Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2010-05-11

Sammanträde 2010-05-11

Datum
Klockan
10.30
Plats
Fullriggaren, Magasin2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (tidigare utsänd)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)

7 Tertialbokslut 1 jämte prognos för 2010 (utsänd)

8 Miljöprogram för Norra Djurgårdsstaden (utsänd)

9 Ombyggnad av lokaler på plan 4-5 i Magasin 3; Investeringsbeslut (utsänd)

10 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB (utsänd)

11 Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)

12 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)

b. Muntlig redovisning rörande bolagets rapportering till stadens ledningssystem ILS (föredragande Mats Lundin)

c. Muntlig redovisning rörande rapport över genomförd undersökning av Nöjd Medarbetarindex, NMI (föredragande Henrik Widerståhl)

d. Muntlig redovisning av Fryshusprojektet (föredragande Annika Waax)

e. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt

f. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)

g. Muntlig lägesredovisning (föredragande Henrik Widerståhl)

13 Övriga frågor

a. Nästa möte: tisdagen den 15 juni 2010 kl. 9.00
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (132 kb)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2 Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Malte Sigemalm.

§3 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§4 Föregående protokoll

Protokoll nr 2 från mötet den 15 mars 2010 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm

Förteckning över inkomna skrivelser anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader

Förteckning över av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader anmäldes till styrelsen.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§7 Tertialbokslut 1 jämte prognos för 2010

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 5 maj 2010.

Henrik Widerståhl lämnade muntlig redovisning rörande trafikutvecklingen.

Mats Lundin redogjorde för det ekonomiska resultatet och prognos 1.

Styrelsen beslöt

att

godkänna förslag till tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2010 samt att överlämna den till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

§8 Miljöprogram för Norra Djurgårdsstaden

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 25 mars 2010.

Henrik Widerståhl lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att

att till kommunfullmäktige överlämna och åberopa föreliggande tjänsteutlåtande för antagande av övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden.

Malte Sigemalm, Margarita Pulido, Anders Djerf och Peter Modesta lät till protokollet anteckna följande:

”I ett övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling krävs för långsiktigt hållbara transporter att stadens vattenvägar utnyttjas i så stor omfattning som möjligt, med ett nät av lokala färjor och pendelbåtar för passagerare och cyklister, med smidiga omstigningar till kollektivtrafiken på land, helst spårbunden. Där, trots detta, biltrafik behövs, kortas körsträckorna med vägfärjor, för att minimera miljöbelastningen. Av detta finns inget med i programmet för Norra Djurgårdsstaden.

Trafiken på Värtabanan måste kunna fortgå utan störningar, särskilda hänsyn tas till detta i den fortsatta projekteringen.”

§9 I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 5 maj 2010.

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 5 maj 2010.

Henrik Widerståhl lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att

ge VD i uppdrag att genomföra ombyggnadsprojektet i Magasin 3.

§10 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 5 maj 2010.

Styrelsen beslöt

att

godkänna redovisat förslag till arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB.

§11 Utseende av styrelsens sekreterare

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 5 maj 2010

Styrelsen beslöt

att

till styrelsens sekreterare utse bolagsjurist Gun Rudeberg.

§12 Rapporter

a) Finansrapport

Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten.

Styrelsen beslöt

att

godkänna den lämnade rapporten

b) Muntlig redovisning rörande bolagets rapportering till stadens ledningssystem ILS

Mats Lundin lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade om bakgrund, syfte samt bolagets fortsatta användning av ILS. Han förklarade vidare att den ILS rapport som bolaget gör vid varje rapporteringstillfälle kommer bifogas styrelsehandlingarna.

c) Muntlig redovisning rörande rapport över genomförd undersökning av Nöjd Medarbetarindex, NMI

Henrik Widerståhl lämnade muntlig redovisning i ärendet.

d) Muntlig redovisning av Fryshusprojektet

Annika Waax lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om syftet bakom projektet samt att projektet numera kallas Projekt Sjöliv.

e) Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt

Henrik Widerståhl lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om

Renovering och ombyggnad av Stora Tullhuset

Fotografiska öppnar för allmänheten den 21 maj 2010. Första hyresgästen till del av kontoren är klar.

Renovering av Strömkajen

Waxholmsbolaget kommer att trafikera från Strömkajen under sommaren men i mitten av september startar byggnationen igen. Projektet har fungerat mycket bra och inga avvikelser eller klagomål har noterats.

Utbyggnad och ombyggnad av Värtahamnen – Frihamnen

Miljööverdomstolen har lämnat prövningstillstånd och huvudförhandling planeras till den 27 - 28 oktober 2010. Detaljplanen är överklagad till regeringen.

Utbyggnad och ombyggnad av Kapellskärs hamn

Ny landgång till Ålandsfärjeläget är under byggnation. Kommunen kommer överta bolagets avloppsreningsverk samt koppla in färskvatten i slutet av maj.

Utbyggnad av Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden

Miljööverdomstolen har lämnat prövningstillstånd beträffande prövning av miljödomstolens dom samt att huvudförhandling är planerad till den 5 - 7 oktober 2010. Detaljplanen är överklagad till regeringen.

f) Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken

Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning i ärendet.

g) Muntlig lägesredovisning

Henrik Widerståhl lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om diskussioner med Viking Line angående deras behov om nya fartyg till Åbo-linjen beställs. Han informerade vidare om att försäljningen av Stuveri och Bemanning AB slutförts.

Beträffande kryssningstrafiken upplyste Henrik Widerståhl att hamnen vid fyra tillfällen under sommaren kommer få besök av det längsta fartyg som hittills anlöpt hamnen; Celebrity Eclipse, 317 meter långt.

§13 Övriga frågor

Nästa möte

Nästa möte blir tisdagen den 15 juni 2010 klockan 09.00.

§14 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.