Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2010-03-15

Sammanträde 2010-03-15

Datum
Klockan
12:30
Plats
Stockholms Stadshus AB, Stadshuset 3 tr
Bilagor till föredragningslista
Nr 2 2010-03-15.pdf (417 kb)

2 Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

5 Godkännande av dagordningen

6 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

7 Framläggning av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

9 Beslut om dispositioner av vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen

10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

11 Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter

12 Val av en revisor och en revisorssuppleant

13 Anteckning av Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant

14 Fastställelse av arvoden åt styrelsen, revisorerna och suppleanterna.

15 Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.

16 Bolagsstämmans avslutande

Bil. Årsredovisning för 2009
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (79 kb)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2 Val av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Malte Sigemalm.

§3 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§4 Föregående protokoll

Protokoll nr 1 från mötet den 11 februari 2010 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm

Förteckning över inkomna skrivelser anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader

Förteckning över av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader anmäldes till styrelsen.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§7 Årsredovisning för 2009

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 8 mars 2010.

Magnus Karlström lämnade muntlig redovisning rörande auktoriserade revisorernas rapport från bokslutsgranskningen 2009.

David Winks och Mats Bergqvist lämnade muntlig redovisning rörande lekmannarevisorernas granskningspromemoria 2009.

Vivianne Gunnarsson och Anders Djerf yrkade att styrelsen skulle besluta

” 1. att i huvudsak godkänna förslaget till årsredovisning

2. att ej fullfölja försäljningen av stuveriverksamheten

3. att efter justering i enlighet med att-sats 2 samt framlägga årsredovisningen för

2010 års årsstämma för beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning

Försäljningen av delar av Stockholm Stuveri och bemanning AB förefaller som en rent ideologiskt betingad affär som inte gagnar Stockholms Hamnar AB:s verksamhet. Särskilt tydligt blev detta genom att Stockholms Hamnar AB måste behålla delar av verksamheten för att garantera sin hamnoperatör en kontinuitet och kvalitet. Försäljningen bör därför återtas. ”

Ulla Hamilton och Ingebritt Lundin yrkade att styrelsen skulle besluta

”1. att bifalla vd:s förslag till beslut,

2. att bolaget ges i uppdrag att till styrelsen rapportera vad bolaget rapporterar i ILS-

webb till Stockholm Stadshus AB

3. att därutöver anföra följande

I Granskningspromemoria 2009 framför Stadsrevisionen att bolagets tillämpning av ILS följer direktiven från moderbolaget Stockholm Stadshus AB. Bolaget redovisar dock, i jämförelse med många andra av stadens bolag, förhållandevis få indikatorer och ILS-webb.”

Malte Sigemalm, Margarita Pulido, Anders Djerf, Vivianne Gunnarsson, Andrea Femrell, Carl- Erik Hedlund och Anders Hellström instämde i Ulla Hamiltons och Ingebritt Lundins yrkande såvitt avsåg p 2.

Styrelsen beslöt, med avslag på Vivianne Gunnarssons och Anders Djerfs yrkande,

att

att

godkänna föreliggande förslag till årsredovisning samt framlägga densamma för 2010 års årsstämma för beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.

ge bolaget i uppdrag att till styrelsen rapportera vad bolaget rapporterar i ILS-webb till Stockholms Stadshus AB.

§8 Förslag till budget 2011 och inriktning 2012 och 2013 för Stockholms Hamnar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 8 mars 2010.

Henrik Widerståhl lämnade muntlig redovisning i ärendet. Han förklarade att MBL-protokoll kommer att läggas som bilaga till protokollet (bilaga 1).

Malte Sigemalm yrkade att styrelsen skulle besluta

”att i huvudsak godkänna budget för 2011 och inriktning 2012 och 2013

att avslå försäljningen av stuveriet.

Försäljningen av Stuveriet avbryts med omedelbar verkan. Avyttringen sker utifrån borgerliga ideologiska skäl.

Socialdemokraterna har under 2009 lagt en skrivelse i styrelsen om hur arbetet med oljehanteringen pågår. Vi menar att avvecklingen av oljehanteringen ska påskyndas.”

