Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2009-12-17

Sammanträde 2009-12-17

Datum
Klockan
09.00
Plats
Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänd)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (utsänd)

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)

7 Försäljning av dotterbolaget Stockholms Stuveri och Bemanning AB (utsändes senare)

8 Loudden, förlängning av arrendeavtal (utsänd)

9 Ombyggnad av Värtahamnen, genomförandebeslut (utsändes senare)

10 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)

b. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt
* Renovering och ombyggnad av Stora Tullhuset (föredragande Kjell Karlsson)
* Renovering av Strömkajen (föredragande Kjell Karlsson)
* Utbyggnad och ombyggnad av Värtahamnen - Frihamnen (föredragande Per Ling-Vannerus)
* Utbyggnad och ombyggnad av Kapellskärs hamn (föredragande Kjell Karlsson)
* Utbyggnad av Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden (föredragande Gun Rudeberg)

d. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)

e. Muntlig lägesredovisning (föredragande Henrik Widerståhl)

11 Övriga frågor

§1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2 Val av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Malte Sigemalm.

§3 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§4 Föregående protokoll

Protokoll nr 7 från mötet den 16 november 2009 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm

Förteckning över inkomna skrivelser anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader

Förteckning över av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader anmäldes till styrelsen.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§7 Försäljning av dotterbolaget Stockholms Stuveri och Bemanning AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 10 december 2009 vilken korrigerats avseende beslutssats nr 2 vilken förelogs få följande lydelse

”Hemställa att styrelsen för Stockholms Stadshus AB föreslår att komunfullmäktige godkänner överlåtelsen inklusive ändring av bolagsordningen:”

Henrik Widerståhl lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Malte Sigemalm, Margarita Pulido, Anders Djerf och Vivianne Gunnarsson yrkade att styrelsen skulle besluta

” att avslå bolagets förslag att överlåta samtliga aktier i Stockholms Stuveri och Bemanning AB till Logistikentreprenader AB

Samt att därutöver anföra

Att i dagsläget då splittra en fungerande verksamhet är ur många aspekter helt befängt.

Den konstruktion som presenteras för Styrelsen i Stockholms Hamn AB utgick från att miljöprövningen av Norvik gick igenom i miljödomstolen.

Nu har miljödomstolen avslagit ansökan och Stockholms Hamn AB har överklagat miljödomstolens beslut.

I dagsläget är det andra förutsättningar som gäller och ingen vet vad det slutliga ställningstagandet kring Norvik blir. Den fortsatta processen kring Norvik kommer inte att avgöras inom en snar framtid.

Det finns frågor som inte styrelsen har tagit del av. De är bl a

- Information om hur värdering av Stockholms Stuveri och Bemanning AB gått till.

- Hur försäljningssumman 4,2 miljoner framräknats har ej presenterats.

- Stockholms Hamnars fördel av försäljningen

- Värdering av maskiner etc

- Konsekvensanalys om en försäljning ej sker

Det är även oroande att hela detta ärende har hastats fram under stark tidspress.

Finns det intressenter som inte har svarat just beroende av tidspressen.

Den 23 okt skickades företagsbeskrivning till ett antal eventuella intressenter, 3 nov skulle de ha inkommit med eventuella bud, samt den 16 nov skulle slutbud lämnas.

Hela processen har tagit mindre än en månad att genomföra.

Vi accepterar inte ett resonemang om effektivitet i hanteringen, utan det är i ren hast som detta ärende tagits fram pådrivet av den borgerliga majoritetens utförsäljningspolitik.

Logistikentreprenader AB är ett nytt bolag som verkar inom bemanningsbranschen. Erfarenheter från hamnverksamhet är minimal.

Om Logistikentreprenader AB nu ges möjlighet att överta Stuveri och Bemanning AB för att gå vidare in i andra svenska hamnar är svårt att ha en klar bild av, och om de i det fallet vill ha Stockholms Hamn som referensobjekt ligger det inte i Stockholms Hamnars intresse att fullfölja försäljningen.

Denna försäljning som den borgerliga alliansmajoriteten i styrelsen vill fullfölja ligger helt i linje med övrig utförsäljning av verksamhet inom Stockholm stad.

Nu har turen kommit till Stockholms Hamnar.

Vi kan inte se några, och inga fördelar har presenterats för styrelsen som påvisar nödvändigheten av fullföljande av försäljningsprocessen.

Det finns inget förutom en borgerlig alliansideologi som driver denna fråga.”

Styrelsen beslöt, med avslag på Malte Sigemalms mfl:s yrkande,

att

1. För egen del godkänna överlåtelsen enligt avtal av samtliga aktier i Stockholms Stuveri och Bemanning AB till Logistikentreprenader Sverige AB.

