Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2009-06-16

Sammanträde 2009-06-16

Datum
Klockan
09.00
Plats
Teaterskeppet, Skeppsbron

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänd)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm

a. (utsänd)
b. Muntlig information från VD rörande hur styrelsen på ett enkelt sätt ska få tillgång till de remissvar som lämnas på de ärenden som anmäls och upptas på förteckning över inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)

7 Renovering av Strömkajen, investeringsbeslut (utsändes senare)

8 Upphandling av anläggnings-, drifts- och underhållsarbeten inom Stockholms Hamnar 2010-2014 med möjlighet till förlängning i två år (utsänd)

9 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
b. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt (föredragande Christel Wiman)
* Renovering och ombyggnad av Stora Tullhuset
* Utbyggnad och ombyggnad av Värtahamnen - Frihamnen
* Utbyggnad och ombyggnad av Kapellskärs hamn
* Utbyggnad av Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden
d. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
e. Muntlig lägesredovisning (föredragande Christel Wiman)

10 Övriga frågor

a. Nästa möte: tisdagen den 15 september 2009 kl. 10.30
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (100 kb)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

Carl-Erik Aroseus informerade om Volvo Ocean Race.

§2 Val av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Malte Sigemalm.

§3 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§4 Föregående protokoll

Protokoll nr 4 från mötet den 14 maj 2009 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm

Förteckning över inkomna skrivelser anmäldes.

Styrelsen beslöt

att

lämna anmälan utan erinran.

b) Muntlig information från VD rörande hur styrelsen på ett enkelt sätt ska få tillgång till de remissvar som lämnas på de ärenden som anmäls och upptas på förteckning över inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm

VD och Mats Lundin lämnade muntlig redovisning i ärendet. Mats Lundin informerade om att styrelsens ledamöter och suppleanter under innevarande vecka kommer att få lösenord och skriftlig information om inloggning mm för tillgång till extern server där styrelsehandlingarna kommer att finnas tillgängliga för styrelsens ledamöter och suppleanter.

Styrelsen beslöt

att

godkänna lämnad redovisning.

§6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader

Förteckning över av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader anmäldes till styrelsen.

Styrelsen beslöt

att

lämna anmälan utan erinran.

§7 Renovering av Strömkajen, investeringsbeslut

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 juni 2009.

Styrelsen beslöt

att

ge VD i uppdrag att slutföra upphandlingen och skriva kontrakt med det eller de företag som erbjuder de mest förmånliga villkoren utifrån upphandlingsunderlaget, för att därefter genomföra planerade arbeten.

§8 Upphandling av anläggnings-, drifts- och underhållsarbeten inom Stockholms Hamnar 2010-2014 med möjlighet till förlängning i två år

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 29 maj 2009.

Styrelsen beslöt

att

ge VD i uppdrag att slutföra upphandlingen och skriva kontrakt med de företag som erbjuder de mest förmånliga villkoren.

§9 Rapporter

a) Finansrapport

Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten.

Styrelsen beslöt

att

godkänna den redovisade finansrapporten.

b) Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt

Renovering och ombyggnad av Stora Tullhuset

VD lämnade muntlig redovisning rörande nuläget beträffande renovering av Stora Tullhuset och redogjorde bl.a. för projektets ekonomiska status.

Utbyggnad och ombyggnad av Värtahamnen-Frihamnen

VD lämnade muntlig redovisning rörande nuläget i projektet.

Utbyggnad och ombyggnad av Kapellskärs hamn

VD lämnade muntlig redovisning rörande nuläget i projektet och redogjorde bl.a. för beräknade kostnader för projektet.

Utbyggnad av Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden

VD lämnade muntlig redovisning rörande nuläget i projektet. Hon redovisade vidare för undersökning av Nynäshamnsbornas inställning till projektet vilken utförts av Utrednings- och statistikkontoret (USK).

c) Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken

Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om att huvudförhandling rörande Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden planeras till den 9-11 september och 14 september 2009.

d) Muntlig lägesredovisning

VD lämnade en muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag.

Hon informerade härvid bl.a. för

  • en resolution som organisationen International Association Harbour Master (IAPH) med uppmaning till regeringar, hamnar m.fl. att fullfölja planerade investeringar trots rådande finanskris.
  • en utredning som Sjöfartsverket genomfört rörande konsekvenserna av International Maritime Organisations (IMO) beslut om sänkt svavelhalt till 0,1 viktprocent i fartygsbränsle från och med 2015 i Österjsön, Nordsjön och Engelska kanalen.
  • nuläget i pågående arbete med konkurrensutsättning av Stockholms Stuveri och bemanning AB
  • pågående trafikslagsövergripande planering och att Horstensleden inte finns med i denna planering

Henrik Widerståhl redovisade för genomförd undersökning av Färjereresenärernas betydelse för Stockholmsregionen 2008-2009. Han redovisade även för trafikutvecklingen under maj månad 2009.

§10 Övriga frågor

a) Vid mötet inlämnad skrivelse

  • Skrivelse Vivianne Gunnarsson angående Ballastvattnet från fartyg, bilaga 1.

Styrelsen beslöt

att

överlämna inlämnad skrivelse till VD för handläggning

b) Nästa möte

Nästa möte blir tisdagen den 15 september 2009 kl. 10.30.

§11 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.