Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2009-11-16

Sammanträde 2009-11-16

Datum
Klockan
15.00
Plats
Westmanska Palatset, Holländargatan 17

Fotografering av STOHABs ledamöter/suppleanter/personalföreträdare för årsredovisning med Läs mer...mera kommer att ske mellan styrelsemöte och middag. Information om schema och plats för fotografering delas ut på plats.

Påminnelse: I samband med sammanträdet gemensam styrelsemiddag i Westmanska Palatset tillsammans med styrelserna i Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Mark AB.

Middag beräknas kunna serveras ca 18.00 eller efter det att sammanträdet med Nynäshamns Mark AB avslutats.

Återbud: till sammanträde och/eller middag anmäls till Britt-Marie Fahlström på
tel 08-670 27 01, fax 08-670 26 55 eller e-post
britt-marie.fahlstrom@stockholmshamnar.se

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (utsänd)

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)

7 Budget år 2010 för Stockholms Hamnar (utsänd)

8 Magasin 1, investeringsbeslut, södra delen (utsänd)

9 Förslag till riktlinjer för finansiell hantering för Stockholms Hamn AB med dotterbolag (utsänd)

10 Slutrapport Volvo Ocean Race Stockholm Stopover (utsänds separat)

11 Sammanträdestider 2010 (utsänd)

12 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)

b. Försäljning av dotterbolaget Stockholms Stuveri och Bemanning AB (föredragande Henrik Widerståhl)

c. Projekt rörande ev. gästhamn vid Skeppsbron (föredragande Henrik Cars)

d. Hamnens system för uppföljning av de stora projekten (föredragande Per Ling-Vannerus)

e. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt
* Renovering och ombyggnad av Stora Tullhuset (föredragande Kjell Karlsson)
* Renovering av Strömkajen (föredragande Kjell Karlsson)
* Utbyggnad och ombyggnad av Värtahamnen - Frihamnen (föredragande Per Ling-Vannerus)
* Utbyggnad och ombyggnad av Kapellskärs hamn (föredragande Kjell Karlsson)
* Utbyggnad av Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden (föredragande Gun Rudeberg)
* Ekonomisk påverkan och resultatutveckling i Stockholms Hamnar 2010-2021 (föredragande Mats Lundin)

d. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)

e. Muntlig lägesredovisning (föredragande Henrik Widerståhl)

13 Övriga frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (132 kb)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2 Val av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Malte Sigemalm.

§3 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§4 Föregående protokoll

Protokoll nr 6 från mötet den 15 september 2009 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm

Förteckning över inkomna skrivelser anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader

Förteckning över av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader anmäldes till styrelsen.

Henrik Widerståhl korrigerade förteckningen och förklarade beträffande ”Snöröjning inom Stockholms Hamnar 2010-2014” att entreprenaden inryms i den totala budgeten år 2010 på 10 Mkr.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§7 Budget 2010 för Stockholms Hamnar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 november 2009.

Henrik Widerståhl och Mats Lundin lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Malte Sigemalm och Margarita Pulido yrkade att styrelsen skulle besluta

”att i huvudsak godkänna budget för 2010 samt anföra

Den snabbt uppkomna ekonomiska krisen som vi är mitt inne i påverkar framförallt Stockholms hamnar beträffande godshantering. Det i sin tur påverkar resultatet för bolaget och indirekt de investeringar som behöver göras.

Styrelsen är medveten om att det är stora och nödvändiga investeringar som behöver göras men minskar godsvolymer och passagerartrafiken innebär det ekonomiska konsekvenser för verksamheten.

Utvecklingen av Värtan och Norvik är prioriterade områden och ska fullföljas.

Hanteringen av oljeverksamheten vid Loudden bör snarast finnas en lösning på.

Det är ohållbart i längden att förlänga kontrakt, utan att finna hållbara lösningar för verksamheten.

Ett fullföljande av konkurrensutsättningen av stuveriverksamheten avbryts i och med att det inte finns några rimliga argument för ett fullföljande. I dag vet vi inte i vilken omfattningen eller hur en framtida organisation kommer att se ut beträffande stuveriet. Det finns inga analyser som visar på fördelar av konkurrensutsättning, utan enbart en borgerlig ideologisk syn på verksamheten. Vi avvisar med bestämdhet konkurrensutsättningen av stuveriet.

