Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2009-01-27

Sammanträde 2009-01-27

Datum
Klockan
10.00
Plats
Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (tidigare utsänt)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (utsänd)

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)

7 Svar på skrivelse från Malte Sigemalm angående avtal med oljebolag (utsänd)

8 Ombyggnad av Magasin 1, investeringsbeslut (utsänd)

9 Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar (utsänd)

10 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
b. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt (föredragande Christel Wiman)
* Renovering och ombyggnad av Stora Tullhuset
* Renovering av Strömkajen
* Utbyggnad och ombyggnad av Värtahamnen - Frihamnen
* Utbyggnad och ombyggnad av Kapellskärs hamn
* Utbyggnad av Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden
d. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
e. Muntlig lägesredovisning (föredragande Christel Wiman)

11 Övriga frågor

a. Nästa möte: Tisdagen den 17 mars 2009 kl. 10.30
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (98 kb)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2 Val av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Malte Sigemalm.

§3 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§4 Föregående protokoll

Protokoll nr 6 från mötet den 17 december 2008 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm

Förteckning över inkomna skrivelser anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§6 Anmälan av verkställande direktörens m fl beslutade inköp och entreprenader m.m.

Förteckning över av verkställande direktörens m fl beslutade inköp och entreprenader m.m. anmäldes till styrelsen.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§7 Svar på skrivelse från Malte Sigemalm angående avtal med oljebolag

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 20 januari 2009.

Styrelsen beslöt

att

anse skrivelsen besvarad med hänvisning till lämnad redogörelse.

§8 Ombyggnad av Magasin 1, investeringsbeslut

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 21 januari 2009.

Styrelsen beslöt

att

ge VD i uppdrag genomföra ovan beskrivna ombyggnads- och renoveringsarbeten av Magasin 1.

§9 Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 20 januari 2009.

Styrelsen beslöt

att

att

bolagets firma skall tecknas – förutom av styrelsen – av ordföranden Ulla Hamilton, vice ordföranden Malte Sigemalm, VD Christel Wiman, vice VD Henrik Widerståhl, chefen för infrastruktur Kjell Karlsson, trafikchefen Henrik Cars samt bolagsjuristen och stabschefen Gun Rudeberg, två i förening.

till envar av Henrik Cars, Kjell Karlsson, Christel Wiman, Henrik Widerståhl

och Gun Rudeberg delegera beslutanderätten beträffande utlämnande av allmänna handlingar.

§10 Rapporter

a) Finansrapport

Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten.

Styrelsen beslöt

att

godkänna den redovisade finansrapporten

b) Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt

· Renovering och ombyggnad av Stora Tullhuset

VD redovisade för nuläget i pågående arbete med ombyggnad och renovering samt diskussioner med presumtiva hyresgäster.

· Renovering av Strömkajen

VD redovisade för nuläget i pågående förberedelser för renovering av Strömkajen och att renoveringsarbetena beräknas kunna påbörjas under hösten.

· Utbyggnad och ombyggnad av Värtahamnen-Frihamnen

VD informerade om att huvudförhandling rörande tillstånd till vattenverksamhet och hamnverksamhet kommer att hållas i miljödomstolen 3-4 mars 2009.

· Utbyggnad och ombyggnad av Kapellskärs hamn

VD informerade bl.a. om nuläget i pågående förhandlingar med Norrtälje kommun om färskvattenledning till Kapellskär och ev. överlåtelse av hamnens avloppsreningsverk.

· Utbyggnad av Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden

VD informerade bl.a. om inlett samarbete med terminaloperatören för containerhantering rörande pågående förprojektering.

c) Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken

Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning i ärendet.

d) Muntlig lägesredovisning

VD informerade bl.a. om kollektivavtalssituationen inom Stockholms Stuveri och Bemanning AB samt pågående diskussioner med de fackliga organisationerna rörande kollektivavtal för hamnarbetare.

Mats Lundin lämnade en preliminär bedömning av 2008 års resultat samt prognos för 2009.

Henrik Widerståhl informerade om rederiernas trafiksituation och bokningsläget för kryssningstrafiken 2009.

§11 Övriga frågor

a) Styrelsekonferens den 5-6 mars 2009 (lunch-lunch)

b) Nästa möte: tisdagen den 17 mars 2009 kl 10.30.

§12 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.