Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2009-05-14

Sammanträde 2009-05-14

Datum
Klockan
10.30
Plats
Fullriggaren, Magasin2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (tidigare utsänd)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)

7 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB (utsänd)

8 Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)

9 Tertialbokslut 1 jämte prognos (utsänd)

10 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
b. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt (föredragande Christel Wiman)
* Renovering och ombyggnad av Stora Tullhuset
* Renovering av Strömkajen
* Utbyggnad och ombyggnad av Värtahamnen - Frihamnen
* Utbyggnad och ombyggnad av Kapellskärs hamn
* Utbyggnad av Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden
c. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
d. Muntlig lägesredovisning (föredragande Christel Wiman)

11 Övriga frågor

a. Nästa möte: tisdagen den 16 juni 2009 kl. 9.00
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (97 kb)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2 Val av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Malte Sigemalm.

§3 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§4 Föregående protokoll

Protokoll nr 3 från mötet den 16 april 2009 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm

Förteckning över inkomna skrivelser anmäldes.

Styrelsen beslöt

att

att

lämna anmälan utan erinran

uppdra åt VD att undersöka hur styrelsen på ett enkelt sätt ska få tillgång till de remissvar som lämnas på de ärenden som anmäls och upptas på förteckning över inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm

§6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader

Förteckning över av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader anmäldes till styrelsen.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§7 Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 6 maj 2009.

Styrelsen beslöt

att

godkänna redovisat förslag till arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB.

§8 Utseende av styrelsens sekreterare

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 6 maj 2009.

Styrelsen beslöt

att

till styrelsens sekreterare utse bolagsjurist Gun Rudeberg.

§9 Tertialbokslut 1 jämte prognos

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 6 maj 2009.

Henrik Widerståhl lämnade muntlig redovisning rörande trafikutvecklingen.

Mats Lundin redogjorde för det ekonomiska resultatet och prognos 1.

Malte Sigemalm, Margarita Pulido, Anders Djerf och Vivianne Gunnarsson yrkade att styrelsen skulle besluta

”att godkänna tertialrapport 1 samt att därutöver anföra

Det framgår med tydlighet att den rådande ekonomiska situationen har inneburit sämre utfall för bolaget. Det är svårt att överblicka och med säkerhet kunna uttala när en vändning sker på marknaden.

Styrelsen menar att bolagets verksamhet till stor del är beroende av världsmarknadsläget speciellt när det gäller godshanteringen, och även på passagerarsidan.

Styrelsen har fattat beslut om stora investeringar i samband med budget för 2010 samt inriktning 2011 och 2012. Styrelsen menar att omprövning av vissa investeringar kan behöva göras i det fall det ekonomiska läget inte förbättras.

När det gäller verksamhet som planeras att genomföras där sponsorer är med och bidrar till en del av kostnadsminskningen är det i dagsläget oerhört viktigt att alla sponsorsavtal fullföljs.”

Ulla Hamilton, Carl Erik Hedlund, Anders Hellström, Madeleine Jacobsson och Inge-Britt Lundin anslöt sig till Malte Sigemalms m.fl:s yrkande.

Styrelsen beslöt,

att

att

godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 1 jämte prognos samt att överlämna den till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

därutöver anföra

Det framgår med tydlighet att den rådande ekonomiska situationen har inneburit sämre utfall för bolaget. Det är svårt att överblicka och med säkerhet kunna uttala när en vändning sker på marknaden.

Styrelsen menar att bolagets verksamhet till stor del är beroende av världsmarknadsläget speciellt när det gäller godshanteringen, och även på passagerarsidan.

Styrelsen har fattat beslut om stora investeringar i samband med budget för 2010 samt inriktning 2011 och 2012. Styrelsen menar att omprövning av vissa investeringar kan behöva göras i det fall det ekonomiska läget inte förbättras.

När det gäller verksamhet som planeras att genomföras där sponsorer är med och bidrar till en del av kostnadsminskningen är det i dagsläget oerhört viktigt att alla sponsorsavtal fullföljs.

Anders Djerf och Vivianne Gunnarsson lät till protokollet anteckna följande.

”Volvo Ocean Race är ett stort projekt, som näringslivet tillfullo bort bekosta. I det åtagande staden ändå gjort, är det ytterst angeläget att målet med extern sponsring på minst 50 % av projektets kostnad på 40 miljoner uppnås.”

§10 Rapporter

a) Finansrapport

Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten.

Styrelsen beslöt

att

godkänna den utdelade finansrapporten

b) Muntlig redovisning rörande nuläget i Volvo Ocean Race

Car-Erik Aroseus lämnade muntlig redovisning i ärendet och upplyste bl.a. om att information om evenemanget finns på hemsidan volvooeceanrace.se.

c) Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt

· Renovering och ombyggnad av Stora Tullhuset

VD lämnade muntlig redovisning rörande nuläget beträffande renovering av Stora Tullhuset och informerade bl.a. pågående arbete med att teckna hyresavtal, framtagande av prospekt och visningsrum. Hon förklarade att hon vid nästa ordinarie styrelsemöte i juni kommer att återkomma med en utförlig beskrivning av ekonomin i projektet.

· Renovering av Strömkajen

Kjell Karlsson lämnade muntlig redovisning rörande nuläget beträffande renovering av Strömkajen. Han förklarade vidare att vid nästa ordinarie styrelsemöte i juni kommer presenteras ett förslag till genomförande- och investeringsbeslut.

VD redovisade för nuläget i pågående arbete med ombyggnad och renovering samt

Utbyggnad och ombyggnad av Värtahamnen-Frihamnen, utbyggnad och ombyggnad av Kapellskärs hamn, utbyggnad av Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden

VD förklarade att hon kommer att återkomma med redovisning beträffande utbyggnad och ombyggnad av Värtahamnen-Frihamnen, utbyggnad och ombyggnad av Kapellskärs hamn, utbyggnad av Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden vid styrelsens nästa ordinarie sammanträde i juni 2009.

d) Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken

Punkten utgick med hänvisning till bristande tid.

e) Muntlig lägesredovisning

Punkten utgick med hänvisning till bristande tid.

§11 Övriga frågor

a) Nästa möte

Nästa möte blir tisdagen den 16 juni 2009 kl. 9.00.

§12 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.