Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2012-11-28

Sammanträde 2012-11-28

Datum
Klockan
15.00
Plats
Fotografiska

Fotografering av STOHABs ledamöter/suppleanter/personalföreträdare för årsredovisning med Läs mer...mera kommer att ske mellan styrelsemöte och middag. Information om schema och plats för fotografering delas ut på plats.

Påminnelse: I samband med sammanträdet gemensam styrelsemiddag på Fotografiska tillsammans med styrelserna i Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Mark AB.

Middag beräknas kunna serveras ca 18.00 eller efter det att sammanträdet med Nynäshamns Mark AB avslutats.

Återbud: till sammanträde och/eller middag anmäls till Britt-Marie Fahlström på
tel 08-670 27 01, fax 08-670 26 55 eller e-post britt-marie.fahlstrom@stockholmshamnar.se.

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (utsänd)

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)

7 Budget år 2013 för Stockholms Hamnar (utsändes senare)

8 Förslag till riktlinjer för finansiell hantering för Stockholms Hamn AB med dotterbolag (utsändes senare)

9 Sammanträdestider 2013 (utsänd)

10 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
b. Muntlig redovisning rörande nuläget i arbetet med att ta fram en kajstrategi för Stockholms hamn (föredragande Johan Castwall)
c. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt (föredragande Johan Castwall)
d. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
d. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)

11 Övriga frågor

a. Nästa möte: onsdagen den 12 december 2012 kl 9.00
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (134 kb)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stefan Hansson.

§3 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§4 Föregående protokoll

Protokoll nr 7 från mötet den 20 september 2012 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

Förteckning över inkomna skrivelser anmäldes.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning rörande hanteringen av några av de i förteckningen upptagna skrivelserna.

Styrelsen beslöt

att

att

uppdra åt verkställande direktören att tillsammans med presidiet diskutera hur remisshantering kan förbättras med anledning av korta remisstider i förhållande till få styrelsemöten och återkomma med förslag.

i övrigt lämna anmälan utan erinran.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader

Förteckning över av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader anmäldes till styrelsen.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§7 Budget år 2013 för Stockholms Hamnar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 november 2012 samt utdelat protokoll enligt

MBL § 11 2012-11-22.

Henrik Widerståhl, Karin Brofelth och Mats Lundin lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att

att

godkänna det föreliggande förslaget till budget för 2013

samt

uppdra åt verkställande direktören att överlämna budget 2013 till styrelsen för Stockholms Stadshus AB

Helena Bonnier, Andrea Femrell, Carl-Erik Hedlund, Inge-Britt Lundin och Christina Linderholm samt ej tjänstgörande suppleanterna Lars Hansson och Anita Lundin, lät till protokollet anteckna följande

”Stockholm Hamn AB överlämnar för styrelsens godkännande en budget för 2013 som på ett utmärkt sätt uppfyller de mål verksamheten har vad gäller uppdrag, vision och affärsidé. Budgeten är i balans och uppfyller ägardirektiven från Stockholms Stadshus AB.

Verksamheten i Stockholm Hamn AB styrs i hög grad av vad som händer på världsmarknaden. Med anledning av det osäkra konjunkturläget som just nu råder på marknaden vill vi framhålla att vissa justeringar i den föreslagna budgeten kan bli nödvändiga.

Den nyligen uppkomna förseningen av Projekt Värtahamnen till följd av en utdragen domstolsprocess kommer att påverka verksamheten under 2013 på ett negativt sätt vilket även bör noteras.

Stockholms Hamn AB har i uppdrag att tillsammans med andra aktörer inom staden ta fram en strategi för hur stadens kajutrymmen och stränder skall användas och vilka principer som skall gälla. Hamnen kommer att åta sig att leda detta arbete. Här skall särskilt undersökas möjligheter att etablera fartyg för studentbostäder samt kollektivtrafik på vatten.

Stockholms Hamn AB kommer genom sin fastighetsförvaltning att fortsätta utveckla befintligt fastighetsbestånd liksom att se över och föreslå alternativa användningsområden på de fastigheter som förvaltas av Stockholm Hamn AB.”

Stefan Hansson, Berit Kruse och Margarita Pulido samt ej tjänstgörande suppleanten Pontus Walter och Birgit Marklund Beijer lät till protokollet anteckna följande

Forts. § 7

”Stockholm har i århundraden varit en hamnstad. Varor har alltid kommit till oss via sjövägen. Stockholm skall självklart förbli en hamnstad och Stockholms Hamnar ska vara naturligt ledande i miljö- och utvecklingsfrågor som rör regionens varuförsörjning och

sjöfart. Vår region är beroende av en väl fungerande och en ständigt utvecklande hamnverksamhet.