2. Hemställa att styrelsen för Stockholms Stadshus AB föreslår att kommunfullmäktige godkänner överlåtelsen inklusive ändring av bolagsordningen.

3. Hemställa att styrelsen för Stockholms Stadshus AB föreslår att kommunfullmäktige beslutar att handlingar som är allmänna handlingar vid tillträdet får förvaras hos Stockholms Stuveri och Bemanning AB med stöd av bestämmelserna i 1 kap 9 § sekretesslagen, dock längst till utgången av år 2011.

Malte Sigemalm, Margarita Pulido, Anders Djerf och Vivianne Gunnarsson reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Björn Borg lät till protokollet anteckna att Stockholms Hamnarbetarefackförening uppfattning i frågan framförts i anslutning till MBL-förhandling (se bilaga 1).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§8 Loudden, förlängning av arrendeavtal

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 30 november 2009.

Henrik Widerståhl lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Vivianne Gunnarsson yrkade att styrelsen skulle besluta

”avstyrka förslaget till avtalstillägg gällande arrendeavtal på Loudden

Oljeverksamheten på Loudden borde ha kunnat lösas tidigare. Denna mandatperiod har ingenting gjorts för att försöka finna andra alternativ till Loudden. Vi har oljehamnar norr och söder om Stockholm som skulle lämpa sig bättre för att ta emot drivmedel. Genom att inte ge längre tid för avtalet sätts press på både oljebolagen och Stockholms stad att snarast finna andra lösningar som minskar oljetransporterna till och genom Stockholms innerstad och samtidigt frigör Loudden för annan användning.”

Malte Sigemalm, Margarita Pulido och Anders Djerf instämde i Vivianne Gunnarssons yrkande.

Styrelsen beslöt, med avslag på Vivianne Gunnarssons mfl:s yrkande,

att

godkänna föreliggande förslag till avtalstillägg till gällande arrendeavtal på Loudden.

§9 Ombyggnad av Värtahamnen, genomförandebeslut

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen 9 december 2009.

Henrik Widerståhl lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Ulla Hamilton förklarade att p 7 i föreslagen beslutssats rätteligen skulle innehålla ett uppdrag till Stockholm Hamns VD att träffa avtal om exploatering mm med exploateringskontoret.

Ulla Hamilton, Carl-Erik Hedlund, Anders Hellström, Andrea Femrell och Inge-Britt Lundin yrkade att styrelsen skulle besluta

” 1. Hamnstyrelsen godkänner bolagsledningens förslag till beslut

2. Hamnstyrelsen anför därutöver följande

Hamnstyrelsen välkomnar att genomförandebeslutet för Värtapiren nu fattas samt att inriktningsbeslutet för Valparaiso och Södra Värtan tas.

I samband med att beslut tas i enlighet med tjänsteutlåtandet anser dock hamnstyrelsen att några förtydliganden bör göras.

På sidan 4, tredje stycket står att godstrafiken i huvudsak flyttas till Nynäshamn, att oljehanteringen vid Loudden avvecklas samt att kryssningstrafiken fördelas mellan Masthamnen, Frihamnen och Nynäshamn. Här avses samtlig färjetrafik.

På sidan 4, fjärde stycket, anges att syftet är att modernisera hamnverksamheten och här vill hamnstyrelsen tillägga att syftet är förutom att frigöra mark för exploatering, att modernisera hamnverksamhet osv.

På sidan 6, tredje stycket, vill hamnstyrelsen förtydliga att planeringsförutsättningarna är att Värtabanans östra bangård ska avvecklas när containertrafiken flyttar till Norvik i Nynäshamn 2014. Därutöver bör en diskussion med Banverket, som äger Värtabanans östra bangård, omedelbart påbörjas föra att lösa rangeringsbehovet för riksintressets framtida spåranslutningar till Värtapiren och Fortum.

På sidan 32 står om Kvarteret Antwerpen. Idag används stora delar av området för uppställning av långtradare och bilar som ska med färjorna till Baltikum. Hamnstyrelsen vill särskilt betona vikten av att dessa funktioner måste vara omlokaliserade i framtida hamnområde före det att bebyggelse sker.”

Vivianne Gunnarsson yrkade bifall till bolagsledningens förslag och avslag på det av Ulla Hamilton m.fl. framlagda förslaget.

Anders Djerf förklarade att han inte deltog i beslutet.

Styrelsen beslöt, med avslag på Vivanne Gunnarssons yrkande,

att

1. Stockholms Hamn ABs styrelse godkänner för sin del genomförandet av exploatering inom detaljplanen för Värtapiren omfattande investeringsutgifter om 528 mnkr samt föreslår Stockholms Stadshus AB föreslå kommunfullmäktige godkänna genomförandet och ger Stockholms Hamn ABs styrelse genom Stockholms Hamn AB, i uppdrag att genomföra projektet.