Projektet med Horstensleden ska utvecklas och Stockholms Hamn AB (Staden) bör bli medfinansiär i ett sådant projekt..

Horstensleden innebär en bättre infartsled till Stockholm och bl a kryssningsfartyg kan ligga längre i Stockholm om leden förverkligas, samt minska miljöbelastningen genom 8 timmars mindre gångtid bl.a. genom att slippa gå via Furusundsleden.

Stockholms Hamnar bör under miljöhuvudstadsåret genomföra Hamnens dag.

Anders Djerf yrkade att styrelsen skulle besluta att

”Stockholms Hamns utveckling ska medverka till att regionens behov av effektiv hamnkapacitet kan tillgodoses i ett långt och hållbart perspektiv.

Stuveriet: Ett fullföljande av konkurrensutsättningen av stuveriverksamheten avbryts i och med att det inte finns några rimliga argument för ett fullföljande. I dag vet vi inte i vilken omfattningen eller hur en framtida organisation kommer att se ut beträffande stuveriet. Det finns inga analyser som visar på fördelar av konkurrensutsättning, utan enbart en borgerlig ideologisk syn på verksamheten. Vi avvisar med bestämdhet konkurrensutsättningen av stuveriet.

Oljan: Borgarna smyger i sin budgettext fram en framskjuten avveckling av oljehamnen på Loudden från 2011 till 2018, (då även avtalen vid Bergs oljehamn, Nacka, löper ut). Detta för att man vill ”skapa en helhetslösning i oljehamnsfrågan”. Men en avveckling av olje­han­teringen på Loudden måste skyndsamt komma till stånd, i enlighet med det inriktsningsbeslut som antagits för många år sedan av ett enigt fullmäktige. Genom att förlänga arrendena på Louddden förlängs också risken för stora oljeskador i skärgården, vilket ett allvarligt fartygshaveri utan tvrkan skulle orsaka.

Värtabanan måste bestå och till delar byggas ut för att möjliggöra långsiktigt hållbara godstransporter till och från Värtan/Frihamnen. Möjligheterna att välja järnvägstransport och järnvägsfärja över Östersjön bl.a. med lastbilstrailers lastade på järnvägsvagn bör underlättas.

En ändrad markanvändning i området Värtan/Frihamnen i samband med etableringen av en ny storhamn i Nynäshamn-Norvik och utbyggnad av hamnen i Kapellskär är stora strategiska frågor.

En förutsättning för Norvik är en utbyggnad av dubbelspår på Nynäsbanan hela vägen till Nynäshamn, både för att möjliggöra godstransporter med järnväg och för en acceptabel pendelstågstrafik för arbetsresor och Gotlandsresenärerna, vilka vi i hamnen bör värna lite extra om.

Vänsterpartiets linje har varit att driva den blivande containerhamnen i Norvik i hamnens egen regi, men ett 25-årigt avtal är sedan dec. 2008 undertecknat med den världsomspännande terminaloperatören Hutchinson Ports Holding (HPH) som gäller både hanteringen i Frihamnen idag och den nya containerhamnen i Nynäshamn-Norvik. De har trots allt redan visat på offensiv marknadsföring av containerhamnen i Frihamnen, mer än vad Stockholms Hamn mäktat med under senare år.

Beslutet att sälja Stockholms Hamn Entreprenad AB (STHEAB) 2008 betydde att specialiserat kunnande för byggande i och invid vatten inte längre finns inom Stockholms Hamn AB. Vänsterpartiet vill återföra denna verksamhet till hamnkoncernen, genom förvärv av STHEAB från nuvarande ägare, PEAB-koncernen.

Stockholms Hamnar

· Intensifierar arbetet för att snarast kunna avveckla oljeverksamheten vid Loudden

· Fortsätter utvecklingen av och upprustningen av stadens innerstadskajer

· Återtar Hamnentreprenadbolaget i sin ägo

· Omedelbart Stoppar försäljningen av Stockholms Stuveri och Bemanning AB

· Vidareutvecklar tillämpningen av miljödifferentierade hamnavgifter

· Verkar för en snar utbyggnad till dubbelspår Nynäshamn - Västerhaninge

· Fortsätter arbetet med att utveckla hållbara godstranporter med järnväg och båt, bl.a. genom en fortsatt satsning på Värtabanan.