Stockholms Hamnar genomgår flera stora och viktiga utvecklingsprojekt som är avgörande för att regionens framtida varuförsörjning ska fungera tillfredsställande. En viktig satsning som bör prioriteras är utbyggnaden av Nynäsbanan, dvs. dubbelspår hela sträckan till Nynäshamn med anslutning till stambanan som blir en naturlig del i att öka kapaciteten i Norvik/Nynäshamn.

Stockholms hamnar är ett föredöme vad gäller miljövänligt arbete, både som utförare och som ledande aktör. Detta gäller bland annat omhändertagandet av svart- och gråvatten, elanslutning av båtar vid hamn etc. Hamnen gör detta för att värna miljön i och kring Östersjön, ett självklart ansvar. Hamnens miljövänliga arbete bör kunna entusiasmera andra hamnar runt Östersjön. För att bidra med våra kunskaper ska Stockholms Hamnar AB öka sitt engagemang i olika organ där andra östersjöhamnar finns delaktiga och främja samarbeten östersjöhamnarna emellan. Förutom miljöarbetet finns mycket att diskutera och lära från andra hamnar när det gäller handel, citylogistik, gods på räls m.m.

Loudden som oljedepå var planerad att vara avvecklad senast 2011 för att bereda plats för

bostadslägenheter. Detta är beslutat i Stockholms kommunfullmäktige. Nu 20 år och 30

utredningar senare har man ännu inte hittat någon lösning. Stockholms Hamnar arbetar i samråd med Stockholms Stadshus AB om möjliga alternativ för oljeverksamheten med en helhetslösning som mål, enligt ägardirektiven. Vi Socialdemokrater tycker det är dags att öka ambitionsnivån och intensifierar arbetet med att hitta en annan lokalisering avseende Stockholmsregionens försörjning av oljeprodukter. Området skulle därmed kunna frigöras för byggandet av bostäder, skolor, service och handel, i enlighet med stadsutvecklingsprogrammet av Norra Djurgårdsstaden där Loudden ingår som den sista etappen.

Stockholms Hamnar AB prioriterar, och ska prioritera den rörliga, kommersiella sjöfarten vid upplåtelser av de centralt belägna kajplatserna där passagerartrafiken utgör det helt dominerade trafiksegmentet. Men vi anser att Hamnen, tillsammans med berörda nämnder också ska arbeta aktivt med att underlätta för dem som vill besöka Stockholm med ”egen” båt. Därför behövs nya gästplatser. Vi vill att staden utreder möjligheterna att anlägga flytande enheter som inte enbart är för kommersiellt bruk utan också för besökare för ”kort-tidsangörning”, särskilt under vår- och sommarsäsong.

Vattenvägarna måste kunna utnyttjas mer och ses som en möjlighet till att utvecklas för mer persontransporter. Stockholm går att binda samman via vattnet och därmed minska belastningen på andra infartsvägar. Utnyttja stadens vattenvägar i så stor omfattning som möjligt, med ett nät av färjor och pendelbåtar för passagerare och cyklister, med smidiga

Forts. § 7

omstigningar till kollektivtrafiken på land. Även möjligheten att forsla kollektivtrafikbussar så att dessa slipper ta omvägen genom staden och bidra till en ökad

trängsel. Stockholms Hamnar AB ska arbeta aktivt för att förbättra anknytningarna mellan kollektivtrafiken till sjöss och på land samt även främja utvecklingen av kajer för kollektivtrafik på vatten, lokal godstrafik samt för rekreation.

Ägardirektiv:

• att med berörda parter, särskilt med kranskommunerna, ge högsta prioritet i frågan för att samordna insatserna i att hitta alternativ lokalisering för oljeverksamheten vid Loudden

• aktivt utveckla hamnens delar i turiststaden Stockholm i samarbete med Stockholm visitors board

• öka engagemanget och delaktigheten i hamnorganisationer kring Östersjön

• fortsätta utvecklingen och upprustningen av stadens innerstadskajer samt möjlighet att anlägga säsongsbaserade båtplatser för korttidsgästande fritidsbåtar

• vara aktiva i utvecklingen av person- och kollektivtrafik på vatten

• alltid ha miljöförbättrande åtgärder i beaktande”

Vivianne Gunnarsson lät till protokollet anteckna följande

”Stockholms Hamnars planeringsarbete för en ny hamn i Norvik ska avbrytas till förmån för en lösning där befintliga hamnar norr och söder om Stockholm utnyttjas.

