Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2011-11-15

Sammanträde 2011-11-15

Datum
Klockan
15.00
Plats
Hufvudsta Gård, Solna

Fotografering av STOHABs ledamöter/suppleanter/personalföreträdare för årsredovisning med Läs mer...mera kommer att ske mellan styrelsemöte och middag. Information om schema och plats för fotografering delas ut på plats.

Påminnelse: I samband med sammanträdet gemensam styrelsemiddag på Hufvudsta Gård, Solna tillsammans med styrelserna i Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Mark AB.

Middag beräknas kunna serveras ca 18.00 eller efter det att sammanträdet med Nynäshamns Mark AB avslutats.

Återbud: till sammanträde och/eller middag anmäls till Britt-Marie Fahlström på
tel 08-670 27 01, fax 08-670 26 55 eller e-post britt-marie.fahlstrom@stockholmshamnar.se.

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (tidigare utsänt)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)

7 Budget år 2012 för Stockholms Hamnar (utsändes senare)

8 Svar på remiss angående Kommunikationsprogram för Stockholms Stad (utsänd)

9 Svar på remiss angående Kommissionens förslag om ändring av direktivet om svavelhalten i olja (utsänd)

10 Svar på remiss angående Klimatstrategi och energiplan för Nynäshamns kommun (utsänd)

11 Svar på remiss angående Trafikplan för Nynäshamns kommun (utsänd)

12 Svar på skrivelse från Stefan Hansson m.fl. angående "Avvecklingen av oljehanteringen vid Loudden" (utsänd)

13 Svar på skrivelse från Stefan Hansson m.fl. angående "Styrelsens insyn i verksamheten" (utsänd)

14 Förslag till riktlinjer för finansiell hantering för Stockholms Hamn AB med dotterbolag (utsänd)

15 Sammanträdestider 2012 (utsänd)

16 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
b. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt
c. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
d. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)

17 Övriga frågor

a. Nästa möte: torsdagen den 15 december 2011 kl 9.00
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (134 kb)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2 Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stefan Hansson.

§3 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§4 Föregående protokoll

Protokoll nr 6 från mötet den 22 september 2011 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm

Förteckning över inkomna skrivelser anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader

Förteckning över av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader anmäldes till styrelsen.

Johan Castwall kompletterade förteckningen beträffande ”Frysmuddring för förlängning av kaj 3, Frihamnen” med att vald leverantör är FriGeo AB, Kiruna samt att totalkostnaden uppgår till 11 Mkr exklusive mervärdesskatt. Beträffande ”Expert inom anläggningsområdet, Norvikudden” förklarade VD att totalkostnaden beräknats till ca 280000 kr utifrån en uppskattad total insats om ca 300 timmar för perioden den 4 oktober till den 31 december 2011.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§7 Budget år 2012 för Stockholms Hamnar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 8 november 2011. Vidare förelåg utdelad förteckning över de mål/indikatorer som bolaget ska redovisa till Stockholms stad i det integrerade ledningssystemet (ILS) samt protokoll från den 11 november 2011 genomförd förhandling enligt 11 § MBL.

Johan Castwall, Henrik Widerståhl och Mats Lundin lämnade muntlig redovisning i ärendet rörande trafikutveckling, intäkter och kostnader.

Stefan Hansson, Margarita Pulido och Pontus Walter yrkade att styrelsen skulle besluta att

” 1. i huvudsak godkänna det föreliggande förslaget till budget

2. fortsätta och vidareutveckla arbetet med ett system för differentierade avgifter beroende på fartygens miljöpåverkan samt att öka möjligheterna till att elansluta fartyg som ligger i hamn

3. premiera kryssningsfartyg som angör Stockholms Hamnar och är miljöcertifierade”

Vivianne Gunnarsson yrkade att styrelsen skulle besluta att

” 1. i huvudsak godkänna det föreliggande förslaget till budget

2. avbryta planeringsarbetet för en ny hamn i Norvik till förmån för en lösning där befintliga hamnar norr och söder om Stockholm utnyttjas

3. fortsätta och vidareutveckla arbetet med ett system för differentierade avgifter beroende på fartygens miljöpåverkan samt att öka möjligheterna till att elansluta fartyg som ligger i hamn

Styrelsen beslöt, med avslag på Stefan Hanssons m.fl:s yrkande respektive Vivianne Gunnarssons yrkande,

att

att

godkänna föreliggande förslag till budget 2012 samt

uppdra åt verkställande direktören att överlämna budget 2012 till styrelsen för Stockholms Stadshus AB.