· Utvecklar tekniken att elansluta även kryssnings- och lastfartyg.”

Vivianne Gunnarsson yrkade att styrelsen skulle besluta att

”1. I huvudsak godkänna den ekonomiska budgeten för 2010

2. hänvisa till miljöpartiet de grönas budgetdirektiv, 2010 för Stockholms Hamnar AB

3. Därutöver anföra

De stora utbyggnader som planeras av Stockholms Hamnar bör senareläggas pga av den vikande godshanteringen. Norvik bör läggas ned som projekt. I stället bör samarbetet med andra hamnar i regionen utvecklas. Detta skulle gynna ekonomin för hamnen och för Stockholms stad. Då bör också än större hänsyn tas till miljökonsekvenser av sjöfarten och av hamnverksamheten.

Stockholms hamnar bör vara ledande på miljöområdet och verka för en utveckling som minskar påverkan på Östersjön och på kväve och koldioxidutsläpp från fartyg och hamnverksamhet. Transportinfrastruktur som bygger på kombinationer av fartyg och spår ska utvecklas och Stockholms skärgård ska skonas från utbyggnader av nya leder för kommersiell fartygstrafik.

Ett fullföljande av konkurrensutsättningen av stuveriverksamheten avbryts i och med att det inte finns några rimliga argument för ett fullföljande. I dag vet vi inte vilken omfattningen är eller hur en framtida organisation kommer att se ut beträffande stuveriet. Det finns inga analyser som visar på fördelar av konkurrensutsättning, utan enbart en borgerlig ideologisk syn på verksamheten. Vi avvisar med bestämdhet konkurrensutsättningen av stuveriet.”

Styrelsen beslöt, med avslag på Malte Sigemalms och Margarita Pulidos yrkande, Anders Djerfs yrkande, respektive Vivianne Gunnarssons yrkande,

att

godkänna det föreliggande förslag till budget för 2010.

att

uppdra åt verkställande direktören att överlämna budget 2010 till styrelsen för Stockholms Stadshus AB.

Malte Sigemalm och Margarita Pulido reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Anders Djerf reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Vivianne Gunnarsson reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Björn Borg lät till protokollet anteckna att Stockholms Hamnarbetarefackförening ställer sig bakom Malte Sigemalms mfl:s framställda yrkande rörande stuveriet.

§8 Ombyggnad av Magasin 1, södra delen, investeringsbeslut

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 november 2009.

Styrelsen beslöt

att

ge VD i uppdrag att genomföra beskrivet ombyggnadsprojekt i Magasin 1.

§9 Förslag till riktlinjer för finansiell hantering för Stockholms Hamn AB med dotterbolag

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 november 20009.

Styrelsen beslöt

att

godkänna föreliggande förslag till riktlinjer för finansiell hantering för Stockholms Hamn AB med dotterbolag gällande från och med 2010-01-01 samt överlämna densamma för godkännande till styrelsen för Stockholms Stadshus AB.

§10 Slutrapport Volvo Ocean Race Stockholm Stopover 2009

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 november 2009.

Carl-Erik Aroseus lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att

godkänna avlämnad slutrapport för Volvo Ocean Race Stockholm Stopover 2009 och med hänvisning till redovisningen föreslå att styrelsen beslutar att hemställa att styrelsen för Stockholms Stadshus AB föreslår att kommunfullmäktige godkänner lämnad slutrapport.

§11 Förslag till sammanträdestider

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 november 2009.

Styrelsen beslöt

att

fastställa korrigerade sammanträdestider enligt bilaga 1.

Malte Sigemalm och Margarita Pulido lät till protokollet anteckna

”Vi förutsätter att handlingar utskickas i enlighet med arbetsordningens lydelse.”

§12 Rapporter

a) Finansrapport

Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten.

