Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2010-02-11

Sammanträde 2010-02-11

Datum
Klockan
18.15
Plats
Säby Säteri, Ingarö

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (tidigare utsänt)

5 Ombyggnad av lokal i Magasin 3, investeringsbeslut (utsänd)

6 Ombyggnad av del av kv. Stuvaren 1 för Restaurang Kungsholmen, investeringsbeslut (utsänd)

7 Övriga frågor

a. Nästa möte: måndagen den 15 mars 2010 kl. 12.30

§1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2 Val av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Malte Sigemalm.

§3 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§4 Föregående protokoll

Protokoll nr 8 från mötet den 17 december 2009 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§5 Ombyggnad av lokal i Magasin 3, investeringsbeslut

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 2 februari 2010.

Kjell Karlsson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att

ge VD i uppdrag genomföra i skrivelsen beskrivet ombyggnadsprojekt i

Magasin 3.

§6 Ombyggnad av del av kv Stuvaren 1 för Restaurang Kungsholmen, investeringsbeslut

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 2 februari 2010.

Kjell Karlsson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att

ge VD i uppdrag genomföra i skrivelsen beskrivet ombyggnadsprojekt i kv. Stuvaren 1 på Kungsholmen.

§7 Övriga frågor

Nästa möte

Nästa möte blir måndagen den 15 mars 2010 kl 12.30.

§8 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.