Stefan Hansson, Margarita Pulido och Pontus Walter reserverade sig mot beslutet

med hänvisning till särskild anteckning till protokollet, se bilaga 1.

Forts. § 7

Vivianne Gunnarsson reserverade sig mot beslutet med hänvisning till särskild anteckning till protokollet, se bilaga 2.

Anders Djerf, ej tjänstgörande suppleant, avgav ersättaryttrande med hänvisning till vänsterpartiets reservation i Kommunstyrelsen den 26 oktober 2011 vid behandling av Budget för 2012 mm.

§8 Remiss från Stockholms Stadshus AB rörande remiss från Stadsledningskontoret angående kommunikationsprogram för Stockholms stad 2012-2015

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 15 november 2011.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet och föreslog att styrelsen skulle besluta att besvara remissen i enlighet med upprättat tjänsteutlåtande samt att förklara ärendet omedelbart justerat. Han föreslog vidare strykning av ”tror Stockholms Hamn” i första meningen under avsnittet ”Avlutande synpunkt”.

Styrelsen beslöt

att

att

besvara remissen i enlighet med upprättat justerat tjänsteutlåtande.

förklara ärendet omedelbart justerat.

§9 Remiss från Miljödepartementet om förslag om ändring av direktivet om svavelhalten i olja – KOM (2011) 439 slutlig

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 25 oktober 2011.

Johan Castwall och Henrik Widerståhl lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Johan Castwall föreslog att styrelsen skulle besluta att besvara remissen i enlighet med upprättat tjänsteutlåtande sam att förklara ärendet omedelbart justerat.

Vivianne Gunnarsson yrkade att styrelsen skulle besluta att

” 1. som svar på remissen i huvudsak godkänna förvaltningens förslag

2. i enlighet med förslaget från kommissionen, skärpa kravet på bränsle till 0,1 viktprocent svavelhalt i kontrollområdena (SECA) fr.o.m. 1 januari 2015

3. därutöver anföra

Forts. § 9

Det har länge, under flera år, varit känt att kraven kommer att skärpas på bränslens svavelhalt i Östersjöområdet. Det har därför redan funnits tid att förbereda en övergång till bränslen med lägre svavelhalt. Därför bör inte tiden för införande ändras.

Det är rimligt att intressenter inom sjöfarten, däribland Stockholms hamnar AB tar initiativ till att få till stånd en prissättning på bränslen så att sjöfartens konkurrensförutsättningar gentemot transport på väg inte försämras. ”

Styrelsen beslöt, med avslag på Vivianne Gunnarssons yrkande,

att

att

besvara remissen i enlighet med upprättat tjänsteutlåtande.

förklara ärendet omedelbart justerat.

Vivianne Gunnarsson reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

§10 Svar på remiss om Klimatstrategi och energiplan för Nynäshamns kommun

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 27 oktober 2011.

Styrelsen beslöt

att besvara remissen i enlighet med upprättat tjänsteutlåtande.

att förklara ärendet omedelbart justerat.

Stefan Hansson, Margarita Pulido, Pontus Walter och Vivianne Gunnarsson samt Anders Djerf, ej tjänstgörande suppleant, lät till protokollet anteckna följande

”Det kan givetvis inte finnas något som hindrar att anordningar för elanslutning av fartyg i Nynäshamn kommer till stånd tidigare än utifrån utredningens tidplan. Självklart måste det finnas en riktig uppfattning hos Nynäshamns kommun om vad elanslutning innebär och vilka åtgärder som krävs då Nynäshamns kommun och Stockholms hamnar har en tät kontakt i alla hamnfrågor.”

§11 Trafikplan för Nynäshamns kommun

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 3 november 2011.

Vivianne Gunnarsson yrkade att styrelsen skulle besluta att

” 1. som svar på remissen i huvudsak godkänna förvaltningens förslag

2. godstransporter från Norvik inte ska ske på väg 225

3. därutöver anföra

Väg 225 går genom en naturskyddad del av Södertörn och ska inte graderas upp. Då det ska finnas järnväg till Norvik finns ingen anledning att planera för vägtransporter av gods från Norvik eller något annat håll heller på denna väg. Den mindre mängd vägtransporter som kan komma att krävas bör slussas över till väg 73 och dess anslutningar.”

Styrelsen beslöt, med avslag på Vivianne Gunnarssons yrkande,

att

att

överlämna upprättat tjänsteutlåtande till Nynäshamns kommun som remissvar på ”Trafikplan för Nynäshamns kommun”.

förklara ärendet omedelbart justerat.