Styrelsen beslöt

att

godkänna den redovisade finansrapporten

b) Försäljning av dotterbolaget Stockholms Stuveri och Bemanning AB

Henrik Widerståhl lämnade muntlig redovisning i ärendet och beskrev bl.a bakgrund, krav som måste uppfyllas, processen och nuläget i densamma.

c) Projekt rörande ev. gästhamn vid Skeppsbron

Henrik Cars lämnade muntlig redovisning i ärendet och förklarade bl.a att projektdirektiv för att utreda frågan tagits fram samt att arbetet påbörjats.

d) Hamnens system för uppföljning av de stora projekten

Per Ling-Vannerus lämnade muntlig redovisning i ärendet och redovisade bl.a. kortfattat för innehållet i de projektdirektiv som upprättats och kraven i dessa på kvartalsrapportering, händelserapportering m m. Han informerade även om att Hamnens system Agresso anpassats för att klara den ekonomiska uppföljningen och prognosarbetet.

e) Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt

· Renovering och ombyggnad av Stora Tullhuset

Kjell Karlsson lämnade muntlig redovisning rörande nuläget beträffande renovering av Stora Tullhuset och informerade bl.a. om att hyresgästen ”Fotografiska” kommer att öppna i maj 2010. Han informerade även om att förhandlingar pågår med en restauratör och med hyresgäster för kontorslokalerna.

· Renovering av Strömkajen

Kjell Karlsson lämnade muntlig redovisning rörande nuläget beträffande renovering av Strömkajen och informerade bl.a. om att det i oktober påbörjade arbetet innebär många fortlöpande kontakter med intressenter i närheten. Pga. de särskilda förhållandena som råder för entreprenaden och ev. tilläggsarbeten som kan komma har Hamnen tillsammans med entreprenören kommit överens om samverkan beträffande tilläggsarbeten.

· Utbyggnad och ombyggnad av Värtahamnen – Frihamnen

Per Ling-Vannerus lämnade muntlig redovisning rörande nuläget för utbyggnad och ombyggnad av Värtahamnen-Frihamnen och informerade bl.a. om att detaljplan för området antagits av kommunfullmäktige men att den överklagats. Han informerade vidare om att upphandling inletts rörande vem som få förtroendet att vara arkitekt för terminal och övriga byggnader i hamnområdet. Han förklarade också att arbetet med förslag till genomförandebeslut ännu inte slutförts men att förslag till genomförandebeslut kommer presenteras för styrelsen vid nästa ordinarie sammanträde i december.

Beträffande pågående tillståndsprövning enligt miljöbalken upplyste Per Ling-Vannerus att Hamnen samma dag lämnat in ett yttrande rörande bl.a. mottagning av svart- och gråvatten och att Hamnen nu avvaktar Miljödomstolens fortsatta agerande.

· Utbyggnad och ombyggnad av Kapellskärs hamn

Kjell Karlsson lämnade muntlig redovisning rörande nuläget för utbyggnad och ombyggnad av Kapellskärs hamn och informerade bl.a om att Mattias Sandell ska överta rollen som projektledare efter Olle Steen som går i pension. Han förklarade vidare att Hamnen under innevarande vecka skulle lämna svar till Miljödomstolen över yttrande från Länsstyrelsen rörande Hamnens ansökan om tillstånd enligt miljöbalken.

· Utbyggnad av Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden

Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning rörande nuläget för utbyggnad av Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden. Hon redovisade bl.a. för miljödomstolens beslut att skjuta upp meddelandet av dom rörande tillstånd till byggande och drift av hamnen till den 10 december 2009.

· Ekonomisk påverkan och resultatutveckling i Stockholms Hamnar 2010-2021

Ordföranden förklarade att p.g.a. tidsbrist utgick ärendet och att redovisningen i stället skulle lämnas till styrelsen i anslutning till styrelseseminariet i februari 2010.

f) Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken

Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar och informerade bl.a. om att Miljödomstolen den 16 oktober 2009 meddelat deldom rörande frågan om förlängd prövotid och utredningsvillkor rörande buller i Kapellskär. Hon förklarade också att deldomen överklagats till Miljööverdomstolen rörande utredningsvillkoren för buller.

g) Muntlig lägesredovisning

VD förklarade att p.g.a. tidsbrist utgick ärendet.

§13 Övriga frågor

a. Skrivelse från Malte Sigemalm rörande ny VD för Stockholms Hamnar

Malte Sigemalm ingav skrivelse rörande ny VD för Stockholms Hamnar, bilaga 2.

Styrelsen beslöt

att

överlämna skrivelsen till ordföranden för besvarande.

b. Nästa möte

Nästa möte blir torsdagen den 17 december 2009 klockan 9.00

§14 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.