Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2012-12-12

Sammanträde 2012-12-12

Datum
Klockan
09.00
Plats
Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (utsänd)

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)

7 Remiss av förslag till Handlingsprogram Regionala stadskärnor (utsänd)

8 Remiss rörande skrivelse om att Rädda "Giraff-kranen" som ska flyttas från Beckholmen (utsänd)

9 Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar (utsänd)

10 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
b. Muntlig redovisning rörande avfallshantering från fartyg (föredragande Gun Rudeberg)
c. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt (föredragande Johan Castwall)
d. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
e. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)

11 Övriga frågor

a. Nästa möte: torsdagen den 31 januari 2012 kl 9.00
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (133 kb)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stefan Hansson.

§3 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§4 Föregående protokoll

Utdelat Protokoll nr 8 från mötet den 28 november 2012 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

Förteckning över inkomna skrivelser anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader

Verkställande direktören förklarade att inga inköp och entreprenader fanns att anmäla.

§7 Remiss rörande skrivelse om att Rädda ”Giraff-kranen” som ska flyttas från Beckholmen

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 28 november 2012.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att

som svar på remissen åberopa och överlämna upprättat tjänsteutlåtande.

Stefan Hansson, Birgit Marklund Beijer, Vivianne Gunnarsson och Anders Djerf lät till protokollet anteckna följande

”Vi ser positivt på att kranen ges en långsiktig framtida placering i Stockholm. Stockholms Hamnar bör delta i arbetet tillsammans med andra bolag och förvaltningar i Staden.”

§8 Remiss av förslag till Handlingsplan Regionala stadskärnor

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 28 november 2012.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att

som svar på remissen åberopa och överlämna upprättat tjänsteutlåtande.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§9 Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 26 november 2012.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att

att

bolagets firma skall tecknas – förutom av styrelsen – av ordföranden Helena Bonnier, vice ordföranden Stefan Hansson, verkställande direktören Johan Castwall, vice verkställande direktören och marknadschefen Henrik Widerståhl, fastighetschefen Karin Brofelth, hamn- och trafikchefen Henrik Cars, chefen för infrastrukturutveckling Kjell Karlsson, chefen för infrastruktur Per Ling-Vannerus, chefen för affärsstöd Mats Lundin, chefen över juridik och samhälle bolagsjuristen Gun Rudeberg samt kommunikationschefen Camilla Strümpel, två i förening.

till envar av Karin Brofelth, Henrik Cars, Johan Castwall, Kjell Karlsson,

Per Ling-Vannerus, Mats Lundin, Gun Rudeberg, Camilla Strümpel och

Henrik Widerståhl delegera beslutanderätten beträffande utlämnande av

allmänna handlingar.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§10 Avtal mellan Nynäshamns Hamn AB, Destination Gotland och Gotlands Stuveri AB gällande hamn- och stuveritjänster

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 10 december 2012.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. för den MBL-förhandling som hållits den 10 december 2012 och att Nynäshamns Hamn AB för sin del godkänt det upprättade förslaget till avtal.

Stefan Hansson, Birgit Marklund Beijer, Vivianne Gunnarsson och Anders Djerf

yrkade att styrelsen skulle besluta

”Att avslå ärendet och att därutöver anföra.

Ärendet gäller en viktig principiell fråga, nämligen att delar av stuveriverksamheten i

Nynäshamn Hamn ska avvecklas. Avtalets innebörd är att delar av en nu kommunal

verksamhet övergår i privat regi, till en annan privat aktör.

Staden och dess bolag måste vara föredömliga arbetsgivare. Med anledning av den

uppkomna situationen har det uppstått oro bland de stuverianställda som berörs vid

hamnen i Nynäshamn. Vi anser att när hamnen tillmötesgår kundens önskemål sätts

personalens trygghet åt sidan.

Stockholms Hamnar har inget ägardirektiv att avveckla delar av befintlig verksamhet, vilket avtalet i princip innebär. Vi anser att ärendet är av sådan principiell karaktär att det därmed enligt arbetsordningen skall behandlas av kommunfullmäktige.”

Styrelsen beslöt, med avslag på Stefan Hanssons m.fl.:s yrkande,

att

att

godkänna upprättat förslag till avtal mellan Nynäshamns Hamn AB, Destination Gotland AB och Gotlands Stuveri AB gällande hamn- och stuveritjänster.

omedelbart justera ärendet.

Stefan Hansson, Birgit Marklund Beijer, Vivianne Gunnarsson och Anders Djerf

reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

§11 Rapporter

Finansrapport Rapporter

a) Finansrapport

Johan Castwall redovisade för den utdelade finansrapporten.

Styrelsen beslöt

att

godkänna den redovisade rapporten.

b) Muntlig redovisning rörande avfallshantering från fartyg

Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att

godkänna den lämnade redovisningen.

c) Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt

Johan Castwall förklarade att inget nytt fanns att rapportera.

d) Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken

Gun Rudeberg förklarade att inget nytt fanns att rapportera.

e) Muntlig lägesredovisning rörande pågående arbeten och uppdrag

Johan Castwall förklarade att inget särskilt fanns att redovisa.

§12 Övriga frågor

a) Stockholm Hamn AB:s snöhantering

På fråga från Helena Bonnier lämnade Anne Wallinder muntlig redovisning avseende Stockholms Hamn AB:s dispens rörande tillstånd att dumpa snö.

b) Gåva till Musikhjälpen

På fråga från Stefan Hansson och med instämmande av övriga styrelseledamöter rörande möjligheten för bolaget att ge en gåva till pågående insamling av Musikhjälpen ”Barnen i slummen har rätt till rent vatten” åtog sig VD att undersöka bolagets möjlighet att utifrån gällande regler ge bidrag till välgörande ändamål.

Forts. § 12

c) Datum för styrelsekonferens 2013, studieresa 2013 m.m.

Johan Castwall redovisade för utdelat förslag rörande datum för styrelsekonferens 2013, studieresa 2013 samt ändring av klockslag för tidigare beslutat styrelsemöte den 21 maj 2013.

Styrelsen beslöt

att

fastställa datum för styrelsekonferens 2013, studieresa 2013 samt ändring av klockslag för tidigare beslutat styrelsemöte den 21 maj 2013 enligt bilaga 1.

d) Film rörande Värtaprojektet

Camilla Strümpel informerade om att en film rörande Värtapirens ombyggnation tagits fram och filmen, som också kommer finnas på Hamnens hemsida, visades för styrelsen.

e) Nästa möte

Nästa möte blir torsdagen den 31 januari 2013 klockan 9.00.

§13 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.