ny inriktning för Stockholms miljöarbete (utsänd)

5 Finansiell policy för Stockholms Stadshus AB och bolagen (utsänd)

6 Kompletterande underlag till Stockholms Hamn AB:s tjänsteutlåtande av den 17 juni 2008, gällande förslag till ny lydelse av 18 § Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun (utsänd)

7 Terminaloperatör för containerhantering (utsändes endast till styrelsen) (Sekretess enligt 6 kap 1-2 §§ och 8 kap 10 § sekretesslagen)

8 Rapporter

a. Muntlig lägesredovisning (föredragande Christel Wiman)

9 Övriga frågor

a. Nästa möte: tisdagen den 27 januari 2009 kl. 9.00
b. Styrelsekonferens den 5-6 mars 2009 (lunch-lunch)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (97 kb)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2 Val av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Malte Sigemalm.

§3 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§4 Remiss beträffande motion (2008:47) om en ny inriktning för Stockholms miljöarbete

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 1 december 2008.

Vivianne Gunnarsson yrkade att styrelsen skulle besluta att

 1. ”kajplats med elanslutning införs till samtliga fartyg i linjetrafik

 2. kajplats med elanslutning erbjuds fartyg som ligger vid kaj mer än sex timmar

 3. fortsätta och vidareutveckla arbetet med ett system för differentierade avgifter beroende på fartygens miljöpåverkan samt öka möjligheterna till att elansluta fartyg som ligger i hamn

 4. ställa krav på fartyg som angör Stockholms Hamnar att redovisa hur de tömmer sitt svart och gråvatten samt övriga sopor

 5. ställa krav på att kryssningsfartyg som angör Stockholms Hamnar är miljöcertifierade

 6. använda spårburna transporter och kollektivtrafik med miljöanpassade bränslen för passagerare (även transporter till och från kryssningsfartyg)

 7. därutöver anföra

Socialdemokraterna har i sin motion tagit ett brett grepp på miljöarbetet i staden. Det är målsättningar och krav som jag gärna hade sett engagemang för redan förra mandatperioden och i stort välkomnar.

Det samlade s, v, mp arbetet för att uppnå miljömålen var dock betydligt mer framåtriktat än med nuvarande majoritet. En avlövad miljöförvaltning och bantat Agenda 21 arbete samt minskad internationell och nationell interaktion medför att miljöarbetet sätts på undantag. Jag håller helt med om att den kommunala nivån själv måste driva och leda utvecklingen av miljöpolitiken och inte minst vara åtgärdsinriktad och genomdriva fattade beslut. Detta gäller givetvis även kommunala bolag.

All hamnverksamhet ska stimulera och vara ett föredöme för ett miljövänligt transportarbete. Stockholms Hamnar ska arbeta aktivt för att förbättra anknytningarna mellan kollektivtrafiken till sjöss och på land samt även främja utvecklingen av kajer för kollektivtrafik på vatten, lokal godtrafik samt för rekreation.

Hamnverksamheten i Stockholm har stor påverkan på miljön i staden. Därför bör så mycket storskalig godshantering som möjligt flyttas från innerstadshamnarna. Det finns redan flera hamnar utanför Stockholm, med väl utbyggda väg- och järnvägsförbindelser som har kapacitet att ta emot stora mängder gods.

En viktig del av ett fortsatt utvecklat miljöarbete är att se till at det finns helt utbyggda möjligheter för omhändertagande av grå- och svartvatten, avfall samt att el-anslutning erbjuds alla fartyg. Stockholms Hamnar bör också internationellt verka för att det kommer fram miljöanpassade drivmedel så att stadens klimatmål uppnås.

Stockholms Hamnar bör vara pådrivande för att få fram internationella överenskommelser men bör också gå före som en miljömedveten hamn.”

Anders Djerf yrkade att styrelsen skulle besluta att

 1. ”delvis bifalla motionen

 2. därutöver anföra följande

Stockholm stad måste ta sitt ansvar för minskad klimatpåverkan. Alla åtgärder som leder till en hållbar stad är positiva och ju konkretare åtgärderna och förslagen är desto bättre. Stockholm ska vara fossiltfritt Stockholm 2050 och det är långt kvar. Ökat trafikarbete, ökad konsumtion och ökade mängder avfall visar att det kommer att bli mycket svårt att nå de uppsatta målen. Det måste till kraftiga åtgärder så som nämns i motionen. Vänsterpartiet anser att Stockholm stad ska verka för ett förbud mot dubbdäck. Staden ska påverka regeringen att säga upp avtalet med Luftfartsverket om Bromma flygplats och helt lägga ner flygplatsen. Staden ska verka för att fastighetsägare och bostadsrättsföreningar ordnar fastighetsnära insamling, även i befintligt bestånd. I allmännyttan ska detta vara en självklarhet. Förpackningsidustrin som har ansvaret för materialåtervinning ska åläggas ersätta fastighetsägaren för kostnaden

Vänsterpartiet vill att staden startar ett nytt kommunalt bolag för behandling av matavfall och andra förnybara energikällor. Bolaget ska producera biogas men även en restprodukt som kan användas som gödning i jordbruket. Restauranger, storkök, saluhallar med flera har visat sig klara kraven på hög renhet. Exempel från andra kommuner visar att även hushållen kan separera matavfallet på ett godtagbart sätt. Härigenom kan stadens avfallshantering på ett långsiktigt hållbart sätt bidra till lägre energikostnader och en renare stad. För att underlätta insamlingen av avfall ska sopsugar användas där det är lämpligt och avfallskvarnar ska erbjudas alla hushåll där rent tekniska hinder inte föreligger.