Vivianne Gunnarsson instämde i Malte Sigemalms yrkande såvitt avsåg försäljningen av stuveriet och yrkade vidare för egen del att styrelsen skulle besluta att

”1. inte gå vidare med utvecklingsprojektet i Norviks Udde

2. se över hamnstrategin för Värtan/Frihamnen

3. uppdra till förvaltningen göra en utredning om effekterna för hamnverksamheten

och hamnens ansvarsområde av en 100-årsnivå på vattenståndet i Östersjön och

Mälaren samt

4. i övrigt godkänna förslaget tillbudget 2011 och inriktning 2012 och 2013

5. därutöver anföra

Frakterna till hamnen stagnerar till följd av den ekonomiska krisen. Kryssningstrafiken förväntas också minska något medan färjornas persontransporter fortfarande har en ökande trend. Det visar tydligt hur känslig hamnverksamheten är för konjunktursvängningar och därför bör alla utbyggnadsplaner omprövas. Planerna på en ny hamn i Norviks Udde bör nu definitivt skrinläggas, särskilt efter Miljödomstolens dom i december. I stället bör andra hamnar kunna utvecklas längs Ostkusten även sådana som har tillräckligt djup för större fartyg. Ur samhällsekonomisk synpunkt är detta bättre alternativ. Ur bolagets perspektiv är det är mycket tveksamt när och om de nya investeringarna som planeras genomföras för Norvik och Värtapiren blir lönsamma för hamnen. Planerna på utbyggnad av Värtapiren bör åter ses över utifrån förändringarna av frakter och kryssningstrafik. Piren bör inte byggas om andra åtgärder gör det möjligt att upprätthålla trafiken på ett bra sätt. I alla investeringsberäkningar ska införande av landström räknas in.

Försäljningen av delar av stuveriverksamheten bör omedelbart avbrytas. Avyttringen synes enbart vara orsakad av majoritetens politiska ideologi.

Hamnverksamheten är känslig och sårbar för effekter av klimatförändringarna. En s.k. 100-årsnivå på vattenståndet är en sådan högsta nivå som med all sannolikhet inträffar under ett 100-årsintervall. En sådan nivå kan inträffa när som helst under 100 år, alltså redan i morgon. Klimatexperter är nu eniga om att det är troligare att denna nivå inträffar oftare än vart hundrade år. Styrelsen bör få en redogörelse för hur hamnverksamheten påverkas av ett högt vattenstånd som därefter drar sig tillbaka samt av ett vattenstånd som höjs successivt och förblir vid förhöjd nivå.

Förvaltningen bör ges i uppdrag att göra en sårbarhets- och säkerhetsutredning om effekterna för hamnverksamheten och hamnens ansvarsområde av en 100-årsnivå på vattenståndet i Östersjön och Mälaren. Detta inbegriper även att beskriva effekterna på slussar och samtliga kajer inom Stockholms hamnars ansvarsområde.”

Anders Djerf instämde i Malte Sigemalms yrkande såvitt avsåg försäljningen av stuveriet samt i Vivianne Gunnarssons yrkande såvitt avsåg översyn av hamnstrategin för Värtan/Frihamnen. Han yrkade vidare för egen del att styrelsen skulle besluta att

”1. Uppdra till förvaltningen att göra en utredning om effekterna för hamnveksamheten och hamnens ansvarsområde av en 100-årsnivå på vattenståndet i Östersjön och Mälaren samt

2. i övrigt godkänna förslaget till budget 2011 och inriktning 2012 och 2013

3. därutöver anföra

Frakterna till hamnen stagnerar till följd av den ekonomiska krisen. Kryssningstrafiken förväntas också minska något medan färjornas persontransporter fortfarande har en ökande trend. Det visar tydligt hur känslig hamnverksamheten är för konjuktursvängningar.

Alternativ bör presenteras till den mycket omfattande utbyggnaden av Värtapiren, med bl.a. nybyggd Siljateminal som nödvändig följd, i samarbete med Stadsbyggnadskontoret. I alla investeringsberäkningar ska införande av landström räknas in.

Regionens stora vattentäkt, Mälaren är sårbar för effekter av höjd havsvattennivå, orsakad av klimatförändringarna. En s.k. 100-årsnivå på vattenståndet är en sådan högsta nivå som med all sannolikhet inträffar under ett 100-årsintervall. En sådan nivå kan inträffa när som helst under 100 år, alltså redan i morgon.

Stockholms Hamn har ansvaret för att sköta regleringen mellan Saltsjön och Mälaren. Styrelsen bör få en redogörelse för hur hamnverksamheten påverkas av konstant höjda vattenstånd.”

Styrelsen beslöt, med avslag på Malte Sigemalms, Vivianne Gunnarssons och Anders Djerfs respektive yrkanden,

att

att godkänna det föreliggande förslag till budget 2011 och inriktning 2012 och 2013 samt att överlämna densamma till styrelsen för Stockholms Stadshus AB.