2. Stockholms Hamns styrelse ger Stockholms Hamns VD i uppdrag att träffa avtal om exploatering mm med exploateringskontoret

Vivianne Gunnarsson reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och lät till protokollet anteckna följande

”Vattenområdet som skall fyllas ut är mycket omfattande och givetvis har det konsekvenser för miljön både under byggtiden och därefter. Att ytterligare bygga ut det trånga sundet har också effekter för fartygstrafiken och för det intryck stadens front mot vattnet utgör.

Normalt sett är Miljöpartiet mycket restriktivt när det gäller byggande i vattenområden. Det gäller även här och en förutsättning för utbyggnaden är att det sker med bästa miljöteknik och att Miljödomstolen ger klartecken samt att det inte endast sker med minimikrav för miljö och människors hälsa. När Stockholms stad nu gör denna stora investering bör det ske utifrån att i detta projekt kombinera miljöteknik och miljötänkande med en transportfunktion som kan bli hållbar på lång sikt.

Det är säkert attraktivt att frigöra kajområden och gammal industrimark för bostadsbebyggelse men samtidigt måste hänsyn nu tas till klimatförändringarna och vilka restriktioner det ger för bostadsbebyggelse. Därför kan det vara positivt att bygga ut hamnanläggningarna och då ta hänsyn till alla de möjligheter som finns att modernisera och miljöanpassa t.ex. med bra landström och med omhändertagande av avfall. Värtahamnen har också sedan tidigare en järnväg vilket möjliggör att omlastning till järnväg kan ske i utökad omfattning.”

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§10 Rapporter

a) Finansrapport

Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten.

Styrelsen beslöt

att

godkänna den redovisade finansrapporten

b) Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt

Renovering och ombyggnad av Stora Tullhuset

Kjell Karlsson förklarade att han skulle återkomma i ärendet vid styrelsens seminarium i februari 2010.

Renovering av Strömkajen

Kjell Karlsson lämnade muntlig redovisning i ärendet och förklarade bl.a. att projektet nu var i ett tidskritiskt läge men att ekonomin var under kontroll.

Utbyggnad och ombyggnad av Värtahamnen-Frihamnen

Per Ling-Vannerus lämnade muntlig redovisning i ärendet och förklarade bl.a. att handlingarna för kommande upphandling i princip är klara men att projektet inväntar miljödomstolens dom innan handlingarna sänds ut. Inga fysiska arbeten kommer att ske innan dom meddelats.

Utbyggnad och ombyggnad av Kapellskärs hamn

Kjell Karlsson lämnade muntlig redovisning i ärendet och förklarade bl.a. att miljödomstolen kungjort ansökan om ombyggnad och byggande av ny pir i Kapellskär. Vidare upplyste han om att arbetet med landgångsarrangemanget för Viking Lines fartyg ADCC pågår som planerat.

Utbyggnad av Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden

Henrik Widerståhl lämnade muntlig redovisning i ärendet och redovisade bl.a. för miljödomstolens dom från den 10 december 2009.

c) Muntlig lägesredovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken

Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om att miljöprövningsdelegationen kungjort ansökningarna om tillstånd till hamnverksamhet vid Loudden, del av Nybrokajen, del av Södra Hammarbyhamnen, och Skeppsbron-Stadsgården.

d) Muntlig lägesredovisning

Henrik Widerståhl lämnade muntlig lägesredovisning och redovisade bl.a. för utvecklingen av gods och passagerare. Vidare informerade Henrik Widerståhl om företagets riktlinjer för sponsring och att Sjöräddningssällskapet samt Fryshuset är de verksamheter som sponsras.

§11 Övriga frågor

a) Svar på skrivelse från Malte Sigemalm rörande ny VD för Stockholm Hamnar

Ulla Hamilton anmälde svar på Malte Sigemalms skrivelse (bilaga 2).

b) Skrivelse från Vivianne Gunnarsson angående kostnader och process fram till 2009-12-10 för projekt Norvikudden

Vivianne Gunnarsson ingav skrivelse angående kostnader och process fram till 2009-12-10 för projekt Norvikudden (bilaga 3).

Styrelsen beslöt

att

överlämna skrivelsen till VD.

c) Styrelsekonferens

Styrelsekonferens kommer äga rum den 11-12 februari 2010 (lunch-lunch)

d) Nästa möte

Nästa möte blir om behov finns i anslutning till styrelsekonferens eller måndagen den 15 mars 2010 kl 12.30

§12 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.