Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2012-03-29

Sammanträde 2012-03-29

Datum
Klockan
09.00
Plats
Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

5 Remiss från Trafikverket om Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 (utsänd)

6 Rapporter

a. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)

7 Övriga frågor

a. Extra styrelsemöte: tisdagen den 17 april 2012 kl 9.00
b. Ordinarie styrelsemöte: torsdagen den 24 maj kl. 10.30
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (131 kb)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stefan Hansson.

§3 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§4 Föregående protokoll

Protokoll nr 2 från mötet den 2 februari 2012 anmäldes och noterades att § 9 i protokollet rättats med tillägg av att Berit Kruse, Leif Rönngren och Birgit Marklund Beijer deltog i det särskilda uttalandet som Stefan Hansson m.fl. lät göra till protokollet.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§5 Remiss från Trafikverket om Transportssystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder – förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 22 mars 2012.

Styrelsen beslöt

att

som svar på remissen åberopa och överlämna upprättat tjänsteutlåtande

att

förklara paragrafen omedelbart justerad

Vivianne Gunnarsson lät till protokollet anteckna följande

”Den analys av transportbehovet som framkommer in Trafikverkets utredning om framtida transportbehov tycks inte vara avstämd varken med de svenska klimatmålen eller med tillgången på bränslen. Transportsektorn måste ses ur ett globalt perspektiv som tar hänsyn till de ändliga resurser som nu förbrukas i allt snabbare takt. Det är snarast en helomvändning som behövs för att klara framtiden. Då kommer inte den typ av tillväxtscenarier som ligger till grund för utredningens kapacitetsökningar i transportsektorn att gälla.

En långsiktig analys behövs och har gjorts sedan flera år tillbaka inom EU. Den bygger på kraftigt utökade järnvägs- och sjötransporter samt minskad utbyggnad av nya vägar och vägtransporter. Detta tas också upp i den föreliggande analysen av Trafikverken men deras slutsats blir ändå att det behövs vägutbyggnader, vilket även hamnstyrelsen svar understryker.

De lösningar för trafiken i Stockholmsregionen som tas upp i remissvaret har Miljöpartiet andra förslag för. Med en kraftigt utökad kollektivtrafik kan det befintliga vägnätet utnyttjas mer för godstransporter och andra transporter där kollektivtrafiken inte löser transportbehovet.

Enbart de medel som nu avsätts för Förbifart Stockholm skulle lätt kunna fördubbla kollektivtrafiken i hela länet. Därför bör inte förbifarten byggas och planerna på en Österled bör skrinläggas.

Sjöfart kustnära och på inlandsvatten bör öka så som den gör i Europa i övrigt. Sverige har ett stort antal hamnar längs hela kuststräckan och även i sjöar som kan utnyttjas mycket mer. Att utnyttja kustsjöfarten kan öka transportkapaciteten snabbt utan stora investeringar. I framtiden behövs däremot en bättre koppling mellan sjöfarten och järnvägen samt kapacitetsutbyggnad på järnvägen både till och från hamnar samt på stambanorna. Hamnen i Norvik är onödig och ger ett onödigt stort ingrepp i detta område samt kommer att medföra för mycket vägtransporter och onödiga vägutbyggnader. Den bör därför inte byggas. Med en omläggning av transportarbetet till kustsjöfart behöver inte heller Horstensleden byggas. Den ger ett alltför stort ingrepp i en känslig skärgårdsnatur.

Det är viktigt att transportsektorn bär sina egna kostnader. I det ingår att betala för utsläpp av klimatstörande gaser som förorsakas av transporter eller ännu hellre, ändra så att utsläppen minskar. Viktigare än konkurrensneutralitet är att följa polluter pay principle dvs. den som förorsakar miljöproblem ska betala. Det handlar då om att väga olika transportslags miljöpåverkan mot varandra och införa sådana skatter/avgifter och morötter att transportarbetet totalt utförs med minsta möjliga miljöpåverkan. Hittills har inte vägtrafiken burit sin del av miljökostnaderna, vilket snarast bör åtgärdas. ”

Anders Djerf, ej tjänstgörande suppleant, lät till protokollet anteckna följande

”Den omfattande genomlysning av godstransportbehoven i Sverige som Trafikverket nu lägger fram välkomnas. Dock borde sjöfarten, dess möjligheter och behov av investeringar i hamninfrastruktur m.m. getts ett betydligt större utrymme.