Stockholms Hamnar ska vidareutveckla differentierade hamnavgifter med avseende på miljöpåverkan, öka möjligheterna att elansluta fartyg i hamn samt ställa krav på miljöcertifiering av kryssningsfartyg.

Stockholms Hamnar ska medverka i planering av utbyggnad av järnvägens infrastruktur och logistiklösningar.

Stockholms Hamnar ska medverka till att säkerställa och utveckla goda förutsättningar för sjöfarten och regionens varuförsörjning. All hamnverksamhet ska stimulera och vara ett föredöme för ett miljövänligt transportarbete. I ett sådant ingår att se till att spårförbindelser finns till hamnarna. Tyvärr saknas detta fortfarande till Kapellskärs hamn trots ökat transportarbete och utbyggnad av hamnen.

Forts. § 7

Stockholms Hamnar ska arbeta aktivt för att förbättra anknytningarna mellan kollektivtrafiken till sjöss och på land samt även främja utvecklingen av kajer för kollektivtrafik på vatten, lokal godstrafik samt för rekreation.

Hamnverksamheten i Stockholm har stor påverkan på miljön i staden. Därför bör

storskalig godshantering i så stor utsträckning som möjligt flyttas bort från innerstadshamnarna. Det finns flera hamnar utanför Stockholm, med väl utbyggda väg- och järnvägsförbindelser som har kapacitet att ta emot stora mängder gods, t ex Södertälje, Gävle, Oxelösund och Norrköping. Det är därför helt omotiverat att Stockholms stad bygger en stor containerhamn i Norvik i Nynäshamn. En sådan hamn blir mycket dyr och medför att många transporter på väg även om det finns tillgång till järnväg. Stockholms Hamnar bör i stället syna möjligheterna till att köpa in sig i andra hamnar.

En viktig del av ett fortsatt utvecklat miljöarbete är att se till att det finns helt utbyggda möjligheter för omhändertagande av grå- och svartvatten och avfall samt att el-anslutning erbjuds alla fartyg. Buller från fartyg ska minimeras och fartyg utan elanslutning ska inte förtöjas vid kajer där störningar för boende kan uppstå.”

Anders Djerf, ej tjänstgörande suppleant, lät till protokollet anteckna följande

”I Stockholm Hamnars affärsidé infogas tillgänglighet ”där tillgänglighet, säkerhet och service är i fokus”.

I ägardirektiven pekas ut att ett fartyg med studentboende ska förläggas i ett aktivt hamnområde. Citat: ”- medverka i arbetet med att etablera fartyg avsett för studentboende i Värtahamnen

– I Värtahamnen lär det bli svårt, särskilt efter ombyggnad, finnas något kajläge som inte är kommersiellt intressant för Stockholms Hamn att erbjuda aktiv sjöfart.

Istället bör plats att förlägga detta studentboende sökas i ett för hamnverksamheten mindre intressant område, dock utan att fartyget verkar menligt på stadsbilden.

Att Projektering av den s k Horstensleden avbryts.

Denna farledsdragning är planerad genom ett stycke känslig ytterskärgård hittills ostörd av fartygstrafik. Till yttermera visso kommer fraktfarten att starkt minska in till centrala Stockholm, både med farligt gods efter Louddens avveckling och även fraktfarten i övrigt, främst då containertrafiken, som flyttas till den nya storhamnen i Nynäshamn-Norvik.

Att i planering av landinfrastrukturen inte omfatta ”en östlig vägförbindelse i Stockholm” d v s variant av Österleden.

Forts. § 7

Att Loudden avvecklas så snart möjligt

Ambitionsnivån måste öka väsentligt när det gäller avveckling av Loudden och intensifieras så att annan lokalisering utan onödiga dröjsmål kommer till stånd avseende Stockholmsregionens försörjning av oljeprodukter.

Att Hamnen blir än mer aktiv i utvecklingen av person- och kollektivtrafik, samt lokal godstrafik på vatten.

