Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2009-04-16

Sammanträde 2009-04-16

Datum
Klockan
09.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (tidigare utsänt)

5 Mark- och exploateringsavtal mellan Nynäshamns kommun, Stockholms Hamn AB och NCC Construction Sverige AB rörande Norvikudden samt därmed sammanhängande avtal mellan Stockholms Hamn AB och NCC Construction Sverige AB respektive Banverket

6 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Christel Wiman)

7 Övriga frågor

a. Nästa möte: Torsdagen den 14 maj 2009 kl. 10.30
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (96 kb)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2 Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Malte Sigemalm.

§3 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes med justeringen att punkt 6 a Finansrapport utgick.

§4 Föregående protokoll

Protokoll nr 2 från mötet den 17 mars 2009 anmäldes.

§5 Mark- och exploateringsavtal mellan Nynäshamns kommun, Stockholms Hamn AB och NCC Construction Sverige AB rörande Norvikudden samt därmed sammanhängande avtal mellan Stockholms Hamn AB och NCC Construction Sverige AB respektive Banverket

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 april 2009.

VD lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Vivianne Gunnarsson yrkade att styrelsen skulle besluta att

  1. "Begära förtydligande av lägesredovisningen

  2. därutöver anföra

Som styrelse är det mycket svårt att ta ställning till om de redovisade utbytena av mark respektive andra åtaganden är rimliga och får för hamnen godtagbara ekonomiska konsekvenser. Det krävs en sammanställning över samtliga kalkylerade kostnader och beräknade mervärden för att göra en sådan bedömning. Dessutom är de båda medföljande kartorna mycket svårtydda och det medföljer ingen färgförklaring t.ex.

Utifrån det faktum att varje styrelseledamot är personligt ansvariga för de beslut som fattas i styrelsen så kan inte det föreliggande underlaget utgöra en grund för de beslut som avses fattas.

Några möjligheter att se de avtal som avses ingås mellan parterna har inte i detta fall erbjudits före sammanträdet.”

Ulla Hamilton och Malte Sigemalm yrkade bifall till VD:s förslag med följande tillägg

”Styrelsen konstaterar

att förslagen till avtal ryms inom Stockholms kommunfullmäktiges beslut om genomförande- och finansiering efter korrigering med entreprenadindex, som ökat med 25 % mellan 2006-2008, samt kostnadsfördyring pga. ny sträckning av industrispåret (ca 400 Mkr).”

Styrelsen beslöt, med avslag på Vivianne Gunnarssons yrkande,

att

godkänna lämnad redovisning

att

uttifrån lämnad redovisning uppdra åt VD att teckna följande avtal:

  • Mark- och exploateringsavtal mellan Nynäshamns kommun, Stockholms Hamn AB och NCC Construction Sverige AB rörande Norvikudden.
  • Samarbetsavtal och överenskommelse mellan Stockholms Hamn AB och NCC Construction Sverige AB rörande Norvikudden.
  • Genomförandeavtal mellan Stockholms Hamn AB och Banverket rörande anslutning av industrispår till befintlig Nynäsbana.

att

konstatera att förslagen till avtal ryms inom Stockholms kommunfullmäktiges beslut om genomförande- och finansiering efter korrigering med entreprenadindex, som ökat med 25 % mellan 2006-2008, samt kostnadsfördyring pga. ny sträckning av industrispåret (ca 400 Mkr)

Vivianne Gunnarsson reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och lät till protokollet anteckna

”Det hade varit rimligt med ett tydligare underlag för de aviserade avtalen. Detta oaktat, bör prövningen av Norviks Hamnanläggningar med tillhörande infrastruktur ej fullföljas.”

Styrelsen beslöt

att

förklara paragrafen omedelbart justerad.

§6 Rapporter

a) Muntlig lägesredovisning

VD lämnade en muntlig redovisning rörande bl.a. trafikutvecklingen för gods- och passagerare samt nuläget i de stora projekten. Hon förklarade att vid nästa ordinarie sammanträde i maj kommer information om planerad renovering av Strömkajen att lämnas och att förslag till beslut rörande investering kommers presenteras till styrelsens sammanträde i juni 2009.

§7 Övriga frågor

a) Nästa möte

Nästa möte blir torsdagen den 14 maj 2009 kl. 10.30

§8 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.