Miljövänliga transporter bör i ännu större omfattning eftersträvas, med en överflyttning från landsvägstransport till sjövägen, där så är möjligt, och resurser avdelas för att stimulera till detta.

- Bristen på och behovet av erforderligt tonnage för en utbyggd kust- och kortsjöfart, förbigås.

- Hamninvesteringar kommer att behöva stöd av staten.

- Konkreta åtgärder är angelägna för att godstransporter inte ska lämna sjövägen av ekonomiska skäl, när fartygen får ökade bränslekostnader till följd av svavelgränsen som gäller fr.o.m. 2015.

På det regionala/lokala planet

har Vänsterpartiet andra lösningar på trängseln på vägarna, än bygget av Västerleden.

Detta bl.a. genom en utbyggd kollektivtrafik, som i sin tur bidrar till ökat kollektivt resande

Likaledes är vi avvisande till att återuppta projekteringen av en ”Österled” för biltrafik.

- Varje utbyggd biltrafikled har hittills resulterat i ökad trafik i staden, och inget talar för att Västerleden (och Österleden) skulle utgöra något undantag från detta.

Vidare är det för fartygstrafiken

inte motiverat att återuppta projektet med Horstensleden, - tidigare i något annan dragning kallad Rödkobbsleden -. Horstensledens trafik skulle störa en idag orörd yttre, mycket känslig, arkipelag.

Behovet av Horstensleden kommer också att minska: Vårt uttalade mål i Stockholms Hamn är att flytta ut containerhamnen till Norvik/Nynäshamn och oljehamnen i Loudden till annan oljehamn, så tankfartygen inte ska behöva passera genom den känsliga skärgården. Godstrafiken på Stockholm blir ett minimum. Trycket på Sandhamnsleden kommer således att minska radikalt.

Kvar är de stora Kryssningsfartygen. Och de går ej den period av året, då sjövädret är som oroligast. Många av dem kan gå Sandhamnsleden idag. För övriga kryssningsfartyg kan färden genom Furusundsleden och en stor del av skärgården av kryssningsresenärerna upplevas som en av resans stora attraktioner.”

§6 Rapporter

Muntlig lägesredovisning

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning och informerade bl.a. att mark- och miljödomstolens dom rörande tillståndsprövning enligt miljöbalken för Kapellskärs hamn kommer meddelas torsdagen den 24 maj 2012 kl 13.30. Han informerade vidare om att det brunnit på den ponton vid Norr Mälarstrand som Hamnen hyrt ut till restaurang Kungsholmen samt att besiktning av pontonen och utredning av skadornas omfattning påbörjats.

Forts. § 6

Johan Castwall upplyste vidare om att presidiet beslutat om styrelsens deltagande i arrangemanget European Maritime Day 2012 i Göteborg den 20-22 maj 2012 genom en representant från majoritet respektive minoritet i styrelsen och att Helena Bonnier respektive Anders Djerf utsetts.

Avslutningsvis informerade Johan Castwall om att presidiet beslutat ändra tidpunkten för styrelsernas sammanträde i Stockholms Hamn AB, Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Mark AB den 20 september 2012. Ny tid för sammanträde den 20 september 2012 med Stockholms Hamn AB är kl. 9.00 – 11.00, med Kapellskärs Hamn AB kl. 11.00–11.45 respektive Nynäshamns Mark AB kl. 11.45–12.30.

Styrelsen beslöt

att

godkänna den lämnade redovisningen

§8 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.