Vattenvägarna måste kunna utnyttjas mer och ses som en möjlighet till att utvecklas för mer persontransporter. Stockholm går att binda samman via vattnet och därmed minska belastningen på andra infartsvägar. Utnyttja stadens vattenvägar i så stor omfattning som möjligt, med ett nät av färjor och pendelbåtar för passagerare och cyklister, med smidiga omstigningar till kollektivtrafiken på land. Även möjligheten att forsla kollektivtrafikbussar på färjor gör att bussarna slipper ta omvägen genom staden och bidra till en ökad trängsel.

Stockholms Hamnar AB ska arbeta aktivt för att förbättra anknytningarna mellan kollektivtrafiken till sjöss och på land samt även främja utvecklingen av kajer för kollektivtrafik på vatten, lokal godstrafik samt för rekreation.

Att Stockholms Hamn, med Ystads hamns alldeles nya anläggning som förebild, utveckla för landel-anslutning till fartygen både för 50 och 60 Hz.

Att aktivt utveckla hamnens delar i turiststaden Stockholm i samarbete med Stockholm Visitors Board

Att öka samarbetet med övriga hamnar och hamnorganisationer kring Östersjön.

Fortsätta utvecklingen och upprustningen av stadens innerstadskajer

Se över möjligheterna att anordna säsongsbaserade båtplatser för korttidsgästande fritidsbåtar

Att alltid ha miljöförbättrande åtgärder i beaktande.”

§8 Förslag till riktlinjer för finansiell hantering för Stockholms Hamn AB med dotterbolag

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 12 november 2012.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Forts. § 8

Styrelsen beslöt

att

godkänna föreliggande förslag till riktlinjer för finansiell hanteringen för Stockholms Hamn AB med dotterbolag gällande from 2012-01-01 samt överlämna densamma för godkännande till styrelsen för Stockholms Stadshus AB.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§9 Sammanträdestider 2013

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 5 november 2012.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet och föreslog att styrelsen skulle bordlägga frågan om datum för styrelsekonferens respektive studieresa.

Styrelsen beslöt

att

bordlägga frågan om datum för styrelsekonferens respektive studieresa och i övrigt fastställa sammanträdestider enligt bilaga 1.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§10 Rapporter

a) Finansrapport

Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten.

Styrelsen beslöt

att

godkänna den redovisade rapporten.

b) Muntlig redovisning rörande nuläget i arbetet med att ta fram en kajstrategi för Stockholms hamn

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om att Stockholms Hamn enligt lämnat ägardirektiv kommer att ta över det sammanhållande arbetet inom staden och att målsättningen är att återkomma med förslag till en framtida kajstrategi under hösten 2013.

Styrelsen beslöt

att

godkänna den lämnade redovisningen.

c) Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning och informerade bl.a. om

· att arbetet med Strömkajen fortsätter som planerat.

· att kammarätten lämnat prövningstillstånd rörande överprövning av upphandlingen avseende pir och kaj för Värtahamnen och att frågan ännu inte avgjorts.

· att kommunfullmäktige i Stockholm godkänt inriktningsbeslutet för ombyggnation av Kapellskärs hamn, att avtal mellan Stockholms Hamn och Norrtälje kommun rörande finansieringen i princip är klart för påtecknande samt att målsättningen är att under våren 2013 återkomma till styrelsen med ett förslag till genomförandebeslut.

d) Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken

Gun Rudeberg lämnad muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om arbetet med prövotidsutredning avseende buller i Värtahamnen-Frihamnen. Hon informerade vidare om inkomna yttranden rörande villkor för byggnation och drift av Norvikudden samt den fortsatta processen rörande villkorsprövningen.

e) Muntlig lägesredovisning

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag och informerade bl.a. om

· tecknat samarbetsavtal mellan Stockholms Hamn AB, Kungliga Svenska Seglar Sällskapet (KSSS) och Kulturförvaltningen i Stockholm rörande genomförandet av ÅF Offshore Race.

· avtalsdiskussioner med Destination Gotland rörande förlängning av gällande trafikavtal och stuveriverksamheten i Nynäshamn.

§11 Övriga frågor

a) Skrivelse från Stefan Hansson m.fl. angående remissvar

I ärendet förelåg utdelad skrivelse från Stefan Hansson m.fl. angående remissvar (bilaga 2).

Styrelsen beslöt

att

uppdra åt VD att återkomma med svar på inlämnad skrivelse.

b) Nästa möte

Nästa möte blir onsdagen 12 december 2012 kl 9.00.

§12 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.