Vänsterpartiet anser att staden bör arbeta aktivt för att förändra den ohållbara trafiksituationen i Stockholm. Kollektivtrafiken måste byggas ut och bli tillgänglig och smidig för alla. Ingen ska vara beroende av bil, oavsett var man bor i Stockholm. Nya motorvägar och trafikleder löser inte trafikproblemen, en ny väg genererar ny trafik och korkar snart igen och oavsett antal körfält. Det enda hållbara är kollektivtrafik, gång och cykeltrafik. Privatbilism hör till en annan epok och kan omöjligt få något utrymme i dagens situation.

Utan dubbelspår med godkapacitet Nynäshamn – Västerhaninge är det inte realistiskt att bedriva någon hamnverksamhet av den karaktär som det nu är aktuellt att bygga ut i Norvik.”

Styrelsen beslöt, med avslag på Vivianne Gunnarssons och Anders Djerfs respektive yrkanden

att

som svar på remissen åberopa och överlämna upprättat tjänsteutlåtande.

§5 Finansiell policy för Stockolms Stadshus AB och bolagen

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 1 december 2008.

Styrelsen beslöt

att

anta den finansiella policyn för Stockholms Stadshus AB och bolagen för 2009

§6 Kompletterande underlag till Stockholms Hamn AB:s tjänsteutlåtande av den 17 juni 2008, gällande förslag till ny lydelse av 18 § Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 1 december 2008

Styrelsen beslöt

att

till kommunstyrelsen överlämna det kompletterande underlaget.

§7 Terminaloperatör för containerhantering

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 1 december 2008.

VD lämnade muntlig redovisning i ärendet. VD informerade vidare om att MBL-förhandling genomförts och att kopia av MBL-protokoll kommer bifogas styrelseprotokollet (Bilaga 1).

Björn Borg informerade om att Stockholms Hamnarbetarefackförening till MBL-protokollet gjort ett särskilt uttalande.

Vivianne Gunnarsson yrkade att styrelsen skulle besluta att

 1. ” ej genomföra avtalet med terminaloperatör

 2. därutöver anföra

Det finns flera hamnar utanför Stockholm, med väl utbyggda väg- och järnvägsförbindelser som har kapacitet att ta emot stora mängder gods, t ex Södertälje, Gävle, Oxelösund och Norrköping. Det är därför helt omotiverat att Stockholms stad bygger en stor containerhamn i Norvik i Nynäshamn. Därför behövs inte någon terminaloperatör.

Med de godsmängder som hanteras i dag och med eventuella överflyttningar till andra hamnar behövs inte heller någon annan terminaloperatör än Stockholms Hamnar i Frihamnen. För övrigt har inte någon konsekvensutredning avseende stuveriet förelagts styrelsen.”

Styrelsen beslöt, med avslag på Vivianne Gunnarssons yrkande,

att

godkänna upprättat förslag till avtal rörande drift och nyttjanderätt för containerterminal i Frihamnen, Stockholm

att

godkänna upprättat förslag till avtal rörande drift och nyttjanderätt för containerterminal i Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden

att

förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat

Vivianne Gunnarsson reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Malte Sigemalm och Margarita Pulido lät till protokollet anteckna följande

”Det hade varit av stort värde om Stockholms Hamn hade kunnat driva en ny containerhamn i egen regi.

Det är dock viktigt att understryka att det i en framtid måste finnas ett bra underlag för att driva en containerhamn. Det handlar om att på ett miljömässigt bra sätt säkra varuförsörjningen till regionen, trygga framtida arbetstillfällen.

Med dagens beslut innebär det att vi får en internationell operatör med en omfattande verksamhet som kan öka containervolymen och därigenom säkerställa framtida arbetstillfällen.”

Anders Djerf lät till protokollet anteckna följande

”Det hade varit av stort värde om Stockholms Hamn hade kunnat driva en ny containerhamn i egen regi. Det finns tillräcklig kompetens bland Stockholm Hamnars hamnarbetare. När vi ser på andra kommunala hamnar i landet finns stora möjligheter till utvecklad containertrafik med en strategisk marknadsföring.”

§8 Rapporter

Muntlig lägesredovisning

VD informerade kort om den finansiella krisens påverkan på Stockholms Hamnar.

§9 Övriga frågor

a) Nästa möte: tisdagen den 27 januari 2009 kl 09.00

b) Styrelsekonferens den 5-6 mars 2009 (lunch-lunch)

§10 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.