Malte Sigemalm, Vivianne Gunnarsson och Anders Djerf reserverade sig mot beslutet till förmån för sina respektive yrkanden.

§9 Förslag till Jämställdhets- och mångfaldsplan för Stockholms Hamnar år 2010-2012

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 24 februari 2010.

VD förklarade att planerade åtgärder för mål 4 och 5 (sid. 5 i Jämställdhets- och mångfaldsplanen) växlat plats och att korrigering ska göras. VD förklarade också att han skulle återkomma till styrelsen med en redovisning av genomförd medarbetarundersökning samt ytterligare information rörande Fryshusprojektet.

Styrelsen beslöt

att

med den av VD gjorda korrigeringen godkänna upprättat förslag till Jämställdhets- och mångfaldsplan för Stockholms Hamnar

§10 Förslag till Handikapplan för Stockholms Hamnar år 2010

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 24 februari 2010.

Styrelsen beslöt

att

godkänna upprättat förslag till Handikapplan för Stockholms Hamnar

§11 Attestordning – Stockholms Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 8 februari 2010.

Styrelsen beslöt

att

godkänna upprättat förslag till attestordning för Stockolms Hamn AB

§12 Ombud till bolagsstämmor i dotterbolag

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 8 mars 2010.

Styrelsen beslöt

att

utse ordföranden eller i dennas frånvaro vice ordföranden, verkställande direktören eller vice verkställande direktören att som ombud för Stockholms Hamn AB företräda bolaget och rösta för bolagets aktier vid bolagsstämmor fram till årsstämma 2011 med aktiebolagen Kapellskärs Hamn AB, Nynäshamns Mark AB, Nynäshamns Hamn AB samt Stockholms Stuveri och Bemanning AB.

 

§13 Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 8 mars 2010.

Styrelsen beslöt

att

bolagets firma skall tecknas – förutom av styrelsen – av ordföranden Ulla Hamilton, vice ordföranden Malte Sigemalm, t.f. VD Henrik Widerståhl, chefen för infrastruktur Kjell Karlsson, trafikchefen Henrik Cars, chefen för affärsstöd Mats Lundin, projektchefen Per Ling-Vannérus, projektchefen Björn Svensson samt chefen över juridik, miljö och omvärld Gun Rudeberg, två i förening,

att

till envar av Henrik Cars, Kjell Karlsson, Per Ling-Vannérus, Mats Lundin, Gun Rudeberg, Björn Svensson och Henrik Widerståhl delegera beslutanderätten beträffande utlämnande av allmänna handlingar.

 

§14 Svar på Vivianne Gunnarssons skrivelse angående nedlagda kostnader för Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 8 mars 2010.

Styrelsen beslöt

att

anse skrivelsen besvarad med lämnad redogörelse.

 

§15 Rapporter

a) Finansrapport

Carl-Erik Aroseus redovisade den utdelade finansrapporten.

Styrelsen beslöt

att godkänna den lämnade rapporten

b) Muntlig redovisning rör nuläget i stora projekt

· Renovering och ombyggnad av Stora Tullhuset

Kjell Karlsson lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om att Fotografiska planenligt kommer att öppna den 20 maj 2010.

· Renovering av Strömkajen

Kjell Karlsson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

· Utbyggnad och ombyggnad av Värtahamnen – Frihamnen

Per Ling-Vannerus lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om pågående arbete med överklagande av miljödomstolens dom, vilket sker i samarbete med stadshuset och exploateringskontoret. Han informerade vidare om översyn av projektorganisationen utifrån förhållandet att projektet inte fått tillstånd i första instans.

· Utbyggnad och ombyggnad av Kapellskärs hamn

Per Ling-Vannerus lämnade muntlig redovisning i ärendet och förklarade att inriktningsbeslut, p.g.a. den arbetsbelastning som överklagandena inneburit inte kommer att presenteras för styrelsen under våren utan troligen under hösten.

· Utbyggnad av Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden

Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om pågående arbete med överklagande av miljödomstolens dom, vilket sker i samarbete med stadshuset, länsstyrelsen och Nynäshamns kommun.

c) Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken

Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning rörande nuläget i ärendet.

d) Muntlig lägesredovisning

Henrik Widerståhl lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om trafikutvecklingen, konferensen Green Port 2010, isläget, pågående strejk i Finland samt strejkvarsel inför kommande påskhelg.

§16 Övriga frågor

a) Nästa möte: Tisdagen den 11 maj 2010 kl 10.30

§17 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.