Vivianne Gunnarsson reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

§12 Svar på skrivelse från Stefan Hansson m.fl., Vivianne Gunnarsson och Anders Djerf angående avvecklingen av oljehanteringen vid Loudden

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 3 november 2011.

Styrelsen beslöt

att

S Hanssons, V Gunnarssons, A Djerfs m fl:s skrivelse till styrelsen i Stockholms Hamn AB angående ”avveckling av oljehanteringen vid Loudden” besvarats med upprättat tjänsteutlåtande.

§13 Svar på skrivelse från Stefan Hansson m.fl. angående styrelsen inblick och därmed ökad kunskap om bolagets verksamheter

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 15 november 2011.

Styrelsen beslöt

att

anse skrivelsen besvarad med lämnad redogörelse.

§14 Förslag till riktlinjer för finansiell hantering för Stockholms Hamn AB med dotterbolag

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 27 oktober 2011.

Styrelsen beslöt

att

godkänna förslaget samt överlämna densamma för godkännande till styrelsen för Stockholms Stadshus AB.

§15 Förslag till sammanträdestider 2012

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 27 oktober 2011.

Johan Castwall förklarade att upprättad förteckning kommer att kompletteras med datum för utskick av styrelsehandlingar och den ekonomiska rapporteringen.

Styrelsen beslöt

att

fastställa sammanträdestider enligt bilaga 3.

§16 Rapporter

a) Finansrapport

Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten.

Styrelsen beslöt

att

godkänna den lämnade redovisningen.

b) Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt

Johan Castwall informerade om nuläget i stora projekt och förklarade bl.a. att planeringen för ombyggnad av Kapellskär, ut- och ombyggnad av Värtapiren respektive byggnation av Norvikudden fortsätter som planerat. Hamnen väntar fortfarande på beslut från Mark- och miljödomstol om handläggningen av ansökan rörande Kapellskär respektive Högsta domstol och motparters begäran om prövningstillstånd för Värtapiren respektive Norvikudden.

Johan Castwall informerade vidare beträffande Värtapiren att arbete pågår med att tillsammans med Exploateringskontoret ta fram ett nytt underlag till styrelsen för beslut om genomförande av Värtapiren, kvarteret Valparaiso och Södra Värtahamnen. Han upplyste även om att Stockholms Hamn tillsammans med Exploateringskontoret skickat

Forts. § 16

ut förfrågningsunderlag för en totalentreprenad på att bygga den nya Värtapiren. I uppdraget ingår hela grundläggningen av piren och kajen.

Beträffande Norvikudden informerade han om att till ny projektchef anställts Magnus Sjöberg.

c) Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken

Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning i ärendet och förklarade att Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen den 11 oktober 2011 beslutat lämna tillstånd till hamnverksamhet vid del av Södra Hammarbyhamnen. Beslutet har överklagats och anstånd med att utveckla talan har begärts till den 21 december 2011.

d) Muntlig lägesredovisning

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning och informerade bl.a. om att

· EU-kommissionen utsett Stockholms Hamnar till en speciellt utvald hamn i det europeiska TEN-nätverket. Stockholms Hamnar är nu en så kallad CORE-hamn och därmed en av ett fåtal hamnar i Europa med en särskilt prioriterad ställning i det europeiska transportflödet.

· Diskussioner pågår med KSSS om att starten av ÅF Offshore Race (tidigare Gotland Runt) ska ske i Stockholms hamn och omfattningen av hamnens eventuella medverkan.

· Arbetsmiljöverket till åklagare lämnat över frågan om eventuell förundersökning och åtal med anledning av den arbetsplatsolycka som inträffade vid containerterminalen den 25 mars i år. En containerkorg för persontransporter som var fäst i containeroket i containerkranen lossnade delvis och föll till marken. Tre medarbetare skadades lindrigt.

· Överenskommelse – i likhet med tidigare överenskommelse med Helsingfors hamn – nu träffats med Åbo hamn om samarbete rörande vissa miljöfrågor, såsom Liquified Natural Gas (LNG) till fartyg, elanslutning av fartyg och mottagning av svart- och gråvatten från fartyg.

Camilla Strümpel informerade om ESPO Award som tilldelats Stockholms Hamnar vid en ceremoni i Bryssel den 9 november 2011. Priset gick till Stockholms Hamnar för bästa kommunikationsarbete om socialt ansvarstagande och hållbar utveckling. Hon redogjorde kortfattat för innehållet i den ansökan som sänts till ESPO.

§17 Övrigt

Nästa möte: torsdagen den 15 december 2011 kl. 9.00

§18 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.