Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2011-06-14

Sammanträde 2011-06-14

Datum
Klockan
09.00
Plats
Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänd)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (utsänd)

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)

7 Förlängning av kaj 3 i Frihamnsbassängen. Investeringsbeslut (utsänd)

8 Remiss från Stockholms stad gällande utredning om gallring och bevarande av räkenskapsinformation (utsänd)

9 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
b. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt (föredragande Johan Castwall)
c. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
d. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Övriga frågor

a. Nästa möte: tisdagen den 22 september 2011 kl 10.30
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (131 kb)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stefan Hansson.

§3 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§4 Föregående protokoll

Protokoll nr 4 från mötet den 19 maj 2011 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm

Förteckning över inkomna skrivelser anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader

Förteckning över av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader anmäldes till styrelsen.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§7 Förlängning av kaj 3 i Frihamnsbassängen. Investeringsbeslut.

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 30 maj 2011.

VD lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Vivianne Gunnarsson yrkade att styrelsen skulle besluta att

1 Avvakta med att påbörja arbetet med förlängning av kaj 3, Frihamnen till dess miljööverdomstolens dom vunnit laga kraft

2 därutöver anföra

”Hamnen bör såsom ett bolag, helägt av kommunala intressen avvakta miljööverdomstolens dom innan arbetet påbörjas. Detta både för att respektera överklagandeinstitutet och för att värna om de kommunala bolagens medel, i det fall ersättning kan komma att utgå genom överklagandet.”

Styrelsen beslöt, med avslag på Vivianne Gunnarssons yrkande,

att

hemställa hos Stockholms Stadshus AB om att Stockholms Stadshus AB går i borgen såsom för egenskuld för den ersättning som kan komma att utgå.

att

ge VD i uppdrag att genomföra ovan beskrivna förlängning av kaj 3, Frihamnen.

§8 Remiss från Stockholms stad gällande utredning om gallring och bevarande av räkenskapsinformation

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 31 maj 2011.

Styrelsen beslöt

att

besvara remissen i enlighet med upprättat tjänsteutlåtande.

§9 Plansamråd avseende Slussen och ny bussterminal för Nacka-Värmdöbussarna

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 juni 2011.

VD och Kjell Karlsson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Vivianne Gunnarsson yrkade att styrelsen skulle besluta att

1 Godkänna tjänsteutlåtandet som svar på plansamrådet

2 Lägga till att hänsyn måste tas till en framtida utökning av den reguljära kollektivtrafiken på vatten avseende tillgänglighet och möjligheter till effektiva omstigningar mellan kollektivtrafik på land och på vatten.

3 därutöver anföra

”Stockholms kollektivtrafik måste snabbt utökas då Stockholm växer. Att öppna fler kollektivtrafiklinjer på vatten inom Stockholms Hamnar och även i närområdena är redan aktuellt enligt Stockholms läns landstings planer. Vid ombyggnaden av Slussen bör därför synnerlig hänsyn tas till tillgängligheten för kollektivtrafikresenärerna och att omstigningsmöjlighertna blir effektiva. Det är ur denna aspekt också tveksamt om det är effektivt att flytta djurgårdslinjens hamnläge längre norrut.”

Styrelsen beslöt, med avslag på Vivianne Gunnarssons yrkande,

att

besvara remissen i enlighet med upprättat tjänsteutlåtande.

§10 Rapporter

a) Finansrapport

VD redovisade den utdelade finansrapporten.

Styrelsen beslöt

att

godkänna den redovisade rapporten.

b) Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt

VD lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om att arbete pågår tillsammans med Exploateringskontoret med framtagande av genomförandebeslut för Värtahamnen.

c) Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken

Ärendet utgick.

d) Muntlig lägesredovisning

VD lämnade muntlig lägesredovisning och informerade bl.a. om

· att stuverichefen i Kapellskärs Hamn förolyckats på sin fritid den 28 maj 2011.

· att förhandlingar pågår mellan Sveriges Hamnar och Transport om nytt stuveriavatal.

· att arbete pågår för el-anslutning av St Peter Lines fartyg m/s Anastasia och att anläggningen enligt plan ska tas i drift under sommaren.

§11 Övriga frågor

a) Nästa möte

Nästa möte blir torsdagen den 22 september 2011 klockan 10.30 med efterföljande lunch och under del av eftermiddagen visning av Hamnen från båt.

§12 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.