Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2012-06-14

Sammanträde 2012-06-14

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (130 kb)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stefan Hansson.

§3 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§4 Utseende av sekreterare för dagens möte

Styrelsen beslutade att till sekreterare för dagens möte utse Josef Dadoun.

§5 Föregående protokoll

Protokoll nr 5 från mötet den 24 maj 2012 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§6 Överenskommelse mellan Stockholms Hamn AB och Huthcison Port Sweden AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 11 juni 2012.

VD lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att

att

godkänna föreslaget CTF-avtal och tillägg till CTN-avtal samt att uppdra åt VD att underteckna dessa avtal.

förklara paragrafen omedelbart justerad.

§7 Rapporter

a) Muntlig lägesredovisning

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag och informerade bl.a. om mark- och miljödomstolens dom den 24 maj 2012 rörande Kapellskär.

§8 Övriga frågor

Nästa möte

Nästa möte blir torsdagen den 20 september 2012 klockan 9.00.

§9 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.